Download
1 / 38

Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi. Wydział Środowiska, listopad 2011 r. Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi' - bambi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Nowe regulacje prawnew gospodarce odpadami komunalnymi

Wydział Środowiska, listopad 2011 r.


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi1
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Dnia 15 lipca 2011 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 152, poz. 897)


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi2
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Ustawa nakłada na Gminy

szereg nowych obowiązków związanych

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

a przede wszystkim

organizację i nadzór nad całym systemem

na terenie gminy.


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi3
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Nowe obowiązki Gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi obejmują w szczególności:

 • tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi4
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

 • zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami,


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi5
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

 • nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

 • tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi6
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

 • ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów:

 • papieru,

 • metalu,

 • tworzywa sztucznego,

 • szkła i opakowań wielomateriałowych,

 • odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi7
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

 • zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  1)   do dnia 16 lipca 2013 r.- do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

  2)   do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

  -   w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi8
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 • udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

 • podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy,

 • miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi9
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

c) osiągniętych przez Gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi10
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi11
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

d) liczby mieszkańców,

e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych,

f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy;


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi12
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Gmina ustala dla własnego terenu

standardy gospodarki odpadami komunalnymi,

które są ujęte

w Regulaminie utrzymania czystości

i porządku w gminie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Rada gminy jest obowiązana dostosować ww. regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia jego uchwalenia.


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi13
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

W świetle zmian ustawowych

Gmina została wyposażona w instrumenty pozwalające jej na kierowanie strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych

do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które są wyznaczane w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi14
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Gmina została zobowiązana do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie

i zagospodarowanie tych odpadów.

Dla Gmin liczących ponad 10 000 mieszkańców, rada gminy może podjąć uchwałę, stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, dla których organizuje się przetarg oddzielnie

dla każdego z sektorów.


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi15
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera umowę na odbieranie tych odpadów z wybranym, w drodze przetargu, przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi16
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości są obowiązani:

 • ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi17
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód Gminy.

Z tej opłaty Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3)  obsługi administracyjnej tego systemu.


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi18
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w życie ustawy ma zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych z gminną jednostką organizacyjną

lub przedsiębiorcą

jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w okresie obowiązywania tej umowy

nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia

w życie ustawy,

w tym okresie Gmina nie jest obowiązana do odbierania od właściciela nieruchomości odpadów komunalnych


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi19
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Dzięki nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rada gminy, w drodze uchwał będzie:

 • dokonywać wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • ustalać stawkę takiej opłaty;

 • ustalać stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności;


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi20
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

 • określać termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe;

 • określać wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, terminach i miejscu składania deklaracji oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego;


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi21
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

 • określać szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi22
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

 • określać rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi;

 • określać wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań;


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi23
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  gminach wprowadza również zmiany w innych ustawach min. w ustawie o odpadach w zakresie sporządzania i aktualizacji

wojewódzkich planów gospodarki odpadami

Zgodnie z nowymi zapisami wraz z uchwaleniem aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO)

sejmik województwa podejmuje uchwałę

w sprawie jego wykonania


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi24
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie wykonania WPGO określa:

1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi;

2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn;

3) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi25
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Zgodnie z zapisami nowelizowanej ustawy o odpadach przez:

 • region gospodarki odpadami komunalnymi rozumie się określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczącyco najmniej 150 000 mieszkańców; regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być gmina licząca powyżej

  500 000 mieszkańców;


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi26
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

 • regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych – rozumie się zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

 • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi27
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

 • przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych,

 • składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi28
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

podlega zaopiniowaniu przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących członkami związków międzygminnych, oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie związanym z ochroną wód – przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Następnie, projekt jest przekazywany do zaopiniowania do Ministra Środowiska

Na wyrażenie opinii organy opiniujące mają

2 miesiące od dnia otrzymania projektu.

Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za brak uwag.


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi29
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Przy opracowywaniu projektów planów gospodarki odpadami stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), dotyczące udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest opiniowany przez:

- regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

 • państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego Wymienione organy wydają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi30
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wchodzi w życie dnia

1 stycznia 2012 r.

przy czym, przewiduje okresy przejściowe dla poszczególnych rozwiązań.

Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi34
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

Podane daty są terminami ostatecznymi

Gminy, które będą gotowe wcześniej mogą równie wcześnie wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami


Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi35
Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi

DZIĘKUJĘ

Piotr Błaszków

Dyrektor Wydziału Środowiska

Departament Mienia Wojewódzkiego i Zasobów Naturalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław


ad