เทคนิควิธีขั้นสูง (เทคโนโลยี) - PowerPoint PPT Presentation

barth
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เทคนิควิธีขั้นสูง (เทคโนโลยี) PowerPoint Presentation
Download Presentation
เทคนิควิธีขั้นสูง (เทคโนโลยี)

play fullscreen
1 / 66
Download Presentation
เทคนิควิธีขั้นสูง (เทคโนโลยี)
151 Views
Download Presentation

เทคนิควิธีขั้นสูง (เทคโนโลยี)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. รหัสวิชา SOHU0022 การรู้สารสนเทศครั้งที่ 15ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม1. รู้ เข้าใจ ความหมาย ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศInformation Technology (IT)2. รู้ เข้าใจ ผลของ IT ที่มีต่อความเป็นอยู่ การศึกษา สังคมเศรษฐกิจ การเมือง3. รู้ เข้าใจ แผน IT ประเทศไทย

 2. I = ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เหตุการณ์เรื่องเล่าขาน ความเชื่อ ทัศนคติ… ที่ผ่านการกลั่นกรอง ประมวลผลแล้ว สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้

 3. ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์/บริการ ที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ (ลงทุนต่ำสุด ได้ประโยชน์สูงสุด) ความรู้ทาง ธรรมชาติวิทยา เทคนิควิธีขั้นสูง (เทคโนโลยี) T

 4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต้องซื้อ Know-How จากต่างประเทศ ระดับสูง Technology เทคโนโลยีชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับต่ำ

 5. เทคโนโลยีชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น * เทคโนโลยีที่เหมาะสม Appropriate Technology ผสมผสาน T ระดับสูง และระดับต่ำ โดยนำแนวคิด T ระดับสูง มาประยุกต์ใช้แล้วใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น / เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้าน

 6. ก่อน ศ.ที่ 15-18 ศ. ที่19 1957-ปัจจุบันรายการเปรียบเทียบ ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม ยุคสารสนเทศ อาชีพ เกษตรกร แรงงานในโรงงาน แรงงานที่มีความรู้ ผลิตผลหลัก ผลิตผลจาก สินค้า ‘Mass บริการ ธรรมชาติ Products’ ความสัมพันธ์ คน / ผืนนา คน / เครื่องจักร คน / คน หลัก Principle Tool เครื่องมือทำมา จอบ เสียม เครื่องจักร เทคโนโลยีหากินหลัก เคียว เกวียน สารสนเทศ IT Literacy

 7. เผยแพร่ สารสนเทศ ให้ขจรขจาย ไปทุกทิศทาง โดยปราศจากกำแพง ขวางกั้น เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยี ฐานข้อมูล จัดเก็บ จัดระบบ ประมวลผล สารสนเทศ เทคโนโลยี Multimedia เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ IT

 8. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ * Hardware * Software * Peopleware

 9. Input devices CPU Hardware Secondary Storage Output devices

 10. Input devices - ตัวอุปกรณ์ ที่จะใช้เป็นเครื่องมือใส่ข้อมูล / สารสนเทศ เข้าไปในคอมพิวเตอร์ - ตัวข้อมูล / สารสนเทศ ที่เราใส่เข้าไปใน คอมพิวเตอร์

 11. Input devices - Point-of -sale Terminal - Mouse - Scanner - Magnetic Ink Character Recognition - Barcode - Keyboard - Image - Light pen - Tape Recorder - Digitizer - Microphone

 12. - Joystick Input devices (ต่อ) - Touch screen terminal - เครื่อง OCR (Optical Character Recognition) - Optical Scanner - Digitizer - ป้อนแผนที่/แบบแปลนเข้าสู่ คอมพิวเตอร์

 13. 1. หน่วยประมวลผล สมอง / เป็นศูนย์กลางการสั่งงาน ประมวลผลข้อมูล -- หน่วยควบคุม -- หน่วยคำนวณและตรรก + - x / เปรียบเทียบ Central Processing Unit 2. หน่วยความจำหลัก - Rom เก็บข้อมูล / โปรแกรมพื้นฐาน - RAM จดจำ / รับฝากข้อมูลแบบชั่วคราว

 14. Output Devices - เครื่องพิมพ์ * สัมผัสกระดาษ * ไม่สัมผัสกระดาษ * Plotter - จอภาพ - Speaker - information ที่ถูกนำเสนอออกจาก คอมพิวเตอร์ รายงาน ตาราง กำหนดการ ฯลฯ

 15. Windows OS/2 Dos Operating S/W Application S/W Oracle Software SQL Multimedia Utility S/W Driver ต่างๆ

 16. System Analyst Programmer System Admin Peopleware User Power User User Enduser

 17. ยุคปัจจุบัน สังคมสารสนเทศ สังคมแห่งความรู้ เป็นยุค สังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ New Economy เป็นยุคที่ ความรู้ / การให้บริการ มีความสำคัญ ยิ่งกว่า แรงงาน 5 M เป็นยุคที่ ทั่วโลก มีสภาวะเศรษฐกิจเท่าเทียมกัน

 18. IT มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต - ด้านความเป็นอยู่ - การศึกษา - การเมือง - การดำเนินธุรกิจ - การติดต่อสื่อสาร - การบันเทิง - ฯลฯ

 19. คิดอะไรไม่ออก บอก ITดี - ไม่ดี อะไร อะไร ก็โทษ IT IT is not the end. คน คือ ผู้ใช้ IT * คน สำคัญที่สุด (เหนือสิ่งอื่นใด) หน่วยงานใด มี ทรัพยากรบุคคลดี ก็เท่ากับ มีต้นทุนดี เราซื้อ IT ได้ทุกอย่าง ถ้ามีเงิน ยกเว้นคนดี มีความสามารถ

 20. เดิม ไทยเป็น ประเทศ เกษตรกรรม ส่งออกผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติ ผลของ IT ต่อความเป็นอยู่ คน+ผืนนา ผลผลิตจากธรรมชาติคลื่นลูกที่ 1 พึ่งพาธรรมชาติ คน + เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คลื่นลูกที่ 2 พึ่งพาธรรมชาติน้อยลง คน+คน ข้อมูลข่าวสาร ความรู้คลื่นลูกที่ 3 พึ่งพาซึ่งกันและกัน IT นำสู่ ยุค ของสังคมแห่งการเรียนรู้

 21. ด้านการดำเนินธุรกิจ 1. ช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน 2. เพิ่มผลผลิต และสมรรถนะในการทำงาน IT เป็นอาวุธสำคัญในการ 3. ค้นหาแนวทางใหม่ ในการจัดการ 4. พัฒนาธุรกิจใหม่

 22. ในการดำเนินธุรกิจ มีบริษัท หลายแห่งจัดตั้งองค์กรแห่งการเรียนรู้ทำหน้าที่ Intelligent Unit • วิเคราะห์คู่แข่งขัน • วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน • ส่วนแบ่งการตลาด • อัตราดอกเบี้ยใน - ต่างประเทศ • ค่าจ้างแรงงาน • สภาพความมั่นคงทางการเมือง

 23. ด้านการเมือง หน่วยงานของรัฐ ถึงพร้อมด้วย IT และมีบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะใช้เทคโนโลยี มีฐานข้อมูลกลาง บริการแบบ 24 × 7

 24. ด้านการติดต่อสื่อสาร IT ทำให้เกิดโครงข่าย การสื่อสารโทรคมนาคม - บริการโทรศัพท์ เข้าถึงทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ - ส่งข่าวสารข้ามทวีปในพริบตา - รับข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ พร้อมกับผู้ที่อยู่ ในเหตุการณ์จริง - Video Tele conference

 25. ด้านการบันเทิง ดูภาพยนตร์, ฟังเพลงพูดคุย เล่นเกมบน Internet

 26. ด้านอื่นๆ GPS เพื่อการหาตำแหน่ง ที่ตั้ง หรือ ระยะทาง GIS เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Tele- medicine โทรเวชการผ่าตัดทางไกล

 27. หน่วยงานใด หากกำลังรอ IT ที่ดีที่สุด ก็คงต้องเฝ้ารอไปจนตลอดชีวิต โดยมิได้เริ่มต้น เพราะ IT ในอดีตที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน เปรียบเสมือนคลื่นของทะเลลูกแล้วลูกเล่า ที่มีประสิทธิภาพที่สุด ตามกาลสมัย และก็ผ่านไปตามกาลเวลา

 28. ประโยชน์ของ IT- ได้รับแนวคิด + ทัศนคติของเพื่อนร่วมโลก - ใช้ เหตุผลได้ดีขึ้น- ทำให้ประชาคมโลก มีการศึกษาดีขึ้น ขจัดปัญหา anywhere any Time anyhow สังคมโลก ก็อยู่เย็นเป็นสุข- ทุกแห่งหน เท่าเทียมกัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ - ไม่มีปัญหาTechnology Divide

 29. โทษของ IT- มนุษย์สื่อสาร กันมากขึ้น แต่ความสัมพันธ์ น้อยลง- ขาดทักษะการสื่อสาร แบบเผชิญหน้า Face to Face- เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิม- มนุษย์ก้าวร้าวมากขึ้น ไม่คำนึงถึงมนุษยธรรม- คนที่ใช้คอมพิวเตอร์มากๆ รับรังสีจากจอคอมฯ- หูดับ - ใช้มือถือมากๆ สมองเสื่อม

 30. ปัญหาของบ้านเราเกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล- ความเจริญที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ - ผลประโยชน์ตกอยู่กับคนส่วนน้อย - มีช่องว่างระหว่าง คนมี - คนจน คนเมือง - คนชนบท - ทำลายทรัพยากรธรรมชาติมาก - ย้ายถิ่นฐาน - เกิดแหล่งเสื่อมโทรม ยาเสพย์ติด - จราจรคับคั่ง สุขภาพจิตแย่ อาชญากรรมเพิ่ม

 31. Elbert Hubbardพูดว่าOne machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man. -------------------------------

 32. ภาพกว้างของแนวคิดการพัฒนาประเทศไทย โดยใช้ IT - แผนIT ประเทศไทย - e - Asean - e - Thailand

 33. เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2539คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ Nectec เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ IT แห่งชาติ

 34. มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการใช้และผลิต IT ในประเทศไทย

 35. จึงเกิด “นโยบายIT 2000” (2543)

 36. แผนด้านกายภาพ แผนพัฒนาสังคม แผน ITประเทศไทย แผนพัฒนาคน

 37. กสช. ตั้ง กก.กำกับดูแลความถี่ ออก กม.เกี่ยวกับคลื่นความถี่ กทช. วางโครงข่ายสายโทรศัพท์ แผนด้านภายภาพ เปิดเสรีการสื่อสาร เปิดบริษัทISP แผน ITประเทศไทย

 38. B 2 G G 2 C B 2 B B 2 C ภาครัฐใช้ IT บริการ ปชช. เอกชนใช้ IT ทุกหน่วยงานบริหาร / ทำงาน ด้วยหลักคุณธรรม Good governance แผนพัฒนาสังคม แผน IT ประเทศไทย

 39. IT Professional รู้ IT ใช้ ITเพื่อการศึกษา ให้ทุกคนรู้หนังสือ literacy แผนพัฒนาคน Schoolnet Uninet - IT Campus แผน IT ประเทศไทย - ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

 40. แผนพัฒนาด้านกายภาพ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม พ.ศ.2543 กฎหมายเกี่ยวกับคลื่นความถี่ (มีผลบังคับใช้ 8 มีนาคม 2543)

 41. กทช.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกรรมการมี 7 คน ใช้วิธีสรรหาแล้วคัดเลือกมีกรรมการเสนอชื่อ 14 คน คัดเหลือ 7 คนวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี3 ปีผ่านไป คัดออก 3 คน โดยจับฉลาก

 42. กสช.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติกสช.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ

 43. แผนพัฒนาคน Schoolnetเครือข่ายโรงเรียนไทย Uninetเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย

 44. Uninet - ทำ IT campusใช้อาจารย์เก่งๆร่วมกัน - ใช้ฐานข้อมูลห้องสมุดร่วมกัน (ทางออนไลน์)

 45. ฐานข้อมูล - ABI / inform - DAO - IEL - ERIC - Medline * Science direct

 46. ในแผนพัฒนาคน เพื่อให้คนไทยมีความรู้สึกดีต่อการเปลี่ยนแปลง มีพันธะสัญญาที่จะใช้ IT เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ

 47. แผน ITประเทศไทย ระยะที่ 2 เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้Knowledge-based Economy ให้ประเทศไทยมีบทบาทระดับแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียนในการผลิตsoftware แผน IT ปี 2010

 48. 1. ลงทุนในการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ สร้าง Super Programmer ใช้ Knowledge - based คนไทยต้องมีความรู้ และรู้วิธีแสวงหาความรู้

 49. รัฐบาลไทยในสมัยนั้น ประกาศว่า ในปี 2010 ต้องการบุคลากรทาง IT30% เน้นใช้ - e-library - e-learning - e-education

 50. 2. ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศ - e-industry - e-investment