5027487
Download
1 / 34

??????? ???? ??? ????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 293 Views
 • Uploaded on

خصوصیات کیفی نرم افزار. واحد علوم و تحقيقات. مهندسي نرم افزار پيشرفته ) محسن زاده). 1. 2. 3. 4. 5. 6. مدل هاي كيفي. خصوصيات كيفي نرم افزار. مديريت كيفي نرم افزار. Tradeoff بين خصوصيات نرم افزاري. خصوصيات كيفي در مولفه هاي COTS. مقدمه. فهرست. 1. 2. 3. خصوصيت كاربردهاي بحراني:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????? ???? ??? ?????' - bat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5027487
خصوصیات کیفی نرم افزار

واحد علوم و تحقيقات

مهندسي نرم افزار پيشرفته)محسن زاده)


5027487

1

2

3

4

5

6

مدل هاي كيفي

خصوصيات كيفي نرم افزار

مديريت كيفي نرم افزار

Tradeoff بين خصوصيات نرم افزاري

خصوصيات كيفي در مولفه هاي COTS

مقدمه

فهرست


5027487

1

2

3

خصوصيت كاربردهاي بحراني:

چرخه عمر طولانی دارند و نیازمند بهبود تکاملی می باشند

کاربردها نیاز به اجرای پیوسته هستند.

کاربردها نیاز به تعامل با دستگاه های سخت افزاری هستند.

عملکرد کاربرد بستگی به ویژگی های کیفی مانند دقت بالا ،قابلیت اطمینان ،ایمنی،قابلیت همگاری با بخش های دیگر دارد.

45027487

3

2

1

Quality Control

Quality Planning

Quality Assurance

مديريت كيفيت نرم افزار :

تعريف : هدف از اينكه سطوح كيفي مورد نياز در محصول نرم افزاري برآورده شود ،بصورتيكه استاندارد ها و رويه هاي تعريف شده در نظر گرفته شود.

تضمين كيفيت

برنامه ريزي كيفيت

كنترل كيفيت5027487

مدلFURPS:

Usability

Functionality

FURPS

Performance

Supportability

Supportability


5027487

Reliability

Usability

Efficiency

Maintainability

Portability

مدلISO9126:

Analysability

Adaptability

Suitability

Timebased Efficiency

Understandability

Faulttolerance

Installability

Changeability

Interoperability

Lernability

Maturity

ResourcebasedEfficiency

Functionality

Accuracy

Conformance

Stability

Recoverability

Operability

Compliance

Replaceability

Testability

Security


5027487

مدلBoehm:


5027487

مدلMc Call


5027487

خصوصيات كيفي

قابل مشاهده در زمان اجرا

غير قابل مشاهده در زمان اجرا

مدلClements , Bass , Kazman:

 • Modifiability

 • Portability

 • Integritability

 • Reusability

 • Testability

 • Performance

 • Security

 • Availability

 • Functionality

 • Usability


5027487

زمان

محصول

نرم افزاري

كيفيت

هزينه

مشخصات يك محصول نرم افزاري:


Component base

تاثير توسعه Component Baseبر خصوصيات كيفي نرم افزار


5027487

Component Base Development

 • توسعه CB مفهومي است كه توسعه دهندگان را قادر به ساختن سيستم ها نرم افزاري كه از بخش هاي قابل استفاده مجدد تشكيل شده اند ،مي كند.

 • مولفه يك جزء مستقل و قابل تعويض از سيستم مي باشد كه يك عملكرد مشخص را درفضاي يك معماري خوش تعريف برآورده مي سازد.

 • این توسعه منجر به تولید نرم افزار هایی می باشد کهقابليت اطمينان بالاترو قابليت تغييربيشتري را دارا میباشند.


5027487

تاثير CBD خصوصيات كيفي نرم افزار

خصوصيات كيفي مي تواند به سه گروه مختلف تقسيم شود :

بعضي از خصوصيات هستند كه CBD مستقيما روي آن تاثير دارد.

ديگر خصوصيات لزوما توسط CBD تحت تاثير قرار نمي گيرند ،اما توسط ديگر خصوصياتي كه تحت تاثير CBD هستند تحت تاثير قرار مي گيرند.

بعضي از خصوصيات نه بطور مستقيم و نه بطور غير مستقيم تحت تاثير قرار نمي گيرند.


5027487

تاثير CBD بر خصوصيات كيفي در مدل ISO 9126:5027487

مصالحه بين صفات كيفي

 • اغلب سیستم ها برای برآوردن نیازهای کاربران fail می شوندو بیشتر به دلیل نبودن کیفیت است و عمدتازمانیست که طراحان به دقت بر برآورد بعضی نباز هابدون توجه به تاثیر آن بر دیگر نیازمندی ها عمل می کنند.

 • گاهی بعضی از صفات ذاتا با یکدیگر در تضاد هستند و مورد دیگر اینکه ممکن است خصوصیات کیفی در دید افراد مختلف متفاوت باشد.مثلا مفهوم امنیت می تواند در دید یک نفر به معنای رمز کردن اطلاعات و در دید دیگری به معنای دیوار آتش باشد. مثلا فرض کنيد امنيت و تحمل خطا بصورت انحصاري قابل دستيابي باشند ولي اگر توأم با هم بخواهيم آنها را داشته باشيم بايد مصالحه انجام دهيم


5027487

مصالحه بين صفات كيفي

 • ممکناستهمهصفات کيفيتيرانتوانيمهمزمانفراهمآوريم،وليبايدببينيمکهکداميکازاينشرايطبرايماازاهميت بيشتريبرخورداراست. يعنيمثلاکارايياهميتبيشتريداردياقابليتاستفادهمجددوبهمينترتيب درموردبقيهصفاتکيفيتي. در شكل اينمفهومبرایسهويژگیکيفيتینشاندادهشدهاست.5027487

Quality Attribute Workshop

 • Quality Attribute Workshopعبارت است از روشی که :

 • به معماران سیستم جهت دریافت حداکثر اطلاعات کیفی کمک می کند.

 • جهت تعریف ساختار سیستم کمک شایانی می کند.

 • راه جهت کشف (discover) ،مستند سازی (document) ،اولویت بندی(prioritize) هر چه سریع تر ویژگی های کیفی سیستم در طول چرخه حیات می باشد.


5027487

QAW Method Steps

QAW presentation and Introduction

Business/Mission Presentation

Architecture Plan Presentation

Identification of Architectural Drivers

Scenario Brain Storming

Scenario Consolidation

Scenario Prioritization

Scenario Refinement


5027487

QAW Method Steps

 • اطلاعات کسب شده از Quality Attribute WorkShopدر موارد زیر قابل استفاده می باشد :

 • جهت به روز رسانی دیدگاه معماری

 • تصویه و تصحیح نیازمندی های نرم افزار و سیستم

 • کمک به راهبرد و توسعه توابع اولیه سیستم

 • درک و روشن کردن درایورهای معماری سیستم

 • توصیف عملیات سیستم


ad