python n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Програмски јазик - Python PowerPoint Presentation
Download Presentation
Програмски јазик - Python

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Програмски јазик - Python - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

Програмски јазик - Python. Даме Јованоски. Теорија на програмирање. Комуникација корисник-харвер. Теорија на програмирање. Теорија на создавање на теоретска анализа на математичките модели се : податоци начинот на процесирање на податоците алгоритми за процесирање на податоци

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Програмски јазик - Python


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
python

Програмски јазик - Python

Даме Јованоски

slide2
Теорија на програмирање

Комуникација корисник-харвер.

slide3
Теорија на програмирање

Теорија на создавање на теоретска анализа на

математичките модели се:

 • податоци
 • начинот на процесирање на податоците
 • алгоритми за процесирање на податоци
 • парадигми и програмски јазици за изразување на алгоритми
 • системска и машинска архитектура за имплементација на програмските јазици.
slide4
Програмски јазици и видови

Најважни концепти на програмските јазици:

 • Податоци
 • Синтакса
 • Семантика
slide5
Програмски јазици и видови

Видови на програмски јазици:

Машински

Симболични

Виши

slide6
Програмски парадигми и карактеристики

Видови на програмски парадигми:

 • Функциско програмирање
 • Структурно програмирање
 • Објектно-ориентирано програмирање
 • Логичко програмирање
slide7
Функциско програмирање

Предности за одбирање на програмски јазик од оваа парадигма се:

 • сигурност (програмите во програмските јазици од оваа парадигма се стремат кон тоа да имаат што е можно помалку грешки),
 • продуктивност (програмите во програмските јазици од оваа парадигма се стремат на скратување на времето при програмирање на одредена апликација за разлика од другите програмски јазици.
 • ефикасност на повеќепроцесорски системи.
slide8
Структурно програмирање

Структурното програмирање ги има следниве карактеристики:

 • Структурното програмирање е тесно насочено кон решавање на еден посебен проблем
 • Структурното програмирање се изведува преку постепено разградување на функционалноста
slide9
Објектно-ориентирано програмирање

Главни особини карактеристични за објекто-ориентираното програмирање се:

 • објекти и класи
 • наследување
 • полиморфизам
 • Dynamic binding (динамичко поврзување/обврзување)
 • енкапсулација
 • интерфејси
slide10
Логичко програмирање

Карактеристични концепти за логичкото програмирање се:

 • Fакт (единица клаузула): Наједноставен вид на тврдење се нарекува факт во кој се наведува однос помеѓу објекти
 • Правило (програмска клаузула)
 • Квери (цел): Кверито се употребува за добивање на информации од логичката
slide11
Елементи на програмските јазици

Елементи којшто ги има во повеќето популарни програмски јазици:

 • Променливи
 • Услови
 • Циклуси
 • Полиња и низи
 • Функции
 • Податочни типови
 • Покажувачи
 • Динамичка алокација на меморијата и податочни структури
slide12
Лексика

Начиини за проверка на анализата:

 • Лексичка анализа
 • Regular expressions (регуларни изрази) – препознавање на одредена група на точни изрази
 • Finite-state automata (FSAs) – претставуваат апстракни машини кои можат да се искористат за лексичка анализа
 • Deterministic finite-state automata – преставува апстрактна машина што исто така може да препознава карактери и да прави нивна анализа.
 • Преведувачи од FSA во регуларни изрази.
slide13
Лексичка анализа

Пример за лексичка анализа

slide14
Синтакса

Синтаксата ја дефинира формалната врска но структурата на програмскиот јазик и можноста за опишување на различни изрази како дефинирани изрази во тој јазик.

Синтаксата единствено се однесува на формата и сруктурата на симболите во програмскиот јазик без оглед на нивното значење

slide15

token

Lexical

Analyzer

Parser

Rest of

front end

Source

program

Parse

tree

Get next

token

Intermediate

representation

Parser

Синтакса
slide16
Семантика

Семантиката го открива значењето на синтаксички правилната низа на карактери во еден програмски јазик.

Кај природните јазици, семантиката ја претставува врската помеѓу меѓусебно поврзани реченици и фрази со објекти, мисли, и чуства од нашите искуства.

slide18
Типови на податоци

Програмски јазици ги подржуваат следниве податочни типови:

 • integers (цели броеви)
 • booleans (булеан или логички броеви)
 • characters (карактери)
 • floatingpoint/float (реални броеви)
 • alphanumeric string (алфанумерички низи)
python1
Програмски јазик - Python

Креирањето на програмскиот јазик pythonе започнато кон крајот на 80тите години, а неговата имплементација е направена во Декември 1989 од страна на Guido van Rossum (Гвидо Ван Росим) во институтот за истражување CWI во Холандија.

Наследник на ABC програмскиот јазик

python2
Парадигми на програмскиот јазик Python

Објектно-ориентирано програмирање

Императивно програмирање

Функциско програмирање

и процедурално програмирање

python4
Карактеристики на Python

Подржан е од повеќето оперативни системи

Open source

Адаптиран е за повеќе работни околини

slide24
Програмска структура

Објектно-ориентирано програмирање

Функциско програмирање

Процедурално програмирање

slide25
Програмска структура

Процедурално програмирање

slide26
Програмска структура

Објектно-ориентирано програмирање

slide27
Програмска структура

Функциско програмирање

slide28
Типови податоци
 • int (integer) – цели броеви
 • float – реални броеви
 • long – големи вредности за броеви или низи
 • complex – комплексни броеви составени од реален и имагинарен дел
slide31
Контролни структури
 • If изразот
 • For изразот
 • break, continue и else изразите
 • While изразот
slide33
For изразот

Карактеристики за for циклусот:

Вредноста x

Услов

Итерации

Операции – дел од for циклусот

slide39
Библиотеки
 • sysconfig – датотека за конфигурација на Пајтон работната околина
 • poplib – датотека за POP3 протокол за клиент
 • httplib – датотека за HTTP протокол за клиент
 • cgi – датотека за подршка на Common Gateway Interface
 • thread - датотека за употреба на нишки
 • math – датотека за употреба на математички функции