informationsm de d 12 10 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informationsmøde d. 12/10 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informationsmøde d. 12/10

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
baxter-mcgee

Informationsmøde d. 12/10 - PowerPoint PPT Presentation

107 Views
Download Presentation
Informationsmøde d. 12/10
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Informationsmøde d. 12/10 Optag oktober. 2010 Praktik: 2. Dato : 31.10.11. – 11.03.12 1 uges ferie mellem jul og nytår + 1. indkaldedag på skolen.

  2. Pædagogisk Assistentuddannelse PAU – er en erhvervsungdomsuddannelse. Fast dimensionering i kommuner og region – refusion fra staten. 124 elever årligt p.t. på fyn. Varighed: 2 år 3½ md. Uddannelsen er inddelt i 4 skoleperioder og 3 praktikperioder. Klavs Osborn

  3. Adgang og optagelse • Skolen og praktikkoordinatorer fra kommunerne optager eleverne i fællesskab • Eleverne skal have enten: • 9. klasse + mindst 1 års uddannelse eller arbejdserfaring eller • 9. klasse + bestået grundforløb fra indgangen sundhed, omsorg og pædagogik • Eleverne får en uddannelsesaftale (ansættelseskontrakt), når de er optaget på uddannelsen. De er ansat i 37 timer af kommunen. • Eleverne får elevløn under uddannelsen og eleverne har mødepligt i skoleperioder og i praktik. • Uddannelsen er kompetencegivende til pædagogseminariet

  4. Den ansættende myndighed og eleven Ansættende myndighed Ansættelse af eleven Finde praktikpladser Holde øje med fravær og egnethed Godkende orlov, forlængelse osv. Samarbejde med kontaktlærer og praktikvejleder Overholde overenskomstkrav

  5. Kontaktlæreren/skolen og eleven kontaktlæreren Ansvarlig for skolevurderinger Vurdering til egnethed Udarbejdelse af personlig uddannelsesplan Kontakt til ansættende myndighed Formidle og henvise hjælp Hold øje med elevens fravær og situation

  6. Vejlederen ogog eleven Vejlederen Samtaler i praktikken Afsætte tid til vejledning Udarbejde en beskrivelse af praktikstedet Formulerer faglige og Kontakt til praktikkoordinator Personlige Læringsmål sammen Med eleven Vurdering af egnethed Vælge opgaver Med stigende Sværhedsgrader Ansvarlig for referater /aftaler Fraværsregistrering

  7. Uddannelsessamtaler på praktikstedet • Der skal altid holde praktiksamtaler i begyndelsen af praktikperioden. • Der skal holdes samtaler løbende – men der er ikke noget krav til antal. • Der skal altid holdes samtaler, hvis der konstateres forhold, der giver anledning til overvejelser om elevens parathed og egnethed til fortsat uddannelse. • Der kan afholdes samtale i slutningen af praktikperioden. • Hvis der skal ske ændringer i uddannelsen, skal kontaktlærer og ansættende myndighed orienteres og deltage. Eleven har mulighed for at tage en bisidder med til en samtale. Hvis eleven er under 18 år, skal forældre indbydes. • Kontaktlæreren, praktikvejlederen eller eleven kan tage initiativet til uddannelsessamtaler. Der er også mulighed for samtaler i grupper.

  8. Gennemgang af elevens - skole vurdering Evaluering feedback på aktiviteter Mål fra Praktik erklæringen Samtaler mellem vejleder og elev. Drøftelse via Logbog af Hverdags- situationer Elevens egne Mål/ønsker Drøftelse af relevant teoretisk materiale Praktikstedets Forventninger/ krav Indholdet i vejledningssamtalerne

  9. Niveauer i de 3 praktikker på PAU • 1. praktik: Eleven er på Begynderniveau. • Eleven skal kunne; • Løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation. • Løse en opgave ud fra en kendt problemstilling. • Udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. • Kommentar: • På dette niveau lægges der vægt personlig kompetence til at sætte ind i fagets fundamentale praksisfærdigheder, samt kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. • 2. Praktik: Eleven er på Rutineret niveau. • Eleven skal kunne; • Planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt • situation. • Planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet alene og i samarbejde med andre. • Kommentar: • På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på • fleksibilitet og omstillingsevne. • 3 praktik: Eleven er på Avanceret niveau. • Eleven skal kunne; • Vurdere et problemog løse et problem i både rutine og ikke-rutine situationer. • Planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet alene eller i samarbejde med andre. • Kommentar: • På dette niveau lægges der vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ, samt kompetence til selv at formulerer og løse faglige /sociale opgaver og problemer.

  10. I 2. praktik skal der: Udfyldes en praktikerklæring . Informationer og praktikerklæringer kan hentes på www.sosufyn.dk