Gymnázium Martina Hattalu
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Gymnázium Martina Hattalu. GMH Trstená. Gymnázium Martina Hattalu. Martin Hattala. Gymnázium Martina Hattalu. Vedenie školy. Mgr. Štefan Kristofčák – riaditeľ školy PhDr. Daša Piačeková – zást . riaditeľa školy pre ekonomické veci

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - barb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Gymn zium martina hattalu

Gymnázium Martina Hattalu

Vedenie školy

 • Mgr. Štefan Kristofčák – riaditeľ školy

 • PhDr. DašaPiačeková – zást. riaditeľa školy pre ekonomické veci

 • RNDr. AnnaHedriková – zást. riaditeľa školy pre pedagogické veci

 • Mgr. JozefJanckulík – zást. riaditeľa školy pre pedagogické veci

 • Telefónškoly: 043/5392212

 • Fax: 043/5392212

 • http://www.gmhtrstena.sk

Vedenie školy


Gymn zium martina hattalu

Gymnázium Martina Hattalu

Plán výkonov 2013/2014

 • Denné štúdium:

 • Osemročné gymnázium:

  • 1 trieda 7902500 s počtom žiakov v triede 20

 • Štvorročnégymnázium:

  • 4 triedy 7902500 s počtom žiakov 104 (v triede po 26)

 • Prijatí záujemcovia o štúdium sa pri zápise rozhodnú, ktorý typ školského vzdelávacieho programu si zvolia.

 • Bilingválnegymnázium:

  • 1 trieda 7902574 s vyučovacím jazykom španielskym s počtom žiakov v triede 30

 • Plán výkonov


  Gymn zium martina hattalu

  Vzdelávacia oblasťpredmety

  1. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra

  prvý cudzí jazyk

  druhý cudzí jazyk

  Človek a príroda fyzika

  chémia

  biológia

  Človek a spoločnosť dejepis

  geografia

  občianska náuka

  Človek a hodnoty etická výchova/náboženská výchova

  psychosociálny tréning

  Matematika a práca matematika

  s informáciami informatika

  Umenie a kultúra umenie a kultúra

  Zdravie a pohyb telesná a športová výchova

  Gymnázium Martina Hattalu

  Štátny vzdelávací program  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  chodba v pravo

  chodby v ľavo

  Vestibul  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  2. poschodie

  riaditeľňa

  1. poschodie

  3. poschodie

  V priestoroch našej školy – „stará budova“
  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  Spojovacia chodba


  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  jedáleň

  Učebňa ESF

  šatne

  Nová budova


  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  kabinet chémie

  knižnica

  kabinet informatiky

  zborovňa

  kabinet geografie

  Naše miesta odpočinku
  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  Posilňovňa a gymnastická sála
  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  Ponuka cudzích jazykov:

  • anglický jazyk – je povinný vo všetkých triedach

  • nemecký jazyk

  • španielsky jazyk

  • ruský jazyk

  cudzie jazyky


  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  Mediálne centrum ANJ spojené s knižnicou


  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  Odborné učebne ANJ


  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  Študenti majú možnosť získať Sprachdiplom DSD1 a DSD2, ktorí im otvára dvere na VŠ vo všetkých nemecky hovoriacích krajinách

  Patríme k Partnerschulen, čo znamená partnerská škola t.j. škola s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka podporeného rôznymi aktivitami

  Odborné učebne NEJ


  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  INFORMATIKA

  • Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe pre gymnázium je rozdelený na päť tematických okruhov:

  • Informácie okolo nás - žiaci sa naučia používať užívateľský softvér (Microsoft Office, Gimp,..) na spracovanie obrazu, zvuku, textu, čísel, grafov, tvorbu webových stránok...

  • Komunikácia prostredníctvom IKT - žiaci sa oboznamujú so základnými pojmami internetu, s počítačovou sieťou, so službami internetu, neinteraktívnou a interaktívnou komunikáciou, bezpečnosťou na internete.

  • Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie - žiaci sa zoznámia s pojmami ako algoritmus, program, programovanie, etapy riešenia problému, získajú algoritmické myslenie a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT.

  informatika


  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  • Princípy fungovania IKT – Žiaci sa zoznámia s princípmi práce počítača, so vstupnými a výstupnými zariadeniami a ich parametrami. Zvládnu základné vlastnosti a funkcie operačného systému a spoznajú rôzne druhy softvéru podľa oblastí jeho použitia, oboznámia sa s počítačovou sieťou, jej architektúrou, rozdelením a spôsobmi pripojenia.

  • Informačná spoločnosť - Žiaci sa oboznámia s využitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti, mali by pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám. Oboznámia sa s rôznymi možnosťami vzdelávania s využitím IKT.

  informatika


  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  V rámci krúžkov sa venujeme stavbe robotov pomocou stavebníc Lego Mindstorm.

  Naši žiaci úspešne reprezentujú našu školu na robotických súťažiach: Robotchallenge, Istrobot, Robocup.

  informatika


  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  Bilingválne gymnázium

  • Španielsko-slovenské gymnázium, t.j. výučba prírodovedných predmetov prebieha v dvoch jazykoch súbežne,

  • Bolo založené v roku1998,

  • Je 5-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou, ktorou získajú:

   • Úroveň zo španielskeho jazyka C1,

   • Certifikát z Ministerstva školstva Španielskeho kráľovstva,

   • Odbornú alebo základnú štátnicu z Jazykovej školy,

  • Jeho cieľom je pripraviť študentov na štúdium na ktorejkoľvek VŠ nielen na Slovensku ale aj v zahraničí,

  Bilingválne gymnázium


  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  Bilingválne gymnázium

  Mediálne centrum ŠPJ


  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  Španielska kuchyňa

  projekty

  Bilingválne gymnázium - dni španielskej kultúry


  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  2. Poschodie –bilingválna sekcia  Gymn zium martina hattalu

  Gymnázium Martina Hattalu

  K O N I E C

  Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na Vás

  Koniec