pauze n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pauze PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pauze

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
basia-santiago

Pauze - PowerPoint PPT Presentation

118 Views
Download Presentation
Pauze
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 10u55-11u20 Ondersteunende maatregelen in de huisartsgeneeskunde: Impulseo I, II, III Dr. HildeRoels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat 11u20-11u45 Referentiebedragen en medische raad Dr. Marc Moens Ondervoorzitter BVAS 11u45-12u10 Onkostenregelingen binnen ziekenhuizen Mr. Walter Gonthier Advocatenkantoor Medilex 12u10-12u30 Vragen en afsluiting Pauze Met steun van :

 2. Ondersteunende maatregelenin de huisartsgeneeskunde: Impulseo I, II, III Dr. HildeRoels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat

 3. Aantal HAIO’s 2000 - 2009

 4. Internationale tendens UEMO recommendations (06/032) : “In view of the current GP workforce crisis and as a result of its deliberations, UEMO, the European Union of General Practitioners, believes that, first of all, General Practice is in need of a qualitative added value that corresponds to the increasingly important role of general practice/family medicine in modern health-care systems. Additionally an improvement of the GP working conditions is indispensable to tackle the problem of shortage”

 5. Impulseo I + 18 maanden gratis begeleiding

 6. Impulseo I : Stand van zaken op 30.06.2009

 7. Impulseo II Financiële ondersteuning voor een onthaal- en administratief bediende voor huisartsengroeperingen

 8. Impulseo II Een groepering vanaf 2 huisartsen Tegemoetkoming voor de helft van de reële globale loonkost, met een maximum van € 8.250/jaar als • het over een samenwerkingsakkoord gaat met minstens 2 erkende huisartsen; • de groepering minstens 500 Globaal Medische Dossiers (GMD) beheert; • de groepering minstens de helft van één voltijds equivalent te werk stelt met een arbeidsovereenkomst (min. 19u/week) • de artsen van de groepering gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier.

 9. Impulseo II Een groepering vanaf 3 huisartsen Tegemoetkoming voor de helft van de reële globale loonkost, met een maximum van € 16.500/jaar als • het over een samenwerkingsakkoord gaat met minstens 3 erkende huisartsen; • de groepering minstens 1.000 Globaal Medische Dossiers (GMD) beheert; • de groepering minstens één voltijds equivalent te werk stelt met een arbeidsovereenkomst (min. 38u/week) • de artsen van de groepering gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier

 10. 10 Impulseo II Een groepering van minimum 2 erkende huisartsen: • ofwel op dezelfde installatieplaats • ofwel op verschillende installatieplaatsen • in dezelfde huisartsenzone; • of in twee aan elkaar grenzende huisartsenzones

 11. Impulseo II Het samenwerkingsakkoord: De samenwerking moet vastgelegd worden in een schriftelijksamenwerkingsakkoorddat de volgende bepalingen bevat: • wijze waarop het bedrag van de tussenkomst wordt verdeeld • modaliteiten voor intern overleg tussen alle deelnemende huisartsen • modaliteiten voor het raadplegen van de medische dossiers, in het bijzonder de GMD’s • beslissingsprocedure binnen de samenwerking • beëindigingprocedure van de samenwerkingsovereenkomst LET OP ! Samenwerkingsovereenkomst moet door Orde van Geneesheren geviseerd worden

 12. Impulseo II De arbeidsovereenkomst: Impulseo II heeft enkel betrekking op loonlasten die verschuldigd zijn in het kader van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst dient een omschrijving van de taken m.b.t. het onthaal en het praktijkbeheer te bevatten. Enkel voor werknemers met een arbeidsovereenkomstdat een loon garandeert dat tenminste in overeenstemming is methet paritair comité 330. (vroegere PC 305.02)

 13. Impulseo II EMD en GMD • De huisartsen van de groepering moeten gebruik maken van eengelabeld elektronisch medisch dossier • Het gebruik hiervan moet toelaten dat elke huisarts van de groeperingop elk moment toegang heeft tot de bijgewerkte essentiële gegevens van het globaal medisch dossier(vanaf een nog te bepalen datum)

 14. Impulseo II : Instapsystemen

 15. Impulseo II: Aanvraag • Indienen bij een erkend steunpunt van het Participatiefonds,zoals het Vlaams Artsensyndicaat • Aanvragen m.b.t. het voorgaande jaar indienen vóór 30 juni Aanvraag bevat: • Kopie van de arbeidsovereenkomst • Attest van de sociale kas met bevestiging van het barema, het jaar van ontvangst van de vergoeding door de administratief bediende + het percentage van FTE tewerkstelling + jaarloon • Kopie van het samenwerkingsakkoord • Bewijs van erkenning als huisarts • Kopie identiteitskaarten van associés en praktijkassistent • Indien vennootschap: statuten + eventuele wijzigingen

 16. Impulseo II : Stand van zaken

 17. Impulseo II : Gevaren en nadelen • Bijkomende administratieve last • Impulseo II is onmiddellijk belastbaaren moet dus aangegeven worden aan de fiscus • Juridische onduidelijkheid • Telesecretariaat en meewerkende partner zijn uitgesloten • Wie gevestigd is als solohuisarts - nog steeds 75% van de praktijken - komt tot nog toe bij het Impulsfonds niet aan zijn trekken.

 18. Impulseo III: Gelijke behandeling voor solo-artsen Advies Raad van State n.a.v. ontwerp KB Impulseo II: De ontworpen regeling voert een verschil in behandeling in tussen algemeen geneeskundigen […] naar gelang zij al dan niet deel uitmaken van een hergroepering in de zin van het ontworpen besluit. In het geval dat de algemeen geneeskundige geen deel uitmaakt van een dergelijke hergroepering, komt hij immers niet in aanmerking voor een dergelijke tenlasteneming. Het is niet meteen duidelijk welke elementen dit verschil in behandeling kunnen verantwoorden, nu het in dienst nemen van een werknemer voor het onthaal van patiënten en het praktijkbeheer kan worden betrokken op alle algemeen geneeskundigen en derhalve niet enkel op diegenen die hun activiteit uitoefenen in de vorm van een hergroepering. De Raad van State, afdeling wetgeving, wenst er in dat verband aan te herinneren dat […] de geboden mogelijkheid om maatregelen te nemen op het vlak van de hergroepering van algemeen geneeskundigen, de stellers van het ontwerp niet ervan ontslaat om die maatregelen te toetsen aan de grondwettelijke beginselen van de gelijkheid en de niet-discriminatie.

 19. Arrest Raad van State nr. 190.184 5 februari 2009 Vordering tot schorsing Impulseo II wordt verworpen Verzoeker met solopraktijk beriep zich op financieel nadeel (geen tegemoetkoming voor kosten van het onthaal in en het beheer van zijn praktijk) alsook op moreel nadeel (Impulseo II vertoont ernstig discriminatoir karakter in het kader van zijn persoonlijke keuze voor een solopraktijk). →Raad van state : geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel

 20. Impulseo III Artikel 36 duodeciesGVU-wet “De Koning kan, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde oprichten, bestemd voor de financiering van maatregelen ter ondersteuning van de huisartsgeneeskunde, die tot doel hebben huisartsen aan te zetten een huisartsgeneeskundige activiteit uit te oefenen of te blijven uitoefenen. De maatregelen kunnen rekening houden met specifieke objectieve karakteristieken van enerzijds de huisartsen zelf en anderzijds hun praktijk en de plaatselijke kenmerken van de huisartsgeneeskunde, en kunnen onder meer betrekking hebben op de kosten voor de installatie van een huisarts en voor de niet-verzorgingsgebonden activiteiten noodzakelijk voor het beheer van de praktijk. (…)”

 21. Impulseo III: akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2009-2010 8.2.2.1. De NCGZ zal op basis van artikel 36duodecies van de GVU-wet, ingevoegd door de wet van 24 juli 2008, een nieuw tussenkomstensysteem ontwerpen in de loonlast van bedienden die de huisartsen bijstaan in de administratieve organisatie en het onthaal in hun praktijk. De maximale jaarlijkse tussenkomst in de loonlast wordt berekend in functie van het aantal huisartsen waarvoor de bediende werkt, ongeacht of deze huisartsen alleen werken of in een groepering, de wekelijkse duur van de tewerkstelling en het aantal beheerde globaal medische dossiers (GMD). De NCGZ zal voor 31 maart 2009 advies uitbrengen over de concrete modaliteiten van dit tussenkomstensysteem en over de overgangsmaatregelen voor de huisartsen die voor het jaar 2007 reeds recht hadden op een tussenkomst in de loonlast van hun bediende.

 22. Impulseo III: voorstel BVAS Uitgangspunten: • Soloartsen dragen minstens een even grote administratieve belasting dan samenwerkende artsen • Voor individueel werkende arts kan er geen sprake zijn van een verdeling van de werklast en van doorgedreven communicatieve doorstroming evenmin • Iedere arts is vrij zijn activiteitsniveau en statuut te bepalen • Kwaliteit is niet afhankelijk van het al dan niet hebben van praktijkassistentie(↔ ziekenfondsen). 90% van de burgers hebben vertrouwen in hun arts (GfK – 2009) ↔ globaal wantrouwen van de overheid tov de artsen • Financiële tussenkomst voor administratieve ondersteuning voor soloarts dient gekoppeld te zijn aan de werklast van de arts in zijn praktijk

 23. Impulseo III: voorstel BVAS Invoering nieuwe zorgvormen verhoogt administratieve last beduidend • zorgtrajecten • geneesmiddelenvoorschriften • opvragen en meegeven van dossiers • adm. taken gevraagd door mutualiteiten, privé-verzekeringsmaatschappijen, e.a. • Bijhouden van tijdig betaalde forfaitaire honoraria en honoraria via de regeling 3e betalende • Nakijken correctheid persoonlijke gegevens kruispuntbank en andere websites zoals RIZIV en FOD Volksgezondheid, etc. • Registratie vaccinatie anti-virusMexicaanse griep

 24. Impulseo III: voorstel BVAS • Vergoeding voor administratieve ondersteuning via bediende, maar ook via telesecretariaat, via hulp van medewerkende echtgenoot/partner • Indien solowerkende arts opteert om administratieve taken zelf te verrichten: eveneens vergoeding binnen Impulseo III • Vergoeding koppelen aan workload uitgedrukt in GMD’s: € 850 per schijf van ± 50 GMD’s • Uitbetaling dient qua timing conform het sociaal statuut te gebeuren

 25. Hoe denkt u over praktijkassistentie? Vul nu de Uemo-enquête over praktijkassistentie in en geef deze bij afloop van het symposium afaan de uitgang. Alvast bedankt voor uw medewerking !