urbanisering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Urbanisering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Urbanisering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Urbanisering - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Urbanisering. SGO1001 – våren 2005 Per Gunnar Røe. Byer er viktigere enn noensinne. Nesten halvparten av verdens befolkning bor i byer De store byene er sosiale, økonomiske og kulturelle sentre De største byene har bruttonasjonalprodukt på størrelse med nasjonalstater

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Urbanisering' - barth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
urbanisering

Urbanisering

SGO1001 – våren 2005

Per Gunnar Røe

byer er viktigere enn noensinne
Byer er viktigere enn noensinne
 • Nesten halvparten av verdens befolkning bor i byer
 • De store byene er sosiale, økonomiske og kulturelle sentre
 • De største byene har bruttonasjonalprodukt på størrelse med nasjonalstater
 • De utviklede landene er svært urbaniserte, mens mange perifere og semi-perifere land har en svært høy urbaniseringstakt
 • Man (FN i 1996) regner med at 5 milliarder mennesker vil bo i byer i 2025 (80% i perifere og semi-perifere land)
byenes rolle i organiseringen av det konomiske og sosiale liv
Byenes rolle i organiseringen av det økonomiske og sosiale liv
 • Byers mobiliserende funksjon (effektive steder for organiseringen av arbeidskraft, kapital og råmateriale, og for distribusjonen av ferdige produkter)
 • Byers kapasitet for beslutningstaking (konsentrasjon av politisk og økonomisk makt)
 • Byers generative funksjon (steder for interaksjon og konkurranse, som fremmer innovasjon, kunnskap og informasjon)
 • Byers transformerende kapasitet (befolkningens størrelse, tetthet og variasjon gir et mangfold av livsstiler og atferdsmønstre)
bygeografi
Bygeografi
 • Bygeografi er studiet av byer og byregioners utvikling verden over, særlig med hensyn til likheter og forskjeller mellom og innenfor byer
 • Bygeografer er dessuten interessert i årsakene til de mønstrene og regularitetene de finner
 • Derfor er bygeografer også opptatt av de samfunnene som opprettholder byene (byenes økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske kontekst)
sentrale begreper
Sentrale begreper
 • Urbanisering: Byers demografiske vekst, samt andre kvalitative og kvantitative endringer
 • Bysystem: Et gjensidig avhengig sett av byområder i en gitt region
 • Byform: Byers fysiske struktur og organisering (arealbruk, byplan og bebygd miljø)
 • Byøkologi: Den sosiale og demografiske sammensetningen av bydeler og nabolag
 • Urbanitet: Den levemåten byene fostrer, som gir seg utslag i distinkte holdninger, verdier og atferdsmønstre
 • Urbanisme:
urbanitet
Urbanitet
 • Bestemte dannelsesformer og væremåter som er karakteristiske for bybeboere
 • Håndteringen av tilfeldige møter, interaksjoner og relasjoner med mange mennesker
 • Aksepten av forskjellige verdier, preferanser og levemåter
 • Sennett/Pløger: Man må lære å omgås som fremmede for hverandre, og samtidig utveksle forskjellige former for meningsfull kontakt og omgang
forklaringer
Forklaringer
 • Et jordbruksoverskudd stort nok til å brødfø arbeidere utenfor jordbruket
 • En overbefolkning som presset folk til marginale områder og over i andre næringer (handel, religion eller forsvar)
 • Endringer i sosial organisering (grupper som kunne kreve inn penger, innføre skatter og kontrollere arbeidskraften på religiøst eller militært grunnlag)
 • Framveksten av elitegrupper som bygde palasser, arenaer og monumenter for å framvise makt og status
 • Spesialisering av ikke-jordbruksrettede aktiviteter (byggearbeid, håndverk, administrasjon, presteskap, militærvesen, osv)
middelalderens europeiske byer
Middelalderens europeiske byer
 • Kirkelige sentre eller universitetssentre(St. Andrews, Cambridge og Trondheim)
 • Festningsverk (Italienske festningsverk på åsrygger og franske festningsbyer)
 • Administrative sentre – for den øvre delen av det føydale hierarkiet (Köln og Winchester)
byvekst f r industrialismen
Byvekst før industrialismen
 • Framveksten av handelskapitalisme ga byvekst (på 13-1400-tallet)
 • Utvidet handelskapitalisme, og økonomisk og sosial reorganisering som følge av protestantisk reformasjon og vitenskapens framvekst (14-1600-tallet), endret byene
 • Renessansens reorganisering, sentralisering av makt, nasjonalstatsdannelse og begynnende industrialisering ga ny vekst
 • Kolonisering utvidet det Europeiske bysystemet og etablerte kolonibyer
 • Framvekst av perifere byer som på grunn av sin lokalisering ble bindeledd mellom land og regioner
byenes betydning for industrialiseringen
Byenes betydning for industrialiseringen
 • Store mengder arbeidskraft
 • Transportnettverk
 • Den fysiske infrastrukturen av fabrikker, lagerbygninger, butikker og kontorer
 • Forbrukermarkeder
framveksten av den industrielle by
Framveksten av den industrielle by
 • Urbanisering, ikke av militære, politiske, kirkelige eller merkantile årsaker, men for å samle råvarer og for å produsere, samle og distribuere fabrikkproduserte varer
 • Eksempler på industribyer som ble verdensbyer (der en stor del av verdens viktigste politiske, økonomiske og kulturelle aktiviteter ble styrt):
  • Manchester:15 000 i 1750, 70 000 i 1801, 500 000 i 1861 og 2,3 mill i 1911
  • Chicago: Under 30 000 i 1850, 500 000 i 1880, 1,7 mill i 1900 og 3,3 mill i 1930
imperialisme og perifer urbanisering
Imperialisme og perifer urbanisering
 • Europeisk imperialisme førte til etableringen av nye innfallsporter (gateway cities)
 • Kolonibyer ble etablert som sentre for administrasjon, politisk kontroll og handel:
  • Kolonibyer (Mumbai) anlagt for å tilfredstille kolonimaktens behov (seremonielle plasser, kontorer, depoter, plantasje representanter, regjeringsansatte, soldatleire og boliger for kolonimakten)
  • Eksisterende byer (Delhi) som fikk betydning for kolonimakten
 • Koloniarven kan også leses i bygninger og byplaner (kopier av vestens byer, ikke tilpasset lokale klimatiske, sosiale og kulturelle forhold)
studier av bysystemer
Studier av bysystemer
 • Studier av regionale bysystemer (sentralstedsteorien)
 • Studier av nasjonale systemer (hierarki er vanlig)
 • Studier av globale systemer (globalt hierarki og arbeidsdeling)
 • Karakterisering av de største byene etter
  • befolkningsmengde (primatbyer)
  • funksjonell/økonomisk dominans (sentralbyer)
  • befolkningsmengde (over 10 mill) og nasjonaløkonomisk dominans (megabyer)
  • global betydning (verdensbyer)
verdensbyer er steder for
Verdensbyer er steder for
 • ledende globale markeder for varer, produktutvikling, investeringskapital, valuta, verdipapirer og aksjer
 • ”clustere” av spesialiserte, avanserte og internasjonalt orienterte forretningstjenester (finans, regnskap, markedsføring, eiendomsutvikling og jus)
 • konsentrasjon av selskapers hovedkvarterer (transnasjonale og nasjonale)
 • konsentrasjon av nasjonale og internasjonale hovedkvarterer for handels- og yrkesorganisasjoner
 • ledende og internasjonalt orienterte NGO’er og IGO’er
 • de internasjonalt sett mektigste media-organisasjonene, nyhets- og informasjonstjenestene og kulturtjenestene
 • terroristhandlinger, på grunn av deres betydning og synlighet
urbanisering og urbaniseringsgrad
Urbanisering og urbaniseringsgrad
 • Halvparten av verdens befolkning bor i urbane områder (men tallene er usikre)
 • Nord Amerika, der 77% bor i urbane områder, er det mest urbaniserte kontinentet (men forskjeller i bydefinisjoner gjør sammenligning vanskelig)
 • Urbaniseringstakten (byveksten) er imidlertid langt større i u-landene (befolkningsvekst og jordbrukssvikt på landsbygda er viktige årsaker)
 • Mange av utviklingslandenes storbyer vokser mellom 4 og 7% årlig
norges tettbygde steder myklebost 1960
”Norges tettbygde steder” (Myklebost 1960)
 • Folketetthet (vanskelig å skaffe informasjon)
 • Husavstand (maks. 50 m mellom husene)
 • Næringsstruktur (maks. 25% med hovedyrke innen jord og skogbruk)
 • Minste folketall (200 innb.)
 • Forstadsbegrepet (tettsteder som går i ett med eller ligger et lite stykke fra byen, men hvor minst 1/3 av befolkningen har arbeid i byen)
overurbanisering i utviklingsland
Overurbanisering i utviklingsland
 • Skjer i tilfeller der byer vokser raskere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger
 • Skyldes ”push”-effekter heller enn ”pull”-effekter
 • Fører til utviklingen av slumområder med dårlige bo-forhold og utilstrekkelig infrastruktur
 • Et typisk trekk er framveksten av illegal bebyggelse eller ”squatter settlements”
deindustrialisering og reurbanisering i vesten
Deindustrialisering og reurbanisering i vesten
 • Deindustrialisering og negative agglomerasjonseffekter førte til desentralisering av arbeidsplasser og mennesker
 • De store byene hadde i en periode et netto befolkningstap til mindre byer og rurale områder
 • Globaliseringen av økonomien og veksten i postindustrielle aktiviteter har ført til ny vekst for storbyene (i tillegg til innvandring og ”baby-boom”-generasjonens betydning)
ikt s rolle i den nye globale urbaniseringen
IKT’s rolle i den nye globale urbaniseringen
 • Spesialiserte urbane sentra kan utvide sin makt, sine markeder og kontroll til stadig mer avsidesliggende områder
 • Den økte hastigheten, kompleksiteten og usikkerheten knyttet til den globale økonomien krever en konsentrasjon av teknologisk infrastruktur og en kunnskapsbasert teknologikultur
 • Etterspørselen etter IKT er i stor grad drevet fram av veksten i de urbane markedene
splintering urbanism de nye bysystemene
”Splintering Urbanism” – de nye bysystemene
 • Enklaver for utvikling av Internett og digital multimediateknologi
 • Teknopoler og ”clustere” for høyteknologisk innovasjon
 • Steder rettet mot utenlandske investeringer i produksjonsvirksomheter
 • Enklaver for internasjonale banker, finansnæringer og forretningsservice
 • Moderniserte enklaver i megabyer og større regionbyer i utviklingsland
 • Enklaver med ”sekundær-kontorer”, databehandling, e-handel og telefonsentraler
 • ”Spesialsydde” logistiske soner som flyplasser, eksport-rettede soner