Download
st mmer bilden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stämmer bilden? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stämmer bilden?

Stämmer bilden?

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Stämmer bilden?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Stämmer bilden? • Fel med ”Nuläget” som bästa alternativ, men mycket jämnt mellan alternativen • ”Nuläget” är känt och därmed lättare att bedöma, därför fick detta alternativ högst poäng • Gruppen ansåg att sammantaget att”Samverkan” var bäst följt av ”Nuläge” och därpå ”Sammanläggning”. Resultatet kom dock att ändras då poängen sattes med utgångspunkt från demokratifrågan. • Definitionen av ”Nuläget” var tveksam – vad stod det alternativet egentligen för?

  2. Stämmer bilden, forts.. • Skillnaderna mellan alternativen är mindre än vad staplarna visar. • Helhetsresultatet OK, men i två delar är bilden skev – det gäller ”Samförstånd/kommunens bästa” och ”Gemenskap/lokal identitet” • Bilden stämmer, men faktorerna ”Nåbarhet” och ”Lokal identitet” är viktigare än det värde de gavs. • Avvakta med ytterligare samverkansprojekt så att nuvarande organisationer får ”sätta sig” • Mindre partier har svårt att hävda sig vid kommunsammanläggning

  3. Kan något alternativ sorteras bort? • ”Nuläget” kan tas bort eftersom gruppen ser förändring av något slag som ofrånkomligt. • Nej – ”Nuläget” t ex är så nytt och måste utvärderas innan ställningstagande kan ske. • Inget alternativ kan sorteras bort på kort sikt – på lång sikt kan utvecklad ”Samverkan” sorteras bort. • ”Sammanläggning” – dock med utgångspunkt från nuvarande kunskap • Inget alternativ kan tas bort utifrån demokratiska aspekter – men hänsyn måste tas både till demokrati och ekonomi!

  4. Kan något alternativ prioriteras? • ”Samverkan” men långsiktigt troligen ”Sammanläggning”, men då måste fler aspekter vägas in • På lång sikt ”Sammanläggning” eftersom bl a tydligheten ökar ur demokratisynpunkt och kontrollmöjligheten förbättras • ”Nuläget” är bäst utifrån faktorer som nåbarhet, närhet och lokal identitet • ”Nuläget” mot bakgrund av erfarenhter från nuvarande samarbete

  5. ..något alternativ prioriteras, forts…. • ”Samverkan” eller ”Sammanläggning” (det finns ingen automatik i att demokratin försämras i mer storskaliga lösningar)

  6. Hur kan vi utveckla demokratin i de tre alternativen? • Samverka över gränserna i partiarbetet i de tre kommunerna • Utveckla dialogen/kontakten med invånarna • Förbättra informationen till invånarna • Egen ”kommunsida” i lokaltidningen • Kommunikation via hemsidor • Medborgarkontor • Radiosända kf-sammanträden • Web-TV

  7. Utveckla demokratin, forts… • Variera platserna för sammanträden • Förbättra information till invånare och politiker • Utveckla dialogen politiker-tjänstemän • Förbättra förankringsprocessen • Nuläge – en eller två frågestunder i kf per år • Samverkan: förbättra info från ledamöter till medlemmar i rådgivande utskott i varje kommun • Sammanläggning – medborgarkontor och kommundelsnämnder

  8. Utveckla demokratin, forts… • Skapa fler arenor för information och dialog • Utveckla e-demokrati • Utveckla medborgardialogen • Utveckla i det lilla perspektivet först för att klara av det större perspektivet • Skapa lösningar med bred samsyn