Zaujímavosti poznávacích procesov - PowerPoint PPT Presentation

baruch
zauj mavosti pozn vac ch procesov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zaujímavosti poznávacích procesov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zaujímavosti poznávacích procesov

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Zaujímavosti poznávacích procesov
122 Views
Download Presentation

Zaujímavosti poznávacích procesov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zaujímavosti poznávacích procesov Monika Zvarová III.CŠk. rok 2012/13

 2. Poznávacie procesy Vďaka nim: • človek poznáva sám seba, okolitý svet • adaptuje sa na životné podmienky • rozvíja svoju osobnosť • rieši životné problémy • Pociťovanie = Najjednoduchší poznávací proces • Základ poznávania • Pocit – odraz jednotlivých vlastností predmetov a javov, ktoré pôsobia na naše zmysly • Zmyslová citlivosť

 3. Tabuľka č. 1 Zmena citlivosti zmyslového orgánu vplyvom pôsobenia podnetu • Dolný prah • Horný prah

 4. 1.1 Zrakové pociťovanie Tabuľka č. 2 Delenie farieb Tri základné farebné pociťovania: • Farebný tón – vlastnosť povrchu telesa • Svetlosť farby – množstvo odráženého svetla • Sýtosť farby – čistota vlny farby

 5. 1.2 Sluchové pociťovanie Tabuľka č. 3 Tabuľka hluku Rozlišujeme 300 000 zvukov Najvyššia citlivosť – 1000 kmitov za sek. Poruchy: hluchota a nedoslýchavosť

 6. 1.3 Čuchové pociťovanie Definovaných 60 000 vôní Anosmia – trvalá strata sluchu Vône: korenisté (muškát, rasca, korenie) kvetové (jazmín) ovocné (šťavy) živicové (kadidlo, terpentín) hnilobné (sírovodík, uhľovodík) prismudnuté (tér)

 7. 1.4 Chuťové pociťovanie Analyzátor – chuťové poháriky na jazyku Chuť: sladká, slaná, kyslá, horká 1.5 Tlak A) ostrý, tupý B) tvrdý, mäkký C) suchý, mokrý Najchladnejšia časť tela: nos (len 1 bod na pociťovanie tepla)

 8. 2. Vnímanie Prijíma a spracováva informácie Vnem – odraz predmetov a javov vo vedomí človeka Podmieňuje ho: – vrodená vybavenosť organizmu – individuálny spôsob prežívania – minulá skúsenosť a doterajšie poznatky Vnímanie: tvaru a veľkosti, priestoru a vzdialenosti, hĺbky, času, pohybu, sociálne

 9. 3. Pozornosť Stupeň sústredenosti – od úplnej rozptýlenosti po plné sústredenie Človek rozpozná naraz: 6 až 8 prvkov Tri druhy pozornosti: úmyselná neúmyselná poúmyselná

 10. 4. Pamäť Psychický proces odrazu minulého prežívania a správania vo vedomí človeka Fázy: Zapamätávanie Uchovávanie a zabúdanie Vybavovanie

 11. 5. Predstavy a fantázia Predstavy: • úzko súvisia s myslením, sú motivované potrebami • vyvolávajú citové zážitky • Ilúzie = skreslené predstavy • Halucinácie = subjektívne predstavy bez objektívneho podnetu Fantázia: • schopnosť medzi vnímaním a myslením • má vplyv na citový život

 12. 6. Učenie – zámerné a systematické nadobúdanie vedomostí, zručností, návykov ... – Konfucius – tri druhy učenia: • Učenie sa napodobňovaním • Učenie sa pokusom, omylom a úspechom • Učenie sa poznaním Metódy učenia – tabuľka č. 4 Najlepší spôsob učenia: látku si prečítame pred spaním za pomoci zvukovej nahrávky si ju 2x za noc opakujeme a raz ráno

 13. 7. Myslenie • Človek ním usmerňuje každodennú činnosť • Myslenie vždy znamená riešenie úlohy na základe dosiahnutých poznatkov, z ktorých vymedzujeme závery • Súvisí s jazykom a rečou – rozdiel medzi psychikou človeka a zvieraťa

 14. Zdroje • Košč, M.: Základy psychológie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996. 103s • <http://referaty.aktuality.sk/poznavacie-procesy/referat-15443#> • <www.tuzvo.sk/files/.../Poznavacie_procesy.doc‎> • <http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/filozofia/9008/>

 15. Ďakujem za pozornosť