BIBLIOMETRIJA - PowerPoint PPT Presentation

bibliometrija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIBLIOMETRIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIBLIOMETRIJA

play fullscreen
1 / 12
BIBLIOMETRIJA
224 Views
Download Presentation
ballard
Download Presentation

BIBLIOMETRIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIBLIOMETRIJA Sandra Bute Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, Sociālozinātņufakultāte,LatvijasUniversitāte Rīga, Latvija Sandra.Bute@gmail.com „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

 2. „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15 Bibliometrija ir matemātisko un statistisko metožu pielietošana grāmatu un citu komunikācijas līdzekļu pētīšanā Bibliometrija ir radusies 20.gs. 60.gados Terminu „bibliometrija” ieviesa angļu zinātnieks Alans Pričards. Bibliometrija kā informācijas kvantitatīvāsanalīzesmetode [1]

 3. Bibliometrijas pētījuma objekts ir dokuments Bibliometriju izmanto, lai • pētītu dokumentu izplatību un ietekmi, • pētītu publikāciju ietekmi, subjektu kopsakarības, • pētītu zinātniskās komunikācijas modeļus, • dokumentu izmantošanas izpēte [1] „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

 4. Produktīvos pētījumos var uzskaitīt un klasificēt: • kādu valstu zinātnieki kādā konkrētā nozarē visvairāk publicējuši savus darbus • kuros gados visvairāk publikāciju • kuri pētniecības institūti bijuši visaktīvākie [1] „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

 5. Aprakstošā bibliometrija, parāda cik rakstu kāda organizācija vai zinātnieks ir publicējis • noder, lai salīdzinātu valstis, organizācijas, zinātniekus [2] „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

 6. E. Garfilds -Zinātniskās informācijas institūts (ISI) 1961. gadā deva lielu ieguldījumu bibliometrijas attīstībā. Populārākais ISI produkts ir „Zinātniskās citēšanas indekss” (Science Citation Index, SCI) • ISI piedāvā dažādus produktus t.sk. dabaszinātnēs, klīniskajā medicīnā [3] „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

 7. SCI ir ne tikai standarta bibliogrāfiskā informācija, bet arī citēšanas atsauces Pētījumiem, kas veikti uz SCI bāzes ir trīs virzieni: • Žurnālu kvalitātes novērtēšana un to savstarpējā ietekme • Atsevišķu zinātnes objektu bibliometriskā novērtēšana • Zināšanu un zinātnes iekšējo struktūru, vēsturisku īpatnību, kā arī zinātnes un tehnikas attīstības pētīšana [3] „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

 8. Ietekmes faktoru (ISI produkts „Journal Citation Reports”) aprēķina, dalot atsauču skaitu, kas dotas uz žurnālā publicētajiem rakstiem noteiktā laika periodā ar rakstu skaitu, kas žurnālā publicēti šajā laika periodā • Jo vairāk atsauču uz žurnāla rakstiem, jo augstāks ir ietekmes faktors • Atsauču analīze dod iespēju redzēt, kādu ietekmi publikācijas ir atstājušas • Atsauču analīze parāda, kuriem žurnāliem, organizācijām un valstīm ir liela ietekme dažādos pētniecības virzienos • Nevar piemērot ietekmes faktoru, lai salīdzinātu žurnālus dažādās nozarēs [2] „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

 9. Citēšanas pētījumu pamatā ir: • Citēšanas statistika • Citēšanas tīklu analīze (co-citation) [3] „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

 10. Bibliometrijas metodes plaši pielieto daudzos pētījumos attīstītās valstīs Thomas Hugh FeeleyA Bibliometric Analysis of Communication Journals from 2002 to 2005.(2008) [4] Juan Gorraiz;Christian SchloeglA bibliometric analysis of pharmacology and pharmacy journals: Scopus versus Web of Science. (2008) [5] „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

 11. Izmantotie avoti • Информационно-библиографическая поддержка инженерной деятельности [tiešsaiste]. [b.v.]. [skatīts 2009.g. 1. aprīlis]. Pieejams: http://edu.nstu.ru/courses/ibo/naukometriya.htm. • МАРШАКОВА – ШАЙКЕВИЧ, И.В.Сравнительный анализ вклада стран в общемировой прогресс науки.БИОМЕТРИКA: 1998-01.[tiešsaiste]. [b.v.]. [skatīts 2009.g. 29. aprīlis]. Pieejams: http://www.biometrica.tomsk.ru/a27.htm • Зорин, Н. А. Наукометрия в медицине.Международный журнал медицинской практики: 2006-05. [tiešsaiste]. [b.v.]. [skatīts 2009.g. 29. aprīlis]. Pieejams: http://www.mediasphera.ru/journals/practik/2006/5/ • Feeley, Thomas Hugh. A Bibliometric Analysis of Communication Journals from 2002 to 2005. Human Communication Research, Vol. 34, No. 3, 505-520 (2008) • Gorraiz, Juan, Schloegl, Christian. A bibliometric analysis of pharmacology and pharmacy journals: Scopus versus Web of Science.Journal of Information Science, Vol. 34, No. 5, 715-725 (2008) „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15

 12. Paldies par uzmanību! „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15