msbank pia a de capital i intermedierea bancar
Download
Skip this Video
Download Presentation
MsBANK – PIAŢA DE CAPITAL ŞI INTERMEDIEREA BANCARĂ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

MsBANK – PIAŢA DE CAPITAL ŞI INTERMEDIEREA BANCARĂ - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

MsBANK – PIAŢA DE CAPITAL ŞI INTERMEDIEREA BANCARĂ. Organismele de plasament colectiv. Organismele de plasament colectiv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MsBANK – PIAŢA DE CAPITAL ŞI INTERMEDIEREA BANCARĂ' - bayle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organismele de plasament colectiv
Organismele de plasament colectiv
 • Organismele de plasament colectiv – entităţi cu sau fără personalitate juridică, destinate atragerii economiilor individuale (prin apel public sau privat) şi investiţiei colective a acestora.
 • Clasificare (conform Directivei UCITS)

1) organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM);

2) alte organisme de plasament colectiv (AOPC).

cadrul legal
Cadrul legal
 • OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Implementează în România prevederile Directivei UCITS IV(2009/65/CE) , precum și ale Directivei 2010/44/UE de punere în aplicare a acesteia;

Legislația secundară: Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor

organismele de plasament colectiv1
Organismele de plasament colectiv
 • Avantajele investiţiei în OPC
 • Administrare profesionistă;
 • Diversificarea portofoliului;
 • Economiile de scală;
 • Transparenţa plasamentelor.
societ ile de administrare a investi iilor sai
Societăţile de administrare a investiţiilor (SAI)

Societatea de Administrare a Investiţiilor (SAI) – este persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, care funcţionează numai în baza autorizaţii emise de către autoritatea naţională a pieţei de capital, în cazul României - Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

SAI trebuie să dispună de un capital iniţial minim de 125.000 euro. Dacă valoarea portofoliului administrat de SAI depăşeşte 250 milioane de euro, SAI trebuie să-şi suplimenteze fondurile proprii cu o cotă de 0,02% din suma cu care valoarea portofoliilor administrate de aceasta depăşeşte suma limită menţionată.Totalul dintre capitalul iniţial şi suma suplimentară este de maximum 10 milioane de euro.

societ ile de administrare a investi iilor sai1
Societăţile de administrare a investiţiilor (SAI)
 • SAI are ca obiect de activitate administrareaorganismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a altor organisme de plasament colectiv, inclusiv a societăţilor de investiţii financiare (SIF) care nu se autoadministrează.
 • Societăţile de administrare a investiţiilor pot desfăşura şi alte activităţi, cum ar fi administrarea pe bază discreţionară, conform mandatelor date de investitori, dacă aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare.
 • SAI pot presta servicii conexe sub forma consultanţei de investiţii privind unul sau mai multe instrumente financiare și a activității de păstrare și administrare legată de titlurile de participare ale OPC numai dacă respectiva societate este autorizată pentru obiectul principal de activitate și pentru activitățile de la paragraful precedent.
societ ile de administrare a investi iilor sai2
Societăţile de administrare a investiţiilor (SAI)

Activitatea de administrare a portofoliilor colective

Servicii:

 • administrarea investiţiilor;
 • serviciile juridice şi de contabilitate aferente administrării portofoliilor;
 • cererile de informare ale clienților;
 • cercetare de piaţă;
 • evaluarea portofoliilor şi determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;
 • monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare;
societ ile de administrare a investi iilor sai3
Societăţile de administrare a investiţiilor (SAI)

Activitatea de administrare a portofoliilor colective

Servicii:

 • menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare;
 • distribuția veniturilor;
 • emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare;
 • ținerea evidențelor;
 • marketing și distribuție.
societ ile de administrare a investi iilor sai4
Societăţile de administrare a investiţiilor (SAI)

Legislaţia permite delegarea unora dintre activităţile menţionate anterior. Decizia de delegare a activităţilor depinde de găsirea unor soluţii mai eficiente de administrare a portofoliului (cum ar fi delegarea administrării sub-portofoliului de acţiuni către o SAI cu o mai mare experienţă investiţională într-o anumită regiune geografică) sau apelarea la soluţii de eficientizare a funcţionării societăţii prin reducerea costurilor (delegarea activităţilor juridice, contabile, de menţinere a registrului de titluri de participare, evaluare a portofoliului).

Delegarea activităţilor nu exonerează SAI de răspunderea legală care îi revine.

societ ile de administrare a investi iilor sai5
Societăţile de administrare a investiţiilor (SAI)

În Uniunea Europeană, procesul de delegare este supus unor prevederi legislative riguroase, astfel încât:

a) mandatul nu trebuie să împiedicesupravegherea corespunzătoare a societăţii deadministrare a investiţiilor şi să oprească societatea de administrare a investiţiilor săacţioneze, sau să împiedice OPC să fie administrat, în interesul cel mai bun alinvestitorului;

b) trebuie să fie stabilite măsuri care să permită persoanelor care conduc activitatea societăţii de administrare a investiţiilor să monitorizeze în mod eficient şi în orice moment activitatea societăţii de administrare căreia i-a fost delegată activitatea.

societ ile de administrare a investi iilor sai6
Societăţile de administrare a investiţiilor (SAI)

Desfăşurarea în condiţii de eficienţă, siguranţăşi transparenţă a activităţii, impune existenţa unei structuri interne a societăţii bazată pe o serie de reguli interne printre care se enumeră:

a) proceduri administrative şi contabile corespunzătoare, de control şi siguranţă pentru procesarea electronică a datelor, precum şi mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacţiile personale ale salariaţilor şi ale SAI;

b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparţinând investitorilor între ele şi de cele ale SAI, în scopul protejării drepturilor de proprietate ale acestora, precum şi împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către SAI în tranzacţiile pe cont propriu;

societ ile de administrare a investi iilor sai7
Societăţile de administrare a investiţiilor (SAI)

d) păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate, pentru a permite CNVM să supravegheze respectarea regulilor prudenţiale, regulilor de conduită în afaceri, precum şi a altor cerinţe legislative şi de reglementare;

e) existenţa unei structuri organizatorice care să minimizeze riscul unui conflict de interese între investitori, între SAI şi investitori, între investitori şi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) sau între OPCVM-uri. În situaţia înfiinţării unei sucursale, structura organizatorică a acesteia nu trebuie să contravină regulilor de conduită stabilite de către statul membru gazdă pentru evitarea conflictului de interese.

depozitarul
Depozitarul

Depozitarul are un rol esenţial în funcţionarea în condiţii de siguranţă a sistemului organismelor de plasament colectiv. Fiecare OPC trebuie să aibă un depozitar.

În esenţă, depozitarul este instituţia de credit care păstrează în condiţii de siguranţă activele şi verifică modalitatea de calcul a valorii unitare a activului net (VUAN).

depozitarul1
Depozitarul

În conformitate cu prevederile legale, depozitarul trebuie:

a) să se asigure că vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de către SAI sau o altă entitate, în numele OPCVM, în conformitate cu legea, reglementările CNVM şi cu regulile fondului, sau cu prevederile actului constitutiv al societăţii de investiţii;

b) să se asigure că valoarea titlurilor de participare este calculată în conformitate cu regulile fondului, sau cu prevederile actului constitutiv al societăţii de investiţii şi cu prevederile legislaţiei;

depozitarul2
Depozitarul

c) să îndeplinească instrucţiunile SAI sau ale societăţilor de investiţii autoadministrate, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare legislaţiei în vigoare ori regulilor fondului, sau cu prevederile actului constitutiv al societăţii de investiţii;

d) să se asigure că, în tranzacţiile având ca obiect activele OPCVM, orice sumă este achitată în termenul stabilit;

e) să se asigure că veniturile OPCVM sunt administrate şi calculate în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu reglementările CNVM şi cu regulile fondului/actului constitutiv al societăţii de investiţii.

distribuitorii
Distribuitorii

Distribuitorii au un rol important în relaţia cu investitorii (punerea la dispoziţia acestora a prospectelor, rapoartelor periodice, informarea asupra caracteristicilor produselor) şi în creşterea cotei de piaţă a societăţilor de administrare.

 • SAI (inclusiv prin agenți delegați);
 • alte SAI;
 • SSIF;
 • institutii de credit.
alte entit i
Alte entităţi
 • intermediari
 • instituţii de credit
 • auditorul financiar
 • autoritatea de autorizare, reglementare, supraveghere şi control.
caracteristicile opcvm ucits
Caracteristicile OPCVM (UCITS)

Domicilierea într-un Stat Membru,

 • Armonizarea legislaţiilor naţionale,
 • Recunoaştere reciprocă între Statele Membre,
 • Supraveghere realizată de Statul de Origine,
 • Ofertă publică a titlurilor de participare,
 • Emisiune/răscumpărare continuă a titlurilor de participare, la cererea deţinătorilor, pe baza valorii unitare a activului net calculate de depozitar.
caracteristicile opcvm ucits1
Caracteristicile OPCVM (UCITS)

Diversificarea portofoliului pe principiul dispersiei riscului

 • Păstrarea în condiţii de siguranţă a activelor de către un depozitar,
 • Prevederi detaliate privind UCITS în prospectul de emisiune,
 • Existenţa unui prospect de emisiune simplificat, ca instrument de facilitare a marketing-ului unui UCITS,
 • Existenţa unui auditor, care prin rapoartele periodice prezintă investitorilor situaţia organismului de plasament colectiv.
caracteristicile aopc
Caracteristicile AOPC

Spre deosebire de OPCVM, AOPC:

 • Se distribuie pe teritoriul UE doar în baza acordurilor de reciprocitate;
 • Au o politică de investiţii mai permisivă;
 • Emisiunea şi răscumpărarea se realizează la anumite date/perioade specificate în documentele de constituire.
clasificarea opc ca grad de risc
Clasificarea OPC (ca grad de risc)
 • risc redus – fonduri care investesc în instrumente ale pieţei monetare şi fonduri de obligaţiuni;
 • risc mediu – fonduri de acţiuni şi fonduri cu politica de investiţii diversificată;
 • risc ridicat – fonduri adresate investitorilor specializaţi (fonduri închise, cu număr limitat de investitori şi cu valoare minimă a investiţiei ridicată).
politica de investi ii a opcvm
Politica de investiţii a OPCVM
 • valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare înscrise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată, din România sau dintr-un stat membru;
 • valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie aprobată de CNVM ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actele constitutive ale societăţii de investiţii, aprobate de CNVM;
politica de investi ii a opcvm1
Politica de investiţii a OPCVM
 • valori mobiliare nou emise care urmează să fie admise la tranzacţionare;
 • titluri de participare ale OPCVM/AOPC;
 • depozite constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadenţă care nu depăşeşte 12 luni, cu condiţia ca sediul social al instituţiei de credit să fie situat în România ori într-un stat membru sau, în situaţia în care acesta se află în afara Uniunii Europene, să fie supuse unor reguli prudenţiale evaluate de către CNVM ca fiind echivalente acelora emise de către Uniunea Europeană;
politica de investi ii a opcvm2
Politica de investiţii a OPCVM
 • instrumente financiare derivate;
 • instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată, care sunt lichide şi au o valoare care poate fi precis determinată în orice moment, cu condiţia ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecţia investitorilor şi a economiilor acestora.

Prin excepţie, un OPCVM poate investi maximum 10% din activele sale în instrumente ale pieţei monetare şi valori mobiliare altele decât cele menţionate anterior.

politica de investi ii a opcvm3
Politica de investiţii a OPCVM

Limite de expunere:

 • Maxim 5% din active în valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare emise de acelaşi emitent;
 • Maxim 20% din activele sale în depozite constituite la aceeaşi entitate;
 • Limita de 5% de mai sus poate fi majorată la 10% cu respectarea anumitor condiţii;
 • Maxim 20% din active în instrumente financiare emise de aceeaşi entitate/grup de societăţi;
politica de investi ii a opcvm4
Politica de investiţii a OPCVM

Limite de expunere:

 • Limita de 5% poate fi majorată la 35% în cazul obligaţiunilor emise de autorităţi centrale sau locale;
 • Limita de 5% poate fi majorată la 25% în cazul obligaţiunilor ipotecare;
 • Limita de 5% poate fi majorată până la 20% atunci când este urmată structura unui indice;
 • Maximum 20% din active în titlurile de participare ale unui OPCVM;
politica de investi ii a opcvm5
Politica de investiţii a OPCVM

Limite de expunere:

 • Maximum 10% din active în titlurile de participare ale unui AOPC;
 • Maximum 10% din acţiunile, instrumentele pieţei monetare sau obligaţiunile unui emitent;
 • Maximum 25% din titlurile de participare ale unui OPCVM/AOPC.
calculul activului net al opcvm
Calculul activului net al OPCVM

Valoarea unitară Valoarea netă a activelor fondului la acea dată

a activului net la acea dată = -----------------------------------------------

Număr total de unităţi de fond în circulaţie la

acea dată

Preţ emisiune = VUAN + Comision cumpărare

Preţ răscumpărare = VUAN – Comision răscumpărare

Acțiunile tranzacţionate se evaluează la la preţul de închidereal secţiunii de piaţă considerată piaţă principală sau preţul de referinţă furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

calculul activului net al opcvm1
Calculul activului net al OPCVM

Instrumentele financiare cu venit fix, conform uneia din următoarele metode ce este specificată în prospect şi în regulile fondului/actul constitutiv al O.P.C:

1. Preţul de închidere secțiunii de piaţă considerată piaţă principală sau preţul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative aferent zilei pentru care se efectuează calculul,

sau

2. Metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii şi amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului,

sau

3. Metoda bazata pe utilizarea unor cotații de piață, in situația existentei unor repere de prețcompozit relevante publicate de instituții oficiale sau firme private recunoscute la nivel internaţional (ex. BNR, Bloomberg, Reuters).

calculul activului net al opcvm2
Calculul activului net al OPCVM

Acţiunile neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru vor fi evaluate conform uneia dintre următoarele metode:

1. valoarea contabilă pe acţiune, astfel cum rezultă din ultima situaţie financiară anuală (întocmită în conformitate cu Reglementările contabile naționale aplicabile emitentului sau întocmită în conformitate cu IFRS) a entităţii respective. In cazul instituțiilor de credit, valoarea contabila pe acțiune are ca baza de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsa in raportările lunare transmise la BNR.

sau

2. valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste), aprobate de către consiliul de administraţie/conducerea SAI/societății de investiţii care se autoadministrează.

calculul activului net al opcvm3
Calculul activului net al OPCVM

Depozitele bancare sunt evaluate pe baza principiului recunoaşterii zilnice a dobânzii.

Instrumentele financiare derivate netranzacționate vor fi evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) şi aprobate de către consiliul de administraţie/conducerea SAI/societății de investiţii care se autoadministrează;

calculul activului net al opcvm4
Calculul activului net al OPCVM

Obligaţiile unui fond sunt constituite din:

a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societăţii de administrare a investiţiilor;

b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului;

c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor;

d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj şi alte servicii bancare;

e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către fondul deschis de investiţii a împrumuturilor în condiţiile impuse de prezentul regulament;

f) cheltuieli cu comisioanele şi tarifele datorate CNVM;

g) cheltuieli de emisiune cu documentele fondului deschis de investiţii;

h) cheltuieli cu auditul financiar pentru fondul deschis de investiţii.

riscul unui opcvm
Riscul unui OPCVM

1. Riscul de piaţă – riscul de pieredere a valorii ca urmare a fluctuaţiei valorii instrumentelor din portofoliu.

2. Riscul de credit – riscul de pierdere a valorii în situaţia în care emitentul unui instrument din portofoliu nu îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de fond.

3. Riscul operaţional – riscul generat de pierderi datorate unor factori interni ai SAI (decizii investiţionale greşite) sau externi.

4. Riscul legislativ – riscul generat de aplicarea incorectă a legislaţiei de către autorităţile competente sau de impunerea de sancţiuni asupra SAI.

5. Riscul de reputaţie – riscul generat de propagarea unei imagini negative a SAI, care poate conduce la retrageri masive ale investitorilor sau la creşterea costurilor impuse de furnizorii de servicii de intermediere financiară.

clasificarea efama
Clasificarea EFAMA
 • fonduri de acţiuni (85% expunere permanentă minimă pe acţiuni a portofoliului);
 • fonduri de instrumente cu venit fix (portofoliul este format din minimum 90% obligaţiuni, investiţiile în acţiuni nefiind permise);
 • fonduri de instrumente ale pieţei monetare (portofoliul format din instrumente cu venit fix şi instrumente ale pieţei monetare, durata modificată a acestuia fiind de maxim un an);
 • fonduri diversificate (portofoliul constă în diferite clase de instrumente financiare);
 • alte fonduri (fonduri de fonduri, fonduri garantate, fonduri cu capital protejat).
pia a opc din rom nia
Piața OPC din România
 • 21 societăți de administrare a investițiilor;
 • Cotă de piață SAI din grupuri bancare (5 societăți) 95,23%;
 • Activ net OPCVM administrate 12,98 mld. lei;
 • Activ net AOPC administrate 606,68 mil. lei;
 • Conturi individuale administrate 158 mil. lei;
 • 5 Societăți de Investiții Financiare (SIF) – activ net 5,94 mld. lei;
 • Fondul Proprietatea activ net 15 mld. Lei.
ad