1 / 8

Stämmer bilden?

Stämmer bilden?. Fel med ”Nuläget” som bästa alternativ, men mycket jämnt mellan alternativen ”Nuläget” är känt och därmed lättare att bedöma, därför fick detta alternativ högst poäng

beau-wooten
Download Presentation

Stämmer bilden?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Stämmer bilden? • Fel med ”Nuläget” som bästa alternativ, men mycket jämnt mellan alternativen • ”Nuläget” är känt och därmed lättare att bedöma, därför fick detta alternativ högst poäng • Gruppen ansåg att sammantaget att”Samverkan” var bäst följt av ”Nuläge” och därpå ”Sammanläggning”. Resultatet kom dock att ändras då poängen sattes med utgångspunkt från demokratifrågan. • Definitionen av ”Nuläget” var tveksam – vad stod det alternativet egentligen för?

  2. Stämmer bilden, forts.. • Skillnaderna mellan alternativen är mindre än vad staplarna visar. • Helhetsresultatet OK, men i två delar är bilden skev – det gäller ”Samförstånd/kommunens bästa” och ”Gemenskap/lokal identitet” • Bilden stämmer, men faktorerna ”Nåbarhet” och ”Lokal identitet” är viktigare än det värde de gavs. • Avvakta med ytterligare samverkansprojekt så att nuvarande organisationer får ”sätta sig” • Mindre partier har svårt att hävda sig vid kommunsammanläggning

  3. Kan något alternativ sorteras bort? • ”Nuläget” kan tas bort eftersom gruppen ser förändring av något slag som ofrånkomligt. • Nej – ”Nuläget” t ex är så nytt och måste utvärderas innan ställningstagande kan ske. • Inget alternativ kan sorteras bort på kort sikt – på lång sikt kan utvecklad ”Samverkan” sorteras bort. • ”Sammanläggning” – dock med utgångspunkt från nuvarande kunskap • Inget alternativ kan tas bort utifrån demokratiska aspekter – men hänsyn måste tas både till demokrati och ekonomi!

  4. Kan något alternativ prioriteras? • ”Samverkan” men långsiktigt troligen ”Sammanläggning”, men då måste fler aspekter vägas in • På lång sikt ”Sammanläggning” eftersom bl a tydligheten ökar ur demokratisynpunkt och kontrollmöjligheten förbättras • ”Nuläget” är bäst utifrån faktorer som nåbarhet, närhet och lokal identitet • ”Nuläget” mot bakgrund av erfarenhter från nuvarande samarbete

  5. ..något alternativ prioriteras, forts…. • ”Samverkan” eller ”Sammanläggning” (det finns ingen automatik i att demokratin försämras i mer storskaliga lösningar)

  6. Hur kan vi utveckla demokratin i de tre alternativen? • Samverka över gränserna i partiarbetet i de tre kommunerna • Utveckla dialogen/kontakten med invånarna • Förbättra informationen till invånarna • Egen ”kommunsida” i lokaltidningen • Kommunikation via hemsidor • Medborgarkontor • Radiosända kf-sammanträden • Web-TV

  7. Utveckla demokratin, forts… • Variera platserna för sammanträden • Förbättra information till invånare och politiker • Utveckla dialogen politiker-tjänstemän • Förbättra förankringsprocessen • Nuläge – en eller två frågestunder i kf per år • Samverkan: förbättra info från ledamöter till medlemmar i rådgivande utskott i varje kommun • Sammanläggning – medborgarkontor och kommundelsnämnder

  8. Utveckla demokratin, forts… • Skapa fler arenor för information och dialog • Utveckla e-demokrati • Utveckla medborgardialogen • Utveckla i det lilla perspektivet först för att klara av det större perspektivet • Skapa lösningar med bred samsyn

More Related