slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008 - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008 Zasoby i funkcjonowanie. prof. SGH dr hab. Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008' - barto


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
MIASTA CZŁONKOWSKIE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008Zasoby i funkcjonowanie

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 2008

Zadania z zakresu pomocy społecznej należą do najważniejszych wśród realizowanych przez samorząd terytorialny.

Waga i znaczenie tych zadań wynikają nie tylko

z roli pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, ale również

z udziału wydatków na pomoc społeczną w budżecie gmin.

Jak wykazało badanie, udział ten kształtuje sie niezmiennie

na bardzo wysokim poziomie.

Ożywienie gospodarcze i poprawa sytuacji na rynku pracy

nie wpływają w istotny sposób na zmniejszenie skali wydatków

na pomoc społeczną.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20081

Raport przedstawia zmiany w rozmiarach wydatków na pomoc społeczną

oraz w stanie jej bazy w okresie realizacji badania, to jest od roku 1999,

ale ze szczególnym uwzględnieniem roku 2008,

z którego pochodzą najnowsze dane.

W celu ograniczenie wpływu zmian w składzie badanej próby

w wyniku analizy, ograniczono analizę do oceny sytuacji

w grupach miast określonych na podstawie kryterium liczby mieszkańców.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20082

W badaniu – podobnie jak w latach ubiegłych – dokonano

pogrupowania miast według liczby mieszkańców.

Jedyna różnica polegała na tym, iż badaniu w roku 2008

nie uczestniczyło ani jedno miasto liczące sobie do 10.000 mieszkańców.

Wyróżnionych zostało zatem pięć grup:

grupa A – do 20.000 mieszkańców ( w praktyce miasta należą do grupy 10.001 – 20.000 mieszkańców)‏

grupa B – 20.001 – 50.000 mieszkańców

grupa C – 50.001 – 100.000 mieszkańców

grupa D – 100.001 – 200.000 mieszkańców

grupa E – miasta o liczbie ponad 200.000 mieszkańców

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

struktura badanych miast wg liczby mieszka c w w latach 2000 2008 w
Struktura badanych miast wg. liczby mieszkańców

w latach 2000 -2008 (w %)‏

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

struktura badanych miast w g liczby mieszka c w w roku 2008
Struktura badanych miast w/g liczby mieszkańców w roku 2008MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20083

Przeprowadzone przez Związek Miast Polskich badanie

miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie,

jak funkcjonują zlokalizowane w miastach placówki

środowiskowej półstacjonarnej oraz zakładowej pomocy społecznej.

W szczególności chodziło o ocenę warunków ich działania rozumianych jako środki materialne, którymi dysponują jednostki samorządu i pomocy społecznej,

dostępność infrastruktury pomocy społecznej (ośrodki pomocy,

placówki zakładowe) oraz warunki zewnętrzne, definiowane przez najbardziej dolegliwe problemy społeczne, których rozwiązywanie obliguje samorząd

i jego instytucje, a wśród nich pomoc społeczną.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20084

Inicjatywa Związku Miast Polskich dostarcza

ważnego i potrzebnego materiału badawczego.

Badanie pozwala na:

1) ocenę zmian w zaangażowaniu poszczególnych grup miast w realizację celów pomocy społecznej

2) wskazanie problemów w realizacji spoczywających na miastach zadań pomocy społecznej

3) wskazanie obszarów, w których samorządy potrzebują wzmocnienia dzięki nowym mechanizmom finansowym i rozwiązaniom prawnym.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20085

Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego: rola samorządu terytorialnego.

Pomoc społeczna nie powinna być traktowana jedynie jako zbiór działań

o charakterze doraźnym, ale powinna być traktowana jako długookresowy, celowo dobrany zbiór działań adresowanych do środowiska lokalnego

w celu ograniczenia zakresu i głębokości wykluczenia społecznego

oraz zapobiegania temu ryzyku.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20086

Prowadzenie tej długookresowej działalności – polityki pomocy społecznej

jest uwarunkowane dysponowaniem aktualną diagnozą sytuacji społecznej

oraz wiedzą nt. oczekiwanych zmian tej sytuacji.

Wykorzystuje się w tym celu wskaźniki, zarówno o charakterze makrospołecznym, jak i pokazujące sytuację

na terenie działania organów samorządu terytorialnego.

Do najbardziej istotnych wskaźników należą informacje o:

strukturze mieszkańców według wieku, zwłaszcza o udziale

osób starszych w ogólnej liczbie mieszkańców,

stopie bezrobocia czy odsetku osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w

lokalnej społeczności

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20087

Projekt Związku Miast Polskich sprowadza się w istocie

do zebrania wskaźników, pozwalających na określenie

bieżącego stanu potrzeb w zakresie pomocy społecznej

i możliwości ich zaspokojenia, jak również na dokonanie

porównań między poszczególnymi miastami.

Należy jednak pamiętać o tym, że zestaw informacji,

który został poddany analizie nie ma kompletnego charakteru

i powinien być traktowany jedynie jako jedna z podstaw

podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju pomocy społecznej w

poszczególnych gminach.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20088

Zasoby systemu pomocy społecznej w miastach uczestniczących w projekcie.

Przez zasoby pomocy społecznej rozumie się środki finansowe, jakimi dysponuje ona na udzielanie świadczeń w formie środowiskowej, półstacjonarnej i stacjonarnej(instytucjonalnej) oraz finansowanie swojej działalności; placówki będące w jej gestii wraz z ich wyposażeniem oraz pracowników tych placówek, zajmujących sie organizacją, przyznawaniem i udzielaniem świadczeń, spełniających funkcje administracyjne oraz pomocnicze W uproszeniu zatem o zasobach decydują posiadane aktywa finansowe, infrastruktura oraz kapitał społeczny

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 20089

Zasoby finansowe

Przedmiotem badania była m.in. ocena

skali wydatków na pomoc społeczną ponoszonych

przez jednostki samorzadu terytorialnego

z własnego budżetu oraz z budżetu państwa.

Na wysokość wydatków pomocy społecznej w poszczególnych miejscowościach - poza różnicą wynikającą z realizacji dodatkowych zadań w miastach na prawach powiatów- wpływają również inne czynniki:

struktura demograficzna mieszkańców wg wieku, sytuacja gospodarcza w regionie (stopa bezrobocia, odsetek osób długotrwale bezrobotnych),

poziom rozwoju infrastruktury społecznej.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

udzia wydatk w na pomoc spo eczn w wydatkach bud etu miasta og em wg wielko ci miast w 2008 r w
Udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach budżetu miasta ogółem wg wielkości miast w 2008 r (w %)‏MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 200810

Poziom wydatków na świadczenia pomocy społecznej

w przeliczeniu na jednego mieszkańca systematycznie wzrasta.

W roku 2008 osiągnął 397 zł, to jest ok. 2,6% więcej niż przed rokiem.

Wydatki budżetu miast na pomoc społeczną wzrosły

w badanych ośrodkach (ich lista ulega corocznym zmianom) w latach 2000-2008

w przeliczeniu na jednego mieszkańca o 133,%%,

podczas gdy wartość świadczeń w przeliczeniu

na jednego klienta pomocy społecznej zwiększyła się o 126,8%.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

przeci tne wydatki na pomoc spo eczna w bud etach badanych miast w latach 2000 2008 w z otych
PRZECIĘTNE WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNA W BUDŻETACH BADANYCH MIAST W LATACH 2000-2008 w ZŁOTYCH)‏MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 200811

Wybrane wskaźniki obrazujące udział wydatków

na pomoc społeczną i organizacje pozarządowe

w budżetach badanych miast w latach 2000 – 2008 ( w %)‏

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

slide18
Zasoby kadrowe

Podstawowe wskaźniki dotyczące sytuacji kadrowej

w pomocy społecznej w badanych miastach w latach 2000–2008

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 200812

Infrastruktura pomocy społecznej

Przez infrastrukturę pomocy społecznej rozumiana jest w niniejszym badaniu przede wszystkim sieć placówek zamkniętych i półotwartych,

realizujących zadnia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Do placówek półotwartych należą dzienne domy pobytu oraz ośrodki wsparcia, natomiast do zamkniętych – wszystkie typy domów pomocy społecznej .

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

potencja organizacyjny miejskiego systemu pomocy spo ecznej w latach 2000 2008
Potencjał organizacyjny miejskiego systemu pomocy społecznej

w latach 2000-2008

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 200813

Struktura wydatków na pomoc społeczną

Struktura wydatków na pomoc społeczną jest wypadkową dwóch czynników:

rozpoznawanych i uznanych za ważne ze względów społecznych potrzeb słabszej ekonomicznie i społecznie części mieszkańców

nacisku innych grup mieszkańców na zaspokojenie ich specyficznych potrzeb

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zadania w asne i zlecone w bud ecie pomocy spo ecznej w miastach w latach 2000 2008
Zadania własne i zlecone w budżecie pomocy społecznej

w miastach w latach 2000-2008

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zadania w asne i zlecone w bud ecie pomocy spo ecznej w miastach w latach 2000 20081
Zadania własne i zlecone w budżecie pomocy społecznej

w miastach w latach 2000-2008

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zadania w asne i zlecone w bud ecie pomocy spo ecznej w miastach w latach 2000 20082
Zadania własne i zlecone w budżecie pomocy społecznej

w miastach w latach 2000-2008

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zadania w asne i zlecone w bud ecie pomocy spo ecznej w miastach w latach 2000 20083
Zadania własne i zlecone w budżecie pomocy społecznej

w miastach w latach 2000-2008

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

udzia wydatk w na poszczeg lne zadania pomocy spo ecznej w 2008 r wed ug wielko ci miast w
Udział wydatków na poszczególne zadania pomocy społecznej w 2008 r.

według wielkości miast (w %)‏

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

slide27
Nakłady na świadczenia i usługi w placówkach pomocy

instytucjonalnej i półstacjonarnej w latach 2000-2008 w zł

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

nak ady na wiadczenia i us ugi w ramach pomocy rodowiskowej w latach 2000 2008 w z
Nakłady na świadczenia i usługi w ramach pomocy środowiskowej

w latach 2000-2008 w zł

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

miasta cz onkowskie zmp wobec zada pomocy spo ecznej w latach 1999 200814

Wnioski natury ogólnej:

1. coraz silniej dostrzegana jest potrzeba czy wręcz konieczność weryfikacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na poziomie powiatu i krytycznej oceny stopnia jej realizacji,

2. w zbyt wielu przypadkach placówki udzielającej pomocy koncentrują się na samym świadczeniobiorcy, a nie na nim i jego rodzinie,

3. z roku na rok z punktu widzenia polityki pomocy społecznej na znaczeniu zyskuje całościowe spojrzenie na problemy pomocy społecznej w gminie i ich postrzeganie przez pryzmat innych obszarów zadań w sferze lokalnej polityki społecznej; zwalczanie ubóstwa nie polega na udzielaniu pomocy finansowej, lecz na identyfikacji i usuwaniu jego przyczyn,

4. pilnego rozwiązania wymaga kwestia obciążenia powiatów (oraz miast na prawach powiatów) kosztami finansowania działalności dps oraz kosztami związanymi z inwestowaniem w tym zakresie,

5. oceniając strukturę wydatków na pomoc społeczną trzeba zwrócić uwagę na potrzebę rozbudowy sieci placówek zakładowych i półotwartych,

6. instrumentem pomocy społecznej służącym lepszemu, ale i tańszemu zaspokajaniu potrzeb niektórych grup mieszkańców są usługi realizowane w ramach placówek półotwartych

7. konsekwencją różnej sytuacji społeczno-gospodarczej w poszczególnych kategoriach miast jest odmienny odsetek świadczeniobiorców pomocy społecznej wśród mieszkańców.

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

slide30
Średni udział świadczeniobiorców

w ogólnej liczbie mieszkańców

według grup wielkości miast uczestniczących w badaniu

w 2008 r. (w %)‏

MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 1999 - 2008

prof. SGH dr hab. Piotr BłędowskiInstytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie