ledelse som jagt p synergi og partnerskab ny velf rd og nyt offentlig lederskab n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ledelse som jagt på synergi og partnerskab Ny velfærd og nyt offentlig lederskab PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ledelse som jagt på synergi og partnerskab Ny velfærd og nyt offentlig lederskab

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Ledelse som jagt på synergi og partnerskab Ny velfærd og nyt offentlig lederskab - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Ledelse som jagt på synergi og partnerskab Ny velfærd og nyt offentlig lederskab. Ledertræf Slagelse Kommune 18. april 2012. Indhold. Ingen bæredygtig velfærd uden nye synergier Historisk tilbageblik : Spillerummet for synergier Borger rollens forvandling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ledelse som jagt på synergi og partnerskab Ny velfærd og nyt offentlig lederskab' - beau


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ledelse som jagt p synergi og partnerskab ny velf rd og nyt offentlig lederskab

Ledelse som jagt på synergi og partnerskabNy velfærd og nyt offentlig lederskab

Ledertræf

SlagelseKommune 18. april 2012

indhold
Indhold
 • Ingenbæredygtigvelfærdudennyesynergier
 • Historisktilbageblik: Spillerummet for synergier
 • Borgerrollensforvandling
 • Frivillighed med afsætibrugerrollen
 • Frivillighed med afsætiprofessioner
 • Engagerendesamtaler
 • Hvadvindes? Synergierneskonkreteudtryk
 • Den partnerskabsudviklendekommune
 • Kontureraf et nytlederskab
ingen b redygtig velf rd uden nye synergier
Ingenbæredygtigvelfærdudennyesynergier
 • Økonomiudfordringen:
  • Budgetunderskud, demografiskforvandling, klima- ogmiljøkrise
  • Kravomfokuseretogstramstyring
 • Innovationsudfordringen
  • Velfærdsom ret tildeltagelse
  • Nytænkning med fokuspåforebyggelse, inklusionogrehabilitering

Chance for fornyelse

Kun muliggennemnyesamspilmellemdetoffentligeogdetcivilesamfund

historisk tilbageblik
Historisktilbageblik

Spillebaner for synergi:

1849-1890’erne: Værdigt versus ikkeværdigttrængende

1890-1960’erne: Retsbestemte versus supplerendeydelser

1970’erne: Offentligmonopolisering

1980-2000: Genopdagelsenaffrivillighedsom “prikken over i’et”

00’erne: Samskabelseundervejssomnytvelfærdsparadigme

Den offentligeogfrivilligesektorharaltiddefineret sig iforholdtilhinanden

historisk tilbageblik1
Historisktilbageblik

To billederafsynergi

1980’erne

1930’erne

Stat

Stat

Kirke

Familie

Marked

Civilsamfund

Alfred Th. Jørgensen

Victor Pestoff

borgerrollens forvandling
Borgerrollensforvandling

Klient

Meta-

styring

Kunde

Medborger

frivillighed med afs t i brugerrollen
Frivillighed med afsætibrugerrollen
 • Medborgerskabet starter,
 • nårbrugerenpåværestedetselvtager sin kaffekopud
 • nårforældreninteresserer sig for allebørnenepåblåstue
 • når den ledigeorganiserer en samtale med andreledigeom at støttehinanden
 • Grænsenmellembrugerogfrivilligkanværepapirtynd
 • Har vi indtænktanledningertil at tagedetteskridtivoresydelser?
frivillighed med afs t i brugerrollen empowerment trappe
Frivillighed med afsætibrugerrollenempowerment-trappe

Medskabendeiforholdtilsamfundet

Aktivtmedskabendeiforholdtilandre

isamme situation

Aktivtmedskabendeiftegen situation

Forbruger

frivillighed med afs t i profession
Frivillighed med afsætiprofession

Pensioneretlærerarbejderilektiecafé

Bankassistenthjælperforeninger med regnskaber

Ungdomsskolelærerener mentor for en ung

Økonombidragertil en budgetanalysesammen med en gruppeaf

kommunensegneansatte

I dag synesvi, at deternaturligt at frivilligeskubberkørestole.

Men kan de ogsåindgåif.eks. centralestabsopgaverikommunen?

frivillighed med afs t i profession empowerment trappe
Frivillighed med afsæti professionempowerment-trappe

Frivilliguden for arbejdstiden

Frivilligiarbejdstiden

Kun arbejde for løn

Skaber vi trædesten?

Frivilligtarbejdesomkompetenceudvikling?

engagerende samtaler
Engagerendesamtaler
 • Kan du bliveved med at væreforbruger, hvis du konsekventblivermødtsommedborger?
 • Invitationssamtaler
 • Mulighedssamtaler
 • Ejerskabssamtaler
 • Dissenssamtaler
 • Forpligtelsessamtaler
 • Gavesamtaler

Peter Block

hvad vindes
Hvadvindes?

For individet

For samfundet

Mening, magtogmyndighed

Nye kompetencer

Nye releationerognetværk

Robustenetværk

Social bæredygtighed

Demokratisering

For den kommunale organisation

Bedreeffekterogværdiskabelse

Adgangtilnyekompetencer

Bedreressourceudnyttelse/

økonomi

den partnerskabsudviklende kommune
Den partnerskabsudviklendekommune

Gentænkekommunensområderi et synergi-perspektiv

Udviklingaf rammer for byens liv:

Miljø, erhverv, boligerogbyrum, kulturliv

Borgere/

Erhvervsliv

Velfærdsydelser

Udviklingoglæring, uddannelse/beskæftigelse, rehabiliteringog social sikring

Stabs- ogstøttefunktioner

den partnerskabsudviklende kommune1
Den partnerskabsudviklendekommune

Gentænkekommunensområderi et synergi-perspektiv

Effektmål

Ressourcer

Metoder/indsatser

Penge/tid

Partnerskabs-

kompetencer

 • Samskabende processer forhold
 • tilkerneydelser:
 • Rammer ombyens liv
 • Velfærd

Selvhjulpneborgere

oglokalsamfund

Deltagelse

Tillidognetværk

Demokratisering

den partnerskabsudviklende kommune2
Den partnerskabsudviklendekommune
 • Udviklingaflokalsamfundsstrategier med
 • strategiskepartnerskaber
 • byudvikling, læringsmiljøer, kulturhuse, fritidsanlæg

Lokal-

samfund

Grupper

Samskabelsei relation tilgrupperafborgereog

foreninger: brugerfællesskaberogopgavepartner-

skaber

Individuelborger

 • Samskabelseivelfærdsydelser
 • f.eks. rehabilitering/recovery
 • Empowerment: frabrugertilfrivillig
nyt offentlig lederskab
Nytoffentliglederskab
 • Ikke bare lededetkommunale “apparat”, men ledeværdiskabende processer i et lokalsamfund
 • Lede via aktører, vi ikkekanbestemme over
 • Aldrigledelseaffrivillige, men ledelseforogmedfrivillige
 • Kanikkebetale sig fradårligledelse, men målevere den ægtevarei form afmeningsfuldhed, inspiration oglivskvalitet
nyt offentlig lederskab1
Nytoffentliglederskab

Styrepå rammer:

Visionerogeffektmål

Infrastruktur for velfærd

Støttepåindhold

Facilitere, inspirere,

konfliktløse,

forpligte