cretler l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÜCRETLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÜCRETLER

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 40
ban

ÜCRETLER - PowerPoint PPT Presentation

203 Views
Download Presentation
ÜCRETLER
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÜCRETLER

 2. ÜCRETLER • Gelir Vergisi Kanununda belirtilen gelir unsurlarının hemen hepsi emek-sermaye bileşimi olduğu halde ücret geliri, emek mahsulü olarak teşekkül etmektedir. • Ücreti diğer gelir unsurlarından ayıran vasıflar kısaca, ücretin emek karşılığı olması, elde edilmesinde sermayenin rolünün bulunmaması ve teşebbüs sahibinin kar veya zararı ile bir ilgisinin bulunmamasıdır. • Bu niteliğiyle ücret geliri özellikle serbest meslek kazancı ücret ayrımının belirlenmesinde önem arz etmektedir.

 3. ÜCRETLER • GVK’nun 61’nci maddesinde ÜCRET; “İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali Sorumluluk Tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmemektedir.

 4. ÜCRETİN UNSURLARI • GVK uygulamasında herhangi bir ödemenin ÜCRET olarak kabul edilebilmesi için aranılacak şartlar (unsurlar) aşağıdaki gibidir. • İşverene Tabi Olma: (İşverenin tanımı GVK md:62 de yapılmıştır. Hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler ile , 61.md nin 1-6 bentlerinde sayılan ödemeleri yapanlar işveren olarak tanımlanmıştır. • Belli bir işyerine bağlı olarak çalışma: Bağlılık maddi olmaktan ziyade hukuki bağlılıktır. • Ödemenin Hizmet Karşılığı Yapılması: • Ödemenin Para, Ayın (Mal) veya Para İle Temsil Edilebilen Menfaatler Şeklinde Olması

 5. ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER • GVK uygulamasında aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır. • 1-23.maddenin 11.numaralı bendindeki istisnalar hariç, Emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylıkları, • 2- Önceden yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler, • 3- TBMM, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi üyeleri ile Özel Kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan DAİMİ veya GEÇİCİ bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın veya menfaatler. • 4- Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın veya menfaatler. • 5- Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödene veya sağlanan para,ayın veya menfaatler. • 6- Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler veya sağlanan menfaatler.

 6. ÜCRETLERDE ELDE ETME • Hukuki ve Ekonomik tasarrufun gerçekleştiği an itibariyle ücret geliri elde edilmiş sayılır. • Hukuki tasarruf gerçekleşmiş olmasına rağmen henüz ekonomik tasarrufun gerçekleşmediği durumda ücret gelirinin elde edildiğinden bahsedilemez. • TAHAKKUK---HUKUKİ TASARRUF---EKONOMİK TASARRUF---FİİLİ TASARRUF

 7. Yabancı devletlerin , Türkiye’de bulunan ELÇİ MASLAHATGÜZAR ve KONSOLOSLARI (fahri konsoloslar hariç) İle ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLARA Mensup olan VE O MEMLEKETİN UYRUKLUĞUNDA BULUNAN MEMURLARI, Türkiye’de Resmi bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı VE KARŞILIKLI OLMAK ŞARTIYLA Gelir Vergisinden Muaftırlar. Bu muaflığın menkul sermaye iratları üzerinden tevkif suretiyle alınan vergiye etkisi yoktur. Tevkifat yapılabilecektir. DİPLOMAT MUAFLIĞI

 8. Yabancı Elçilik ve Konsoloslukların 15’inci maddeye girmeyen memurları ile ( O memleketin uyrukluğunda bulunmayan memurlardır.) hizmetlilerinin Yalnız bu işleri dolayısıyla Aldıklar ÜCRETLER KARŞILIKLI olmak şartıyla Gelir Vergisinden istisna edilir. ÜCRET İSTİSNASI

 9. 1.BENT:Gelir Vergisi Kanununun 23/1’inci maddesine göre, köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisna hükmünden sadece buralarda çalışan ve işçi olarak addedilen çalışanlar yararlanabilirler. İşçiler dışında kalan müdür, müdür yardımcısı, yönetici, bekçi, muhasebeci ve benzeri gibi çalışanlar yararlanamazlar. İstisnanın uygulanabilmesi için halı ve kilimin elde dokunması gerekmektedir. Ücretlerde İstisnalar (Md:23)

 10. 2.BENT:Gelir Vergisi’nden Muaf Olanların veya Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Çiftçilerin Yanında Çalışan İşçilerin Ücretleri, 3. BENT:Toprak Altı Maden İşletmelerinde Çalışanların Ücretleri Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde çalışılmalıdır. Bu madenlerdeki çalışma cevher istihsali ve bununla ilgili olmalıdır. İstisnanın kapsamı hizmet erbabı olup, işçi ile birlikte yer altında çalışan diğer çalışanları da kapsar. İstisnadan faydalanılacak kısım münhasıran yer altında çalışılan zamanlara ait ücretlerdir. 4. BENT:………….MÜLGA……………… Ücretlerde İstisnalar (Md:23)

 11. 5.BENT:Köy Muhtarları İle Köylerin Katip, Korucu, İmam, Bekçi ve Benzeri HizmetlilerineKöy Bütçesinden ÖdenenÜcretler ile Çiftçi Mallarını Koruma Bekçilerinin Ücretleri 6.BENT:Hizmetçilerin Ücretleri, Özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerdeorta hizmetçiliği, süt nineliği, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılan hizmetçilere ödenen ücretler gelir vergisinden istisnadır.(Mürebbiyelere ödenen hariç) 7. BENT:Sanat Okulları İle Bu Mahiyetteki Enstitülerde Ceza ve Islahevlerinde, Darülacezelerin Atölyelerinde Çalışan Öğrencilere, Hükümlü ve Tutuklulara ve Düşkünlere Verilen Ücretler. Ücretlerde İstisnalar (Md:23)

 12. 8.BENT:Hizmet Erbabına İşverenlerce Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatler, İşyerinde veya müştemilatında : Tutar sınırı yoktur. İşyeri dışında veriliyorsa; Tutarı KDV hariç 8,25ytl yi aşmamalıdır. * Ödeme doğrudan yemek hizmetini sunana verilmelidir., * Aşan tutar ile çalışına nakden yapılan ödemeler ücret olarak vergiye tabidir. * Fiilen çalışılmayan günler için de yemek bedeli ödenmesi halinde, bu ödeme istisna kapsamının dışında tutulacaktır. * Yemek bedeli faturası işveren adına düzenlenecek, bu fatura eki icmalde yemek yiyen hizmet erbabının adı-soyadı ve yemek yenilen gün sayısı yazılır. Ücretlerde İstisnalar (Md:23)

 13. 9.BENT:Hizmet Erbabına Konut Tedariki Suretiyle Sağlanan Menfaatler, Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışanişçilere ve Özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ( BÜYÜKLÜĞÜ , Kiralanması veya İşverene ait olması Önemli Değildir.) İLE Mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100m2’yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatlerdir. ( BÜYÜKLÜĞÜ , İşverene ait olması ÖNEMLİDİR.) Bu konutların 100m2’yi aşması halinde aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmayacaktır. Ücretlerde İstisnalar (Md:23)

 14. 10.BENT:Hizmet Erbabının Toplu Olarak İşyerlerine Gidip Gelmelerini Sağlamak Maksadıyla İşverenler Tarafından Yapılan Taşıma Giderleri, Bu istisna hükmünün uygulanmasında sözü edilen taşıtlarının mülkiyetinin işverende olup olmamasının bir önemi yoktur. Kiralama yoluyla temin edilen taşıtlar için katlanılan giderler de istisna kapsamındadır. Ayrıca bu taşıma işi personelin topluca gidip gelmeleri ile ilgili olmalıdır. Taşıtların makam otosu olarak kullanılması durumunda istisna uygulanmayacaktır. Bu durumda sağlanan fayda, ücretin bir unsuru olarak vergilendirilecektir. *** Ödemenin nakit olarak yapılması durumunda ise, elde edilen tutar ücret olarak vergilendirilecektir. Ücretlerde İstisnalar (Md:23)

 15. 11.BENT:Emekli, Maluliyet, Dul ve Yetim Aylıkları, Kanunla kurulan Emekli Sandıkları ile 506 sayılı S.S.Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıklar (Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsalar tarafından oluşturulan sandıklardır.) tarafından ödenen, EMEKLİ, MALULİYET, DUL VE YETİM AYLIKLARI ( Genel, Katma ve Özel bütçelerden bu nevi aylıklar dahil.) Sandıklar tarafından yapılan aylık ödeme tutarı en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur. Ücretlerde İstisnalar (Md:23)

 16. 12.BENT:3308 Sayılı Çıraklık Ve Meslekî Eğitim Kanununa Tâbi Çırakların Asgari Ücreti Aşmayan Ücretleri, 13.BENT:Yabancı Ülkelerde Bulunan Sosyal Güvenlik Kurumları Tarafından Ödenen Emekli, Maluliyet, Dul ve Yetim Aylıkları, 147 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, bu istisnaya NATO ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar tarafından ödenen bu neviden ödemeler de dahildir. Ücretlerde İstisnalar (Md:23)

 17. 14.BENT:Kanuni ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayan Dar Mükellefiyete Tabi İşverenlerin Yanında Çalışan Hizmet Erbabına, İşverenin Türkiye Dışında Elde Ettiği Kazançları Üzerinden Döviz Olarak Ödediği Ücretler. * Ödemeyi yapan Dar Mükellef Kurum olmalıdır.(Yurtdışı statü önemsiz) * Ödeme ücret niteliğinde olmalıdır. (SMK mahiyetinde olmamalıdır.) * Ödenen ücret, dar mükellef kurumun yurtdışında elde ettiği kazançtan olmalıdır. Türkiye’de elde edilen kazançtan ödeme yapılmamalıdır. * Ücret döviz olarak ödenmelidir. Ancak, yurt dışından döviz olarak gelen paraların, Merkez Bankası ve diğer bankalarda bozdurulmak suretiyle Türk parası olarak ödendiğinin tevsik edilmeleri halinde yapılacak bu ücret ödemeleri de istisna kapsamı içinde  değerlendirilecektir. Döviz bozdurulması ile ilgili belgeler ücret bordolarına eklenecektir. 147 s.n. Gt. * Ücret ödemesi dar mükellef kurumun Türkiye’de istihdam ettiği hizmet erbabına ait olmalıdır. (Türkiye’deki istihdamı arttırmak amaçlanmış) (Türkiye’deki İRTİBAT büroları ile Yabancı ülkelerin konsolosluklarının Türkiye’de çeşitli amaçlarla istihdam ettikler personeller ile ilgilidir.) Ücretlerde İstisnalar (Md:23)

 18. 15.BENT:Amatör Sporcu Ödemelerinde İstisna: 100 ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde 1, 100 den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 2, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl milli müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi halinde, bu amatör sporculara ödenen ücretler. ( asgari ücretin iki katını aşmamak kaydıyla ) Ücretlerde İstisnalar (Md:23)

 19. 4691 sayılı TGBK’na göre; TGB’de çalışan ARAŞTIRMACI, YAZILIMCI ve AR-GE personellerinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar 5084 ve 5350 sayılı Kanunlar ile , Yatırımların ve istihdamın teşviği amacıyla; kanun kapsamında istihdam edilecek kimselere ödenecek ücretler üzerinden tahakkuk ettirilecek gelir vergisi stopajının tamamının veya bir kısmının terkin edilmesi suretiyle istisna uygulaması, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ile sağlanan “Gelir Vergisi Stopajı İndirimi” uygulaması. Yatırım aşamasında 3 yılı aşmamak kaydıyla % 50 si, işletme aşamasında 7 yılı aşmamak kaydıyla %25 i nin terkinini öngörüyor. Ücretlerde İstisnalar

 20. 1.BENT:Harcırah Kanunu’na Tabi Kurumlar Tarafından Harcırah Veya Yolluk Olarak Yapılan Ödemeler: (SINIR YOK) 2.BENT:Harcırah Kanunu Kapsamı Dışında Yapılan Harcırah veya Yolluk Ödemeleri: Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerine, denetçilere, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına verilen, Gerçek Yol Giderlerinin……..TAMAMI……….. Gündeliklerin (Yemek ve Yatma için)……Aynı aylık seviyesindeki devlet memuruna verilen gündeliklere kadar olan kısmı İSTİSNADIR. Gider Karşılığı Yapılan Ödemelerde İstisnalar

 21. 3.BENT:……….MÜLGA……………….. 4.BENT:657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Göre Ödenen Yakacak Yardımı Memur, işçi ve Bağ-kur emeklilerine verilen avanslar dahil. 5.BENT:Sayım işleriyle, seçim işlerinde çalıştırılanlara ve özel kanunlarına göre verilen zaruri gider karşılıkları. Gider Karşılığı Yapılan Ödemelerde İstisnalar

 22. 1.BENT:Ölüm, Sakatlık, Hastalık ve İşsizlik sebepleriyle verilen tazminat ve yapılan yardımlar. (Zararı verenin kim olduğu ve tutarın önemi yoktur.) 2.BENT:Muhtaç Olanlara Belli Bir Süre İçin veya Hayat Kaydıyla Yapılan Yardımlar. Yardım, muhtaç olanlara ve herhangi bir menfaat gözetilmeden ve bir hizmet karşılığı olmadan yapılmalıdır. Yardım, nakit, ayın veya sağlanan bir menfaat şeklinde olmalıdır. Asker ailelerine yapılan yardımlarla hayır derneklerinin ve yardım sandıklarının yardımları mutlak surette istisnaya girerler. Yapılacak yardımlar için bir miktar sınırlaması konulmamıştır. Tazminat ve Yardımlarda İstisna (Md:25)

 23. 3.BENT:Emekli, Dul ve Yetimlerine Ödenen İkramiye ve Toplu Tazminat Ödemeleri. * Kanunla kurulan emekli sandıkları ile * 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından, * Kendilerine zat aylığı bağlananlara aylıkları dışında, * Kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini doldurmamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminatlar gelir vergisinden istisna edilmiştir. ** 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20'nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen tazminat, yardım ve toptan ödemelerin en yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla olması halinde aradaki farkın ücret olarak vergiye tabi tutulacağı ve bu mukayesede gerek muhtelif sandıklardan gerek aynı sandıktan muhtelif zamanlarda yapılan ikramiye, tazminat ve toptan ödemelerin topluca dikkate alınacağı belirlenmiştir. Tazminat ve Yardımlarda İstisna (Md:25)

 24. 4.BENT:Hizmet Erbabına Ödenen Çocuk Zamları Devlet memurları dışındaki hizmet erbabına verilen çocuk zamlarındaki istisna devletçe verilen çocuk zammı miktarı ile sınırlandırılmıştır. Bu haddi aşan çocuk zammı fazlalığı ücretin bir unsuru sayılır ve vergiye tabi tutulur. 145 seri Nolu Gelir Vergisi Genel göre, yapılan çocuk zammı ödemelerinin devlet memuruna her bir çocuk için verilen miktarı aşması halinde, aşan kısım ile, iki çocuktan fazla çocuk için çocuk zammı ödenmesi durumunda bu ödemelerin gelir vergisine tabi tutulması gerekir. 5.BENT:Evlenme ve Doğum münasebetiyle hizmet erbabına sağlanan yardımlar. İki aylığına veya buna tekabül eden tutara kadar olan kısmı. 6.BENT:Sosyal Sigortalar Kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler. - İş kazaları, işsizlik, hastalık ve ihtiyarlık gibi sebeplerle sigortalılara yapılan ödemeler vergiden müstesnadır. Tazminat ve Yardımlarda İstisna (Md:25)

 25. 7.BENT:Kıdem Tazminatları 1475 s. İş Kanunu…………… ...TAMAMI 854 s. Deniz İş Kanunu ………TAMAMI 5953 s. Basın İş Kanunu……… 24 aylığı aşmayan Tutarı İSTİSNADIR. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınacak ücrete giydirilmiş ücret adı verilmektedir. Giydirilmiş ücrete, çıplak ücret, sosyal yardımlar, prim ve ikramiyelerle yemek yardımları ve benzeri devamlı olarak yıllık veya aylık usulde yapılan ödemeler dahildir. Arızi nitelikte yapılan ödemeler, kıdem tazminatına esas ücretin hesabında kapsam dışı tutulmaktadır. 8.BENT:Nafakalar ( Alan için) Genel olarakNafaka, muhtaç eşlerin birbirlerine, ana babanın küçük çocuklarına, altsoyun üstsoya, üstsoyun altsoya, refahta olan kardeşlerin zaruret durumundaki kardeşlerine yaptığı yardım olarak tanımlanmaktadır. Tazminat ve Yardımlarda İstisna (Md:25)

 26. 9.BENT:Yardım Sandıkları Tarafından Kendi Üyelerine Yapılan Yardımlar Yardımın sandık üyesine yapılması gerekir. Yardım karşılıksız olarak yapılmalıdır. Yardım sandık statüsü gereğince yapılmalıdır. Yardımın sebebi ölüm, sakatlık, doğum ve evlenme gibi sebepler olmalıdır. 10.BENT:Yabancı Ülkelerde Bulunan Sosyal Güvenlik Kurumları Tarafından Yapılan Ödemeler. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, dul, yetim ve evlenme ikramiyeleri veya iade olunan mevduatlar ile sürelerini doldurmamış bulunanlarla, dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminat ve yardımlar Tazminat ve Yardımlarda İstisna (Md:25)

 27. 1.Bent: Harp malullüğü zamları, 2. Bent: Harp malullerine ve şehit, dul ve yetimlerine verilen tekel beyiyeleri, 3.Bent: Şehitlerin dul ve yetimlerine, şehit dul ve yetimi sıfatıyla yapılan bilumum ödemeler (Bu hükmün tatbikinde hususi kanunlarına göre kendilerine şehit sıfatı verilenlerle harp, isyan, eşkıya, kaçakçı takip ve müsademesi, sanıkların ve mahkumların takibi, manevra, talim ve tatbikat esnasında görev başında veya görevden doğan sebeplerle ölenler şehit sayılır.), 4.Bent:Vatan hizmetleri tertibinden bağlanan aylıklar ile ödenen mükafatlar. Vatan Hizmetleri Yardımlarında (Md:26)

 28. 1.Bent:Özel Kanunlara Dayanarak Verilen Yemek ve Hayvan Yem Bedelleri Veya Bu Mahiyette Yapılan Ödemeler, 2. Bent:Demirbaş Olarak Verilen Giyim Eşyası, Giyim eşyası hizmet erbabına verilmelidir. Bu giyim eşyası hizmet erbabına yaptığı işin gereği olarak verilmelidir. Giyim eşyası hizmet erbabına aynen verilmelidir. Verilen giyim eşyası demirbaş niteliğinde olmalı ve hizmet erbabının işten ayrılması halinde geri alınmalıdır. 3.Bent:Tahsilde Bulunanlar İçin Yapılan Giyim Giderleri Resmi ve özel kuruluşlarca tahsilde bulunan öğrenciler için yapılan bu neviden giyim giderleri bu madde hükmü gereğince istisna kapsamına alınmıştır. Teçhizat ve Tayın Bedellerinde (Md:27)

 29. 1.Bent:Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen paralar, Özel müesseseler tarafından yapılan ödemeler benzeri devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktardan fazla olduğu takdirde aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur. Ancak asli görev veya memuriyet dolayısıyla alınan ücretler bu istisnaya dahil değildir. 2. Bent:Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına Türkiye’de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar, 3.Bent:Öğrencilere tatbikat dolayısıyla öğretim müesseseleri veya tahsil masraflarını deruhte edenler tarafından verilen paralar. Tahsil ve Tatbikat Ödemelerinde (Md:28)

 30. 1.Bent:İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiye ve mükafatlar, 2. Bent:Subay, Astsubay, Erbaş ve Erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, zamlar ile Türk Hava Kurumu veya kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilenlere; uçuş hizmetleri, deniz altına dalış yapanlara dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler, 3.Bent:Spor yarışmalarına katılan amatör sporcularaödenen ödül ve ikramiyeler 4.Bent:Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler. Teşvik, İkramiye ve Mükafatlarda İstisna (M:29)

 31. GERÇEK ÜCRETLER ; GVK 95’inci maddesine göre Yıllık Beyanname ile bildirilme zorunluluğu getirilen ücretler; ile Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenlerden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı, 16.maddede yazılı istisnadan faydalanamayan yabancı elçilik konsolosluk memur ve hizmetlileri, Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler, GVK 64’ncü maddesinde belirtilen Diğer Ücretler (Diğer Ücret Karnesi ile beyan edilir ve ödenir.) Kazançları Basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanların, Özel hizmetlerde çalışan şoförlerin, Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçilerinin, Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanların, Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması nedeniyle, Danıştayın olumlu görüşü ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanların, ÜCRETLERİ DİĞER ÜCRETLER olarak vergilendirilir. DIŞINDA KALAN ÜCRETLERDİR. GERÇEK ÜCRETLER VE SAFİ TUTARININ TESPİTİ

 32. GERÇEK(safi) ÜCRET = GAYRİSAFİ (BRÜT) TUTAR - İNDİRİMLER HİZMET KARŞILIĞI VERİLEN PARA VE AYINLAR İLE SAĞLANAN VE PARA İLE TEMSİL EDİLEBİLEN MENFAATLER TOPLAMI Para: İtibari değeri Ayın: Verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlar. (Per.Satış fiyatı)* GVK 63.MD de belirtilen İNDİRİMLER * Özel İndirim (mülga) * Sakatlık İndirimi Gerçek Ücretler

 33. 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 190’ıncı maddesi uyarınca yapılan kesintiler ile Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler,(Kamu Kurumları için Yapılan Kesintiler) 2- Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20'nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler. ( Emekli Aidatları ile Sosyal Sigorta Primleri) Gayrisafi(Brüt) Ücretten Yapılacak İndirimler

 34. 3- Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde aktedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına aithayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahsi sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, (ŞAHIS SİGORTA PİRİMLERİ, BES Katkı Payları) İndirim konusu yapılacak, prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde ödendiği ayda elde edilen ücretin %5'ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. 4- Çalışanlar Tarafından Sendikalar Kanunu’na göre sendikalara ödenen aidatlar, (Sendikalara Ödenen Aidatlar) Gayrisafi(Brüt) Ücretten Yapılacak İndirimler

 35. 5- Özel İndirim( 01.01.2004 yılından itibaren kaldırılmıştır.) Her yıl uygulanacak özel indirim tutarları (günlük,aylık,yıllık) BKK ile belirlenirdi. Bu tutar belli bazı illerde arttırımlı olarak uygulanırdı. 6- Sakatlık İndirimi Özürlü hizmet erbaplarına , sakatlık derecelerine göre uygulanacak indirim tutarıdır. 2006 yılı için; I.derece sakatlar (en az %80 lik özür grubu)----530.-YTL II.derece sakatlar (en az %60 lık özür grubu)----265.-YTL III.derece sakatlar (en az %40 lık özür grubu)----133.-YTL Gayrisafi(Brüt) Ücretten Yapılacak İndirimler

 36. GAYRİ SAFİ ÜCRET (-) Kesintiler (-) Emekli Aidatı (-) Sosyal Sigorta Primi İşçi Pay (Brüt ücretin %14’ü), (-) İşsizlik Sigortası Primi işçi payı (Brüt üretin % 1) (-) Şahıs Sigorta Primleri ve B.E.S.ne ödenen Katkı Payı (-) Sendikalara Ödenen Aidatlar (-) Sakatlık İndirimi MATRAH (Safi-Net-Ücret) SAFİ (NET) ÜCRET:

 37. Gerçek usulde vergilendirilen ücretler faydalanır. Ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamaları dikkate alınacaktır. Harcama grupları içerisine detayda hangi harcamaların gireceği genel tebliğde ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Harcamalar Türkiye’de yapılmış olmalı ve belgelendirilmelidir. Vergi indirimine konu harcamaların toplamı ücret matrahı tutarını aşamayacaktır. Vergi indirimi tutarı, kapsama giren harcamalara dilimler itibariyle belirlenmiş oranların uygulanmasıyla hesaplanacaktır. 2006 yılı için; 3.600. ytl ye kadar………..%8 7.200.ytl nin 3.600 ytl için %8, aşanı için % 6 7.200 ytl den fazlasının, 7.200 ytl için %7, aşanı için % 4 Bir yıla ait Harcama belgeleri zarflarla birlikte 20 Ocak tarihine kadar işverenlere teslim edilecektir. Ücretlerde VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

 38. Hesaplanan vergi indirimi tutarı, ücretlinin ertesi yılın Şubat ayından itibaren elde edeceği ücreti üzerinden hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup sonrası kalan tutar üzerinden vergi tevkifatı yapılacaktır. Hesaplanan Vergi indirimi tutarının Tevkifat matrahından düşülebilmesi için, bu tutarın mutlak surette ücretliye ödenmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde işveren açısından vergi ziyaı cezalı tarhiyat gündeme gelecektir. Gvk 95.md.uyarınca tevkifata tabi olmayan ve yıllık beyanname ile beyan edilecek, ücret gelir elde edenlerde vergi indirimi uygulaması Beyanname üzerinden yapılacak olup, harcama belgeleri ve zarfları bağlı bulundukları vergi dairelerine vereceklerdir. Ücretlerde VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

 39. Kazançları Basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanların, Özel hizmetlerde çalışan şoförlerin, Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçilerinin, Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanların, Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması nedeniyle, Danıştayın olumlu görüşü ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanların, ÜCRETLERİ DİĞER ÜCRETLER olarak vergilendirilir. Diğer Ücretlerde Matrah, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan Asgari ücretin bir yıllık brüt tutarının % 25 idir. (2005 yılı için; 488,70 x 12=5.864,40 * %25= 1.466,10 Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, beyannameye dahil edilmez. DİĞER ÜCRETLERDE VERGİLEME

 40. Kanunda sayılan kimselerin ücretlerinin vergilendirilmesi usulüdür. Vergisi 103.maddeye göre diğer ücretlinin bağlı olduğu vergi dairesince diğer ücretli adına tarh edilir. Vergi Karnesi(Diğer Ücretler Karnesi) alınması mecburidir. (VUK.247) Tarh edilen verginin yarısı 2.ayda , diğer yarısı 8.ayda ödenir. Takvim yılının birinci yarısı içinde işe başlayanlarda, tarh edilen verginin yarısı verginin karneye yazıldığı ayda diğer yarısı 8.ayda, -- ikinci yarısında işe başlayanlarda verginin tamamı verginin karneye yazıldığı ayda ödenir. DİĞER ÜCRETLERDE VERGİLEME