Akadeemilise artikli kirjutamine 1. Pealkiri. Abstrakt - PowerPoint PPT Presentation

akadeemilise artikli kirjutamine 1 pealkiri abstrakt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akadeemilise artikli kirjutamine 1. Pealkiri. Abstrakt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akadeemilise artikli kirjutamine 1. Pealkiri. Abstrakt

play fullscreen
1 / 24
Akadeemilise artikli kirjutamine 1. Pealkiri. Abstrakt
273 Views
Download Presentation
bastien
Download Presentation

Akadeemilise artikli kirjutamine 1. Pealkiri. Abstrakt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Akadeemilise artikli kirjutamine1. Pealkiri. Abstrakt

 2. Artiklite tüübid • Teoreetiline, ülevaateartikkel – kriitiline ülevaade olemasolevatest teooriatest ja nende edasiarendus; struktuur sõltub temaatilistest siseseostest • Metodoloogiline artikkel – olemasoleva v uue meetodi testimine, empiirika on pigem illustreeriv • Case study – olemus sõltub distsipliinist, empiirika analüüs on põhiosa, eetika probl. • Empiirilise uuringu raport – tradits. struktuur (sissejuhatus, meetod, tulemused, diskussioon), eelkõige reaal- ja sotsiaaltead.

 3. Artikli pealkiri • Pealkiri ja abstrakt on need artikli osad, mida kõige sagedamini loetakse. • Pealkiri peab pakkuma täpset infot artikli sisu kohta võimalikult lühidas sõnastuses – pealkiri on artikli tervikteksti tähistaja. • Pealkiri peab olema ühtaegu atraktiivne (nö artikli slogan) ja informatiivne – köitma “õigete” lugejate tähelepanu.

 4. Pealkiri • võib olla nii fraas kui ka terviklause • ei ole liiga pikk (hea pikkus on 8-12 sõna) • kasutab võimalikult täpseid sõnu ja artikli võtmemõisteid • keskne mõiste/d on võimalikult alguses • osutab artikli tuumale, peamisele point’ile • sisaldab alapealkirja, kui teemat on vaja täpsustada • väldib hinnanguid (nt uus, uudne, innovatiivne lähenemine ... jms)

 5. Mõned soovitused: • Mõtle oma tekstile välja vähemalt 3 erinevat pealkirja: • leia igale neist vähemalt 2 poolt ja 2 vastuargumenti, miks neid kasutada/mitte kasutada; • näita pealkirju oma sõpradele/tuttavatele ja kuula ära nende arvamused; • vali see mis osutus kõige kommunikatiivsemaks

 6. Ülesanne Uuri mis tüüpi pealkirjad esinevad selles ajakirjas, kuhu plaanid kirjutada. Näiteid ajakirjast Semiotica: Semiotics of literary meaning: A dual model Gardens and gardening: An ecosemiotic view Semiotics of ideology Dynamic semiotics Crisis of representation? Performance of abduction in the interpretation of visual images

 7. Mis on abstrakt? • Abstract = lühike sisukokkuvõte, konspekt, resümee, abstrakt • Abstract ≠ Summary

 8. Abstrakt on: pikema kirjatöö (artikkel, väitekiri, ettekanne vm) tihendatud lühikokkuvõte (100-250 sõna), mis annab lakoonilise ülevaate kirjutise sisust, tõstes esile selle peamised seisukohad ning määratledes lugeja jaoks uuritava teema piirid

 9. Abstraktide tüübid vastavalt artikli tüübile • Uurimisraporti v ulatuslikuma empiirilise uuringu abstrakt • Ülevaate- v teoreetilise artikli abstrakt • artikli teema ühe lausega • eesmärk ja piirid • kasutatud allikad • järeldused • Metodoloogilise artikli abstrakt • uuritud/testitud meetodi liigitamine • uuritud meetodi olemuslikud tunnused • meetodi rakendamise viis • meetodi tugevad ja nõrgad kohad (järeldused) • Case study abstrakt • uuritava objekti/subjekti olulisemad tunnused • case’i läbi illustreeritud probleemi olemus ja/või lahendus, järeldused • küsimused mida uurimus tõstatas edaspidiseks (s.h teooria, meetodi kohta)

 10. Abstraktide tüübid vastavalt tavadele • Indikatiivne e kirjeldav abstrakt • Informatiivne abstrakt • Kombineeritud abstrakt • Konverentsi ettekande teesid

 11. Mille poolest erinevad artikli ja ettekande abstrakt? • Ettekande abstrakt v teesid on enamasti ettepoolevaatavad – tööd pole veel tehtud; tuleb võimalikult lühidalt, tihedalt, sihipäraselt ja enesekindlalt püstitada oma eesmärgid ja kaardistada ettekande maastik • Valminud artikli abstrakt on seevastu tagasivaatav, oma kirjatööd peab vaatlema justkui mäe otsast, nähes kogu käidud teed tervikuna

 12. Ingliskeelsel abstraktil on oma tavad, millega on soovitav end kurssi viia.

 13. Hea abstrakt • toimib iseseisvalt tähendusliku tekstina • on kergesti loetav (selge sõnastus, lühikesed laused, koherentsus) ja mõistetav võimalikult laiale lugejaskonnale • algab kõige olulisema väitega • sisaldab kõiki artikli märksõnu • on mõttetäpne ja sisutihe • ei sisalda väärtushinnanguid

 14. Hea abstrakt • artikli tuum (põhitees, uurimisprobleem, sõnum) on sõnastatud lakooniliselt ent arusaadavalt • selles sisaldub artikli põhiosade kokkuvõte mõne lausega järgides artikli kronoloogiat • tuues välja loogilised seosed erinevate teemade vahel • sõnastab eesmärgi • piiritleb uurimisobjekti, valimi jm • tutvustab uurimismeetodit • tutvustab olulisemaid tulemusi ja järeldusi • pakub välja võimalikud perspektiivid

 15. Milliseid abstrakte ajakirjades esineb? • sissejuhatav kokkuvõttev konspekt – üldine sissejuhatav lõik, konspekt artikli sissejuhatusest, esiplaanil on taust, üldine sõnastus • “traageldatud” abstrakt – copy-paste meetodil kokkuliimitud laused artikli alaosadest, sageli puuduvad üleminekud ja liigendused, puudub sidus tervik • holograafiline abstrakt – lühike, tihedalt kirjutatud tervikpilt artiklist, sünopsis selle sõna etümol. tähenduses, s.t vaatleb kõrgemal asuvast punktist alla, hoomab tervikut

 16. Holograafilist abstrakti on kõige raskem kirjutada, kuna see nõuab lisapingutust, ajalist distantsi, hästi paigutatud ja läbimõeldud liigendust, uut vaatenurka oma tekstile.

 17. Mõned soovitused abstrakti kirjutamiseks: • Loe oma artikkel veelkordselt läbi selle hoiakuga, kuidas sellest lühikokkuvõte teha • Lugedes pööra erilist tähelepanu tekstiosadele nagu: eesmärk/gid, meetod/id, mastaap (mida uurin, mida ei uuri), tulemused, järeldused, ettepanekud/soovitused edaspidiseks • Kasuta artikli struktuuri (alapealkirju) juhistena

 18. Mõned soovitused abstrakti kirjutamiseks: • Kui oled oma teksti ülelugemise lõpetanud, kirjuta kiire mustand • Ära lihtsalt kopeeri põhitekstist võtmelauseid, abstrakti võib nii sattuda kas liiga palju või liiga vähe infot • Toimeta oma kiire mustand jälgides, et sa ei kasuta täpselt sama sõnastust, mis teksti põhiosas (varieeri sõnastust, väldi paljusõnalisust ja keerukaid lausekonstruktsioone, jälgi ülesehituse loogilisust, lausete omavahelist seostatust; viska välja liigne info ja lisa puuduv vajalik; paranda ortograafia/trüki jm vead) • Prindi oma artikli abstrakt välja ja pane mõneks ajaks kõrvale, loe siis tekst veelkord üle lähtudes eeltoodud punktides nimetatust

 19. Mida abstrakt kirjutajale annab? • Abstrakt on tekstifilter, su abiline teksti fookuse ja piiride kujundamisel • Abstrakti kirjutamine harjutab oma teksti distantseeritult lugema • Abstrakt õpetab kontsentreeritult mõtlema ja olulist kirjasõnas lühidalt ja mõttetihedalt väljendama

 20. Soovitus: • Harjuta abstrakti kirjutamist võõra teksti põhjal • Sissejuhatus ja annotatsioon (summary) on head kohad, millest alustada (katavad enamasti artikli põhiseisu- kohad)

 21. Soovitus: • Kirjuta oma lugejatele 25-sõnaline selgitus, milles veenad neid, miks nad peaksid sinu artiklit lugema!

 22. Mis on märksõnad e keywords? • Märksõnade eesmärk on olla abiks indekseerimisel, katalogiseerimisel, info otsimisel • Enamasti paiknevad kohe pärast abstrakti • Märksõnade kasutamisel on oma tavad • Harilikult kasutatakse 3-5 märksõna • Pealkirjas esinevaid sõnu tavaliselt märksõnadeks ei liigitata, aga on ka erandeid • Püüa leida võimalikult spetsiifilised märksõnad, aga interdistsiplinaarse teksti puhul pigem üldised

 23. Mõned näited märksõnadest: A semiotic analysis of E-Marketingtools Märksõnad: e-Commerce, internet, e-marketing, semiotics A semiotic approach to narrative manipulation Märksõnad: Structural Semiotics, Narratology, Multimedia, Communication Artifacts.

 24. Soovitusi: • anna võimalikult paljudele inimestele, kes ei tea, millest sa oma artiklit kirjutad tutvumiseks oma artikli pealkiri, abstrakt ja märksõnad; • küsi, mis on nende arvates sinu artikli point; • küsi, mis tundub neile kõige huvitavam, mis mitte ja/või mis jääb segaseks