wodorotlenki n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wodorotlenki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wodorotlenki

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 37
Download Presentation

Wodorotlenki - PowerPoint PPT Presentation

barrett-kennedy
437 Views
Download Presentation

Wodorotlenki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wodorotlenki Sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, żelaza i miedzi.

 2. Co to są wodorotlenki? Wodorotlenki są to związki chemiczne, które w wodzie dysocjują z utworzeniem jonów wodorotlenkowych OH-, np. KOH K+ + OH-, uwalnianie jonów OH- decyduje o ich charakterze zasadowym. Wodorotlenki reagują z kwasami tworząc sole.

 3. Wodorotlenek sodu Wzór sumaryczny: NaOH Równanie reakcji: Na2O + H2O  2 NaOH

 4. Zastosowanie wodorotlenku sodu • Przemysł papierniczy ( wykorzystywany jest do produkcji papieru ). • Tworzywa sztuczne ( Ług sodowy, czyli stężony roztwór wodorotlenku sodu wykorzystywany jest do produkcji włókien sztucznych • Środki czystości ( wodorotlenek sodu jest substancją niezbędną do produkcji mydeł, kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji włosów i paznokci oraz środków piorących. • Klejenie szkła ( wodorotlenek sodu jest podstawowym surowcem do produkcji szkła wodnego stosowanego do klejenia m.in. Szkła i porcelany.

 5. Właściwości fizyczne: Substancja stała Biały Dobrze rozpuszcza się w wodzie ( podczas rozpuszczania wydziela się ciepło higroskopijny Właściwości chemiczne: wodorotlenek żrący Właściwości wodorotlenku sodu

 6. Wodorotlenek potasu Wzór sumaryczny: KOH Równanie reakcji: K2O + H2O 2 KOH

 7. Zastosowanie wodorotlenku potasu • Przemysł kosmetyczny ( jest stosowany do produkcji mydła w płynie i kosmetyków myjących ) . • Przemysł spożywczy ( jest wykorzystywany do produkcji kakao, wyrobów kakaowych i czekoladowych ) . • Elektronika ( Akumulatory niklowo – kadmowe w których elektrolitem jest KOH )

 8. Właściwości fizyczne: substancje stała Biały Dobrze rozpuszcza się w wodzie (podczas rozpuszczania wydziela się ciepło) higroskopijny Właściwości chemiczne: wodorotlenek żrący Właściwości wodorotlenku potasu

 9. Wodorotlenek wapnia Wzór sumaryczny: Ca(OH)2 Równanie reakcji: CaO + H2O Ca(OH)2

 10. Zastosowanie wodorotlenku wapnia • Produkcja żywności ( wykorzystywany do produkcji karm dla zwierząt oraz wodorotlenek wapnia służy do oczyszczania soku buraczanego). • Garbarstwo ( wodorotlenek wapnia wykorzystywany jest do usuwania włosia ze skór podczas ich wyprawienia ) . • Budownictwo ( Wapno gaszone jest składnikiem zaprawy wapiennej. Twardnienie zaprawy następuje w wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z tlenkiem węgla(IV) znajdującym się w powietrzu.

 11. Wapienie i produkty ich przeróbki Gaszenie wapna palonego – to potoczna nazwa reakcji chemicznej tlenku wapnia z wodą której produktem jest wopno gaszone, czyli Ca(OH)2. Wapno gaszone ( wodorotlenek wapnia ) – to substancja żrąca. Zaprawa wapienna – powstaje po zmieszaniu Ca(OH)2, czyli wapna gaszonego, z piaskiem i wodą ; stosowane obecnie materiały budowlane są mieszaninami o większej liczbie składników.

 12. Właściwości fizyczne: Substancja stała biały Trudno rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: wodorotlenek żrący Właściwości wodorotlenku wapnia

 13. Wodorotlenek glinu Wzór sumaryczny: Al (OH)3 Równanie reakcji: AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl

 14. Zastosowanie wodorotlenku glinu • Przemysł papierniczy ( stosowany do produkcji papieru ) . • Przemysł kosmetyczny (w produkcji papieru, mydła, kosmetyków ) • Lecznictwo ( stosowany w środkach na nadkwaśność żołądka ) .

 15. Właściwości fizyczne: Substancja stała, nie rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: Wodorotlenek, Właściwości wodorotlenku glinu

 16. Wodorotlenek magnezu Wzór sumaryczny : Mg(OH)2 Równanie reakcji: MgO + H2O → Mg(OH)2

 17. Zastosowanie wodorotlenku magnezu • preparaty kosmetyczne (wymagające środowiska zasadowego), np. pasty do zębów • w medycynie jako tzw. mleko magnezjowe (zawiesina wodorotlenku magnezu w wodzie) • w przemyśle znalazł zastosowanie w procesie rafinacji cukru • w niewielkich ilościach stosuje się go w wyrobach kakaowych i czekoladowych (jako E528)

 18. Właściwości fizyczne: Substancja stała, nie rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: Właściwości wodorotlenku magnezu

 19. Wodorotlenek żelaza (II) Wzór sumaryczny: Fe(OH)2 Równanie reakcji: 2NaOH+FeCl2 Fe(OH)2(osad) + 2NaCl

 20. Zastosowanie wodorotlenku żelaza (II) • Wykorzystywany w hutnictwie jako surowiec ceramiczny, szklarski oraz do wytwarzania ołówków.

 21. Właściwości fizyczne: Substancja stała, nie rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: Wodorotlenek Właściwości wodorotlenku żelaza(II)

 22. Wodorotlenek żelaza (III) Wzór sumaryczny: Fe(OH)3 Równanie reakcji: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

 23. Zastosowanie wodorotlenku żelaza (III) • wywoływacz dla atramentu sympatycznego dla tekstów pisanych kwasem salicylowym.Stosowany do wytrawiania płytek PCBJako reagent wysuszający w niektórych reakcjach chemicznychW przemyśle używany jest przy oczyszczaniu ścieków i produkcji wody pitnejJako katalizator w reakcji etenu z chlorem (jako związek pośredni powstaje dichloroeten) w procesie otrzymywania chlorku winylu, będącego monomerem do produkcji PVC.

 24. Właściwości fizyczne: Substancja stała, Nie rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: wodorotlenek Właściwości wodorotlenku żelaza(III)

 25. Wodorotlenek miedzi (II) Wzór sumaryczny: Równanie reakcji: CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2 2NaCl

 26. Zastosowanie wodorotlenku miedzi (II) • wykrywanie związków wielowodorotlenowych – tworzy związki kompleksowe o szafirowym zabarwieniu, • wykrywanie wiązania peptydowego (reakcja biuretowa) – tworzy związki kompleksowe o fioletowym zabarwieniu, • wykrywanie aldehydów (próba Trommera) – wytrąca się ceglasty osad tlenku miedzi(I).

 27. Właściwości fizyczne: Substancja stała, Nie rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: Wodorotlenek Właściwości wodorotlenku miedzi (II)

 28. Co to są zasady? Zasady są to związki chemiczne dobrze rozpuszczalne w wodzie.

 29. Dobrze rozpuszczalne: NH4OH, LiOH, NaOH, KOH, Ba2OH, Sr2OH, Nie rozpuszczalne: Mg2OH, Ca2OH, AgOH, Hg2OH, Pb2OH, Bi3OH, Cu2OH, Sn2OH, Ni2OH, Zn2OH, Mn2OH Rozpuszczalność wodorotlenków

 30. Dysocjaja jonowa zasad Rozpad wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe. Mn (OH)n M n + n OH -

 31. Dysocjaja jonowa zasad Zasada sodowa dysocjuje na kationy sodu i aniony wodorotlenowe. NaOH Na+ + OH – Zasada potasowa dysocjuje na kationy wapnia i aniony wodorotlenowe. KOH K+ + OH -

 32. Dysocjacja jonowa zasad Zasada wapniowa dysocjuje na kationy wapnia i aniony wodorotlenowe. Ca (OH)2 Ca2+ + 2 OH - Zasada Cezowa dysocjuje na kationy cezu i aniony wodorotlenowe. CsOH Cs+ + OH -

 33. Dysocjacja jonowa zasad. Zasada barowa dysocjuje na kationy baru i aniony wodorotlenowej. Ba(OH)2 Ba2+ + 2 OH- Zasada amonowa dysocjuje na kation amonu i anion wodorotlenowy. NH3 H2O NH4+ + OH -

 34. pH roztworów Odczyn roztworu – cecha roztworu zależna od stężenia w nim kationów wodoru H +. Skala pH, czyli skala odczynu roztworów – skala wartości liczbowych od 0 do 14, odpowiadających stężeniu kationów wodoru H+ w roztworze.

 35. Skala pH

 36. Wartości pH • wybielacz pH 12,0 – 13,0 • Mydło pH 9,0 – 10,0 • proszek do pieczenia pH 9,0 – 11,0 • woda pH 6,5 – 8,0 • kukurydza pH 6,0 – 6,5 • mleko pH 6,3 – 6,6 • chleb pH 5,0 – 6,0 • ocet pH 2,4 – 3,4 • cytryna pH 2,2 – 2,4 • ziemniaki pH 5,6 – 6,0 • pomidory pH 4,0 – 4,4 • truskawki pH 3,0 – 3,5 • jabłka pH 2,9 – 3,3

 37. Prace wykonali : Samanta Stawska i Sebastian Krug.