G 调 4/4 亲眼见你 - PowerPoint PPT Presentation

g 4 4 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
G 调 4/4 亲眼见你 PowerPoint Presentation
Download Presentation
G 调 4/4 亲眼见你

play fullscreen
1 / 4
G 调 4/4 亲眼见你
196 Views
Download Presentation
barbara-orien
Download Presentation

G 调 4/4 亲眼见你

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. G调 4/4亲眼见你 qiiiU | % - - Tiiie | TiiiT TiiiY YiiiT %| 开我 眼, 得 以 看见 你 的荣光, q 1 q & ^ |% - - YiiiT | ^ - - TiiiI| 与我主 面 对 面, 开 我 耳, 得 以 Tiiiq qiiiU qiiT %|Y ^ Y % 3|%-- qiiU| 听见你的声音 使我灵被更新,我张

  2. % - - Tiie |TiiiT TiiiY % - | qiiiq qiiiq 口,向你 祷告 呼 求, 亲身 经历 wiiiq UiiiY |% - - YiiiT | ^ - YiiiY TiiiI| 你的 真 实, 你 同 在 的 馨香 % 2 19 GkkG|Y ^ Y 1 wiiiq|2 - - eiiw| 提升我 用你大能来触摸 我。 你是 wiiq qiiY Yiiw 1|%-- TiiT|Y 1 q 2 1| 又真又活 的救主 昔在今在以后永

  3. 3- - eiiiw|wiiq qiiiY Yiiw 1|% - - piT| 在,敬畏 降服于你 的权能, 你 Yiiq qiiiY riiie wiiiq|2 - - -|0 0 4 3| 拥有我们 生命 的答 案。 (副歌) 亲 眼 2 eiiq 1 -|1 piiT riiie wiiq|2 qiiq 1-| 见 你, 不 只是风闻有 你, 1 piiY riiie wiiiq | 3 wiiiw wiiiq qiiiY| 求照明 我 心 中眼睛, 知 道 这

  4. 3 q 1 Y 3 2 1 | 2 - - - |0 0 4 3 | 恩 召 有 何 等 指 望。 亲 眼 2 eiiq 1 -|1 piiT riiie wiiq|2 qiiq 1-| 见 你, 不只 是风闻有 你, 1 piiY riiie wiiiq | 3 wiiiw 2 eiiiY | 深 知你 同 在 永 不 离 开我 ^ piGkkkG 3 2 2|2 qiiiq 1 -|1 - 0 0\ 充满 信 心 向前 走。 3