slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální u?ební materiál PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální u?ební materiál

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Digitální u?ební materiál - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Digitální učební materiál. Slovní zásoba. Lexikologie. Lexikologie. jazykovědná disciplína zabývající se slovní zásobou určitého jazyka základní jednotkou slovní zásoby je slovo – lexém

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Digitální u?ební materiál' - barto


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slovn z soba

Slovní zásoba

Lexikologie

lexikologie
Lexikologie
 • jazykovědná disciplína zabývající se slovní zásobou určitého jazyka
 • základní jednotkou slovní zásoby je slovo – lexém
 • slovo v komunikačním procesu něco pojmenovává a zároveň se k něčemu vztahuje, tím se stává v procesu komunikace pojmenováním
 • slova vytvářejí věty– vznikají výpovědi, které jsou základní jednotkou komunikace
 • pojmenování a výpověď jsou složkami komunikačního procesu
slide4

Další jazykové

disciplíny

Morfologie

se zabývá

tvořením

slov

Etymologie

se zabývá

původem slov

Lexikografie

se zabývá

tvorbou

slovníků

Sémantika

se zabývá

významem

slov

Onomastika

se zabývá

vlastními

jmény

Onomaziologie

se zabývá

procesem

pojmenování

Sémaziologie

se zabývá

naukou

o význam

slovo a pojmenov n
Slovo a pojmenování
 • komunikace má mnoho forem a prostředků, pojmenovává věci, osoby, vztahy, abstraktní pojmy
 • slova, která se stávají pojmenováním podle původu:
  • a/ značková (slova prvotní, nemotivovaná, nelze je odvodit od jiných slov) – př. stůl, dům
  • b/ popisná (motivovaná, bývají utvořena od základových slov)
     • - odvozená – př. stolní, domovní
     • - složená – př. zeměpis, ropovod
     • - zkratková – př. Pofis, Drutěva
     • - zkrácená – př. děják, písemka
 • slova, která se stávají pojmenováním, mohou být z hlediska formy:

a/ jednoslovná – př. strom, kolem, cesta

b/ víceslovná (sousloví) – ustálené pojmenování vzniklé ze dvou nebo více slov – př. střední škola, kyselina sírová

c/ frazémy (frazeologická spojení) – ustálená slovní spojení v obrazném významu – př. chytat lelky, roste jako z vody

slovn z soba1
Slovní zásoba

slovní zásoba představuje soubor všech slov a slovních spojení, která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba)

počet slov ve slovní zásobě se liší mezi jazyky i mezi lidmi

v češtině tvoří aktivní slovní zásobu u dospělého člověka asi 3000 – 10 000 slov

pasivní slovní zásoba je obvykle vyšší, pasivní slovník uživatele češtiny zahrnuje asi kolem 50 000 slov

slide7

Slovní zásoba

Individuální

slovní zásoba jedince

(věk, vzdělání)

Národní

slova všech útvarů

národního jazyka

Aktivní

slova, která člověk používá

při ústním i psaném projevu

Pasivní

slova, kterým člověk rozumí,

ale sám je běžně nepoužívá

kontroln ot zky
Kontrolní otázky
 • 1. Jak se nazývá jazyková disciplína, která se zabývá slovní zásobou?
 • 2. Které vědní obory patří mezi jazykové disciplíny: sémantika, lexikografie, psychologie, etika, etymologie. Vysvětli, co zkoumají.
 • 3. Jak rozdělujeme slovní zásobu?
 • 4. Co znamená pojem frazémy?
 • 5. Jak rozdělujeme slova pojmenovaná podle původu?
odpov di na ot zky
Odpovědi na otázky

1. lexikologie

2. sémantika – zkoumá význam slov

lexikografie – zabývá se sestavováním slovníků

etymologie – zkoumá původ slov

3. na individuální a národní, individuální slovní zásobu dělíme na aktivní a pasivní

4. frazémy jsou ustálená slovní spojení v obrazném významu

5. slova pojmenovaná podle původu jsou značková nebo popisná

pou it zdroje
Použité zdroje:
 • SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment).

ISBN 978-802-5301-890.

 • MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009,

264 s. ISBN 978-807-2387-793.

 • MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN 80-902-5715-1.
 • HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN 80-859-3786-7.
 • Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN 978-80-87062-09-8.
 • BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN 978-80-86523-89-7.
 • FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN 80-200-1347-4.