sojusz dla pracy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sojusz dla pracy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sojusz dla pracy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Sojusz dla pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Sojusz dla pracy. Partnerstwo z Tematu F EQUAL, na rzecz osób w wieku 45+ Warszawa, 5 lutego 2008. PRR SOJUSZ DLA PRACY. ADMINISTRATOR Przedstawicielstwo Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP) – administracja, współpraca ponadnarodowa, upowszechnianie i mainstreaming rezultatu PARTNERZY

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sojusz dla pracy' - barth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sojusz dla pracy

Sojusz dla pracy

Partnerstwo z Tematu F EQUAL,

na rzecz osób w wieku 45+

Warszawa, 5 lutego 2008

prr sojusz dla pracy
PRR SOJUSZ DLA PRACY
 • ADMINISTRATOR
  • Przedstawicielstwo Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP) – administracja, współpraca ponadnarodowa, upowszechnianie i mainstreaming rezultatu
 • PARTNERZY
  • Fundacja Pinel Polska (jobcoaching, szkolenia)
  • TOP (szkolenia miękkie)
  • OPZZ (jobcoaching – nowe narzędzie dialogu społecznego)
  • Uniwersytet Łódzki (badania, ewaluacja, rekomendacje)
  • NGOs (jobcoaching w pracy organizacji pozarządowych + wsparcie psychologiczne)
  • Pracodawcy (służba zdrowia – implementacja jobcoachingu )
  • Izba Rzemieślnicza w łodzi (szkolenia komputerowe i zawodowe, kontakt z pracodawcami MSP)
analiza problemu
ANALIZA PROBLEMU
 • PROBLEM:
  • „wypadanie” z rynku pracy osób powyżej 45 r.ż.
  • wykluczenie z rynku pracy po utracie zatrudnienia, (pracownik w wieku 45 + ma małe szanse na powrót na rynek pracy)
analiza problemu 1
ANALIZA PROBLEMU 1
 • Przyczyny dotyczące pracodawców:
  • niechęć do zatrudniania osób w wieku 45+, wynikająca ze stereotypu pracownika 45+, jako mniej efektywnego, mniej elastycznego, gorzej wykształconego, mającego trudności z dostosowaniem się do nowych wymagań, związanych głównie z obsługą komputera i nowoczesnego sprzętu biurowego,
  • mało efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi (brak analizy korzyści z zatrudniania nowych / młodszych pracowników vs. dalsze zatrudnianie starszych pracowników),
  • niedoszacowanie potencjału pracowników 45+ (ich doświadczenia, znajomości miejsca pracy, stabilnej sytuacji rodzinnej),
  • koszty pracy - przekonanie o wyższych kosztach pracy związanych z zatrudnianiem 45+ (m.in. wyższe wynagrodzenia niż osób młodych, krótszy okres zwrotu inwestycji w postaci szkoleń, ochrona przed zwolnieniem wynikająca z przepisów kodeksu pracy, koszty absencji chorobowej - obawy pracodawców związane ze stanem zdrowia starszych pracowników, często stereotypowe).
analiza problemu 2
ANALIZA PROBLEMU 2
 • Przyczyny dotyczące osób 45+:
  • obiektywnie niskie kwalifikacje w zakresie znajomości języków, obsługi komputera, nowoczesnego sprzętu biurowego i innych technologii stosowanych w zakładach pracy,
  • bariery psychiczne, tj. trudności w komunikacji i nawiązywaniu kontaktu, wycofanie, bierny stosunek do własnej kariery, obawa przed zmianami związanymi z przekwalifikowaniem się,
  • niska mobilność, w tym niska aktywność społeczna,
  • podejście „chcę pracować w tym czego się nauczyłem/am przez lata”
  • specyficzne bariery dot. kobiet 45+ (częstsze nieobecności na rynku pracy, stereotypowe postrzeganie cech kobiecych etc.)
analiza problemu 3
ANALIZA PROBLEMU 3
 • Dotyczące metod aktywizacji bezrobotnych:
  • doradcy zawodowi, teoretycznie pracujący także z osobami zatrudnionymi (zagrożonymi bezrobociem lub planującymi zmianę miejsca zatrudnienia), faktycznie pracują z bezrobotnymi
  • system nie spełnia założenia prewencji bezrobocia
  • zbyt mała liczba doradców zawodowych w stosunku do potrzeb
  • doradcy nie mają możliwości indywidualnego podejścia do klienta
  • skupienie uwagi na osobach młodszych, ze względu na przekonanie o większej szansie wyjścia z bezrobocia (ponad 50% klientów doradców zawodowych stanowią osoby poniżej 24 r.ż. a ok. 48% absolwenci) – brak skutecznej polityki dotyczącej osób w wieku 45 lat i więcej.
dzia ania w projekcie
DZIAŁANIA W PROJEKCIE
 • Działania kierowane do osób 45+ (Działanie 2 EQUAL):
 • 537 beneficjentów (większa niż przewidywana, tj 440 liczba zgłoszeń); dla wszystkich sporządzone zostały indywidualne plany rozwoju, zawierające:
  • Szkolenia miękkie
  • Szkolenia komputerowe
  • Szkolenia zawodowe (dopasowane do potrzeb pracodawcy)
  • Szkolenia uzupełniające (np. negocjacje)
  • Wsparcie psychologiczne
  • Pracęz jobcoachem
 • 5 tur szkoleń z jobcoachingu (w tym dwa szklenia kierowane wyłącznie do członków związków zawodowych)
 • Seminaria informacyjne dla pracodawców z zakresu zarządzania wiekiem
rezultat g wny
REZULTAT GŁÓWNY
 • Zintegrowany model utrzymania na rynku pracy pracowników 45+, oparty na metodologii jobcoachingu
 • Na rezultat składają się:
  • Publikacja „Pracownicy 45+ w Twojej firmie”
  • Rekomendacje dot. szkolenia osób 45+
  • Jobcoaching jako metodologia dla urzędów pracy
  • Studia podyplomowe „Zarządzanie karierą osób 45+”
elementy rezultatu produkty 1
ELEMENTY REZULTATU (PRODUKTY) 1
 • Podręcznik „Pracownicy 45+ W Twojej firmie), zawierający:
  • dokumentację z wdrażania jobcoachingu w Działaniu 2 EQUAL
  • informacje nt. zarządzania różnorodnością i zarządzania wiekiem
  • materiały do analiz dla pracodawców (analiza polityki personalnej w przedsiębiorstwie – ze szczególnym zwróceniem uwagi na zatrudnianie / szkolenie/ elastyczność funkcjonalną pracowników 45+ oraz diagnozę ich kompetencji; analiza SWOT w zakresie dalszego zatrudniania pracowników 45+ vs. rekrutacja nowych pracowników),
  • dobre praktyki europejskie i krajowe - z Działania 2 projektu „Sojusz dla pracy”, pokazujące jednostkowe rozwiązania i korzyści osiągnięte przez pracowników 45+, oraz zatrudniających ich pracodawców (w tym przez organizacje pozarządowe).
  • opis metodologii jobcoachingu oraz procedur zarządzania pracą jobcoacha, standardy pracy jobcoacha (wraz z kompletem formularzy do prowadzenia jobcoachingu)
elementy rezultatu produkty 2
ELEMENTY REZULTATU (PRODUKTY) 2
 • Metoda pracy z osobami zagrożonymi utratą pracy uwzględniająca:
  • Jobcoaching (doradztwo i wsparcie grupy rówieśniczej)
  • łącznie szkoleń psychologicznych i szkoleń „twarde” (zawierająca sekwencyjność działań oraz materiały do ewaluacji poszczególnych etapów)
 • Rekomendacje w ww. zakresie, kierowane do instytucji rynku pracy, spisane i wydane w formie publikacji: „Jak efektywnie szkolić pracowników po 45 roku życia. Doświadczenia praktyków” (materiał dostępny na 5/02/2008)
elementy rezultatu produkty 3
ELEMENTY REZULTATU (PRODUKTY) 3
 • Program studiów podyplomowych „Zarządzanie karierą osób 45+” obejmujący:
  • Zarządzanie wiekiem
  • Ludzie starsi na rynku pracy
  • Unia Europejska wobec kwestii starzenia się pracowników
  • Problematyka uczenia się dorosłych
  • Zmiany psychofizyczne osób w wieku 45+
  • Pracownicy 45+ - od stereotypów do zarządzania różnorodnością
  • Przeciw dyskryminacji ze względu na wiek – polskie i europejskie prawo pracy
  • Jobcoaching
  • Wykorzystanie Internetu w pracy z osobami w wieku 45+
elementy rezultatu produkty 4
ELEMENTY REZULTATU (PRODUKTY) 4
 • Publikacja kierowana do urzędów pracy nt. metodologii jobcoachingu dla osób 45+ *

* (w przygotowaniu Fundacji Pinel Polska, dostępna w lutym 2008)

dzi kuj za uwag
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

WIĘCEJ INFORMACJI

 • www.sojuszdlapracy.pl
 • www.zarzadzaniewiekiem.pl (publikacja w pdf)

KONTAKT:

 • kamila.jezowska@undp.org.pl