slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEPRES IJA I DIJABETES Sinopsis baziran na izdanju “ Depression and Diabetes ” , WPA PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEPRES IJA I DIJABETES Sinopsis baziran na izdanju “ Depression and Diabetes ” , WPA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

DEPRES IJA I DIJABETES Sinopsis baziran na izdanju “ Depression and Diabetes ” , WPA - PowerPoint PPT Presentation

beck
240 Views
Download Presentation

DEPRES IJA I DIJABETES Sinopsis baziran na izdanju “ Depression and Diabetes ” , WPA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEPRESIJA I DIJABETES Sinopsis baziran na izdanju “Depression and Diabetes”, WPA (Katon W, Maj M, Sartorius N, eds. – Chichester: Wiley, 2010)

 2. Epidemiologija depresije i dijabetesa • U osoba sa dijabetesom, prevalenca klinički relevantnih depresivnih simptoma je 31%, a simptoma velike depresije je 11% (Anderson et al., 2001). • Osobe sa depresivnim poremećajima imaju 65% veći rizikza pojavu dijabetesa (Campayo et al., 2010). • Prognoza dijabetesa i depresije (u pogledu komplikacija, rezistencije na terapiju i mortaliteta) lošija je kada su ova dva oboljenja u komorbiditetu nego kad se javljaju neovisno jedan o drugome. • Iz Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 3. Osobe koje imaju depresiju i dijabetes imaju sve lošije zdravlje, o čemu sami izvještavaju, od onih sa depresijom i nekim drugim hroničnim oboljenjem (Mussavi et al., Lancet 2007;370:851-858). IzLloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 4. Korištenje zdravstvene zaštite znantno je veće u depresivnih nego u nedepresivnih pacijenata sa dijebetesom (podaci iz SAD-a, 1996). IzEgede LE. Medical costs of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 5. Troškovi zdravstvene zaštite znatno su veći u depresivnih nego u nedepresivnih pacijenata sa dijabetesom (podaci iz SAD-a, 1996). Iz Egede LE. Medical costs of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 6. Komplikacije depresije i dijabetesa • Dokumentirana je prospektivna udruženost između prethodno postojećih depresivnih simptoma i početka oboljenja koronarne arterije kod osoba sa dijabetesom (Orchard et al., 2003). • Prospektivna udruženost nađena je između depresije i početka retinopatije u djece sa dijabetesom (Kovacs et al., 1995). • Depresivni simptomi češći su u pacijenata oboljelih od dijabetesa sa makro- i mikrovaskularnim problemima, kao što su erektilna disfunkcija i bolest dijabetičkog stopala, iako je njihova uzročna povezanost nejasna (Thomas et al., 2004). • Iz Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 7. Nedijabetička populacija Dijabetička populacija Izrazitija udruženost depresivnih simptoma (prema procjenama Center for Epidemiological Studies - Depression Scale, CES-D) i veće smrtnosti nađena je u osoba sa dijabetesom, ali ne i u osoba bez dijabetesa, prilagođavanjem na socio-demografske ifaktore životnog stila (Zhang et al., Am. J. Epidemiol. 2005;161:652-660). Iz Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 8. Povezanost depresije i dijabetesa: bihejvioralni faktori • Depresija je udružena sa smanjenom fizičkom aktivnosti, što povećava rizik za gojaznost i posljedično za diabetes tip 2. • Depresija je udružena sa slabijom brigom o sebi u vezi sa dijabetesom (uključujući oralno uzimanje lijekova, dijetalne modifikacije, vježbanje i praćenje vrijednosti šećera u krvi). • Emocionalni problemi povezani sa dijabetesom mogu dovesti do razvoja depresije. • Iz Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 9. Povezanost depresije i dijabetesa – biološki faktori • Depresija je fenotip za veći broj uz stres-vezanih poremećaja koji dovode do aktivacije hipotalamo-pituitarno-adrenalne osovine, disregulacije autonomnog nervnog sistema i oslobođanja pro-inflamatornih citokina, u konačnici rezultirajući inzulinskom rezistencijom. • Metaboličko programiranje na genetskoj razini ipothrajenost (in utero i u djetinjstvu) može predisponirati osobu i za dijabetes i za depresiju. • Iz Ismail K. Unravelling the pathogenesis of the depression-diabetes link. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 10. Praktični problemi kao posljedica komorbiditeta depresije i dijabetesa - I Iz Hellman R, Ciechanowski P. Diabetes and depression: management in ordinary clinical conditions. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 11. Praktični problemi kao posljedica komorbiditeta depresije i dijabetesa - II Iz Hellman R, Ciechanowski P. Diabetes and depression: management in ordinary clinical conditions. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 12. Praktični problemi kao posljedica komorbiditeta depresije i dijabetesa - III Iz Hellman R, Ciechanowski P. Diabetes and depression: management in ordinary clinical conditions. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 13. Studije efikasnosti psihoterapije za depresiju u dijabetesu Iz Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 14. Studije efikasnosti lijekova za depresiju u dijabetesu Iz Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 15. Liječenje depresije u pacijenata sa dijabetesom: 1. korak • Tražiti: • Depresiju sa Patient Health Questionnaire - 9 (PHQ-9) • Bespomoćnost/”odustajanje” ili osjećanje preopterećenosti samoliječenjem bolesti • Komorbiditet paničnih ataka i posttraumatskog stresnogporemećaja • Nesposobnost razlikovanja simptoma anksioznosta od simptoma dijabetesa (npr., hipoglikemija) • Prateći problemi sa ishranom/jedenjem • Emocionalno jedenje kao reakcija na tugu/usamljenost/ljutnju • Prejedanje/čišćenje • Noćno jedenje Iz Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 16. Liječenje depresije u pacijenata sa dijabetesom:2. korak • Poboljšanje samoliječenja: • Eksplorirati “gubitak kontrole”nad samoliječenjem bolesti • Eksplorirati razumijevanje dvosmjerne povezanosti između stresa i suboptimalnog samoliječenja bolesti i ishoda • Definirati depresiju i kako se to preklapa sa i razlikuje od“stresa” • Pregled simptoma depresije i kako se ovi simptomi preklapaju sa ili oponašaju simptome dijabetesa • Razgovarati o pogoršanju medicinskih simptoma povezanih sa depresijom • Podijeliti zadatke u samoliječenju dijabetesa, depresije, drugih bolesti • Pomoći pacijentu da napravi prioritete prema značaju specifičnih zadataka Iz Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 17. Liječenje depresije u pacijenata sa dijabetesom: 3. korak • Podrška: • Razmotriti adjunktivnu kratku psihoterapiju za: • emocionalno jedenje (kognitivno-bihejvioralna terapija) • analiza problema (terapija razrješenja problema) • bolje pridržavanje preporuka za liječenje (motivacioni intervju) Iz Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 18. Liječenje depresije u pacijenata sa dijabetesom: 4.korak • Razmotriti medikamentozni tretman: • Komorbiditet depresije i anksioznosti: SSRI ili SNRI • Seksualna disfunksija:upotreba bupropiona ili, ako već postoji odgovor na SSRI, dodati buspiron • Izražena neuropatija: dati bupropion, venlafaxin ili duloxetin zbog djelotvornosti u liječenju neuropatske boli Iz Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 19. Intenzivnije liječenje depresije u pacijenata sa dijabetesom udruženo je sa manjim troškovima zdravstvene zaštite tokom dvogodišnjeg perioda. IzKaton W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

 20. Zahvalnost Ovaj sinopsis je dio programa Svjetske psihijatrijske asocijacije (WPA) koji ima za cilj podizanje svijesti o prevalenci i prognostičkim implikacijama depresije u osoba sa tjelesnim oboljenjima. Veoma cijenimo podršku ovom programu koju su dali Fondacija Lugli, Italijansko društvo biološke psihijatrije, Eli-Lilly i Bristol-Myers Squibb. WPA zahvaljuje dr. Andrea Fiorillo-uiz Napulja, Italija, za njegovu pomoć u pripremi ovog sinopsisa. Prijevod: Dr. Amra Delić, Klinika za psihijatriju, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Bosna i Hercegovina.