z kon o bozp 124 2006 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zákon o bozp č .124/2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zákon o bozp č .124/2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Zákon o bozp č .124/2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Zákon o bozp č .124/2006. Ing. Robert Staško 12. marca 2013 – Bratislava 13. marca 2013 – Zvolen 14. marca 2013 - Košice. Predmet zákona - § 1. Zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie základné podmienky na zaistenie BOZP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zákon o bozp č .124/2006


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kon o bozp 124 2006

Zákon o bozpč.124/2006

Ing. Robert Staško

12. marca 2013 – Bratislava

13. marca 2013 – Zvolen

14. marca 2013 - Košice

predmet z kona 1
Predmet zákona - § 1

Zákon ustanovuje

 • všeobecné zásady prevencie
 • základné podmienky na zaistenie BOZP
 • základné podmienky na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik PÚ, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
p sobnos z kona 2
Pôsobnosť zákona - § 2

Vzťahuje sa na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry

 • V nevyhnutnom rozsahu aj na
  • zaradených do práce pri výkone trestu odňatia slobody
  • fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá nie je zamestnávateľom
  • organizátora dobrovoľníckych všeobecne prospešných aktivitách
  • fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku
vymedzenie pojmov 3
Vymedzenie pojmov - § 3
 • Definície
  • Zamestnávateľ
  • Zamestnanec
  • Prevencia
  • Nebezpečenstvo
  • Riziko
  • Ohrozenie
  • Bezpečnosť technického zariadenia
  • Ťažká ujma na zdraví
opatrenia v predv robe 4
Opatrenia v predvýrobe - § 4
 • Projektanti, konštruktéri a tvorcovia pracovných postupov musia vyhotoviť projekty, návrhy strojov alebo iných technických zariadení a pracovné postupy tak,
  • aby vyhovovali požiadavkám predpisov na zaistenie BOZP
 • Ich súčasťou musí byť
  • vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach
  • posúdenie rizika pri ich používaní
  • návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam
  • informácie o ich bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave
z sady prevencie 5
Zásady prevencie - § 5
 • Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie na zaistenie BOZP
 • Patria sem:
  • Vylúčenie nebezpečenstva a rizika
  • Posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť
  • Uprednostniť kolektívne zabezpečenia pred individuálnym
  • Nahrádzanie prác, pri ktorých je vysoké riziko bezpečnejšími
  • Prispôsobenie práce schopnostiam a technickému pokroku
  • Zohľadňovanie ľudských schopností a vlastností pri návrhu pracoviska a práce
  • Plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných prac. postupov
  • Vydávanie pokynov na zaistenie BOZP

Zamestnávateľ je povinný vykonávať opatrenia riadne a včas tak, aby splnil ich účel a tieto opatrenia musia byť použiteľné a zamestnancovi prístupné

povinnosti zamestn vate a 6
Povinnosti zamestnávateľa - § 6
 • Vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti práce
 • Zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom
 • Zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia – písomný dokument
 • Zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, prac. prostriedky, materiály, prac. postupy, usporiadanie a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť
 • Zabezpečovať, aby chemické, fyzikálne, biologické, psychické a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov
 • Odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, alebo vykonať opatrenia
 • Nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce v riziku
 • Určovať bezpečné pracovné postupy
povinnosti zamestn vate a 61
Povinnosti zamestnávateľa - § 6
 • Určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať
 • Písomne vypracovať koncepciu politiky BOZP a program realizácie
  • Nie – ak má menej ako 11 zamestnancov
  • Nie – ak nie je uvedený v prílohe č.1
 • Vydávať vnútorné predpisy a pravidlá BOZP
 • Vypracovať zoznam zakázaných prác (tehotné a mladiství)
 • Viesť a uchovávať dokumentáciu BOZP 5 rokov
 • Zaraďovať zamestnancov na prácu so zreteľom na ich zdravotný stav
 • Zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu + PLP
 • Vypracovať zoznam OOPP a bezplatne ich poskytovať
 • Zabezpečiť pitný režim a poskytovať čistiace prostriedky

Zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom

povinnosti zamestn vate a 62
Povinnosti zamestnávateľa - § 6
 • Vydať zákaz fajčenia
 • Starať o bezpečnosť všetkých, ktorý sa vedome nachádzajú na jeho území
 • Úlohy zamestnávateľa zabezpečujú všetci vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia
 • Náklady spojené s BOZP znáša zamestnávateľ
oboznamovanie a informovanie zamestnancov 7
Oboznamovanie a informovanie zamestnancov - § 7
 • Zamestnávateľ musí pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne školiť
 • Predpisy BOZP, zásady bezp.práce, bezpečné pracovné postupy
 • Existujúce a predvídateľné nebezpečenstvá a ohrozenia
 • Vykonáva sa pred nástupom do práce, pri preložení na iné pracovisko, zavedení novej technológie, nový pracovný postup
 • Periodicitu určí vnútorný predpis – min. 1 x za 2 roky
 • Školenia sa uskutočňujú v pracovnom čase
 • Zamestnávateľ musí poskytovať potrebné informácie zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť
 • Informácie musia byť poskytnuté aj PZS, BTS alebo ABT (BT)

Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo dodávateľsky (výchova a vzdelávanie)

povinnosti zamestn vate a pri ohrozen ivota a zdravia 8
Povinnosti zamestnávateľa pri ohrození života a zdravia - § 8
 • Vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci
 • Písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a poskytnutia prvej pomoci
 • Vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prvej pomoci
 • Určiť a vzdelávať dostatočný počet osôb na poskytnutie prvej pomoci
  • Zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými a hasičskými jednotkami
  • Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol vykonať prácu, prerušil prácu alebo opustil pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa dôvodne domnieval, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie
kontroln innos 9
Kontrolná činnosť - § 9
 • Zamestnávateľ musí sústavne kontrolovať dodržiavanie predpisov BOZP
 • Vykonávať merania faktorov pracovného prostredia
 • Zabezpečovať úradné skúšky, odborné prehliadky a skúšky
 • Kontrolovať zamestnancov na alkohol a dodržiavanie zákazu fajčenia
 • Kontrolovať činnosť zamestnancov na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje sám
 • Riadne používanie predpísaných a pridelených OOPP
 • Zamestnávateľ je povinný odstraňovať zistené nedostatky z kontrolnej činnosti
spolupr ca zamestn vate a a zamestnancov 10
Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov - § 10
 • Zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť zúčastňovať sa na riešení problematiky BOZP a vopred s nimi prerokúvať otázky, ktoré môžu podstatne ovplyvňovať BOZP.
 • Je povinný predložiť podklady a poskytnúť primeraný čas na vyjadrenie sa k návrhu:
  • koncepcie politiky BOZP, k návrhu programu jej realizácie a k ich vyhodnoteniu
  • k návrhu na výber pracovných prostriedkov, technológií, organizácie práce, k pracovnému prostrediu a k pracovisku
  • k posúdeniu rizika, poskytovaniu a výberu OOPP
  • K pracovným úrazom, chorobám z povolania a pod.
rekondi n pobyt 11
Rekondičný pobyt - § 11
 • V záujme predchádzania chorôb z povolania pre vybrané povolania
 • Práce zaradené do 3. a 4. kategórie rizika a je splnená účelnosť
  • kožná alergia, elektromagnetické, ultrafialové a infračervené žiarenie, laser a HLUK
 • RP navrhuje zamestnávateľ po dohode s PZS a zástupcami zamestnancov
 • PZS vypracuje obsah RP
 • RP môže byť aj v 2. kategórii ak spĺňa účelnosť
 • Účasť – 3. – po 6 rokoch, 4. – po 5 rokoch
 • Opakovaná účasť je po 4. rokoch
 • Dĺžka RP je 7 dní

6 rokov sa nahrádza 5 rokmi 5 rokov sa nahrádza 4 rokmi

Opakovaná účasť sa mení zo 4 na 3 roky

pr va a povinnosti zamestnanca 12
Práva a povinnosti zamestnanca §12
 • Má právo prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky BOZP
 • Odmietnuť vykonať prácu ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozené jeho zdravie alebo život
 • Je povinný dodržiavať predpisy BOZP s ktorými bol preukázateľne oboznámený
 • Spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov
 • Vykonávať práce a obsluhovať iba tie zariadenia na ktoré má oprávnenie
 • Používať a najmä nevyraďovať bezpečnostné prvky z prevádzky
 • Používať pridelené OOPP
 • Dodržiavať pokyny a zákazy
 • Zúčastňovať sa na pravidelných školeniach

a len ak je zamestnávateľom poverený na túto obsluhu alebo na vykonávanie činnosti

pr va a povinnosti zamestnanca 121
Práva a povinnosti zamestnanca §12
 • Podrobiť sa PLP vo vzťahu k práci
 • Oznamovať zistené nedostatky
 • Nepožívať alkoholický a psychotropné látky na pracovisku
 • Podrobiť sa skúške na alkohol
 • Dodržiavať zákaz fajčenia
 • Zúčastňovať sa na rekondičných pobytoch
osved enie a preukaz na vykon vanie innosti 16
Osvedčenie a preukaz na vykonávanie činnosti - § 16
 • Obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti je možné len na základe platného osvedčenia resp. preukazu
 • Držiteľ osvedčenia alebo preukazu je povinný každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu
 • POZOR – školenia treba absolvovať v predpísaných lehotách

napr. obsluha motorových píl, obsluha VZV a pod.

Požiadavka na zdravotnú spôsobilosť na niektoré profesie.

Ak je osvedčenie odobraté, znova môže oň požiadať až o 1 rok (6. mes.)

pracovn raz 17
Pracovný úraz - § 17
 • § 196 ZP – je poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov
 • PÚ nie je, ktorý sa stal na ceste do a z práce
 • Každý má povinnosť nahlásiť bezodkladne vznik PÚ
 • Zamestnávateľ musí prijať opatrenia aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu
 • Registrovaný PÚ – ak je PN viac ako 3 dni alebo smrť
 • Závažný PÚ (ťažká ujma na zdraví alebo smrť) – určuje lekár – prizvať ABT
 • Záznam spísať do 4 dní a odoslať do 8 dní

Lekár musí vydať stanovisko o ZPÚ do 10 dní (bezodkladne)

z stupca zamestnancov pre bezpe nos 19
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť - § 19
 • Zamestnávateľ je povinný vymenovať zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť na návrh odborovej organizácie
 • Môžu zastupovať max. 50 ľudí (príloha č.1) alebo až 100 ľudí (ostatný)
 • Je oprávnený:
  • Vykonávať kontroly pracovísk a overovať plnenie opatrení
  • Vyžadovať od zamestnávateľa informácie z oblasti BOZP
  • Spolupracovať so zamestnávateľom a predkladať návrhy na zlepšenie BOZP
  • Požadovať odstránenie zistených nedostatkov
  • Zúčastňovať sa rokovaní o BOZP organizovaných zamestnávateľom
  • Zúčastňuje sa na vyšetrovaní PÚ
 • Zamestnávateľ musí poskytnúť vzdelávanie a čas pre ich prácu
 • Sprístupniť zoznam zástupcov zamestnancov na obvyklom mieste
komisia bozp 20
Komisia BOZP - § 20
 • Ak má zamestnávateľ viac ako 100 ľudí
 • Nadpolovičná väčšinu zo zástupcov zamestnancov
 • Zasadá min. 1 x ročne
 • Komisia je oprávnená
  • Hodnotiť stav BOZP, vývoj PÚ a všetky otázky BOZP
  • Navrhovať opatrenia na zlepšenie stavu
  • Vyjadrovať sa ku všetkým otázkam súvisiacim s BOZP
  • Požadovať potrebné informácie od zamestnávateľa k svojej činnosti
21 26 bts pzs bt abt
§ 21 - § 26 – BTS, PZS, BT, ABT
 • Na výkon preventívnych a ochranných služieb zamestnávateľ
  • určí dostatočný počet odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
  • zabezpečí technické a prístrojové vybavenie
  • vymedzí dostatočný čas
  • PZS nemusí byť pre 1. a 2. kategóriu rizika
  • BTS môže byť vykonávaná dodávateľsky
  • BT – kurz a osvedčenie BT
  • ABT – BT + 2 roky prax + skúška na NIP SR (príloha č. 1)
  • Spoločné previerky 1 x ročne nie sú povinné

Odobraté osvedčenie BT a ABT – až po 1 roku (6. mes.)

21 26 bts pzs bt abt1
§ 21 - § 26 – BTS, PZS, BT, ABT
 • ABT do 400 - 1

401-800 - 2

801 – 1200 - 3 (alebo 2+1)

nad 1200 - 3 (alebo 2+1) a na každých 1000

 • BT do 600 - 1

601-1200 - 2

nad 1200 - 2 a na každých 1000 + 1

pr loha 1 v ber
Príloha č. 1 - výber
 • Lesníctvo a ťažba dreva
 • Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva
 • Výroba papiera a papierových výrobkov
 • Výroba nábytku
 • Zber, úprava a dodávka vody
v chova a vzdel vanie 27
Výchova a vzdelávanie - § 27
 • Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania bola aj problematika BOZP
 • Výchova a vzdelávanie sa môžu vykonávať len na základe oprávnenia vydaného NIP SR
 • Na výchovu a vzdelávanie vlastných zamestnancov nie je potrebné oprávnenie
 • Pri dodávateľských spôsobe musí byť oprávnenie

Ak bolo odobraté osvedčenie – znova môže požiadať až o 1 rok (6.mes.)

term ny zmien
Termíny zmien
 • Platnosť zmeny je plánovaná od 1. júla 2013
 • SKUTOČNOSŤ - ??????
 • DEFINITÍVNA PODOBA - ??????

Vaše otázky stasko@ozdlv.sk

Ďakujem za pozornosť