Semin ovzdu sql v roce 2014 datab ze rezzo informace podle 30 z kona zl n brno praha
Download
1 / 50

Seminář OvzdušíSQL v roce 2014 Databáze REZZO Informace podle § 30 zákona Zlín – Brno - Praha - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Seminář OvzdušíSQL v roce 2014 Databáze REZZO Informace podle § 30 zákona Zlín – Brno - Praha. Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ [email protected] Obsah prezentace:. Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší Nová databáze údajů o stacionárních zdrojích

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Seminář OvzdušíSQL v roce 2014 Databáze REZZO Informace podle § 30 zákona Zlín – Brno - Praha' - beate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Semin ovzdu sql v roce 2014 datab ze rezzo informace podle 30 z kona zl n brno praha

Seminář OvzdušíSQL v roce 2014 Databáze REZZOInformace podle § 30 zákonaZlín – Brno - Praha

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ

[email protected]


Obsah prezentace
Obsah prezentace:

 • Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší

 • Nová databáze údajů o stacionárních zdrojích

  • dostupnost údajů o emisích a zdrojích pro orgány OO

 • § 11 Povolení a stanoviska

 • Informace na internetových stránkách

 • Vyhodnocení aktivity ČHMÚ zaměřené na informace o podaných žádostech o stanoviska


Zm ny legislativy s dopadem na ohla ov n agendy ovzdu
Změny legislativys dopadem na ohlašováníagendy ovzduší


Z kon 201 2012 sb o ochran ovzdu ze dne 1 9 2012
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíze dne 1.9.2012

 • Vymezení zdroje - § 2 a § 4 zákona

 • Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování - § 6 zákona

 • Povinnosti provozovatelů - § 17 zákona


Vymezen zdroje 2 z kona
Vymezení zdroje - § 2 zákona

e) stacionárním zdrojem ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat,

- pro ohlašování tzv. přemístitelných zdrojů jsou určena pravidla v pokynech ČHMÚ (zástupná „provozovna“)

m) těkavou organickou látkou (VOC) jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20 °C má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího použití. POZOR! EL - VOC, TOC, 1,2-dichlorethan, akrylonitril, vinylchlorid (Chemický průmysl) i jiné VOC dle povolení (CS2).


Vymezen zdroje 4 z kona
Vymezení zdroje - § 4 zákona

§ 4, odst. 7):

Pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu spalovacích stacionárních zdrojů nebo celkové projektované kapacity jiných stacionárních zdrojů se jmenovité tepelné příkony spalovacích stacionárních zdrojů nebo projektované kapacity jiných než spalovacích stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, které jsou umístěny ve stejné provozovně a u kterých dochází nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování společným výduchem nebo komínem bez ohledu na počet komínových průduchů.

6


Zji ov n a vyhodnocen rovn zne i ov n 6
Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování - § 6

 • Úroveň znečišťování zjišťuje provozovatel:

  • u znečišťující látky, pro kterou má stanoven specifický emisní limit nebo emisní strop, anebo, pokud je tak výslovně stanoveno v prováděcím právním předpisu nebo v povolení provozu, u znečišťující látky, pro niž má stanovenu pouze technickou podmínku provozu, úroveň znečišťování měřením.

 • V případě, kdy nelze, s ohledem na dostupné technické prostředky, měřením zjistit skutečnou úroveň znečišťování, nebo v případě vybraných stacionárních zdrojů vnášejících do ovzduší těkavé organické látky uvedených v prováděcím právním předpisu, rozhodne krajský úřad na žádost provozovatele, že pro zjištění úrovně znečišťování se namísto měření použije výpočet.


Povinnosti provozovatel 17 z kona
Povinnosti provozovatelů - § 17 zákona § 6

 • Odstavec (1) - obecné povinnosti všech zdrojů

  - písm. d): předkládat příslušnému orgánu OO na vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje …

 • Odstavec (3) - povinnosti zdrojů uvedených v příloze č. 2

  a) provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu,

  b) zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1,

  c) vést provozní evidenci…, zpracovat souhrnnou provozní evidenci…,

  h) předložit inspekci protokol o jednorázovém měření emisí podle § 6 odst. 4 nebo 5 do 90 dnů od data provedení tohoto měření


Zpracov n spe a souvisej c povinnosti
Zpracování SPE § 6a související povinnosti

§ 26 Obsahové náležitosti dokumentů

(k § 12 odst. 8 a § 17 odst. 7 zákona)

(1) Náležitosti provozní evidence jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Náležitosti souhrnné provozní evidence jsou stanoveny v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(3) Náležitosti provozního řádu jsou stanoveny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(4) Náležitosti odborného posudku jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

(5) Náležitosti protokolu o jednorázovém měření jsou stanoveny v příloze č. 14 k této vyhlášce.

(6) Náležitosti rozptylové studie jsou stanoveny v příloze č. 15 k této vyhlášce.

9


Formul e agendy ovzdu v r mci ispop
FORMULÁŘE § 6agendy ovzduší v rámci ISPOP

10


F_OVZ_SPE § 6Formulář obsahuje pět listů odpovídajících údajům uvedeným v příloze č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.Možnost vložení příloh (schéma, výpočty, bilance rozpouštědel).Možnost souhrnného ohlášení údajů (spalovací zařízení do 1MW příkonu - plynná paliva, vybrané technologie – viz Věstník 9_10/2013).V návaznosti na skladbu zdrojů je možné využití zcela nové varianty tzv. zjednodušeného ohlášení SPE (kotle do 5MW celkového příkonu - plynná a kapalná paliva, čerp. stanice).F_OVZ_POPLJednoduchý formulář pro ohlášení celkových emisí provozovny.F ovz spe souhrnn provozn evidence a zpracov n dat pro rezzo

Pro ohlášení za rok 2013 lze z účtu ISPOP stáhnout formulář předvyplněný většinou stálých údajů z předchozích hlášení

Po ohlášení SPE bude na ČHMÚ prováděna kontrola hlášení (SKM – informace viz web ČHMÚ)

F_OVZ_SPE se ohlašuje za všechny provozovny

F_OVZ_POPL se ohlašuje pouze za provozovny s poplatkem 5 tis. Kč* a více

* Od r. 2015 dochází k úpravě hranice pro podání poplatkového přiznání (§ 15, odst. 8) z 5 000 Kč na 50 000 Kč

F_OVZ_SPE - Souhrnná provozní evidence a zpracování dat pro REZZO


Novela z kona 201 2012 podeps na prezidentem tisk 77 www psp cz
Novela zákona 201/2012 – podepsána prezidentem (tisk 77 – www.psp.cz)

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se mění takto:

1.V § 11 odst. 5 větě třetí se slova „u stacionárního zdroje, jehož“ nahrazují slovy „u stacionárního zdroje nebo pozemní komunikace, jejichž“.

2.V § 12 odst. 1 se slova „§ 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

3.V § 12 odst. 3 se slova „§ 11 odst. 1 písm. b) nebo § 11 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2 písm. b) nebo § 11 odst. 3“.

4.V § 12 odst. 8 se za slova „stacionárního zdroje“ vkládají slova „a pozemní komunikace“.

5.V § 15 odst. 8 se slova „méně než 5 000 Kč“ nahrazují slovy „méně než 50 000 Kč“.

6.V § 17 odst. 3 písm. c) se slova „každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence“ nahrazují slovy „každoročně do 31. března ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Údaje souhrnné provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za rok 2013 je provozovatel stacionárního zdroje povinen ohlásit do 30. června 2014.

14
Struktura datab ze rezzo
Struktura databáze 2012 – viz www.chmi.czREZZO


Registr emis a zdroj zne i ov n ovzdu
Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 2012 – viz www.chmi.cz

Datová základna

REZZO 1 - Údaje za roky 1980, 1982, 1984 a dále do r. 2008/11 (ISKO1 / ISKO 2- EDA)

REZZO 2 - Údaje za roky 1990-5 a dále do r. 2008/11 (postupný převod do ISKO2-EDA z datového archivu pob. Milevsko) – primární údaje SQL OVZDUŠÍ??

REZZO 3 - Údaje od roku 1990 - modelový výpočet pro obce (ZUJ, ZSJ) s využitím SLDB (bude proveden zpětný přepočet emisí dle aktualizace emisních faktorů pro vytápění domácností)


Registr emis a zdroj zne i ov n ovzdu1
Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 2012 – viz www.chmi.cz

Tabulky, historické údaje, studie

REZZO 1 - 4

Publikace s údaji a analýzami po krajích a okresech cca od r. 1970 (ČTIO, MLVH, ČHMÚ)

Tabulky a komentáře EB po okresech a krajích od r. 1980

Grafické ročenky ČHMÚ

REZZO 3 - Metodika výpočtu emisí z vytápění domácností zpracovaná v r. 1995-6 (Machart, Machálek) vč. aktualizací (od r. 2007 ing. Modlík)

REZZO 4 - Studie CDV a doplňující podklady


Registr emis a zdroj zne i ov n ovzdu2
Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 2012 – viz www.chmi.cz

Další evidované skupiny zdrojů

REZZO 3 - plošné zdroje na úrovni krajů

Chovy zvířat (NH3*, TZL ze stájí)

Stavební práce (TZL)

Polní operace (TZL, NH3 z použití hnojiv)

Použití rozpouštědel (VOC*)

Lesní porosty (VOC – jen cca do r. 1998)

REZZO 4 – mobilní zdroje (kraje, linie, čtverce)

Silniční, železniční, letecká** a vodní doprava (CDV) vč. emisí odparů (VOC – od r. 2010)

Zemědělské a lesní stroje, Stavební technika, Údržba zeleně, Armáda (NM, BA, Let.PH)

* do r. 2009 – 11 rovněž jako součást zdrojů REZZO 1 a 2

** LTO cyklus, Cruise (vč. přeletů) – vnitrostátní a mezistátní lety


Registr emis a zdroj zne i ov n ovzdu3
Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 2012 – viz www.chmi.cz

Územní členění

REZZO 1 - bodové zdroje (starší roky z map – jen provozovny, od r. 2009/10 dle nové vyhlášky souřadnice jednotlivých výduchů)

REZZO 2 – do r. 2009 jen lokalizace podle ÚTJ, od r. 2009/10 stejné jako REZZO 1

REZZO 3 – plošné zdroje – úroveň krajů/obcí

Vytápění dom. – okresy, obce, ZÚJ, ZSJ, RÚIAN - adresní body

Chovy zvířat (NH3, TZL ze stájí) – podklady VÚZT/REZZO 1 a 2

Stavební práce (TZL) – podklady ČSÚ

Polní operace (TZL, NH3) - GIS (zemědělské a lesní plochy), hnojiva – ČSÚ/MZe

Použití rozpouštědel (VOC) – podklady SVÚOM/odhad (obce)

REZZO 4 – mobilní zdroje (kraje, linie, čtverce)

Rozpočet emisí s využitím Sčítání dopravy (podklady ŘSD), modelu MEFA (ATEM), ploch zemědělské a lesní půdy, apod.Ohl en daj e ispop www ispop cz

Ohlášené 2012 – viz www.chmi.cz údaje - ISPOP www.ispop.cz


Sta en ohl en ch daj form t x ml ws klient

Stažení 2012 – viz www.chmi.cz ohlášených údajů (formát XML) – WS Klient


P ehled provozoven

Přehled provozoven 2012 – viz www.chmi.cz


Detail provozov ny

Detail 2012 – viz www.chmi.cz provozovny


P ehledy a kontrola sou adnic
Přehledy a kontrola souřadnic 2012 – viz www.chmi.cz


P ehledy a kontrola sou adnic1
Přehledy a kontrola souřadnic 2012 – viz www.chmi.czHm poskytuje pro st tn spr vu samospr vu a v zkum bezplatn na vy d n daje rezzo
ČHMÚ poskytuje pro státní správu, samosprávu a výzkum bezplatně na vyžádání údaje REZZO

Bodově sledované zdroje v členění ZÚJ, obcí, ORP, okresů a krajů – kompletní rozsah údajů SPE v sestavách formátu DBF nebo XLS

Modelově vypočtené emise z vytápění domácností (ZÚJ) a emise dalších plošně sledovaných stacionárních a mobilních zdrojů


Exportní sestavy – standardní bezplatně na vyžádání údaje REZZOEMIS EXPORT- Údaje souhrnné evidence zdrojůEMIS MODEL- Údaje pro modelování (SYMOS)


N hled na v b rov sestavy rezzo
Náhled na výběrové sestavy REZZO bezplatně na vyžádání údaje REZZO


EB Import – REZZO 3 bezplatně na vyžádání údaje REZZO- vytápění domácností (ZSJ, obce)- plošně sledované stacionární zdrojev budoucnosti také REZZO 4- silniční a jiná doprava- nesilniční mobilní zdroje a mechanismy


§ 11 zákona bezplatně na vyžádání údaje REZZO

povolení a stanoviska

36


37 bezplatně na vyžádání údaje REZZO


38 bezplatně na vyžádání údaje REZZO


Stanoviska z vazn stanoviska a rozhodnut org nu ochrany ovzdu 11 z kona
Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší (§ 11 zákona)

 • Krajský úřad mj. vydává (§ 11, odst. 2):

  -závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného právního předpisu,

  -závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného právního předpisu,

  -povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu (dále jen "povolení provozu").


Stanoviska z vazn stanoviska a rozhodnut org nu ochrany ovzdu 11 z kona pokr
Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší (§ 11 zákona) - pokr.

 • Inspekce může vydat své vyjádření k řízení o povolení provozu (§ 12, odst. 2)

 • Obecníúřad obce srozšířenou působností vydává (§ 11, odst. 3):

  - závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

 • Obecníúřad může vydat (§ 11, odst. 4):

  - své vyjádření k řízení o vydání závazného stanoviska kumístění stavby zdroje.


P klad struktury zen podle z kona 201 2012 sb
Příklad struktury řízení podle zákona č. 201/2012 Sb. ochrany ovzduší (§ 11 zákona) - pokr.


Příklad informací k § 30 zákona na internetových stránkách úřadů§ 30, odst. 1 písm. f):Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu srozumitelné informace o:- podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí.MSKhttp://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ovzdusi/zavazna_stanoviska_a_povoleni_provozu/zavazna-stanoviska-a-povoleni-provozu-26403/


Informace na internetov ch str nk ch

Informace stránkách úřadůna internetových stránkách


Www chmi cz
www.chmi.cz stránkách úřadůOzko oblasti se zhor enou kvalitou ovzdu p tilet tverce 1 x 1 km s imisn mi koncentracemi
OZKO–oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší-pětiletí stránkách úřadůčtverce 1 x 1 km s imisními koncentracemi


47 stránkách úřadů


48 stránkách úřadů


49 stránkách úřadů


Ing. Pavel Machálek stránkách úřadů

Český hydrometeorologický ústav

Oddělení emisí a zdrojů

[email protected]

+420 244 032 429


ad