kuntajakoselvitt j t kuntauudistuksessa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kuntajakoselvittäjät kuntauudistuksessa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Kuntajakoselvittäjät kuntauudistuksessa - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

Kuntajakoselvittäjät kuntauudistuksessa. Kuntajakoselvittäjien työseminaari 16.4.2013 Ylijohtaja Päivi Laajala, VM. HE kuntarakennelaiksi. Kuntarakenneuudistuksesta säädettäisiin kuntajakolaissa, jonka nimike muutettaisiin kuntarakennelaiksi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kuntajakoselvittäjät kuntauudistuksessa' - becca


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kuntajakoselvitt j t kuntauudistuksessa

Kuntajakoselvittäjät kuntauudistuksessa

Kuntajakoselvittäjien työseminaari 16.4.2013

Ylijohtaja Päivi Laajala, VM

he kuntarakennelaiksi
HE kuntarakennelaiksi
 • Kuntarakenneuudistuksesta säädettäisiin kuntajakolaissa, jonka nimike muutettaisiin kuntarakennelaiksi
 • Kuntarakenneuudistusta koskevat väliaikaiset säännökset:
  • selvitysvelvollisuus ja selvitysperusteet
  • selvitysten määräaika ja seuranta
  • poikkeusperusteet ja poikkeamista koskeva päätöksenteko
  • kuntien yhdistymisselvitysten ja yhdistymisen taloudellinen tuki
 • Muutoksia toistaiseksi voimassa oleviin säännöksiin mm.:
  • kuntajaon kehittämisen tavoitteet
  • valtioneuvoston nk. kriisikuntia koskeva toimivalta päättää kuntien yhdistymisestä
 • Kielilakia muutettaisiin siten, ettei kuntien yhdistyminen heikentäisi kunnan asukkaiden kielellisiä oikeuksia
 • HE annettu eduskunnalle 4.4.2013; lain tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013.
selvitysvelvollisuus
Selvitysvelvollisuus
 • Kunnalla on selvitysvelvollisuus, jos se täyttää yhdenkin selvitys-perusteen:
  • palveluiden edellyttämä väestöpohja, ns. palveluperuste (4 c §)
  • työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenneperusteet (4 d §); Helsingin metropolialue (4 e §)
  • kunnan taloudellinen tilanne, ns. talousperuste (4 f §)
 • Kunnalla on selvitysvelvollisuus lisäksi, jos muuten ei ole saavutettavissa selvitysperusteet täyttävää toiminnallista kokonaisuutta
 • Selvitysalueiden ulkopuolelle jäämässä oleva kunta voi valita selvityskumppanikseen naapurikunnan, jonka kanssa se muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden
 • Selvitysvelvollisuuden lähtökohtana on, että selvitysalue täyttää kuntajaon muuttamisen edellytykset (ml. perustuslain reunaehdot)
 • Selvitysvelvollisuuden voi täyttää joko kuntien keskinäisin selvityksin (mahdollisesti konsultin tms. avustamana) tai VM:n asettaman erityisen kuntajakoselvityksen kautta.
selvitysalueesta poikkeaminen
Selvitysalueesta poikkeaminen
 • Kunnat voivat tarvittaessa hakea poikkeusta selvitysalueesta
   • ministeriöllä rajoitettu, kuntien aloiteoikeutta täydentävä aloiteoikeus tilanteissa, jossa kuntien poikkeushakemukset poikkeavat toisistaan tai vain osa alueen kunnista on hakenut poikkeusta
 • Poikkeaminen ei koske selvitysvelvollisuutta
 • Ministeriö voi myöntää poikkeuksen palveluperusteesta; ennen päätöksen tekemistä ministeriön tulee neuvotella niiden kuntien kanssa, joita päätös koskisi
 • Jos kunta hakee poikkeusta työssäkäynti- tai yhdyskunta-perusteen mukaisesta selvitysalueesta, ministeriö voi määrätä alueella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen, jonka perusteella selvitys voidaan tehdä työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenneperusteista poikkeavilla alueilla.
selvitysalueesta poikkeamisen edellytykset
Selvitysalueesta poikkeamisen edellytykset
 • Edellytykset, joiden tulee täyttyä, jotta voi saada poikkeuksen:
  • kunnalla on edellytykset vastata lakisääteisten palvelujen järjestämisestä (kaikki perusteet)
  • poikkeaminen ei estä toiminnallisten kokonaisuuksien muodostumista alueella (muut kuin kielellisten oikeuksien turvaamiseen liittyvät perusteet)
 • Poikkeusperusteet:
  • selvitysperusteista poikkeava alue on 2 §:ssä säädetyt kuntajaon kehittämisen tavoitteet ja 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus
  • toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei erityisen harvan asutuksen vuoksi muutoin ole mahdollista
  • suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien turvaaminen
  • saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien turvaaminen.
erityisten kuntajakoselvitysten m r minen 1
Erityisten kuntajakoselvitysten määrääminen/1
 • Erityisen kuntajakoselvityksen määrääminen ja toimittaminen perustuvat nykyisen kuntajakolain 4 lukuun
 • Kuntajaon muuttamista koskevan asian laajuuden tai vaikeuden johdosta taikka muusta perustellusta syystä ministeriö voi määrätä toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen:
  • ministeriön aloitteesta;
  • kunnan esityksestä; tai
  • jos vähintään 20 prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista tekee esityksen erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta
  • HE: erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskeva erityinen kuntajakoselvitys voi tulla vireille myös arviointiryhmän ehdotuksesta.
 • Kehyspäätöksen yhteydessä 21.3.2013 hallitus linjasi, että 12 suurimmalle kaupunkiseudulle varaudutaan asettamaan erityiset kuntajakoselvittäjät vuoden 2013 aikana.
erityisten kuntajakoselvitysten m r minen 2
Erityisten kuntajakoselvitysten määrääminen/2

Jos selvitystä eivät ole esittäneet kaikki kunnat, joita selvitys koskisi, tulee ministeriön ennen selvityksen asettamista kuulla niitä kuntia, jotka eivät olleet esittäjänä. Jos esityksen tekevät asukkaat tai ministeriö itse, kuulee ministeriö kaikkia kuntia, joita selvitys koskisi.

Jos esityksessä ei esitetä suoraan kuntajakoselvittäjän henkilöä tai esitetty henkilö ei tule ministeriön arvion mukaan kysymykseen, tulee ministeriön tehdä kunnille ehdotus kuntajakoselvittäjän henkilöstä ja kuulla tästä kaikkia kuntia, joita selvitys koskisi.

Esityksen tehneet kunnat eivät voi asettaa esittämäänsä henkilöä ehdoksi kuntajakoselvitykseen osallistumiselle.

Kuntajakoselvittäjäksi voidaan nimetä henkilö, jota kunnat eivät esittäneet tai jota osa kunnista vastustaa.

Selvitys voidaan kuulemisen jälkeen asettaa myös vastoin kuntien tahtoa.

erityisten kuntajakoselvitysten m r minen 3
Erityisten kuntajakoselvitysten määrääminen/3

Tehtävään määrättävällä henkilöllä tulee olla tehtävän hoitamiseen riittävä asiantuntemus ja kokemus

Kuntien on osallistuttava erityiseen kuntajakoselvitykseen ja kuntajakoselvittäjän ehdotuksen valmisteluun

Kuntajakoselvittäjällä on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada viranomaisilta tehtävänsä suorittamista varten tarpeelliset kuntien ja kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen hallintoa ja taloutta koskevat tiedot sekä muuta apua.

kriisikuntia koskeva kuntajakoselvitys
Kriisikuntia koskeva kuntajakoselvitys
 • Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyssä (vos-laki 63a §) voidaan tehdä esitys erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta
 • Selvityksen tulisi koskea erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan lisäksi myös tarpeellista määrää alueen muita kuntia
 • Selvittäjän tulisi kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että ehdotuksen mukainen uusi kunta olisi elinvoimainen ja muodostuisi toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla olisi taloudelliset edellytykset vastata kunnan palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta
 • Valtioneuvoston toimivalta päättää erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskevasta kuntien yhdistymisestä myös kyseisten kuntien valtuustojen vastustuksesta huolimatta:
  • perustuisi arviointimenettelyn perusteella asetetun kuntajakoselvittäjän esitykseen
  • vain jos muutos on tarpeen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi ja 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät.
selvitysvelvollisuuden sis lt
Selvitysvelvollisuuden sisältö
 • Yhdistymisselvityksen tavoitteena on esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä yhdistymissopimus
  • lähtökohtaisesti yhdistymisselvityksen tulisi siten kattaa ne asiat, jotka sisältyisivät yhdistymissopimukseen
 • Selvityksen tulee aina sisältää vähintään (vaikka kunnat eivät päätyisi tekemään yhdistymisesitystä):
  • suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella
  • selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan
  • selvitys taloudellisesta tilanteesta
  • arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta
  • yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista
  • arvio kielellisten oikeuksien toteutumisesta
 • Selvityksestä päätetään kunnan valtuustossa
yhdistymisselvityksen kustannukset
Yhdistymisselvityksen kustannukset

Kunnalle voidaan maksaa avustusta selvitysperusteiden osoittamalla, tai ministeriön päätöksen perusteella niistä poikkeavalla alueella toteutettavan yhdistymisselvityksen kustannuksiin

Kunnalle voidaan maksaa avustusta uuden kunnan talouden tervehdyttämiskeinojen selvittämiseen, jos yhdistymisselvitykseen osallistuu talousperusteen täyttävä kunta

Selvitysavustus haettavaksi lain tultua voimaan (syksy 2013); kuntia informoidaan hakuajan käynnistymisestä ja hakemiseen liittyvistä yksityiskohdista

Ministeriön määräämän erityisen kuntajakoselvityksen kustannukset maksetaan valtion varoista

Taloudellisen tuen lisäksi kunnille tarjotaan selvitysvaiheessa myös muuta tukea (mm. tietojärjestelmien yhteensovittamisen tukeminen ja muu muutoksen tuki).

selvitysten m r aika ja seuranta
Selvitysten määräaika ja seuranta
 • Kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30.11.2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä
  • Kuntien toimittamien tietojen perusteella arvioidaan kullekin alueelle syntyvää kokonaisuutta ja kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa
 • Kuntien tulee tehdä yhdistymisselvitys ja mahdollinen siihen perustuva yhdistymisesitys viimeistään 1.7.2014
 • Ministeriö voi määrätä erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta, jos kunta ei ole viimeistään 1.7.2014 tehnyt kuntien yhdistymisesitystä.