6331 sayili kanunun get rd kler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6331 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
6331 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

6331 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

6331 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ. Genel olarak. Kuşkusuz en temel hak yaşama hakkıdır. Gerçekten yaşama hakkının olmadığı bir yerde hiçbir haktan söz edilemez.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '6331 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ' - baka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6331 sayili kanunun get rd kler

6331 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ

Prof. Dr. NURŞEN CANİKLİOĞLU

genel olarak
Genel olarak
 • Kuşkusuz en temel hak yaşama hakkıdır.
 • Gerçekten yaşama hakkının olmadığı bir yerde hiçbir haktan söz edilemez.
 • Nitekim bu nedenle 1982 Anayasası temel hakların en başına yaşama hakkını koymuş ve «Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir» (Ay m.17/1) diyerek bu hakkı düzenlemiştir.
 • Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmanın kişi için yaşama hakkı ile doğrudan bağlantılı olduğunda şüphe yoktur.
genel olarak1
Genel olarak
 • Yine Anayasamıza göre Devlet herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama ve çalışma hakkını kullanabilmesi için gerekli koşulları sağlamak, bunun için gerekli hukuki düzenlemeleri yapmak, buna uygun bir çalışma ortamı oluşturmak zorundadır (AY m.2, 5, 57).
 • Hukukumuzda 6331 sayılı Kanun çıkarılıncaya kadar bu esaslara uygun olarak bazı düzenlemeler yapılmış, ancak bunlar tüm çalışanlar için değil çalışanların sadece bir kısmı, yani 4857 (daha önce 1475)sayılı Kanun kapsamına girenler için öngörülmüştü. Bunun isabetli olmadığı ise açıktı.
 • Bu nedenle bizce de yerinde olarak 30.06.2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılarak ülkede çalışan herkes kapsama alınmış; işverenler için öngörülen ayrıntılı yükümlülüklerle işyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışılması, dolayısıyla da iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amaçlanmıştır.
genel olarak2
Genel olarak
 • Ancak kanaatimizce bu konuda ülke gerçekleri ile çok da örtüşmeyen bazı düzenlemeler yapılmıştır ki, bunlar böylesine önemli bir konunun sadece kağıt üstünde kalması gibi bir sonucu da beraberinde getirecektir.
 • Gerçekten Kanun, ülkemizde bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli sayıda uzman personel bulunmamasına rağmen tüm işverenler için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü getirmiştir.
genel olarak3
Genel olarak
 • Küçük işverenlerin bu yükü kaldırabilecek durumda olup olmadıkları konusundaki şüpheler bir yana, gerekli elemanın bulunması mümkün olmayacaktır.
 • Nitekim bu nedenle Kanunun ilgili hükmü küçük işverenler bakımından daha yürürlüğe girmeden tekrar ertelenmiştir.
 • Yürürlüğe girenler bakımından da söz konusu uzman personelin işyerinde bulunma süresi o kadar kısa belirlenmiştir ki, bu kadar sürede bu yükümlülüklerin nasıl yerine getirileceği sorusuna cevap bulmak zordur.
 • Bunun dışında Kanunda sürekli değişiklik yapılmakta ve kanaatimize göre sistemle çok da uyuşmayan düzenlemeler yapılmaktadır.
 • Bu değişiklikler de Kanunun gerekli alt yapı olmadan getirildiğinin önemli bir göstergesidir.
ayr kanun gere i
Ayrı Kanun Gereği
 • İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğüne ilişkin bu genel eleştirinin dışında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çok önemli ve isabetli değişiklikler de öngörmüştür.
 • 6331 sayılı Kanun öncelikle kapsamına aldığı kişiler bakımından konuyu sadece “işçilerin” sorunu olarak değil, “çalışan”ın sorunu olarak görmüştür.
 • Bunun sonucunda; şimdiye kadar sadece 4857 sayılı Kanunun kapsamındakiler ile sınırlı bir şekilde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği,
  • tüm iş kanunları kapsamındakiler için ve
  • ayrıca kamu idarelerini de kapsayacak şekilde
  • AYRI BİR KANUN İÇİNDE düzenlenmiştir.
kanunun kapsam
Kanunun kapsamı
 • Gerçekten Kanuna göre;
  • Kamu ve özel sektöre ait BÜTÜN İŞLERE VE İŞYERLERİNE,
  • bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine,
  • çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere
 • TÜM ÇALIŞANLARA, faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
 • Kanuna göre çalışan, “Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi” ifade etmektedir.
kapsam d nda kalan yerler m 2
Kapsam dışında kalan yerler (m.2)
 • Dolayısıyla artık kamu kurumları, Borçlar Kanunu, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu kapsamındaki herkes İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamına girmişlerdir.
 • Kapsam dışında kalanlar ise;
  • TSK (Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç),
  • genel kolluk kuvvetleri, MİT, Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,
  • Ev hizmetleri,
  • Çalışan istihdam etmeyen bağımsız çalışanlar.
  • Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetler’dir.
verenin genel y k ml l
İşverenin genel yükümlülüğü
 • 6331 sayılı Kanun 4. maddesinde genel olarak işverenin yükümlülüklerini düzenlemektedir. Buna göre işveren;
  • meslekirisklerinönlenmesi, eğitim ve bilgiverilmesi dâhilher türlü tedbirin alınması, (ÖNLEM ALMA),
  • organizasyonunyapılması, (ORGANİZASYON OLUŞTURMA),
  • gerekliaraç ve gereçlerin sağlanması, (ARAÇ-GEREÇ SAĞLAMA- Koruyucu donanım-),
  • sağlık ve güvenliktedbirlerinindeğişen şartlarauygun hale getirilmesive (GELİŞMELERİ TAKİP ETME),
  • mevcut durumuniyileştirilmesiiçin (İYİLEŞTİRME),
 • çalışmalar yapmak zorundadır.
  • İşveren bunun dışında, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukları gidermek zorundadır (DENETLEME).
verenin genel y k ml l m 4
İşverenin genel yükümlülüğü (m.4)
 • İşveren bu yükümlülüklerinin dışında RİSK DEĞERLENDİRMESİ yapmak ya da yaptırmak zorundadır.
 • Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
 • Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
 • Bu hükümlerin de ortaya koyduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği işveren bakımından STATİK bir yapıyı değil, sürekli gelişmeleri takip eden, mevcudu iyileştiren, geliştiren, denetleyen DİNAMİK VE ÖNLEYİCİ bir yapıyı hedeflemelidir.
sa l ve g venli i hizmetleri
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

 • Kanuna göre; işveren
  • çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.
  • Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmınıortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
  • Nihayet işveren belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak,bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi de üstlenebilir.
sa l ve g venli i hizmetleri1
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
 • Bu hüküm çerçevesinde artık her işverenin
  • bir işyeri hekimi,
  • bir iş güvenliği uzmanı ve
  • bir de diğer sağlık personeli
 • çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Kanun koyucu bu bakımdan işverenin tehlikeli ya da az tehlikeli veyahut çok tehlikeli bir iş yapıp yapmadığına bakmadığı gibi belirli sayıda çalışanı olmasını da aramamıştır.
 • Dolayısıyla tek bir çalışanı, hatta sadece bir stajyeri olan birisi de bu yükümlülük kapsamındadır.
sa l ve g venli i hizmetleri2
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

 • 12.7.2013 tarihinde yapılan değişiklikle bu –sadece iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri- yükümlülüğün,
  • kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan veaz tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için1.7.2016’ya ertelendi (6331 değ. m.38/1, a, 1,2).
 • Dolayısıyla çalıştırılan sayısına bakılmaksızın tehlikeliveçok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için bu yükümlülük 1.1.2014’de başladı.
 • Diğer işyerleri için zaten 1.1.2103’te başlamıştı.
sa l ve g venli i hizmetlerinin al nmas
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin alınması
 • Kanundaki bu hükümlerin de ortaya koyduğu gibi işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üç şekilde yerine getirebilirler:
  • İş sözleşmesi (kamu idareleri için atama/ görevlendirme tasarrufu ile) ile çalıştıracağı bir işçi ile,
  • Ortak sağlık ve güvenlik biriminden alacağı hizmet ile
  • Gerekli koşullara sahip olması halinde bizzat kendisinin bu hizmeti yerine getirmesi yoluyla.
sa l ve g venli i hizmetleri3
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
 • Ancak Kanunda belirtilen bu seçeneklere bir de,
 • İşyeri Hekimi ile İş Güvenliği Uzmanlarına ilişkin Yönetmeliklere hüküm konularak bu hizmetin
 • yetkilendirilmiş TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNDEN HİZMET ALARAK yerine getirilebileceği belirtilmiştir (m.5/1, a).
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin geçici birinci maddesine toplum sağlığı merkezleri ile ilgili bir hüküm konulmuştur.
 • Buna göre, “Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce GENEL MÜDÜRLÜKÇE YETKİLENDİRİLEN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ BİR YIL İÇERİSİNDE 12 nci ve 16 ncı maddelerde belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde mevcut belgeleri OSGB belgesi ile BEDELSİZ OLARAK DEĞİŞTİRİLİR”.
sa l ve g venli i hizmetleri4
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

Kanuna göre;işvereninişyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğersağlık personelini«ÇALIŞANLARI ARASINDAN» görevlendirilmesi gerekmektedir.

Bizce bu ifade bazı tartışmalara neden olabilecek niteliktedir.

Gerçekten bu ifade, Kanunun genel olarak işyeri düzeyinde uygulandığı dikkate alındığında işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanının muhakkak işyerinde çalışanlar arasından atanması gerektiği gibi bir sonuç çıkarmaya müsait görünmektedir.

Nitekim Kanunun ilk uygulaması sırasında bu husus tartışmalara da neden olmuş ve işyeri hekiminin/iş güvenliği uzmanının hizmet sunacağı işyerinin aylık prim ve hizmet belgesinde görünmesi gerektiği ileri sürülmüştür.

sa l ve g venli i hizmetleri5
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

Bize göre hükmün bu kişilerle iş sözleşmesi yapma (kamu idaresi bakımından ise atama/görevlendirme) biçiminde anlaşılması gerekmektedir.

Kanunda, İşveren … “çalışanları” arasından … görevlendirir denildiği için bunun dar değil, biraz önce belirtildiği gibi işverene iş sözleşmesi ile bağlı olan birinin görevlendirilmesi biçiminde anlaşılması gerekir.

Aksi halde işverenin iş sözleşmesi yapıp birden fazla işyerinde görevlendirmek istediği işçisi ile her bir işyeri için ayrı ayrı iş sözleşmesi yapması gibi bir zorunluluk ortaya çıkar ki bu durum hem Sosyal Sigorta Hukuku hem de İş Hukuku bakımından birçok soruna neden olur.

yeri hekimi ve i g venli i uzman say s ve kanunun uygulanabilirli i
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sayısı ve Kanunun uygulanabilirliği

Öte yandan bu Kanunun en büyük eksikliği ve uygulama açısından sorunu ülkemizdeki işyeri sayısı dikkate alındığında yeterli sayıda elemanın, özellikle işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi bulunmamasıdır.

Nitekim bu nedenle şimdiden uygulamada bu konuda sıkıntılar yaşanmaya da başlanmıştır.

İş güvenliği uzmanı sayısı Kanunun ilk çıktığında çok az olmakla beraber sürekli açılan iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri ve sınavları sonucu gittikçe artmaktadır.

Ancak (B) ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı bulmanın güçlüğü dikkate alınarak Kanuna konulan bazı hükümlerle bu sıkıntı da aşıldı?!!

yeri hekimi ve i g venli i uzman say s
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sayısı

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

 • Uygulamada (A) ve (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzman sayısı çok az olduğu için Kanunda geçici bir süre için çok tehlikeli ve tehlikeli işyerleri için daha alt sınıfta yer alan belge ile iş güvenliği uzmanı çalıştırma hakkı tanınmıştır.
 • Buna göre; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;
  • 1.1.2013 tarihinden itibaren dört yıl süreyle
  • (A) sınıfı yerine, (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı;
 • tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise;
 • Yine 1.1.2013 tarihinden itibarenÜÇ YIL SÜREYLE
 • (B) sınıfı yerine (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilir (geç. m. 4/1).

01.11.2013

g venli i uzmanl sertifikas
İş güvenliği uzmanlığı sertifikası

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

 • Bu da yetmedi. Bunun üzerine Kanuna 12.7.2013 eklenen bir hükümle, Bakanlık,
  • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİNE SAHİP OLANLARA,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak
  • ÜST SINIFLARDAKİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ ALABİLMELERİ İÇİN
  • fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren BİR YIL İÇİNDE KULLANILMAK ŞARTIYLA EN FAZLA İKİ SINAV HAKKI VERİLMESİNE
 • dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkili kılındı.
g venli i uzman sertifikas almada kolayl k sa lay c d zenlemeler
İş güvenliği uzmanı sertifikası almada kolaylık sağlayıcı düzenlemeler

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

 • Bu açıdan İş güvenliği uzmanlarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı (11.10. 2013 tarihinde) ve yapılan değişiklikle (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;
  • Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,
  • Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,
 • girmeye hak kazanırlar.
 • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan
  • başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler,
  • (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına girmeye hak kazanacakları belirtildi.
g venli i uzman sertifikas almada kolayl k sa lay c d zenlemeler1
İş güvenliği uzmanı sertifikası almada kolaylık sağlayıcı düzenlemeler

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

Yani daha çabuk, daha kolay iş güvenliği uzmanı belgesi alma hakkı tanınarak uygulamadaki eksiklik giderilmeye çalışılmaktadır.

Belirtelim ki, bu hüküm daha önce daha farklı idi ve Yönetmelikle Kanuna aykırı bir düzenleme yapılıp, 7 yıl boyunca tüm işyerleri için (C) sınıfı belgeye sahip uzman çalıştırılmasına olanak tanınmıştı.

Bu durum bizce KANUNUN UYGULAMANIN İHTİYACINI KARŞILAYAMADIĞININ BİR İFADESİ idi.

yeri hekimi ve i g venli i uzman say s1
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sayısı
 • Çalıştırmamanın idari para cezası;
 • çalıştırılmayan her bir işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı ve çalıştırmadığı her ay için 5.000’er TL (2014 yılı için 5.601 TL).
 • Diğer sağlık personeli için ise her ay 2.500 TL (2014 yılı için 2.800 TL) ödenmesi gerekmektedir.
 • Bu cezaların özellikle küçük işverenler bakımından çok yüksek olduğu açıktır.
yeri hekimi ve i g venli i uzmanlar n n g rev ve yetkileri y n m 9
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görev ve yetkileri (Yön. m.9)

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

 • Yönetmeliklerde hem işyeri hekimi hem de iş güvenliği uzmanları tarafından yerine getirilmesi gereken pek çok göreve yer verilmiştir.
  • Rehberlik
  • Risk değerlendirme çalışmalarına katılmak
  • Sağlık gözetimi-Ortam gözetimi
  • Eğitim-bilgilendirme-kayıt tutma
  • Diğer kurumlarla işbirliği.
 • Peki bu kadar yükümlülük için işyerinde ne kadar bulunulması gerekiyor?
yeri hekiminin al ma s releri y n m 12
İşyeri hekiminin çalışma süreleri (Yön. m.12)
 • Bu husus Yönetmeliğin 12. maddesinde düzenlenmiştir.
 • Buna göre işyeri hekimleri,
 • 10’dan az çalışanı olan ve AZ TEHLİKELİ sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başınayılda en az 25 dakika,
 • DİĞER İŞYERLERİNDE:
  • Az tehlikelisınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika
  • Çok tehlikelisınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika
 • Görev yaparlar. Bu sürelerin yeterli olmadığı açıktır.
 • Bize göre bu çalışma süreleri ile işyeri hekimi çalıştırma sadece işverenlere getirilmiş bir yükümlülük olmakta, yoksa kendisinden beklenen bir işlevi yerine getirebilme yeterliliği taşımamaktadır.
yeri hekimlerinin al ma s releri
İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

 • Eğer
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000
  • Tehlikeli sınıfta yer alan 1500
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve
 • daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan içinTAM GÜN ÇALIŞACAKen az bir işyeri hekimigörevlendirilir.
 • Çalışan sayısının bu sayıların tam katlarından fazla olması çalışan sayısına göre ek işyeri hekimi görevlendirilir.
 • Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.
i g venli i uzmanlar n n al ma s releri
iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

 • İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ise ilgili Yönetmeliğin 12. maddesinde düzenlenmiştir.
 • Buna göre, 10’dan az çalışanı olan ve AZ TEHLİKELİ sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başınayılda en az 60 dakikadır.
 • İş güvenliği uzmanları 11.10.2013 tarihinde yapılan değişiklik sonucu DİĞER İŞYERLERİNDE;
  • Az tehlikeli sınıfta, çalışan başınaayda en az 6 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta, çalışan başınaayda en az 8 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta, çalışan başınaayda en az 12 dakika,
 • Çalışmak zorundadırlar.
 • Tam süreli çalışması ise işyeri hekimlerinde olduğu gibidir.
yeri hekimi i g venli i uzmanlar n n ba ms zl
İşyeri hekimi/iş güvenliği uzmanlarının bağımsızlığı

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

Öte yandan Kanun isabetli olarak bu uzmanların işlerini tam bir bağımsızlık içinde mesleğin gerektirdiği etik ilkeler yerine getirmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Ayrıca işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; ve bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin İŞVEREN TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMEMESİ HÂLİNDE, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirmesi gerekir (m.8/2).

Yine Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesindeihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır (m.8/3).

yeri hekiminin yetki ve y k ml l kleri
İşyeri hekiminin yetki ve yükümlülükleri

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

 • Yönetmelikte Bakanlığın yetkili birimi olarak işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğü belirlenmiştir.
 • Ayrıca Yönetmeliğe göre bu bildirimden önce gerekli tedbirleri alması için işverene işyeri hekimi tarafından belirlenecek makul bir süre verilmesi de gerekmektedir.
 • İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halindeişin durdurulması için işverene başvurmak da işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının yetki ve yükümlülükleri arasındadır.
yeri hekimi ve i g venli i uzman n n yetki ve y k ml l kleri
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının Yetki ve yükümlülükleri

Ancak bu önemli görev ve yetkilere rağmen söz konusu kişiler için kanunda herhangi bir güvence öngörülmemiştir.

Söz konusu kişilerin yaptıkları işin niteliği göz önünde tutulduğunda böyle bir güvencenin çok önemli olduğu açıktır.

Bu nedenle kanaatimize göre Kanuna bu yönde bir hüküm konulması gerekir.

di er sa l k personeli g revlendirme zorunlulu u
Diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

İşverenler işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının dışında bir de diğer sağlık personeli görevlendirme zorundadırlar.

Diğer sağlık personelleri, İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre geçerli «diğer sağlık personeli belgesine» sahip olmak zorundadır.

Kanuna göre tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

di er sa l k personeli g revlendirme zorunlulu u1
Diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

 • Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara sahip olan vediğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde;
  • 1.1.2015 tarihine kadar EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranmaz, ancak bu kişilerin 1.1.2016 tarihine kadar söz konusu belgeye sahip olması zorunludur.
  • 1.1.2015 tarihinden sonra görevlendirileceklerde EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranır.
di er sa l k personeli g revlendirme zorunlulu u2
Diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

 • İşveren;
 • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başınayılda en az 35 dakika.
 • Diğer işyerlerinden;
  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başınaayda en az 12 dakika,
 • Diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır.

01.11.2013

ortak sa l k ve g venlik birimlerinden hizmet sat n al nmas
Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet satın alınması

İşveren işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam etmek yerine bu hizmeti isterse Kanuna uygun olarak kurulmuş olan ortak sağlık güvenlik birimlerinden de satın alabilir.

Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimleri ifade etmektedir.

Ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet satın alırken de işveren bu hizmetin tamamını almak zorunda değildir.

İşveren örneğin işyeri hekimliği hizmetini kendi istihdam ettiği işçi ile yerine getirirken iş güvenliği hizmetini OSGB’den satın alabilir.

Ancak bize göre bu konuda da hizmetin alınan kısmının kendi içinde bir bütünlük arz etmesi gerekir

osgb sorumluluk
OSGB- Sorumluluk

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

Belirtelim ki işverenler OSGB’leri denetlemek, işyerinde alınması gereken önlemlerin alınıp alınmadığını izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek zorundadırlar.

Zira işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz (m.4/2).

Her ne kadar Kanunda, ortak sağlık güvenlik birimlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumlu (m.8/3) oldukları belirtilmişse de bu durum işverenin gerek işçiye gerek Devlete karşı yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi sorumluluklarını da ortadan kaldırmaz.

yeri sa l k ve g venlik birimlerinin kurulu u
İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu
 • Kanuna göre, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda;işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar (m.8/6).
 • İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, işyeri sağlık ve güvenlik birimi
  • en az bir işyeri hekimi ile
  • işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının
  • görevlendirilmesi ile oluşturulur.
 • İşveren bu birimde diğer sağlık personeli de görevlendirebilir.
sa l ve g venli i kurulu kurma y k ml l
İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma yükümlülüğü

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

 • Kanuna göre işveren,
  • Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve
  • altı aydan fazla süren
  • sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde
 • iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
 • Görüldüğü gibi Kanunda iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma yükümlülüğü bakımından işverenin belirli bir büyüklükte olması aranmış, bu bakımdan 4857 sayılı Kanundaki sayı aynen benimsenmiştir.
 • İşverenin birden fazla işyeri varsa ve işverenin elli sayısını geçen her işyeri için ayrı ayrı kurul kurma yükümlülüğü vardır.
sa l ve g venli i kurulu kurma y k ml l1
İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma yükümlülüğü

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

 • Kanuna göre; ALTI AYDAN FAZLA SÜREN ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU HALLERDE;
  • KURUL OLUŞTURMASI GEREKMEYEN ASIL İŞVEREN ve ALT İŞVERENİN
  • toplam çalışan sayısı elliden fazla ise,
  • koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla,
  • asıl işveren ve alt işveren tarafından BİRLİKTE BİR KURUL OLUŞTURULUR.
 • Belirtelim ki düzenleme bizce isabetlidir.
 • Ancak düzenleme birçok açıdan yeni sorunları da beraberinde getirecektir.
sa l ve g venli i kurulu kurma y k ml l2
İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma yükümlülüğü

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

 • Öncelikle bu kurulların oluşumunda sorun yaşanacaktır. Zira bu kurullarda bulunması gereken birçok kişi vardır.
 • Gerçekten Yönetmeliğe göre kurullar,
  • İşveren veya işveren vekili,
  • İş güvenliği uzmanı,
  • İşyeri hekimi,
  • İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
  • Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
  • Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
  • Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilciden
 • Oluşmaktadır.
sa l ve g venli i kurulu kurma y k ml l3
İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma yükümlülüğü

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. 

İş güvenliği uzmanı kısmi süreli çalışıyor ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veyaidari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.

Yönetmeliğe göre, asıl işveren ve alt işveren tarafından ORTAK KURULACAK KURULLARDAüyeler ve kurul sekreteri asıl işveren ve alt işveren tarafından ORTAK KARARLA ATANIR.

Ancak eğer işyerinde birden fazla alt işveren varsa bu nasıl sağlanacaktır?

sa l ve g venli i kurulu kurma y k ml l4
İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma yükümlülüğü

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

Kanunda yukarıda belirtilen olasılığın dışında bir başka olasılık daha düzenlenmiştir.

Buna göre, asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

Her ne kadar Kanundaki düzenlemede işyerinde sadece bir alt işveren bulunacakmış gibi bir ifade kullanılmış olsa da işyerindeki tüm alt işverenlerin kurula bir yetkili temsilci atama hak ve yükümlülüğü vardır.

Gerçekten işyerinde güvenlik, temizlik, yemek gibi yardımcı işlerde ya da İş K. m.2’ye uygun şekilde asıl işin bir bölümünde başka alt işverenler varsa bunların hepsinin kurula temsilci ataması gerekir.

sa l ve g venli i kurulu kurma y k ml l5
İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma yükümlülüğü

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

Şunu da belirtelim ki, yetkili temsilci alt işverenin o işyerinde çalışan sayısı ile orantılandırılmamıştır.

Dolayısıyla alt işverenin kaç çalışanı olursa olsun sadece bir yetkili temsilci atanması gerekir.

Öte yandan Kanunda bu temsilcilerin oy haklarının olup olmadığı, alınan/alınmayan önlemlere itiraz hakkının olup olmadığı konusunda bir düzenleme yapılmamıştır.

Kanaatimize göre söz konusu kişilerin de oy ve itiraz hakları vardır.

sa l ve g venli i kurulu kurma y k ml l6
İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma yükümlülüğü

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

Kanunda bu konuda düzenlenen bir başka olasılık ise işyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işverenin, buna karşılık kurul oluşturması gereken bir alt işverenin bulunmasıdır.

Bu durumda işveren alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.

verenin di er y k ml l kleri tedbirleri yerine getirme y k ml l
İşverenin diğer yükümlülükleri: Tedbirleri yerine getirme yükümlülüğü

Kanunda yer verilen bir başka yükümlülük de, işverenin işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanları tarafından alınan tedbirlere uyma yükümlülüğüdür.

Gerçekten Kanuna göre, işveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kuruluşlar tarafından,

iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili MEVZUATA UYGUN OLAN ve yazılı olarak beyan edilen,

TEDBİRLERİ YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

İşveren yerine getirmediği her bir tedbir için idari para cezası ile karşı karşıya kalabilecektir.

l m yapma acil durum planlar olu turma tahliye
Ölçüm yapma- acil durum planları oluşturma-tahliye

İşveren,

 • İşyerinde gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar,
 • acil durum planlarını hazırlar.
 • Acil durumlarla mücadele için
 • işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak;
 • önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir,
 • araç ve gereçleri sağlayarak EĞİTİM VE TATBİKATLARI yaptırır.
 • ekiplerin hazır bulunmalarını sağlar.
verenin di er y k ml l kleri bilgilendirme y k ml l m 16
İşverenin diğer yükümlülükleri: Bilgilendirme yükümlülüğü (m. 16)

İşveren iş sağlığı ve güvenliği konusunda görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kuruluşların,

çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında

bilgilendirilmesini sağlar.

Bu bilgilendirme başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanlar ile bunların işverenlerini de kapsar.

Dolayısıyla işverenler kendi işyerlerine çalışmak için gelen alt işveren işçilerini, geçici iş ilişkisi kurulan işverenlerin işçilerini veya müteahhit işçilerini bilgilendirmek zorundadır.

kazalar n n kayd n n tutulmas m 14
İş kazalarının kaydının tutulması (m.14)
 • Kanun iş kazaları ve meslek hastalıklarının takibine ilişkin düzenlemeler de yapmıştır.
 • Buna göre işveren;
  • işkazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar bunlarla ilgili raporları düzenler.
  • Kanuna göre işveren sadece iş kazalarının değil, az daha olacaktı olaylarının da kaydını tutmak, bunlarla ilgili rapor düzenlemek zorundadır.
  • Gerçekten Kanuna göre, işveren işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde (az daha olacaktı olayları) işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya ÇALIŞAN, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olanolayları inceleyerek bunlar ile ilgili RAPORLARI DÜZENLER.
kazas n n bildirimi m 14
İş kazasının bildirimi (m.14)
 • İşveren,
  • İŞ KAZALARINI KAZADAN SONRAKİ ÜÇ İŞ GÜNÜ İÇİNDE,
  • meslek hastalıklarını ise, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur.
 • Bu konuda da bir hususa dikkat çekmek gerekmektedir. 6331 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun arasında tanım farklılığı bulunmaktadır.
 • Bize göre daha geniş olan 5510 sayılı Kanundaki kaza kavramına göre bildirim yapmak gerekir.
al anlar n e itimi m 17
Çalışanların eğitimi (m.17)
 • 6331 sayılı Kanunda üç tür eğitim öngörülmüştür. İlki; çalışanların
  • işe BAŞLAMALARINDAN ÖNCE,
  • çalışma yeri veya İŞ DEĞİŞİKLİĞİNDE,
  • iş EKİPMANININ DEĞİŞMESİ hâlinde veya
  • YENİ TEKNOLOJİ uygulanması hâlinde verilen OLAĞAN EĞİTİM’DİR.
 • İşveren bu eğitimi tüm çalışanlarına vermelidir.
 • İkincisi; iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana İLAVE EĞİTİMverilmesi gerekir.
 • Üçüncüsü ise, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzakkalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi YENİLEME EĞİTİMİ’dir.
al anlar n e itimi m 171
Çalışanların eğitimi (m.17)
 • Çalışanların eğitimi konusunda Yönetmelik çıkarılmıştır Yönetmeliğe göre,
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde YILDA en az bir defa.
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde İKİ YILDAen az bir defa.
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ÜÇ YILDA en az bir defa
 • tekrarlanır.
 • Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
  • Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
  • Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
  • Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
 • olarak her çalışan için düzenlenir.
al anlar n e itimi m 172
Çalışanların eğitimi (m.17)
 • Kanuna göre, geçici iş ilişkisi kurulan işveren geçici işçiye karşı iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesini sağlar.
 • Kanunda “verir” denilmediği için bu sorumluluk işçinin asıl işverenin, yani ödünç verenin sorumluluğunda olduğunu kabul etmek gerekir.
 • Ama geçici işveren de bu hususu araştırmak ve eğer işçi bu eğitimi almamışsa alması için gerekli işlemleri yapmak zorundadır.
 • Alt işveren işçileri bakımından ise böyle bir yükümlülük öngörülmemiştir.
 • Öte yandan mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE, yapacağı işle ilgili Mesleki Eğitim Aldığını Belgeleyemeyenler ÇALIŞTIRILAMAZ.
al anlar n g r lerinin al nmas ve kat l mlar n n sa lanmas m 18
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması (m.18)
 • Kanuna göre, İşveren,
  • İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi,
  • Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi,
  • Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi v.s. konularında,
 • destek elemanları ile ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN aşağıdaki konularda önceden görüşlerinin alınmasını sağlar.
 • Belirtelim ki Kanun işçilere danışılması gerektiğini düzenlemiş, ama onaylarının alınmasını aramamıştır.
sa l k g zetimi m 15
Sağlık gözetimi (m.15)
 • İşveren, çalışanların
  • İşe girişlerinde,
  • İş değişikliğinde,
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde TALEP ETMELERİ HÂLİNDE,
  • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla,
 • sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten SAĞLIK RAPORU OLMADAN İŞE BAŞLATILAMAZ.
al an temsilcisi m 20
Çalışan temsilcisi (m.20)
 • 6331 sayılı Kanunla birlikte işveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak, DENGELİ DAĞILIMA ÖZEN GÖSTERMEK KAYDIYLA, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, çalışan temsilcisi/temsilcileri görevlendirmek zorundadır.
 • Çalışan temsilcisi sayısı işyerinde çalışan sayısına göre altı temsilciye kadar çıkabilmektedir.
 • Kanunda da belirtildiği gibi, çalışan temsilcisi seçimle görevlendirilebileceği gibi atama yoluyla da görevlendirilebilir.
 • Ancak Kanunda ifade dikkate alındığında asıl olanın seçim olduğu görülmektedir.
al an temsilcisi m 201
Çalışan temsilcisi (m.20)
 • Öte yandan Kanunda dengeli dağılımdan söz edildiği için, işveren örneğin üretim, satış, pazarlama, yönetim v.s. gibi departmanlara göre ayrı ayrı temsilci atamalı ya da seçim buna göre yapılmalıdır.
 • Üretim bölümünde de farklı farklı risk kaynakları varsa buna göre de bir dağılımın gözetilmesi isabetli olur.
 • Kuşkusuz az sayıda çalışanın olduğu işyerlerinde çalışan temsilcisinin tehlike kaynağının daha fazla olduğu bölümden seçilmesi daha isabetli olacaktır.
 • Bu konuda son olarak eklemek gerekirse, 19. maddede “İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar” denilmektedir.
ayn alanda birden fazla i veren varsa
Aynı alanda birden fazla işveren varsa
 • Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır.
 • Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır.
 • Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.
dari para cezalar
İdari Para Cezaları

Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi ve işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların gidermeyen işverene, her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2 bin TL (2014 yılı için 2.240 TL) ceza uygulanacak.

İş yerinde iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene, görevlendirmediği her kişi için 5 bin TL (2014 yılı için 5.601 TL), aykırılığın devam ettiğiher ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2 bin 500 TL (2014 yılı için 2.800 TL);

07.11.2012

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

dari para cezalar1
İdari Para Cezaları

Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamayan, İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamayan,

Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmeyen,

işverene her bir ihlal için 1 bin 500 TL (2014 yılı için 1.680 TL);

Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmeyen işverene her bir tedbir için ayrı ayrı 1000 TL (2014 yılı için 1.120 TL),

07.11.2012

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

dari para cezalar2
İdari Para Cezaları

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlayan,

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmayan,

işverene her bir ihlal için ayrı 1500 TL (2014 yılı için 1.680 TL),

10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3000 TL (2014 yılı için 3.361 TL), aykırılığın devam ettiği her ay için 4500 TL (2014 yılı için 4.851 TL),

İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamayan işverene 1500 TL (2014 yılı için 1.680 TL),

07.11.2012

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

dari para cezalar3
İdari Para Cezaları

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlayan,

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmayan, işverene her bir ihlal için ayrı 1500 TL (2014 yılı için 1.680 TL),,

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım ile Tahliye başlıklı 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için 1000 TL (2014 yılı için 1.120 TL), aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

07.11.2012

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

dari para cezalar4
İdari Para Cezaları

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmayan, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemeyen,.

İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlemeyen, işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı 1500 TL (2014 yılı için 1.680 TL),

İş kazası ve meslek hastalığı üç iş günü içerisinde SGK’ya bildirmeye işverene 2000 TL, (2014 yılı için 2.240 TL),

07.11.2012

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

dari para cezalar5
İdari Para Cezaları

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeyen,

Sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına 2000 TL (2014 yılı için 2.240 TL),ikibin Türk Lirası,

Sağlık gözetimi ve sağlık muayenelerini yaptırmayan ve tehlikeli/ çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakların yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatan işverene sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1000 TL (2014 yılı için 1.120 TL)

07.11.2012

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

dari para cezalar6
İdari Para Cezaları

Çalışanları işyerinde karşılaşılabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirleri ve kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında, bilgi vermeyen işverene, bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1000 TL, (2014 yılı için 1.120 TL),

Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermeyen ve Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyen işverene, her bir çalışana için 1000 TL, (2014 yılı için 1.120 TL),

07.11.2012

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

dari para cezalar7
İdari Para Cezaları

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için ayrı ayrı 1000 TL (2014 yılı için 1.120. Tl),

Çalışan temsilcisi görevlendirmeyen ve görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarını kısıtlayan ya da gerekli imkânları sağlamayan işverene 1000 TL (2014 yılı için 1.120 TL),

Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkını engelleyen işverene 1500 TL (2014 yılı için 1.680 TL),

07.11.2012

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

dari para cezalar8
İdari Para Cezaları

İş sağlığı ve güvenliği kurulubaşlıklı kanunun 22 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerinegetirmeyen işverene her bir aykırılık için ayrı ayrı 2000 TL (2014 yılı için 2.240 TL),

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanmayan ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarmayan ve bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere5000 TL (2014 yılı için 5.601 TL),

Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene 5000 TL (2014 yılı için 5.601 TL),

07.11.2012

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

dari para cezalar9
İdari Para Cezaları

İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren, işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi 10.000 TL (2014 yılı için 11.203 TL),

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemeyen veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeyen, işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için 1000 TL (2014 yılı için 1.120 TL), aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50.000 TL (2014 yılı için 56.018 TL),

07.11.2012

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

dari para cezalar10
İdari Para Cezaları

Güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene 80.000 TL (2014 yılı için 89.629 TL),

Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.000 TL (2014 yılı için 1.120 TL),

idari para cezası verilir.

07.11.2012

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

dari para cezalar ve tiraz yolu
İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolu

Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir.

Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren OTUZ GÜN İÇİNDE ÖDENİR.

İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir.

İdari para cezalarına itirazlar Sulh Ceza Mahkemesine yapılacaktır.

07.11.2012

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

slide69
Teşekkürler…

nursenca@hotmail.com