1 / 14

OMISTAJANVAIHDOS 2011 –KONFERENSSI Finnvera Oyj Aluejohtaja Juha Ketola 13.10.2011

OMISTAJANVAIHDOS 2011 –KONFERENSSI Finnvera Oyj Aluejohtaja Juha Ketola 13.10.2011. Finnveran palvelut. PK-yritysrahoitus Investoinnit & käyttöpääoma Lainat & takaukset (vakuudet) Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset.

barid
Download Presentation

OMISTAJANVAIHDOS 2011 –KONFERENSSI Finnvera Oyj Aluejohtaja Juha Ketola 13.10.2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. OMISTAJANVAIHDOS 2011 –KONFERENSSIFinnvera OyjAluejohtaja Juha Ketola13.10.2011

 2. Finnveran palvelut • PK-yritysrahoitus • Investoinnit & käyttöpääoma • Lainat & takaukset (vakuudet) • Vientikauppojen rahoitus • Pääomasijoituksia • Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset. • Rahoitus on vastikkeellista ja hinnoitellaan riskien mukaisesti. • Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa, vaan jakaa pankin kanssa yrityksen rahoitukseen liittyvää riskiä.

 3. Finnvera Oyj Alue- ja pääkonttori Aluekonttori Edustusto • Finnveran vastuukanta 30.6.2011 • kotimaan rahoitus • lainat ja takaukset 3,1 mrd € • viennin rahoitus • vientitakuut sekä vienti- ja erityistakaukset 9,5 mrd € • Asiakkaita 29 700 • mikroyrityksiä 20 400 • pk-yrityksiä 3 200 • suuryrityksiä 200 • Yrittäjälaina-asiakkaita 5 900 • Henkilöstö 400 Rovaniemi Oulu Kajaani Vaasa Kuopio Seinäjoki Joensuu Jyväskylä Mikkeli Tampere Pori Lappeenranta Lahti Turku Pietari Helsinki

 4. Kotimaan rahoitustoiminnan painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen koko Kypsyys-vaihe Kansain-välistyminen Kasvu- vaihe Taantuminen,toiminnan tervehdyttäminen ja uusi kasvu Yrityksen alkuvaihe Omistus- vaihdokset Aika Rahoituksen tarpeet ja rahoitusratkaisut vaihtelevat muutostilanteesta riippuen

 5. Arviot omistusjärjestelyjen määrän kehityksestä sekä toteumatiedot Finnveran osuudesta niiden rahoittajana • Joidenkin arvioiden mukaan lähes 50.000 yrittäjää suunnittelee omistuksenvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana, tämä tarkoittaisi noin 10.000 omistuksenvaihtoa vuosittain. • Finnvera on vuosittain rahoittanut noin 1000 – 1300 kpl (n. 130 m€) omistusjärjestelyä, joka on arvion mukaan noin 40% vuosittain toteutuneista omistusjärjestelyistä pk –sektorilla. • 8/2011: 678 kpl (-6 %), 94 m€ (+6 %) • Yrityskauppojen määrän arvioidaan lisääntyvän yritysten valitsemana kasvustrategiana lähivuosina koskien myös rajat ylittäviä kauppoja. • Finnveran tarkoituksena on lisätä riskinottoa yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoituksessa rakennemuutoksen edistämiseksi.

 6. Finnveran rahoitustuotteet yrityskaupoissa ja omistusjärjestelyissä • Yrittäjälaina • sijoitukset oy:n osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon • yrityksen osakkeiden ja yhtiöosuuksien osto • yrittäjän henkilökohtainen laina, enintään 100.000 €/hlö ja 80 % • Investointi- ja käyttöpääomalaina sekä –takaus • kauppahinnan maksu, investointien ja käyttöpääoman rahoitus • Pääomalaina • keskisuurille yrityksille osana Finnveran muuta rahoitusta • investointien ja kasvun rahoitukseen • tarjotaan valikoiden (harvoin) ja vain, jos muutkin rahoittajat tarjoavat

 7. Mihin Finnvera kiinnittää huomiota omistusjärjestelyjä rahoittaessaan Yrityskaupan muoto osakekauppa vai liiketoimintakauppa verottajan ennakkopäätös mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Yrityksen arvo substanssiarvo, historian tuottoarvo vai tuleva tuottoarvo kauppahinnan realistisuus Rahoitusrakenne riittävä omarahoitusosuus kokonaisrahoituksen järjestyminen ja riskinjako pankin kanssa Ostettavan yhtiön liiketoiminnallinen tilanne kysyntä, kilpailu ja uudet suunnitelmat kannattavan liiketoiminnan edellytykset Ostajan arviointi koulutus, kokemus ja taloudellinen asema yksi vai useampia

 8. Yrityskauppatilanteen tyypillisimpiä haasteita • Jatkajan löytyminen • noin joka viidennellä pk-yrityksellä on edessä sukupolven- / omistajanvaihdos on 1-5 vuoden sisällä • näistä yrityksistä yli puolet kokee sopivan jatkajan löytymisen suurimpana haasteena (lähde: PK-Yritysbarometri, syksy 2011) • Myyjän epärealistinen hintakäsitys omasta yrityksestään, arvonmääritys • Ostettava liiketoiminta ei ole riittävän kannattavaa suhteessa siirtyvän kiinteän omaisuuden arvoon • Yrityskaupan osapuolet eivät tunne yrityskauppaan liittyviä asioita. Esimerkiksi myyjä eikä ostaja tiedä ollaanko tekemässä kauppaa osakkeista vai liiketoiminnasta. • Rahoitusneuvottelut aloitetaan liian myöhäisessä vaiheessa, jopa vasta kun kauppasopimus on allekirjoitettu. • Yrityskaupan rahoituksen yhteydessä ei huomioiden tulevien vuosien investointi- ja kehittämistarpeita ja niiden rahoitusta.

 9. EsimerkkejäPieni toiminimi, liiketoimintakauppa rouva X perustaa toiminimen ja ostaa liiketoimintakauppana vuodesta 1982 toimineen herkkumyymälän (suklaa, tee, kahvi, kuivatut hedelmät ym.), lv 60 t€ myyjä luopuu toiminnasta muuttaessaan ulkomaille viettämään eläkepäiviä liiketoiminnan osto käsittää kaluston, liikearvoa, tunnetun brändin ja varaston; kauppahinta 32 t€ lisäksi uusi yritys tarvitsee 13 t€ käyttöpääomaa mainoskampanjaan, www-kotisivujen laatimiseen ym. kokonaisrahoitustarve yhteensä 45 t€ rahoitusratkaisu oma rahoitus 5 t€ 25 t€ naisyrittäjälaina (5 vuoden luottoaika) 15 t€ luotollinen tili pankista yrittäjän omilla vakuuksilla

 10. EsimerkkejäLiiketoimintakauppa, MBO • Ostettavan liiketoiminnan perustiedot • liikevaihto noin 1,5 M€ • nettotulos 150 t€ • liiketoiminnan kauppahinta 650 t€ (sis. koneet ja varastoa) • lisäksi käyttöpääomatarve 50 t€ • Ostajana uusi perustettava yhtiö, jonka omistajaksi kolme yrityksen avainhenkilöä (MBO) • Kaupan rahoitus – uusi perustettava Oy • osakepääoma 5 t€ + SVOP 85 t€ yhteensä 90 t€ • pankkilaina 510 t€, johon Finnveran takaus 50/50 riskinjaolla • pääomalaina myyjäyhtiöltä 100 t€ • Finnverasta A Oy:n perustajille yrittäjälainat • osakepääomasijoituksen ja svop -sijoituksen rahoittamiseen, kullekin 24 t€ (omarahoitusosuus 6 t€)

 11. EsimerkkejäOsakekauppa, B2B –alan yritys • Ostettavan yrityksen perustiedot • liikevaihto noin 8 M€, asiakkaina vakuutusyhtiöt ja kuluttajat • kannattavuus hyvä ja omavaraisuus korkea • osakekannan kauppahinta 6 M€ (n. 4 x käyttökate) • Ostajana Newco, jonka pääomistajana uusi avainhenkilö • rahoittajille tuttu konsultti mukana suunnittelemassa rahoituspakettia • käyttöpääomatarve 150 t€ • Kaupan rahoitus - Newco • oman pääomanehtoinen rahoitus 2,4 M€ (ml. pääomalainat) • pääomistajalle FV:n yrittäjälaina 100 t€ • pankkilaina 3,5 M€; 6-vuotinen maturiteetti • FV:n takausosuus 50 % • sh-tili 250 t€ pankista

 12. Kiitos! www.finnvera.fi Sähköinen asiointi online.finnvera.fi Puhelinpalvelu 020 690 782

More Related