Sociale bescherming en armoede Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie - PowerPoint PPT Presentation

sociale bescherming en armoede een bijdrage aan politiek debat en politieke actie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sociale bescherming en armoede Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sociale bescherming en armoede Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie

play fullscreen
1 / 17
Sociale bescherming en armoede Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie
187 Views
Download Presentation
bela
Download Presentation

Sociale bescherming en armoede Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Socialebescherming en armoedeEenbijdrageaanpolitiekdebat en politiekeactie Verslag 2012 - 2013 18 december 2013 www.armoedebestrijding.be

 2. Welkom Ides Nicaise Voorzitter van het Beheerscomité van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

 3. Samenwerkingsakkoord ter bestendiging van het armoedebeleid tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, met oprichting van het Steunpunt als interfederale overheidsinstelling Opdracht: evaluatie van de effectiviteit van de uitoefening van grondrechten, vanuit een invalshoek van armoede Op basis van de dialoogmethode: overleg met talrijke verschillende actoren in de strijd tegen armoede, vertrekkende van de ervaringen van mensen in armoede en hun verenigingen

 4. VoorstellingVerslag 2012-2013 Françoise De Boe en Henk Van Hootegem Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

 5. Inleiding

 6. Armoederisico 15,3 % • Armoederisicozonder sociale uitkeringen met uitzondering van pensioenen 26,8 % zonderalle sociale uitkeringen 42 % • Maar beschermt sociale beschermingiedereenevengoed?

 7. Sociale bescherming voor wie ziek is of een handicap heeft

 8. Gezondheidszorgenzijn van goedekwaliteit, toegankelijk en betaalbaar maar - niet-toegang - blijvende socio-economischeongelijkheden • Rol van de OCMW’s maar heelverschillendepraktijken, indruk van willekeur • Invaliditeitsuitkeringen en tegemoetkomingenvoorpersonen met eenhandicap: terugnaareenjob?

 9. Sociale bescherming voor kinderen en hun gezin

 10. Kinderbijslag = vast en regelmatigbedragdat de gezinnenvrijkunnenbesteden om hun kinderen op te voeden • Eencomplexsysteem maar geenproblemen met betrekkingtot de toegang • Kinderbijslag = rechtverbondenaanhetbestaan van hetkind en afschaffing van de passage via de rechthebbende

 11. Sociale bescherming voor wie geen werk heeft

 12. Tendensnaaractivering, maar effecten op de levenssituatie van de betrokkenen inzettenop de oorzaken van armoede en werkloosheid • Failissementsverzekeringvoorzelfstandigen : omvormingnaareensoortstopzettingsvergoeding • Statuutvan samenwonende: rem op gezinsvorming, familiale solidariteit, groepswonen sociale zekerheid: debat over afschaffing sociale bijstand: onderzoeknaarkosten en baten

 13. Sociale bescherming voor huidige en toekomstige gepensioneerden

 14. Verhogenvan pensioenleeftijd? voormensen in armoedeis langer werkengeenevidentie: vroegtijdigeveroudering en socio-econ. gezondheidsongelijkheden • Belangvan de gelijkgesteldeperioden • Tweedeen derdepensioenpijlerversterken de ongelijkheden; belang van versterking van de eerstepijler • Complexiteitvan het systeem, problematiek van de non take-up

 15. Bij wijze van besluit

 16. Sociale beschermingalsgrondrecht (cfr. art. 23 van de Grondwet) • Drukop sociale beschermingverminderendoor: belang van preventie en voorkomen van risico’s, diversifiërenfinancieringsbronnen, uitvoerenEuropeseaanbevelingactieveinclusie • Belangvan algemeenbeleid, selectievemaatregelenzijnsomsnoodzakelijk maar zemogen niet de hoeksteenworden van de sociale zekerheid

 17. Reacties • Dhr. Harald Mollers, minister van Gezin, Gezondheid en Sociale zaken van de Duitstalige Gemeenschap en voorzitter van de Interministeriële Conferentie Integratie in de Samenleving • Mevr. Eliane Tillieux, minister van Gezondheid, Sociale actie en Gelijkheid van kansen van Wallonië • Mevr. Brigitte Grouwels, Brussels minister en lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), belast met Welzijn en Gezondheid, en van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen • Dhr. Cédric Verschooten, kabinet mevr. Maggie De Block, staatssecretaris voor Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding en voorzitster van de Begeleidingscommissie van het Steunpunt www.armoedebestrijding.be