natur ln v sledky v roby n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naturální výsledky výroby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naturální výsledky výroby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Naturální výsledky výroby - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Naturální výsledky výroby. Produkce – hmotné výsledky ( za odvětví , podnik, stát) Vyjádření velikosti produkce – různé měrné jednotky: fyzické jednotky peněžní jednotky smluvené naturální jednotky časové jednotky Hrubá zemědělská produkce Zemědělská produkce

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Naturální výsledky výroby' - bebe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
natur ln v sledky v roby
Naturální výsledky výroby

Produkce – hmotné výsledky ( za odvětví , podnik, stát)

Vyjádření velikosti produkce – různé měrné jednotky:

 • fyzické jednotky
 • peněžní jednotky
 • smluvené naturální jednotky
 • časové jednotky

Hrubá zemědělská produkce

Zemědělská produkce

Produkce zemědělského odvětví

Využití – statistická ročenka, zelená zpráva

pro vykazov n n rodn ch t
Pro vykazování národních účtů

Rezidentské institucionální sektory: nefinanční podniky

finanční instituce

vládní instituce

domácnosti

neziskové instituce sloužící domácnostem

Produkce ( hrubý obrat ) výrobků a služeb - hodnota tržního i netržního zboží a služeb, které jsou výsledkem činnosti rezidentských jednotek v daném období na území ČR

slide3

Hrubý domácí produkt (HDP)je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky

Může být definován, resp. spočten třemi způsoby:

 • produkční metodou, (2) výdajovou metodou a (3) důchodovou metodou

Produkční metodou se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo odvětví a čistých daní na produkty

HDP = Produkce mínus Mezispotřeba plus Daně z produktů mínus Dotace na produkty

vyu it natur ln ch v sledk v roby
Využití naturálních výsledků výroby
 • posuzování vývoje zemědělské výroby v čase
 • stanovení tržnosti
 • konstrukce ukazatelů hospodárnosti, nákladovosti, produktivity práce, intenzity zemědělské výroby, kapitálové náročnosti produkce
 • kalkulace vlastních nákladů
 • stanovení technologické závislosti produkce na vynakládaných faktorech ( produkční funkce, nákladové funkce )
finan n ekonomick v sledky podniku
Finančně ekonomické výsledky podniku
 • Výnosy (provozní, finanční, mimořádné)
 • Výkony (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + změna stavu zásob vlastní činnosti + aktivace )
 • Přidaná hodnota
 • zisk
 • cash-flow
hodnocen ekonomick ch v sledk podnikatelsk ch subjekt v zem d lstv r metodika eu
Hodnocení ekonomických výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství ČR - metodika EU

Účel metodiky – umožnit hodnocení a srovnání v jednotlivých zemích EU bez ovlivnění odlišností v daňové účetní evidenci

 • podmínka harmonizace metodických postupů ČR a EU

Odlišnosti:

 • hodnocení zahrnuje pouze zemědělskou činnost včetně lesní výroby a agroturistiky
 • nákladově ani výnosově není brána do úvahy nezemědělská ( přidružená ) výroba
 • nejsou brány v úvahu všechny účetní operace z finančního a mimořádného hospodářského výsledku
souhrnn zem d lsk et revidovan metodika eu z roku 1998
Souhrnný zemědělský účet – revidovaná metodika EU z roku 1998

rostlinná produkce ( obiloviny, technické plodiny, pícniny,zelenina a zahradnické výrobky, brambory, ovoce, víno olivový olej, ostatní rostlinné výrobky)

živočišná produkce (zvířata a živočišné výrobky)

----------------------------

produkce zemědělských výrobků

produkce zemědělských služeb

------------------------------------

zemědělská produkce

nezemědělské vedlejší činnosti (neoddělitelné) – zpracování zem. výrobků

------------------------------------

produkce zemědělského odvětví

produkce zem d lsk ho odv tv
Produkce zemědělského odvětví

- mezispotřeba celkem osiva, sadba, energie, hnojiva,opravy budov..)

hrubá přidaná hodnota v základních cenách

- spotřeba fixního kapitálu (stroje a zařízení, budovy,výsadby…)

čistá přidaná hodnota v základních cenách

- ostatní daně na výrobu

+ ostatní dotace na výrobu

důchod z faktorů

- náhrady zaměstnancům

čistý provozní přebytek (smíšený důchod)

- pachtovné, nájemné, nákladové úroky

+ výnosové úroky

podnikatelský důchod

v nosy podniku
Výnosy podniku
 • obchodní marže
 • výkony
 • tržby z prodeje dlouhodobého majetku
 • zůstatková cena prodaného DM a materiálu
 • ostatní provozní výnosy
 • tržby z prodeje cenných papírů a podílů
 • výnosy z dlouhodobého finančního majetku
 • výnosy z krátkodobého finančního majetku
 • výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
 • výnosové úroky
 • ostatní finanční výnosy
 • mimořádné výnosy
p idan hodnota
Přidaná hodnota

obchodní marže ( tržby za prodej zboží - náklady vynaložené na prodané zboží )

+ výkony (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + změna stavu zásob vlastní činnosti + aktivace )

- výkonová spotřeba(spotřeba materiálu a energie, služby )

---------------------------------

přidaná hodnota

v sledek hospoda en v nosy n klady zisk ztr ta
Výsledek hospodaření: výnosy – náklady = zisk = ztráta

provozní výsledek hospodaření

+ finanční výsledek hospodaření

- daň z příjmů za běžnou činnost

= výsledek hospodaření za běžnou činnost

+ mimořádný výsledek hospodaření

- daň z příjmů z mimořádné činnosti

= výsledek hospodaření za účetní období

kategorie zisku zahrani n pojet
Kategorie zisku – zahraniční pojetí
 • EBIT ( earnings before interests and taxes): zisk před úroky a před daní – v českých výkazech odpovídá - provozní výsledek hospodaření
 • EBITDA – zisk před zdaněním, úroky a odpisy
 • EBT ( earnings after interests): zisk po úrocích a před daní = = EBIT – nákladové úroky
 • EAT ( earnings after taxes) : čistý zisk po zdanění

EBIT - nákladové úroky - daň z příjmů

loha zisku z podnikatelsk ho hlediska
Úloha zisku z podnikatelského hlediska:
 • finanční zdroj pro další podnikání
 • zvyšuje kapitál podniku a vytváří předpoklady pro rozšíření majetku
 • charakterizuje úroveň hospodaření podniku a zvyšuje prestiž podniku
 • umožňuje analyzovat a kontrolovat úroveň hospodaření
 • umožňuje stimulaci pracovního výkonu pracovníků prostřednictvím odměn
cash flow pohyb pen n ch prost edk podniku za ur it obdob
Cash-flow –pohyb peněžních prostředků podniku za určité období

Cash-flow vychází:

 • z rozdílu mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením ( koupíme stroj na úvěr)
 • z časového nesouladu hospodářských operací vyvolávajících náklady a jejich finančním zachycení

( vznik mzdových nákladů a výplata mezd)

 • z důsledku používání různých účetních metod (různý způsob odepisování majetku, různé oceňování zásob)
slide16

Příklad:Prodali jsme zboží za 2 000 Kč, materiálové a mzdové náklady byly 1 400, odpisy 200 (vše v Kč). Odběratelé zaplatili hotově 70% fakturované částky, zbytek zaplatí v příštím období. (Počítáme bez vlivu dalších nákladů a daní.)

v po et cash flow
Výpočet cash-flow
 • přímá metoda – rozdíl mezi příjmy a výdaji
 • nepřímá metoda – čistý zisk se upravuje o další položky ( nepeněžní operace, změny oběžných aktiv, neuhrazené náklady a výnosy minulých a budoucích účetních období, položky příjmů a výdajů spojených s finanční a investiční činností)

V teorii i praxi- různé kategorie cash-flow, liší se obsahem nebo způsobem výpočtu

v hody cash flow
Výhody Cash flow:
 • časově i hodnotově vyjadřuje přírůstek pohotových finančních zdrojů v souladu s přírůstkem peněžních prostředků
 • vyjadřuje přírůstek vlastních finančních zdrojů zejména pro další rozvoj podniku
 • je kritériem efektivnosti kapitálové obnovy a úrovně obratu kapitálu
 • vyjadřuje míru výnosu podnikového kapitálu a slouží jako kritérium pro investiční rozhodování
 • není ovlivněn metodu odepisování investičního majetku , účetní odpisy nejsou spojené s pohybem peněžních toků
slide20
peněžní tok není zkreslován systémem a výší časového rozlišení - respektování věcné a časové souvislosti v účetnictví má dopady do hospodářského výsledku, ale nemusí mít vliv na peněžní tok
 • v účetnictví je uplatňován realizační princip - v okamžiku přechodu vlastnických práv zachycujeme zvýšení pohledávek a výnosů, což má vliv na hospodářský výsledek, vliv na peněžní tok je až v okamžiku zaplacení
 • v souladu se zásadou opatrnosti se v účetnictví zachycují potenciální ztráty, rizika a znehodnocení s ohledem na věrný obraz skutečnosti v účetnictví např. tvorbu reserv, opravných položek, což znamená dopady do hospodářského výsledku, ale neovlivňuje vývoj peněžního toku
v kaz cash flow rozvaha v kaz zisku a ztr t
výkaz cash flow rozvaha výkaz zisku a ztrát

1 2

3

 • finančně účinné ( ovlivňují peněžní prostředky, neovlivňují zisk )
 • ziskově účinné (ovlivňují zisk, neovlivňují peněžní prostředky )
 • ziskově i finančně účinné
 • neovlivňují zisk ani peněžní prostředky

4

p klady transakc
Příklady transakcí:

1. nákup majetku za hotové, čerpání rezerv, úhrada úvěrů,přijaté zálohy, přijatý úvěr

2. spotřeba či opotřebení položky majetku, tvorba reserv, prodej na úvěr, rozpuštění reserv

3. prodej za hotové, spotřeba hotovosti

4. nákup na úvěr, věcný či nesplacený vklad vlastníků