Regnskabsanalyse
Download
1 / 45

Regnskabsanalyse - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Regnskabsanalyse. HA 5. semester. Formål med kurset. Varme punkter Forstå hvilke varme punkter en analytiker skal være opmærksom på i regnskabet - og hvorfor Vurdere effekten af varme punkter på regnskabet og nøgletallene Kunne korrigere for varme punkter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regnskabsanalyse' - bayard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Regnskabsanalyse

Regnskabsanalyse

HA 5. semester


Form l med kurset
Formål med kurset

 • Varme punkter

  • Forstå hvilke varme punkter en analytiker skal være opmærksom på i regnskabet - og hvorfor

  • Vurdere effekten af varme punkter på regnskabet og nøgletallene

  • Kunne korrigere for varme punkter

 • Hvordan udarbejdes en overordnet virksomhedsprofil

 • Hvordan udarbejdes common size analyser

 • Hvordan udarbejdes indeks-analyser

 • Udlevering af opgave 2V sentlige varme punkter
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Forbedringer med den nye Årsregnskabslov

  • værdipapirer

  • varebeholdninger

  • igangværende arbejder for fremmed regning

  • kapitalinteresser i tilknyttede og associerede virksomheder

  • goodwill

  • skat, særligt udskudt skat

 • Særligt problemfyldte poster

  • immaterielle anlægsaktiver

  • materielle anlægsaktiver - opskrivning og leasing

  • hensatte forpligtelser

Lektion 5-6


V sentlige varme punkter1
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Særligt problemfyldte poster (fortsat)

  • posteringer direkte på egenkapitalen

  • ekstraordinære poster

  • eventualforpligtelser

 • Ændring af regnskabspraksis

 • Skøn og ændring heraf

  • levetider på afskrivnings-aktiver

  • nedskrivninger på aktiver (typisk varelager og debitorer)

  • ændringer skal nu oplyses (nye Årsregnskabslov)


Forbedringer med den nye rsregnskabslov

Forbedringer med den nye Årsregnskabslov regnskabsanalysen

Goodwill


V sentlige varme punkter2
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Forbedringer ny ÅRL - Goodwill

  • Eksempler - hvad er forskellen?

   • koncern goodwill

   • aktivitets goodwill

  • Lovgrundlag

   • Skal være erhvervet mod vederlag!!! (dvs. aldrig aktivering af selvoparbejdet goodwill)

   • Indregnes i balancen til kostpris (= ufordelt rest af købesum)

   • Afskrives over økonomisk levetid, dog maksimalt 20 år

   • Tidligere mulighed for straksafskrivninger direkte over egenkapitalen i købsåret er nu AFSKAFFET


V sentlige varme punkter3
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Forbedringer ny ÅRL - Goodwill (fortsat) - EKSEMPEL

  Moderselskab

  Egenkapital 200 mio DKK

  Overskud før skat 10 mio DKK

  Forrentning af primo-egenkapital 5 %

  Køb af datterselskab

  Egenkapital, ultimo 20 mio DKK

  Overskud før skat 20 mio DKK

  Købspris 80 mio DKK

  Opgørelse af koncern goodwill

  Købspris 80 mio DKK

  Købte nettoaktiver (egenkapital) 20 mio DKK

  Koncerngoodwill 60 mio DKK


V sentlige varme punkter4
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Forbedringer ny ÅRL - Goodwill (fortsat) - EKSEMPEL

  Goodwill Goodwill

  straksafsk. afskrives

  Moderselskab på egenkap. over 5 år

  Egenkapital 200 200

  Afskrivning koncerngoodwill -60 0

  Korrigeret egenkapital 2) 140 200

  Overskud før skat (antaget) 30 30

  Forøgede renteudgifter (skøn) -8 -8

  22 22

  Afskrivning koncerngoodwill 0 -12 (60/5=12)

  Korrigeret overskud før skat 1) 22 10

  Forrentning af primo-egenkapital 16% 5% 1) / 2)V sentlige varme punkter5

Begreber m.v.: regnskabsanalysen

Skattesubjekt

er det koncernen eller de enkelte selskaber i koncernen som er skattepligtige - dvs. er en koncern et selvstændigt skattesubjekt?

Sambeskatning

hvad betyder sambesktning for koncernselskaberne?

Aconto-skatteordningen?

Årets aktuelle skat

skat af årets skattepligtige indkomst samt reguleringer af tidligere års aktuelle skat

Begreber m.v.:

Udskudt skat

skat af midlertidige forskelle (forpligtelse og/eller aktiv)

Årets udskudte skat

ændringen i udskudt skat fra primo til ultimo året

Årets skat

summen af årets aktuelle skat og årets udskudte skat

Væsentlige ”varme punkter”

 • Forbedringer ny ÅRL - Skat


V sentlige varme punkter6
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Forbedringer ny ÅRL - Skat (fortsat)

  • Lovgrundlag i hovedtræk:

   • Aktual skat skal ALTID afsættes i balancen og udgiftsføres i resultatopgørelsen

   • Udskudt skat skal afsættes af alle midlertidige forskelle

    • tidligere mulighed for delvis afsættelse af udskudt skat i balancen er nu AFSKAFFET

   • Udskudte skatteaktiver skal nu optages i balancen hvis det har værdi

    • tidligere mulighed for alene at noteoplyse er nu AFSKAFFET

   • Skat af ekstraordinære poster skal fremgå særskilt i resultatopgørelse

   • Skat af egenkapitalposteringer skal indgå direkte på egenkapitalen


V sentlige varme punkter7
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Forbedringer ny ÅRL - Skat (fortsat)


V sentlige varme punkter8
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Forbedringer ny ÅRL - Skat (fortsat)

  • Eksempler på forhold som skal korrigeres:

   • Korrektion 1: Manglende afsættelse af fuld udskudt skat

   • Korrektion 2: Optaget skatteaktiv uden værdi


S rlig problemfyldt poster

Særlig problemfyldt poster regnskabsanalysen


V sentlige varme punkter9
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Særlig problemfyldte poster:

  • Fremgangsmåde:

   • Eksempler / definition

   • Kort om lovgrundlaget

   • Betydningsfulde valgmuligheder (”elastik”)

   • Korrektion


S rligt problemfyldt poster

Særligt problemfyldt poster regnskabsanalysen

Immaterielle anlægsaktiver


V sentlige varme punkter10
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Immaterielle anlægsaktiver

  • Eksempler

   • Udviklingsomkostninger

   • Patenter

   • Licenser

   • Varemærker

   • Goodwill (gennemgået særskilt)

  • Immaterielle anlægsaktiver kan være ”anskaffet” på to måder:

   • købt fra 3. mand

   • egen-oparbejdet / egen-udviklet i virksomheden


V sentlige varme punkter11
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Immaterielle anlægsaktiver (fortsat)

  • Kort om lovgrundlaget:

   • Indregning:

    • Købte aktiver skal optages i balancen når de udgør et aktiv for virksomheden

    • Egen-oparbejdede aktiver skal optages i balancen når de udgør et aktiv for virksomheden

     • gælder ikke klasse A og B virksomheder, som stadig har valgfrihed

   • Måling

    • Skal afskrives over den økonomiske levetid, dog maks. 20 år

    • Skal nedskrives ved værdiforringelse (impairment)

    • Kan fortsat IKKE opskrives

  • Særlige forhold:

   • ofte kan virksomhedernes mest værdifulde immaterielle anlægsaktiver slet ikke indregnes i balance (manglende pålidelighed i opgørelsen)

   • Fordeling af anskaffelsessum til immaterielle anlægsaktiver ifm. køb af dattervirksomhed (ofte fordeles andel af købesum ikke til specifikke immaterielle anlægsaktiver, men indregnes som en del af goodwill-beløbet!!!)


V sentlige varme punkter12
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Immaterielle anlægsaktiver (fortsat)

  • Betydningsfulde valgmuligheder (”elastik”)

   • Udgift ctr. aktivering m/afskrivning

   • Afskrivningsperiode (se Regnskabsmæssige skøn)

  • Korrektion: Reelt aktiv er valgt udgiftsført


S rligt problemfyldt poster1

Særligt problemfyldt poster regnskabsanalysen

Materielle anlægsaktiver


V sentlige varme punkter13
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Materielle anlægsaktiver

  • Eksempler

   • Grunde og bygninger

   • Tekniske anlæg og maskiner

   • Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

   • Materielle anlægsaktiver under udførelse


V sentlige varme punkter14
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Materielle anlægsaktiver (fortsat)

  • Kort om lovgrundlaget:

   • Indregning:

    • kostpris (købspris eller anskaffelsespris)

    • IPO skal indgå (kun et krav for klasse C og D)

    • finansieringsomkostninger kan indgå

   • Måling:

    • mulighed for opskrivning til højere værdi - men beløbet skal bindes på egenkapitalen og kan ALDRIG påvirke resultatopgørelsen

    • krav om nedskrivning (impairment) ved fald i værdi (kapital- eller salgsværdi)

    • skal afskrives systematisk over brugstiden


V sentlige varme punkter15
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Materielle anlægsaktiver (fortsat)

  • Betydningsfulde valgmuligheder (”elastik”):

   • Afskrivningsperiode og -metode (Regnskabsmæssige skøn)

   • Opskrivning til højere værdi

    • til hvilken værdi, i hvor lang tid og med hvilken begrundelse?

   • Nedskrivning - nytteværdi af aktiv (impairment)

   • Leasing ctr. køb af aktiver

  • Korrektion 1: Tilbageførsel af opskrivning


V sentlige varme punkter16
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Materielle anlægsaktiver (fortsat)

  • Korrektion 2: Nedskrivning (impairment)

  • Korrektion 3: Korrektion fra operationel til finansiel leasing


S rligt problemfyldt poster2

Særligt problemfyldt poster regnskabsanalysen

Hensatte forpligtelser


V sentlige varme punkter17
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Hensatte forpligtelser

  • Eksempler

   • udskudt skat (gennemgået særskilt)

   • pensionsforpligtelser

   • garantiomkostninger

   • omstrukturering


V sentlige varme punkter18
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Hensatte forpligtelser (fortsat)

  • Kort om lovgrundlaget:

   • Juridisk forpligtelse er en forpligtelse, der opstår som følge af:

    • En aftale, uanset om forpligtelsen fremgår direkte eller indirekte af aftalen,

    • Lovgivning, eller

    • Retspraksis

   • Konstruktiv forpligtelse er en forpligtelse, der opstår når virksomheder:

    • Gennem sin handlemåde har givet udtryk for at ville påtage sig forpligtelsen, og

    • Herved har skabt berettiget forventning hos tredjemand om at ville afvikle disse forpligtelser


V sentlige varme punkter19
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

Karakteristika Gæld Hensat.forpl. Eventualforpl.

Tab, forpligtelse eller omkostning,

som vil medføre ressourcetræk JA JA JA (potentiel)

Vedrørende samme eller

tidligere regnskabsår JA JA JA

Som på balancetidspunktet er

sandsynlige eller sikre JA JA NEJ

Hvis størrelse og betalings-

tidspunkt kan opgøres JA NEJ NEJ


V sentlige varme punkter20
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Hensatte forpligtelser (fortsat)

  • Betydningsfulde valgmuligheder (”elastik”):

   • Er der en forpligtelse på balancetidspunktet?

   • Pålidelig økonomisk opgørelse af forpligtelsen:

    • Bedste skøn (opstiller en række mulige udfald)

    • Risici og usikkerheder

    • Nutidsværdi (krav om tilbagediskontering)

    • Fremtidige begivenheder (indregnes, objektivt bevis)

    • Ikke hensyn til gevinster ved forventet salg af aktiver

    • Refusioner skal behandles som særskilt aktiv

    • Ændringer i skøn

    • Forbrug - kun anvendes til angivet formål


V sentlige varme punkter21
Væsentlige ”varme punkter” regnskabsanalysen

 • Hensatte forpligtelser (fortsat)

  • Korrektion: Tilbageførsel af en hensat forpligtelse


Virksomhedsprofil common size analyse indeks analyse

Virksomhedsprofil regnskabsanalysenCommon Size analyseIndeks analyse


Placering i rammemodellen
Placering i rammemodellen regnskabsanalysen

Revisionspåtegning

Årsberetning

Anvendt regnskabspraksis

Korrektion for ”varme” punkter

Analyse

Sammenfatning


Virksomhedsprofil

Virksomhedsprofil regnskabsanalysen


Virksomhedsprofil1
Virksomhedsprofil regnskabsanalysen

 • Hvad ser man (bl.a.) efter?

  • Markedsforhold og konkurrenter

   • markedsandele

   • styrkeforhold (teknologi, størrelse, etc.)

   • særlige markedsmæssige forhold (risici, kutymer, etc.)

  • Økonomi

   • Selskabets økonomiske udvikling (overordnet) - f.eks. seneste 3 år

    • omsætning, indtjening, finansiering, soliditet

  • Strategi og ledelse

   • Selskabets strategiske planer

    • historisk realisation heraf

    • fremtidige strategier

   • Ledelse

    • stabilitet vs. uro (snarligt generationsskifte?)

    • kompetencer og lederstil


Virksomhedsprofil2
Virksomhedsprofil regnskabsanalysen

 • Hvad ser man (bl.a.) efter? (fortsat)

  • Kunder og leverandører

   • afhængighed af enkelte/få

   • særaftaler som medfører bindinger for virksomheden

   • betalingsmønstre og sædvaner - og ændringer heri

  • Indtjeningsgrundlag

   • varer, produkter, ydelser - livscyklus, udvikling m.v.

   • produktionsapparat - tidssvarende (alder, teknologi, etc.)

  • Fremtiden

   • begrænsninger i virksomhedens handlefrihed

   • sammenhæng ml. strategi og kapaciteter/kompetencer/ressourcer

   • budget o.l.

   • likvide beredskab

   • latente risici (retssager o.l.)


Virksomhedsprofil3
Virksomhedsprofil regnskabsanalysen

 • Hvor ser man henne?

  • Indenfor virksomheden

   • børsmeddelelser

   • internet

   • regnskab

    • års-/ledelsesberetning

    • noter

     • segmentoplysninger

     • kapitalinvesteringer - hvis f.eks. salgsdatterselskaber i udlandet

  • Udenfor virksomheden

   • branche meddelelser

   • internet

   • anden offentliggjort information (dagblade m.v.)


Virksomhedsprofil4
Virksomhedsprofil regnskabsanalysen

 • Fremgangsmåde ved fastlæggelse af profil

  • opsummér generel information om virksomheden og branchen

  • gennemgå det/de seneste års-/koncernregnskaber

   • revisionspåtegning

   • års-/ledelsesberetning

   • forstå koncernstruktur - og den risikospredning der ligger heri

   • regnskab (overordnet)

    • udviklingsretning og -hastighed (hvor er virksomheden på vej hen, og hvor hurtigt går det?)

   • noter - især

    • segmenter

    • investeringer

    • eventualforpligtelser


Common size analyse

Common Size analyse regnskabsanalysen


Common size analyse1
Common Size analyse regnskabsanalysen

 • Formål - hvad bruges de til:

  • spotte hvilke poster i resultatopgørelse og balancen som er beløbsmæssigt mest interessante

  • se udviklingen i disse poster, herunder om disse ændres over årene

 • Hvordan udarbejdes de:

  • resultatopgørelse

   • sæt øvrige poster ift. omsætningen for det pågældende år

  • balance

   • sæt alle balanceposter ift. balancesummen for det pågældende år

    Der skal ikke nødvendigvis korrigeres for varme punkter, eftersom det bare er en indledende analyse


Indeks analyse

Indeks analyse regnskabsanalysen


Indeks analyse1
Indeks analyse regnskabsanalysen

 • Formål - hvad bruges de til:

  • spotte udviklingen i de enkelte poster i resultatopgørelse og balance over en årrække

 • Hvordan udarbejdes de

  • vælg et ”startår” som sættes til indeks 100

  • beregn indeks pr. regnskabslinie i de følgende år

   • f.eks. omsætning år 2 ift. omsætning år 1 (hvor år 1 = indeks 100)

    Der skal ikke nødvendigvis korrigeres for varme punkter, eftersom det bare er en indledende analyse


Tolkning p common size og indeks analyser
Tolkning på Common Size og Indeks analyser regnskabsanalysen

 • Tolk dem samlet:

  • Hvad er de væsentlige poster i regnskabet

   • common size

  • Hvordan er udviklingen i disse poster

   • indeks analyser

 • Hvad fortæller disse to samlet set om den pågældende virksomhed???

  • udviklingsretning og -hastighed

  • niveau for indtjening m.v. i virksomheden ift. branche o.l.


Opgave 2 til n ste gang

Opgave 2 til næste gang regnskabsanalysen

Virksomhedsprofil samt Common Size og Indeks analyse for Flügger og eHuset


Opgave fl gger og ehuset
Opgave - Flügger og eHuset regnskabsanalysen

 • Til brug for lektion 9-10 udarbejdes følgende på baggrund af de seneste 3 års regnskaber:

  • virksomhedsprofil

  • common size analyser

  • indeks analyser

 • Brug evt. hjælpe-filerne som ligger på hjemmesiden under ”Cases”, opgave 2

  • Word-fil til virksomhedsprofilen

  • Excel-filer til Common Size og Indeks analysen