een christelijk antwoord op homoseksualiteit l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Een Christelijk Antwoord op Homoseksualiteit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Een Christelijk Antwoord op Homoseksualiteit

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 26
Download Presentation

Een Christelijk Antwoord op Homoseksualiteit - PowerPoint PPT Presentation

becka
183 Views
Download Presentation

Een Christelijk Antwoord op Homoseksualiteit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Een Christelijk Antwoord op Homoseksualiteit Sue Bohlin Probe Ministries Bewerking en vertaling door Marc Verhoeven

 2. Naturalismevs. Theïsme Naturalisme Wat is, is OK Homoseksuele gevoelens zijn natuurlijk Alle homoseksuele activiteit is vrij Geen zonde Theïsme Corrupt door de zondeval Homoseksuele gevoelens zijn abnormaal Alle homoseksuele activiteit is zonde Jezus vergeeft zondaars

 3. Wat zegt de Bijbel? “Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd, en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben”. Genesis 19: 4-5

 4. Wat zegt de Bijbel? “En gij zult geen gemeenschap hebben met een die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het”. Leviticus 18:22 “Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw - beiden hebben een gruwel begaan”. Leviticus 20:13

 5. Wat zegt de Bijbel? Romeinen 1:18, 24 “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, . . . Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt”.

 6. Wat zegt de Bijbel? Romeinen 1:26-27 “Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling inzichzelf ontvangende . . .”

 7. Wat zegt de Bijbel? 1 Korinthiërs 6:9-11 “Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaaltniet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, … zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest ...”

 8. Homoseksualiteit en Ethiek • Is homoseksualiteit natuurlijk of onnatuurlijk? • Is homoseksualiteit moreel of immoreel? • Maakt God sommige mensen homoseksueel of is het een perversie van Zijn ontwerp?

 9. Natuurlijk of Onnatuurlijk? • Romeinen 1 • Alles is corrupt door de zondeval • Louter iets natuurlijk vinden is niet natuurlijk zijn!

 10. Moreel of Immoreel? • Elke seksuele gemeenschap buiten het heteroseksuele huwelijk is hoererij (immoraliteit) • 44 verwijzingen naar hoererij in de Bijbel • De Bijbel spreekt nooit van homoseksualiteit in een positieve context

 11. Godsbeschikking of Perversie? • God zou nooit Zijn eigen ontwerp afkeuren • Relatie van David en Jonathan was niet homoseksueel, 2 Samuël 1:26 • Homoseksualiteit volgt uit het invullen van God-gegeven seksuele behoeften op ongoddelijke manieren

 12. Wat veroorzaakt homoseksuele oriëntatie? • Lichaam (Biologisch) • geen bewijs • Ziel (Psychologisch) • geslacht-identiteitsprobleem • Geest (Spiritueel) • Zondige respons op onbekende behoeften

 13. Lichaam • Hersenstructuur • Studie van tweelingen • Op zoek naar “Homo-gen” Er is geen bewijs van een biologische component voor homoseksualiteit

 14. Ziellesbische mens • 66% van de vrouwen in een studie rapporteren een of andere vorm van misbruik (één studie 90%) • Emotionele afhankelijkheid (“Zonder jou zal ik sterven”) • Gewoonlijk komt de emotionele connectie eerst, daarna de fysische

 15. Zielhomoseksuele mens • Familie-stereotype: Dominerende moeder en passieve of afwezige vader • Pijnlijke relatie met vader • Onbekende emotionele behoefte aan bevestiging en intimiteit • Niet duidelijk wat mannelijkheid is

 16. Ziel “De oorsprong van homoseksualiteit is niet een seksueel maar een relationeel probleem. Het begon met een ongezonde relatie, en kan verholpen worden door gezonde relaties” Joe Dallas Ex-homo en auteur van Desires in Conflict

 17. Geest • Zondige respons op pijn of nood (vijgebladeren) • Zonde van dader tegen slachtoffer • Afgoderij: kiezen van de schepping (seks en sekspartners) boven de Schepper • Verslavende natuur van seksuele zonde

 18. Brengt aanleg de homoseksueel over de rand? • Aanleg: een mogelijke genetische zwakheid, emotionele tekorten • Aanleg doet gemakkelijker zondigen maar is nooit een excuus • Wij zijn allen omringd door het zondegevaar en neigen tot zonde

 19. Het antwoord van de Kerk:twee extremen • Verdedigers van homoseksualiteit proberen de Bijbelse veroordeling weg te redeneren • De andere extremen geloven dat homoseksualiteit een van de “onvergeeflijke zonden is”

 20. Wat is het verschil tussen homoseksuele bekoring en zonde? • Niet-gevraagde, niet-gecultiveerde seksuele verlangens voor een persoon van dezelfde sekse brengt bekoring, niet zonde • De Bijbel veroordeelt specifiek homoseksuele praktijken, maar niet onontwikkelde homoseksuele bekoring, verleiding

 21. De wereldlijke zienswijze Verlangens Gedrag

 22. Bijbelse zienswijze Wil Geest Verleiding Zonde

 23. Kan een homoseksueel werkelijk worden gered? • Homoseksuele praktijk moet onmiddellijk worden gestaakt • 1 Korinthiërs 6:11 “… En sommigen van u zijn dat geweest” • Homoseksuele gevoelens gaan niet altijd onmiddellijk voorbij - Heiliging is een progressief proces • “Ik ben een christen met problemen”

 24. Iemand van wie ik hou is homoseksueel • Het evenwicht van de Heer Jezus: medelijden zonder de heiligheid te compromitteren • Laat hem/haar zich begrepen voelen • Denk eraan: homoseksuelen zijn gebroken en misleid • Wees een genade-schenker • De kracht van het gebed

 25. Hoe reageer ik op homoseksuelen? • Voor de niet bekeerde mens is het een kwestie van redding - niet van homoseksualiteit • Onthou dat woede en boosheid pijn bedekken • Vergeet nooit het element van geestelijke misleiding

 26. Jezus Christus is gekomen . . . . . . om de zondaars zalig te maken (1Timotheüs 1:15)