Tur zm pazari
Download
1 / 52

TURİZM PAZARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 521 Views
 • Uploaded on

TURİZM PAZARI. Turizm ürünlerinin pazarlanması, malların pazarlanmasından farklı mıdır?. Turizm ürünlerinin pazarlanması ile malların pazarlanması özleri itibariyle birbirine benzemektedir. Pazarı oluşturan unsurlar itibariyle;. Ekonomi disiplini açısından PAZAR;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TURİZM PAZARI ' - balthasar-lali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Turizm r nlerinin pazarlanmas mallar n pazarlanmas ndan farkl m d r

Turizm ürünlerinin pazarlanması, malların pazarlanmasından farklı mıdır?

Turizm ürünlerinin pazarlanması ile malların pazarlanması özleri itibariyle birbirine benzemektedir.


Pazar olu turan unsurlar itibariyle
Pazarı oluşturan unsurlar itibariyle; pazarlanmasından farklı mıdır?


Ekonomi disiplini a s ndan pazar

Ekonomi disiplini açısından PAZAR; pazarlanmasından farklı mıdır?

Alıcı ve satıcıların en kolay şekilde iletişim kurabilecekleri organizasyon şeklidir.


Pazarlama disiplini a s ndan pazar

Pazarlama disiplini açısından PAZAR; pazarlanmasından farklı mıdır?

Belirli bir mala/hizmete gereksinimi olan, satın almak için parası olan ve parasını harcamaya istekli olan kişi ve örgütler topluluğudur.


Pazar tan m ndaki unsurlar
PAZAR Tanımındaki unsurlar; pazarlanmasından farklı mıdır?

 • Belirli bir mal ya da hizmete olan GEREKSİNİM

 • Mal veya hizmeti satın almak için PARASI OLAN KİŞİ/ÖRGÜT

 • Mal veya hizmeti satın almak için parasını HARCAMAYA İSTEKLİ KİŞİ/ÖRGÜT


Turizm pazar ka k s mdan olu ur

Turizm pazarı kaç kısımdan oluşur? pazarlanmasından farklı mıdır?

1) Tüketiciler Pazarı

2) Örgütsel Pazar


T ket c ler pazari

TÜKETİCİLER PAZARI pazarlanmasından farklı mıdır?

Bireylerin oluşturduğu pazardır.

Satın almalar bireyseldir.


Rg tsel pazar

ÖRGÜTSEL PAZAR pazarlanmasından farklı mıdır?

Örgütler tarafından yapılan satın alma davranışlarının oluşturduğu pazardır.

Tur operatörlerinin paket tur oluştururken gerçekleştirdiği satın alma gibi.


Rg tsel pazarlar ka k s mda incelenebilir

Örgütsel pazarlar kaç kısımda incelenebilir? pazarlanmasından farklı mıdır?

1) Üretici işletmeler pazarı

2) Aracı turizm işletmeleri pazarı

3) Diğer işletmelerin pazarı


Retici i letmeler pazar

Üretici işletmeler pazarı: pazarlanmasından farklı mıdır?

Bir konaklama işletmesinin; mutfak, servis, bar, pastane, çamaşırhane, odalar gibi bölümleri için gereksinme duyduğu mallar için gerçekleştirdiği satın almalar gibi.


Arac turizm i letmeleri pazar

Aracı turizm işletmeleri pazarı: pazarlanmasından farklı mıdır?

Bir seyahat acentesinin rezervasyon, bilet satışı, araba kiralama gibi hizmetleri.


Di er i letmelerin olu turdu u pazar

Diğer işletmelerin oluşturduğu pazar pazarlanmasından farklı mıdır?:

Toplu alım gerçekleştiren turizm dışı işletmelerin –doğrudan turizm işletmesi kimliği taşımayan işletmelerin-gerçekleştirdiği satın almalardır.

*Kongre ve fuar turizminde ortaya çıkan satın almalar gibi.


Pazar b l mlendirmede temel gerek e

Pazar bölümlendirmede temel gerekçe; pazarlanmasından farklı mıdır?

Pazarlama etkinliklerini bir noktada yoğunlaştırmak ve pazarlama bütçesini etkin bir şekilde kullanmaktır.


Turizmde pazar b l mlendirme s reci

Turizmde Pazar Bölümlendirme Süreci pazarlanmasından farklı mıdır?

Araştırma: görüşme, anket soru formu kullanımı gibi araştırma tekniklerinden yararlanılabilir.


Turizmde pazar b l mlendirme s reci1

Turizmde Pazar Bölümlendirme Süreci pazarlanmasından farklı mıdır?

Analiz: elde edilen veriler çeşitli istatistiksel yöntemlerle analiz edilir.


Turizmde pazar b l mlendirme s reci2

Turizmde Pazar Bölümlendirme Süreci pazarlanmasından farklı mıdır?

Gruplandırma: bölümlere ayrılan tüketiciler, üzerinde yoğunlaştıkları özelliklere göre gruplandırılır ve adlandırılır.


Sa lad yararlar

Sağladığı yararlar pazarlanmasından farklı mıdır?

Yeni pazar fırsatları elde edilir.

Pazar bölümlerinin gereksinimleri daha iyi belirlenir.

Rekabet üstünlüğü elde edilir.


Sa lad yararlar1

Sağladığı yararlar pazarlanmasından farklı mıdır?

4. Kaynaklar ve yetenekler uygun olarak kullanılır.

5. Daha bilinçli ve etkili olmayı sağlar.

6. Maliyet tasarrufu sağlar.


Sa lad yararlar2

Sağladığı yararlar pazarlanmasından farklı mıdır?

7. Tüketici gereksinimlerini daha iyi karşılayan ürünler geliştirilir.

8. Daha kesin pazarlama amaçları geliştirilir.

9. Bütçe daha iyi hazırlanabilir.


Sa lad yararlar3

Sağladığı yararlar pazarlanmasından farklı mıdır?

10. Daha etkili bir konumlandırma sağlar.

11. Pazarlama eylemleri daha iyi planlanabilir.


Sa lad yararlar4

Sağladığı yararlar pazarlanmasından farklı mıdır?

12. Tutundurma araç ve yöntemleri daha doğru seçilebilir.

13. Seçilen pazar bölümlerine daha uygun pazarlama karmalarıyla girilebilir.


Pazar b l mlendirmenin ko ullar

Pazar Bölümlendirmenin Koşulları pazarlanmasından farklı mıdır?

Ölçülebilirlik:Belirlenecek pazar dilimine yönelik olan talebin ölçülebilir olmasıdır.

Ulaşılabilirlik: Tüketicilerin turistik ürünle ilgili her türlü bilgiye ulaşabilmesidir. Internet ile, gazeteler ile, dergiler ile, TV yayınları ile vs.


Pazar b l mlendirmenin ko ullar1

Pazar Bölümlendirmenin Koşulları pazarlanmasından farklı mıdır?

3) Önemlilik (Büyüklük): Pazarın yürütülecek pazarlama çabalarına değecek büyüklükte ve kar getirici nitelikte olmasıdır.

4) Tepkisellik: Yürütülecek pazarlama karması etkinliklerine tepki gösterebilmesidir.


Pazar b l mlendirmenin ko ullar2

Pazar Bölümlendirmenin Koşulları pazarlanmasından farklı mıdır?

5) Eylemsellik: Tutundurma karma elemanlarının kullanımının uygulanabilir ve rasyonel bir sonuç alınabilir olmasıdır (tüketicilerin eyleme geçmesi).

6) Belirlilik: Tüketicilerin demografik, coğrafik ve psikolojik özelliklerinin bilinmesi, pazar bölümünün adlandırılabilmesidir.


Pazar b l mlendirmenin ko ullar3

Pazar Bölümlendirmenin Koşulları pazarlanmasından farklı mıdır?

7) Farklılaştırılabilirlik: Pazar bölümünün; demografik, coğrafik ve psikolojik özellikleri itibariyle diğer pazar bölümlerinden gerçekten farklı olmasıdır.


Pazar b l mlendirme l tleri genel kabul g rm

Pazar Bölümlendirme Ölçütleri pazarlanmasından farklı mıdır?(genel kabul görmüş)

1. Coğrafik temele göre

2. Demografik temele göre

3. Psikografik temele göre

4. Davranışsal temele göre


Turizmde pazar b l mlendirme l tleri

Turizmde Pazar Bölümlendirme Ölçütleri pazarlanmasından farklı mıdır?

5. Beslenme ve sağlık temeline göre

6. Yarar temeline göre

7. Satın alma davranışları temeline göre

8. Satın almanın dönemine göre


Turizmde pazar b l mlendirme l tleri1

Turizmde Pazar Bölümlendirme Ölçütleri pazarlanmasından farklı mıdır?

9. Turizme katılım amacı temeline göre

10. Motivasyon temeline göre

11. Bilgi arama temeline göre


Pazar b l m n n b l mlerinin se ilmesinde tercih edilebilecek stratejiler

Pazar pazarlanmasından farklı mıdır?bölümünün/bölümlerinin seçilmesinde tercih edilebilecek stratejiler;

Tek pazar bölümünde yoğunlaşma,

Seçimlik uzmanlaşma,

Üründe uzmanlaşma,

Pazarda yoğunlaşma,

Tüm pazarı kapsama


Tek pazar b l m nde yo unla ma
Tek pazar bölümünde yoğunlaşma pazarlanmasından farklı mıdır?

Tek pazar bölümünde yoğunlaşma

 • Pazar bölümlerinin yalnızca birinde yoğunlaşılır ,

 • Kaynaklar daha etkin ve verimli kullanılabilir,

 • Pazarın beklentilerine uygun ürün ve hizmetler daha hızlı bir biçimde gerçekleştirilebilir,

 • Bu strateji orta ve uzun vadede risklidir.

 • Deniz-kum-güneş gibi...

P: Pazar bölümü, Ü: Ürün


Se imlik uzmanla ma
Seçimlik uzmanlaşma pazarlanmasından farklı mıdır?

Seçimlik uzmanlaşma

Seçimlik uzmanlaşma

 • İşletmenin kaynaklarına uygun düşen birkaç turizm pazarında yoğunlaşmadır.

 • Türk konaklama işletmelerinin yerli ve yabancı pazarlarda aynı anda yoğunlaşması gibi.

P: Pazar bölümü, Ü: Ürün


R nde uzmanla ma
Üründe uzmanlaşma pazarlanmasından farklı mıdır?

Üründe Uzmanlaşma

 • Turizm ürününde yoğunlaşılır.

 • Belirlenen pazarlar üzerinde etkinlikler yürütülür.

 • Sadece kültür turizminde uzmanlaşan seyahat acenteleri ya da termal turizminde uzmanlaşan konaklama işletmeleri gibi.

P: Pazar bölümü, Ü: Ürün


Pazarda yo unla ma
Pazarda yoğunlaşma pazarlanmasından farklı mıdır?

Pazarda yoğunlaşma

 • Belli bir pazar bölümünün tüm ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

 • İskandinav pazarına yönelik olarak çalışan tur operatörleri gibi.

 • Kongre otelleri..

P: Pazar bölümü, Ü: Ürün


T m pazar kapsama
Tüm pazarı kapsama pazarlanmasından farklı mıdır?

Tüm pazarı kapsama

 • Büyük ölçekli turizm işletmeleri ya da turizm bölgeleri için geçerlidir.

 • Farklılaştırılmış ya da farklılaştırılmamış pazarlama olmak üzere iki tür uygulamayı içerir.

P: Pazar bölümü, Ü: Ürün


Farkl la t r lmam pazarlama t m pazar kapsama

Farklılaştırılmamış pazarlama (tüm pazarı kapsama) pazarlanmasından farklı mıdır?

Pazar tek bir bütün olarak algılanır.

Turizm ürünlerine yönelik pazarlama programları tüm tüketicilerin dikkatini çekecek bir biçimde hazırlanır.

Tek tek tüketicilerin farklı gereksinimleri üzerinde durulmaz.


Farkl la t r lmam pazarlama
Farklılaştırılmamış pazarlama pazarlanmasından farklı mıdır?

Farklılaştırılmamış pazarlama

PAZARLAMA

KARMASI

PAZAR

 • Tur operatörünün bir ülke pazarını bir bütün olarak algılaması gibi.


Farkl la t r lm pazarlama t m pazar kapsama

Farklılaştırılmış pazarlama (tüm pazarı kapsama) pazarlanmasından farklı mıdır?

Turizm ürünü, her pazar bölümü için farklı niteliklerde üretilir.

Turizm bölgeleri bu stratejiyi uygulayabilir.

Pazar bölümlendirme kriterleri dikkate alınarak farklı pazar bölümlerine yönelik turistik ürünler geliştirilir.


Farkl la t r lm pazarlama stratejisinde

Farklılaştırılmış pazarlama stratejisinde pazarlanmasından farklı mıdır?

1. Ürün farklılaştırılması,

2. Hizmet farklılaştırılması,

3. Personelin farklılaştırılması,

4. İmajın farklılaştırılması,

5. Dağıtım kanallarının/konumun farklılaştırılması sözkonusudur.


 • Ürün farklılaştırılması: pazarlanmasından farklı mıdır?McDonald’s’ın restoranlarına eklediği oyun bahçeleri, Days Inn’de odalara yerleştirilen kahve makineleri.

 • Hizmet farklılaştırması: Sheraton’da verilen “odada check-in hizmeti”.

 • Personelin farklılaştırılması: McDonald’s’ın tüm dünyada güleryüzlü personeli ile akla gelmesi.

 • İmajın farklılaştırılması: Burger King-Alevde Izgara”, sağlıklı imajı. Feel Like a Star..

 • Dağıtım kanallarının/konumun farklılaştırılması: İnternetten satışı yapılan hizmetler, otelin konumunun çok iyi olması.


Pazar konumland rma

Pazar Konumlandırma pazarlanmasından farklı mıdır?

Konumlandırma, rakip ürünlere ve işletmenin kendisinin ürettiği ürünlere karşı, işletmenin kendi imajının geliştirilmesidir.

Turizm ürününün konumu; aynı zamanda ürünün tanımlanma şekli ya da bellekte rakip ürünlere göre yaratılan değerdir.


Pazar konumland rma1

Pazar Konumlandırma pazarlanmasından farklı mıdır?

Konumlandırma, ürün farklılaştırmayla birbirini tamamlayan bir kavramdır.

Ürünün konumlandırılabilmesi için, tüketicilerin zihninde bir boşluk bulunması, bu boşluğun tüketicilerce önemli olarak algılanması gerekir. Temel amaç rekabet avantajı elde etmektir.


Pazar konumland rma2

Pazar Konumlandırma pazarlanmasından farklı mıdır?

Hizmet edilmek istenen tüketicilerin rakip işletmeler karşısında, işletme ile ilgili olarak neler düşünmeleri ve nasıl bir imajı algılamalarının arzulandığının planlanması gereklidir.

Personel ve aracılar için de önemlidir.


Konumland rma t rleri

Konumlandırma Türleri pazarlanmasından farklı mıdır?

Nesnel ve öznel olmak üzere iki tür konumlandırma sözkonusudur.


Nesnel konumland rma

Nesnel konumlandırma pazarlanmasından farklı mıdır?

Turizm işletmesinin ya da bölgesinin fiziksel özellikleri kullanılmaktadır.

Yer, olanaklar, dekorasyon, peyzaj, lobi, binalar, caddeler gibi.


Znel konumland rma

Öznel konumlandırma pazarlanmasından farklı mıdır?

Tüketicilerin hizmetleri ve hizmetin sunum sürecini nasıl algıladıkları ile ilgilidir.

Yürütülen çalışmalar sonucunda tüketicilerin zihninde yaratılan imajdır.


Rne in
Örneğin; pazarlanmasından farklı mıdır?

McDonald’s: “Hızlı ve tutarlı bir biçimde lezzetli yemek yiyeceğimden emin olduğum, aileleri hedefleyen restoran”.


ad