การวิเคราะห์ทางการเงิน
Download
1 / 39

?????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

การวิเคราะห์ทางการเงิน. การวิเคราะห์อัตราส่วน Du Pont system ผลกระทบจากการปรับปรุงอัตราส่วน ข้อจำกัดในการวิเคราะห์อัตราส่วน ปัจจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ common-size การวิเคราะห์แนวโน้ม. งบดุล : สินทรัพย์. งบดุล : หนี้สินและส่วนของเจ้าของ. งบกำไรขาดทุน. ข้อมูลอื่น.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????????' - barbie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4267133
การวิเคราะห์ทางการเงินการวิเคราะห์ทางการเงิน

 • การวิเคราะห์อัตราส่วน

 • Du Pont system

 • ผลกระทบจากการปรับปรุงอัตราส่วน

 • ข้อจำกัดในการวิเคราะห์อัตราส่วน

 • ปัจจัยเชิงคุณภาพ

 • การวิเคราะห์ common-size

 • การวิเคราะห์แนวโน้ม

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
งบดุลการวิเคราะห์ทางการเงิน: สินทรัพย์

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
งบดุลการวิเคราะห์ทางการเงิน: หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
งบกำไรขาดทุนการวิเคราะห์ทางการเงิน

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
ข้อมูลอื่นการวิเคราะห์ทางการเงิน

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
ประโยชน์ของอัตราส่วนทางการเงินประโยชน์ของอัตราส่วนทางการเงิน

 • ทำตัวเลขให้เป็นหน่วยมาตรฐานเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ

 • แสดงถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจ

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
อัตราส่วนหลัก ประโยชน์ของอัตราส่วนทางการเงิน5 กลุ่ม

 • สภาพคล่อง (Liquidity):ตอบคำถามว่าบริษัทจะสามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามกำหนดหรือไม่

 • การบริหารสินทรัพย์ (Asset management):ตอบคำถามว่าบริษัทมีสินทรัพย์ในจำนวนที่เหมาะสมกับระดับของยอดขายหรือไม่

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133

 • การบริหารหนี้สินประโยชน์ของอัตราส่วนทางการเงิน:บริษัทมีโครงสร้างของหนี้สินและทุนในอัตราที่เหมาะสมหรือไม่

 • ความสามารถในการทำกำไร:ดูถึงความสามารถในการทำกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขาย ดูถึงอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์

 • มูลค่าตลาด:นักลงทุนพอใจกับตัวเลขที่สะท้อนใน P/E and M/B ratios หรือไม่

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133

คำนวณอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (CR)และทุนหมุนเร็ว (QR)

$2,680

$1,445

สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

CR02 = =

= 1.85x

สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าคงคลัง

หนี้สินหมุนเวียน

QR02 =

$2,680 - $1,716

$1,445

= = 0.67x

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133

ยอดขาย *

สินค้า

อัตราการหมุนเวียนของ =

สินค้าคงคลัง

=

= 4.10x

* อาจใช้ต้นทุนขายแทนยอดขายก็ได้

$7,036

$1,716

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (DSO)

DSO =

= =

= 44.9 วัน

ลูกหนี้การค้า

ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน

ลูกหนี้การค้า

ยอดขาย/360

$878

$7,036/360

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวรและอัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวรและอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม

อัตราการหมุนของ

สินทรัพย์ถาวร

ยอดขาย

สินทรัพย์ถาวรสุทธิ

=

= = 8.61x

$7,036

$817

อัตราการหมุนของ

สินทรัพย์รวม

ยอดขาย

สินทรัพย์รวม

=

= = 2.01x

$7,036

$3,497

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
อัตราส่วนหนี้สิน และอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (TIE)

หนิ้สินรวม

สินทรัพย์รวม

อัตราส่วนหนี้สิน =

= = 55.6%

$1,445 + $500

$3,497

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี

ดอกเบี้ยจ่าย

TIE =

= = 6.3x

$502.6

$80

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (PM)

กำไรสุทธิ

ยอดขาย

$253.6

$7,036

PM = = = 3.6%

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Roa roe
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE)

กำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

ROA =

=

= 7.3%

$253.6

$3,497

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133

กำไรสุทธิ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ROE =

= = 16.3%.

$253.6

$1,552

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Roa roe1
ผลกระทบของหนี้สินต่อ ROA และ ROE

 • หนี้สินเพิ่มขึ้นทำให้ ROA ลดลง เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายทำให้กำไรสุทธิลดลง จึงทำให้ ROA ลดลง

 • ในขณะเดียวกัน การมีหนี้ในโครงสร้างของทุนสูงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และถ้าส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมากกว่ากำไรสุทธิที่ลดลง ROE จะเพิ่มขึ้น

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
การคำนวณอัตราส่วนเกี่ยวกับมูลค่าตลาดการคำนวณอัตราส่วนเกี่ยวกับมูลค่าตลาด

ราคาตลาด = $12.17

กำไรต่อหุ้น = = = $1.01

P/E = = = 12x

กำไรสุทธิ

จำนวนหุ้นสามัญ

$253.6

250

ราคาตลาดต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้น

$12.17

$1.01

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133

ส่วนของผู้ถือหุ้นการคำนวณอัตราส่วนเกี่ยวกับมูลค่าตลาด

จำนวนหุ้นสามัญ

ราคาตาม =

บัญชีต่อหุ้น

= = $6.21

$1,552

250

ราคาตลาดต่อหุ้น

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น

M/B =

= = 2.0x

$12.17

$6.21

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
ตัวแบบดูปองท์การคำนวณอัตราส่วนเกี่ยวกับมูลค่าตลาด

(อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย)(อัตราการหมุนของสินทรัพย์)(ตัวคูณส่วนของเจ้าของ) = ROE

กำไรสุทธิ

ยอดขาย

ยอดขาย

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

x

x

= ROE

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133

ตัวแบบดูปองท์พิจารณาการคำนวณอัตราส่วนเกี่ยวกับมูลค่าตลาด:

 • การควบคุมรายจ่าย (อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย)

 • การใช้สินทรัพย์ (อัตราการหมุนของสินทรัพย์)

 • โครงสร้างทุนหรือสัดส่วนของหนี้สิน (ตัวคูณส่วนของเจ้าของ)

ตัวแบบดูปองท์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นตัวกำหนด ROE ได้อย่างไร

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
ตัวอย่างการประยุกต์แนวคิดอัตราส่วนทางการเงินตัวอย่างการประยุกต์แนวคิดอัตราส่วนทางการเงิน

ลูกหนี้

$ 878

$1,945

หนี้สิน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

1,802

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,552

สินทรัพย์ถาวรสุทธิ

817

สินทรัพย์รวม

$3,497

$3,497

หนี้สินและทุน

ยอดขาย$7,035,600

วัน 360

= = $19,543

Q. ถ้า DSO ลดลงเหลือ 32 วัน จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Dso 44 9 32
ผลกระทบจากการที่ ตัวอย่างการประยุกต์แนวคิดอัตราส่วนทางการเงินDSO ลดลงจาก 44.9 วัน เหลือ 32 วัน

ลูกหนี้เก่า = $19,543 x 44.9 = $878,000

ลูกหนี้ใหม่ = $19,543 x 32.0 = 625,376

เงินสดเพิ่มขึ้น: $252,624

ทำให้เงินสดเพิ่มขึ้น

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
งบดุลใหม่ตัวอย่างการประยุกต์แนวคิดอัตราส่วนทางการเงิน

เงินสดที่เพิ่มขึ้น

$ 253

หนี้สิน

$1,945

ลูกหนี้

625

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,552

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

1,802

สินทรัพย์ถาวร

817

สินทรัพย์รวม

$3,497

หนี้สินและทุน

$3,497

บริษัทสามารถนำเงินสดส่วนเพิ่มไปทำอะไรได้บ้าง?

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
ทางเลือกในการใช้เงินสดส่วนเพิ่มทางเลือกในการใช้เงินสดส่วนเพิ่ม

 • ซื้อหุ้นคืน--ทำให้ ROE และ EPS สูงขึ้น

 • ขยายธุรกิจ--ทำให้ได้กำไรมากขึ้น

 • ลดหนี้สิน (ชำระคืนหนี้สิน)--ทำให้อัตราส่วนหนี้สินดีขึ้น ดอกเบี้ยจ่ายลดลง ซึ่งจะทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
ปัญหาและข้อจำกัดในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินปัญหาและข้อจำกัดในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

 • การเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมทำได้ยากถ้าบริษัทมีบริษัทย่อยหรือหน่วยลงทุนหลายๆหน่วย

 • “ค่าเฉลี่ย” อาจไม่ได้สะท้อนถึงการดำเนินงานที่ดีเสมอไป

 • ปัจจัยเกี่ยวกับฤดูกาลอาจมีผลทำให้อัตราส่วนเบี่ยงเบนไปได้

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133

เทคนิคในการตกแต่งงบการเงินอาจทำให้อัตราส่วนดูดีกว่าที่เป็นจริงได้เทคนิคในการตกแต่งงบการเงินอาจทำให้อัตราส่วนดูดีกว่าที่เป็นจริงได้

ยากที่จะสรุปสถานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทว่าดีหรือไม่ดี โดยดูจากอัตราส่วนต่างๆ

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
การพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพอื่นๆประกอบการพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพอื่นๆประกอบ

 • รายได้ของบริษัทผูกอยู่กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือไม่?

 • รายได้ของบริษัทที่ผูกอยู่กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งมีจำนวนมากเท่าใด?

 • บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจาก supplier รายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียวเท่านั้นหรือไม่?

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133

สัดส่วนของธุรกิจในต่างประเทศเป็นเท่าใดสัดส่วนของธุรกิจในต่างประเทศเป็นเท่าใด?

สถานการณ์การแข่งขันในตลาดเป็นอย่างไร?

สภาพแวดล้อมในด้านของกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆสำหรับบริษัทเป็นอย่างไร?

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Common size balance sheets
Common Size Balance Sheets:สัดส่วนของธุรกิจในต่างประเทศเป็นเท่าใดหารรายการต่างๆในด้านสินทรัพย์ด้วยสินทรัพย์รวม

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
หารรายการต่างๆทางด้านขวาของงบดุลด้วยหนี้สินและส่วนของเจ้าของหารรายการต่างๆทางด้านขวาของงบดุลด้วยหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Common size
การวิเคราะห์หารรายการต่างๆทางด้านขวาของงบดุลด้วยหนี้สินและส่วนของเจ้าของ Common Size ของงบดุล

 • บริษัทมีส่วนของสินค้าคงคลัง (49.1%) สูงกว่าภาคอุตสาหกรรม(41.2%)

 • บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นค่อนข้างต่ำกว่าอุตสาหกรรม (แสดงว่าบริษัทมีหนี้สินมากกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม)

 • บริษัทมีหนี้สินระยะสั้นสูงกว่าภาคอุตสาหกรรมแต่มีหนี้สินระยะยาวน้อยกว่าภาคอุตสาหกรรม

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Common size1
Common Size หารรายการต่างๆทางด้านขวาของงบดุลด้วยหนี้สินและส่วนของเจ้าของของงบกำไรขาดทุน:หารรายการต่างๆด้วยยอดขาย

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Common size2
การวิเคราะห์หารรายการต่างๆทางด้านขวาของงบดุลด้วยหนี้สินและส่วนของเจ้าของ Common Size ของงบกำไรขาดทุน

 • บริษัทมีต้นทุนขาย (86.7) สูงกว่าภาคอุตสาหกรรม (84.5) แต่มีค่าเสื่อมราคาต่ำกว่าภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้บริษัทมีสัดส่วนของกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (7.1) เท่ากับภาคอุตสาหกรรม

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


1 2000
การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง: หา % การเปลี่ยนแปลงจากปีที่ 1 (2000)

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงงบกำไรขาดทุนการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงงบกำไรขาดทุน

 • ยอดขายในปี 2002 สูงขึ้นกว่าในปี 2000 ถึง 105% และกำไรสุทธิสูงขึ้นกว่าปี 2000 188%

 • บริษัทมีผลกำไรมากขึ้น

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในงบดุลเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในงบดุล

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


4267133
การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในงบดุลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในงบดุล

 • สินทรัพย์รวมโตขึ้นในอัตรา 138% ในขณะที่ยอดขายโตขึ้นในอัตราแค่ 105% แสดงว่าบริษัทอาจมีปัญหาในการบริหารสินทรัพย์

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ad