slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bankovní unie EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bankovní unie EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Bankovní unie EU - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

Bankovní unie EU. Exportn í forum 2013 Trutnov. Bankovní unie – hlavní součásti. Jednotný mechanismus do hledu (Single Supervisory Mechanism - SSM ) Evropský stabilizační mechanismus (European Stabilisation Mechanism - ESM ) Jednotný systém pojištění vkladů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bankovní unie EU' - bairn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bankovn unie eu

Bankovní unie EU

Exportní forum 2013

Trutnov

bankovn unie hlavn sou sti
Bankovní unie – hlavní součásti

Jednotný mechanismus dohledu

(Single Supervisory Mechanism - SSM)

Evropský stabilizační mechanismus

(European StabilisationMechanism -ESM)

Jednotný systém pojištění vkladů

(Single Deposit Guarantee Scheme - DGS)

Jednotná pravidla(Single Rulebook - SRB)

jednotn mechanismus do hledu ssm
Jednotný mechanismus dohledu - SSM

Balíček legislativních návrhů k ustavení SSM dosud prochází schvalovacím procesem EU – dosavadní hlavní milníky:

12. 9. 2012 – Evropská komise předložila původní návrhy

29. 6. 2012 – summit nejvyšších představitelů Eurozóny

13. 12. 2012 – Rada ECOFIN

19. 3. 2013 – dosažení dohody v rámci tzv. trialogů mezi Radou EU, Evropským parlamentem a Evropskou komisí

jednotn mechanismus do hledu ssm1
Jednotný mechanismus dohledu - SSM

Hlavní body legislativních návrhů k ustavení SSM:

SSM by měl zahrnovat země Eurozóny; ostatní členské země EU se mohou dobrovolně do systému zapojit formou užší spolupráce mezi ECB a jejich národními regulátory;

ECB bude přímo dohlížet nad bankami v Eurozóně, jejichž aktiva přesahují 30 mld EUR, nebo představují více než 20% HDP mateřské země, anebo které požádaly o/obdržely finanční pomoc od EFSF či ESM (tj. cca 140 nejvýznamnějších bank);

Ačkoli nad ostatními bankami budou nadále dohlížet národní regulátoři, ECB bude jejich činnost monitorovat a kdykoli bude moci intervenovat v jakékoli ze zhruba 6.000 bank v Eurozóně, aby zajistila konzistentní přístup k dodržování dohledových standardů;

EBA (European BankingAuthority) zpracovává jednotnou příručku dohledu (Single Rulebook) s cílem zajistit jednotnost bankovního dohledu ve všech 27 zemích EU;

Dohledová činnost národních regulátorů bude integrována v rámci SSM – ECB bude např. moci zasílat národním regulátorům instrukce a národní regulátoři budou mít vůči ECB určité notifikační povinnosti.

evropsk stabiliza n mechanismus esm
Evropský stabilizační mechanismus - ESM

ESM má postavení mezivládní finanční instituce se sídlem v Lucemburku.

Smlouva o vytvoření ESM byla podepsána 2. 2. 2012 a vstoupila v platnost 27. 9. 2012.

Smluvními stranami je 17 členských států Eurozóny:

BE, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, SK, FI  

Převzala úkoly dosud plněné EFSF (European Financial Stability Facility)

Pokud se banka v Eurozóně dostane do potíží, její záchranu, popř. bankrot, by měla řídit společná instituceo náklady by se měly dělit země Eurozóny. Řeší se, zda i tato role připadne ECB.

jednotn syst m poji t n vklad dgs
Jednotný systém pojištění vkladů – DGS :

Vkladatelé by měli požívat jednotné ochrany vkladů do určité výše (např. 100.000 EUR) v kterémkoli státě EU.

Předpokládá se ustavení zvláštního fondu, který by za vklady ručil.

Pokud by prostředky fondu nestačily, opět by se o náklady dělily všechny země Eurozóny.

Cílem je posílit důvěru v celý bankovní systém v EU.

bankovn unie eu ale k emu ji pot ebujeme
Bankovní unie EU – ale k čemu ji potřebujeme?

Harmonizace pravidel bankovního dohledu a odstranění současných nekonzistencí při dohledu nad bankovními skupinami (home-host issue)

Jednotná monetární politika

Stabilita jednotné měny – Euro

Kolapsy bank v zemích Eurozóny (Kypr, Island, Řecko, ...)

bankovn unie eu co je skute n m d vodem
Bankovní unie EU – co je skutečným důvodem?

Skutečným důvodem zavedení bankovní unie v EU je nutnost posílit vnitřní integraci Eurozóny

Bankovní unie v širším kontextu je jedním z mnoha dílčích kroků politického vedení EU, navrženým a uskutečněným s cílem kompenzovat hlavní příčinu problému:Zavedení společné měny – měnové unie - v měnově neoptimální zóně!

m nov optim ln z na
Měnově optimální zóna

Politická konvergence – volný pohyb osob

Vyrovnaná obchodní bilance – volný pohyb zboží

Vyrovnaná kapitálová bilance – volný pohyb kapitálu

Makroekonomická konvergence – stabilita a nízká volatilita směnného kurzu, sbližování úrokových sazeb

Fiskální konvergence – fiskální politiky (daně, investice, sociální schemata, ... ) mají podobný/shodný účinek na státní rozpočet – deficit/přebytek

existuj m nov optim ln z ny
Existují měnově optimální zóny?

Švýcarská kantonální konfederace

Spojené státy americké (?)

Německá spolková republika (i po sjednocení?)

Ruská federace (?)

z kon m nov optim ln z ny
Zákon měnově optimální zóny

Makroekonomická teorie:

„Společná měna může být stabilní, pouze je-li zavedena v měnově optimální zóně“

Matematická logika:

Společná měna je stabilní (tvrzení A) tehdy a jen tehdy, je-li zavedena v měnově optimální zóně (tvrzení B)

Jde o Ekvivalenci dvou tvrzení: A < = > B

nebo-li o: podmínku nutnou a postačující

spole n m na v m nov neoptim ln z n
Společná měna v měnově neoptimální zóně

Historická zkušenost:Společnou měnu v měnově neoptimální zoně lze zavést a udržet pouze násilnou cestou

Zkušenost EU:Společnou měnu ve společné, měnově neoptimální zóně lze zavést a udržet postupnou integrací institucionálních struktur - například Bankovní unií – a posilováním centrálních pravomocí a kompetencí s cílem zajistit potřebnou makroekonomickou stabilitu a fiskální konvergenci

mal prava z kona velk krok pro euroz nu
Malá úprava zákona, velký krok pro Eurozónu

Modifikovaný zákon měnově optimální zóny z dílny politiků EU:

„Podmínka optimální měnové zóny není pro zavedení a udržení společné měny nutná“

Jde pouze o Implikaci dvou tvrzení: B= > A

nebo-li o: podmínku postačující, nikoli však nutnou

Závěr EU: „Stabilní společnou měnu lze zavést a udržet (tvrzení A) v měnově neoptimální zóně realizací jiných implikujících podmínek“

Exituje C = B a C = > A, Existuje D = B a D = > A, Existuje E = B a E = > A, atd.

/

/

/

co bude n sledovat po bankovn unii
Co bude následovat po Bankovní unii?

Budování Eurozóny Měnově neoptimální zóna (non B), celní unie

(demokraticky?)

Měnová unie (A)

Bankovní unie (C)

Fiskální unie (D)

Politická unie (E) Budování imperia

(nedemokraticky)

z v r
Závěr

V Evropské unii probíhá proces ignorující makroekonomické zákony, popírající logiku demokratického vývoje a směřující k postupné akumulaci ekonomické a politické síly v rukou centrálních administrativních struktur

V následujících letech budeme svědky postupné realizace dalších kroků, kterými budou snahy o vytvoření fiskální a následně politické unie v rámci EU ve snaze (pod záminkou?) udržení měnové unie v tzv. Eurozóně

Následující krize v pesimistickém scénaři nepovedou k revizi dosavadních kroků a k návratu k původní myšlence vytvoření EU jako sdružení zemí pro volný pohyb osob, zboží a kapitálu, ale naopak ještě budou posilovat nastoupený trend