1 / 16

Francis Scott Fitzgerald

Francis Scott Fitzgerald. (1896 – 1940). Francis Scott Fitzgerald. spisovatel a scénárista j edna z hlavních postav americké literatury 20. let

barb
Download Presentation

Francis Scott Fitzgerald

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940)

 2. Francis Scott Fitzgerald • spisovatel a scénárista • jedna z hlavních postav americké literatury 20. let • mluvčí americké zlaté mládeže (generace tzv. jazzového věku – v té době v USA rozvoj techniky, stoupá živ. úroveň, lidé se stěhují do měst a snaží se splnit si svůj „americký sen“) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:F_Scott_Fitzgerald_1921.jpg

 3. Francis Scott Fitzgerald • pocházel ze zámožné rodiny, ale nepatřil k nejvyšší společenské vrstvě • dobrovolník za 1. světové války • představitel tzv. ztracené generace • po úspěchu románové prvotiny se oženil s dcerou alabamského soudce Zeldou Sayrovou a dostal se mezi společenskou smetánku newyorské společnosti http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zelda_Fitzgerald,_1922.png

 4. Francis Scott Fitzgerald • bezstarostný, nespoutaný, konzumní a rozhazovačný život • 30. léta – rodinná krize • Zelda – duševní zhroucení (propukla u ní schizofrenie) • spisovatel – alkoholismus + zadlužení • v posledních letech se živil psaním scénářů pro Hollywood • zemřel na selhání srdce

 5. Dílo • autorem povídek a románů • společné téma – osudová láska a střet hrdiny s „americkým snem“ o úspěchu a bohatství • stává se soudcem společnosti založené na moci peněz a podléhající vlastním sebeklamům • román Na prahu ráje (1920) • vystihl proměny názorů a hodnot americké společnosti po 1. světové válce, které se projevily uvolněním morálky a konzumním způsobem života

 6. Dílo • román Krásní a prokletí (1921) • Povídky jazzového věku (1922) • název souboru povídek poskytl symbolické pojmenování údobí od skončení 1. světové války do vypuknutí velké hospodářské krize • vrcholným dílem – román Velký Gatsby (1925)

 7. Velký Gatsby (1925) • zobrazuje život newyorské společenské smetánky v období „zlatých dvacátých let“ • vyprávění charakterizuje okouzlení materiálním blahobytem, životem společenské smetánky, která přitom nedisponuje patřičnou mravní integritou • důležitý je motiv snu a jeho nenaplnění • tragičnost tohoto příběhu je dána srážkou onoho vznešeného snu s cynickou realitou

 8. Velký Gatsby - postavy • vypravěč – Nick Carraway • obchodník s cennými papíry • jeho sousedem je záhadný boháč Jay Gatsby • má funkci všudypřítomného zprostředkovatele důležitých událostí • titulní postavou - Jay Gatsby • jeho minulost je opředena tajemstvím • upoutává pozornost nákladným životem a honosnými večírky • později vyjde najevo, že jde o Jamese Gatze ze Severní Dakoty, který zbohatl především nelegálními machinacemi s alkoholem v letech prohibice • jeho životním snem nebylo dosáhnout bohatství, nýbrž získat srdce Daisy

 9. Velký Gatsby - postavy • Daisy - sestřenice Nicka Carrawaye • rozmazlená, egocentrická, povrchní • není schopna hlubokého citu, miluje spíš věci, symboly vysokého společenského postavení • uchvacuje ji Gatsbyho bohatství, nikoli hloubka a čistota jeho citů vůči ní • Tom Buchanan – milionář, manžel Daisy • Myrtle Wilsonová – milenka Toma Buchanana • George Wilson – Myrtlin manžel

 10. Velký Gatsby - obsah • Gatsby usiluje o setkání s Nickovou sestřenicí Daisy, kterou kdysi miloval. Požádá Nicka, aby mu s ní zprostředkoval schůzku, a svěří se mu se svým dávným citem. Daisy je však provdána za Toma Buchanana, muže ze stejné společenské vrstvy. Manželství ovšem není šťastné. Buchanan má milenku Myrtle Wilsonovou, která tragickou náhodou skončí pod koly Gatsbyho auta, jež však řídila Daisy. Myrtlin manžel Wilson pokládá za viníka Gatsbyho a zastřelí jej. Buchananovi odjíždějí a ostatní se od nebohého Gatsbyho distancují. Gatsby je pohřbíván jako osamělá bytost.

 11. Velký Gatsby - styl • vyváženost • elegantnost • velká pozornost věnována popisům • detailně je popisován Gatsbyho majetek – jeho dům s bazénem či jeho automobil, který posléze sehraje tak významnou roli v příběhu

 12. Velký Gatsby • kritika „amerického snu“ • výstižný obraz amerického způsobu života, touhy po bohatství a požitcích, moci peněz, egoismu a chladného pokrytectví • román vznikl v době, kdy autor pobýval na francouzské Riviéře • za autorova života nebyl příliš populární • teprve v 50. letech, kdy byl znovu vydán, si získal širokou oblibu • dílo je považováno za jeden z klenotů moderní americké literatury

 13. Velký Gatsby • 5x zfilmováno • nejznámější zpracování: • 1974 – režisér Jack Clayton, hlavní role - Robert Redford a Mia Farrowová • 2013 – režisér Baz Luhrmann, hlavní role Leonardi DiCaprio

 14. Dílo • román Něžná je noc (1934) • zachycuje duševní rozklad mladého psychiatra, jehož životní vitalita a profesionální kariéra se v manželství s krásnou a bohatou pacientkou nezadržitelně rozplývají a hroutí • i zde se americký sen přeměňuje v noční můru • román Poslední magnát (1941) • román z prostředí Hollywoodu nedokončil

 15. Zdroje • Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 3. ročník středních škol – Učebnice. Brno: Didaktis, 2009, ISBN 978-80-7358-135-0 • Hánová, Eva a kol. Odmaturuj z literatury. Brno: Didaktis, 2002, ISBN 80-86285-37-5 • Soukal,Josef. Přehled dějin literatury pro střední školy 3. Praha: SPN, 2006, ISBN 80-7235-335-7 • Polášková, Taťána a kol. Literatura – přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN 80-902571-4-3 • Slanař, Otakar a kol. Obsahy a rozbory děl. Třebíč: Petra Velanová, 2006, ISBN 80-902571-7-8 • Hovorková, Vlasta a kol. Světová školní četba na dlani.Praha: Erika, 1997, ISBN 80-7190-420-1

More Related