slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Paulus' eerste brief aan Korinthe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Paulus' eerste brief aan Korinthe - PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on

Paulus' eerste brief aan Korinthe. 24 januari 2013 bijbelstudie nr. 4 Vanaf hoofdstuk 2:1. de vorige keer. 19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Paulus' eerste brief aan Korinthe' - baker-york


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Paulus' eerste brief

aan Korinthe

24 januari 2013

bijbelstudie nr. 4

Vanaf hoofdstuk 2:1

slide2
de vorige keer...

19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.

20 Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?

21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.

slide3
de vorige keer...

22 Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid,

23 doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid,

24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.

25 Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.

slide4
de vorige keer...

26 Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken.

27 Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen;

slide5
de vorige keer...

28 en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen,

29 opdat geen vlees zou roemen voor God.

30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,

31 opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.

slide6
struikelblok

dwaasheid

GEROEPENEN

wijsheid

kracht

aanzien

dwaas

zwak

onaanzienlijk

de kracht Gods & de wijsheid God

slide7
1Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders,

niet met schittering van woorden of wijsheid

u het getuigenis van God komen brengen.

slide8
Daarna verliet hij Athene en kwam te Korinte.

-Handelingen 18:1-

En ook enige van de Epikureische en Stoicijnse wijsgeren twistten met hem en sommigen zeiden: Wat zou die betweter willen beweren? Maar anderen: Hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn; want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding.

-Handelingen 17:18-

ANASTASIS

slide9
1Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders,

nietmet schittering van woorden of wijsheid

u het getuigenis van God komen brengen.

zoals Mozes (Ex.4:10)en Jeremia (Jer.1:6,7)

slide10
1Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders,

niet met schittering van woorden of wijsheid

u het getuigenis van God komen brengen.

slide11
2 Want ik had niet besloten

iets te weten onder u,

dan Jezus Christus en die gekruisigd.

slide12
2Want ik had niet besloten

iets te weten onder u,

dan Jezus Christus en die gekruisigd.

slide13
3 Ook kwam ik in zwakheid,

met veel vrezen en beven tot u;

slide14
Want zijn brieven, zegt men,

zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets.

-2Korinthe 10:10-

slide15
4 mijn spreken en mijn prediking

kwam ook niet

met meeslepende woorden van wijsheid,

maar met betoon van geest en kracht,

slide16
4mijn spreken en mijn prediking

kwam ook niet

met meeslepende woorden van wijsheid,

maar met betoon van geest en kracht,

slide17
4mijn spreken en mijn prediking

kwam ook niet

met meeslepende woorden van wijsheid,

maar met betoon van geest en kracht,

slide18
... dat het Evangelie van ons tot u kwam

niet slechts in woordmaar ook in kracht en in heilige Geest en in grote volheid...

-1Thessalonika 1:5-

slide19
5 opdat uw geloof

niet zou rusten op wijsheid van mensen,

maar op kracht van God.

slide20
in de prediking van WAARHEID,

in KRACHT GODS;

met de wapenen der gerechtigheid

in de rechterhand en in de linkerhand;

-2Korinthe 6:7-

= de rechte, juiste wapenen

slide21
... en DE HERE OPENDE HAAR HART, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd.

-Handelingen 16:14-

slide22
6Toch spreken wij wijsheid bij hen,

die daarvoor rijp zijn,

een wijsheid echter niet van deze eeuw,

noch van de beheersers dezer eeuw,

wier macht teniet gaat,

slide23
1 En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus.

2 Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet,

-1Korinthe 3-

slide24
6Toch spreken wij wijsheid bij hen,

die daarvoor rijp zijn,

een wijsheid echter niet van deze eeuw,

noch van de beheersers dezer eeuw,

wier macht teniet gaat,

slide25
6Toch spreken wij wijsheid bij hen,

die daarvoor rijp zijn,

een wijsheid echter niet van deze eeuw,

noch van de beheersers dezer eeuw,

wier macht teniet gaat,

slide26
7 maar wat wij spreken,

als een geheimenis,

is de verborgen wijsheid Gods,

die God reeds

van eeuwigheid voorbeschikt heeft

tot onze heerlijkheid.

verborgen o.a. in de TeNaCH!

slide27
10 ... door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchisedek.

11 Hierover hebben wij veel te zeggen,

maar het is moeilijk uit te leggen,

omdat gij traag zijt geworden in het horen.

12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn,

hebt gij weer nodig,

dat men u de eerste beginselen

van de uitspraken Gods leert,

en gij hebt nog melk nodig

en geen vaste spijs.

-Hebreeën 5-

slide28
7maar wat wij spreken,

als een geheimenis,

is de verborgen wijsheid Gods,

die God reeds

van eeuwigheid voorbeschikt heeft

tot onze heerlijkheid.

slide29
7maar wat wij spreken,

als een geheimenis,

is de verborgen wijsheid Gods,

die God reeds

van eeuwigheid voorbeschikt heeft

tot onze heerlijkheid.

ad