gaisrin s saugos priemoni bandymai ir sertifikavimas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
gaisrinės saugos priemonių bandymai ir sertifikavimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
gaisrinės saugos priemonių bandymai ir sertifikavimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

gaisrinės saugos priemonių bandymai ir sertifikavimas - PowerPoint PPT Presentation


  • 290 Views
  • Uploaded on

Min daugas Grigonis Gaisrinių tyrimų centro Atsparumo ugniai bandym ų skyriaus viršininkas Tel. ( 8 5) 249 1331 El. paštas m.grigonis@vpgt.lt. gaisrinės saugos priemonių bandymai ir sertifikavimas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

gaisrinės saugos priemonių bandymai ir sertifikavimas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gaisrin s saugos priemoni bandymai ir sertifikavimas

Mindaugas Grigonis

Gaisrinių tyrimų centro

Atsparumo ugniai bandymų skyriaus viršininkas

Tel. (85) 249 1331

El. paštas m.grigonis@vpgt.lt

gaisrinės saugos priemonių bandymai ir sertifikavimas

gsp sertifikavimas lietuvoje

Vykdomas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. D1-438 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ (Žin., 2009, Nr.92-3952);

Visoms GSP, esančioms šiame įsakyme nurodyta 1 atitikties įvertimo schema;

Gaisrinio aptikimo ir signalizavimo sistemoms privalomas CE ženklas.

GSP Sertifikavimas Lietuvoje
gaisrin s saugos priemon s statinyje
Gaisrinės saugos priemonės statinyje

A, B, C – plieninių konstrukcijų priešgaisrinės dangos (cementinės, besipučiančios, plokštės ir kt.)

D, F – priešgaisriniai ortakiai ir sklendės

E – angų sandarinimo priemonės

G, K, L – priešgaisrinės durys

H – priešgaisrinės pertvaros

I, J, N – priešgaisrinės stiklintos sistemos

sertifikavimas pagal darni sias technines specifikacijas

Dauguma GSP, neturi produkto standarto (EN), tačiau kai kurių GSP atitiktį galima vertinti pagal Europos techninius liudijimus (ETL), t.y. pagal darniąsias produkto technines specifikacijas, parengtas pagal Europos techninių liudijimų organizacijos (EOTA) rekomendacijas (ETAG)

Pvz.: ETAG 018 – priešgaisrinėms dangoms, ETAG 026 – angų ir siūlių sandarinimo priemonėms)

Tokiu atveju kai GSP gamintojo produktą įvertina notifikuota sertifikavimo įstaiga pagal ETL ir išduodą CE sertifikatą, produktas gali būti tiekiamas į EB šalis be papildomų sertifikavimo procedūrų. Svarbu kad sutaptų toje šalyje keliami reikalavimai produktui su produkto įvertinta sritimi.

Gamintojas (arba tiekėjas) pateikia produkto Atitikties deklaraciją

Sertifikavimas pagal darniąsias technines specifikacijas
pagrindiniai sertifikavimo proced ros etapai

gamintojo gamybos sąlygų įvertinimas;

bandinių atranka gamykloje (arba prekybos vietoje);

produkto savybių nustatymas bandymais;

bandymo rezultatų įvertinimas (išplėstinis taikymas, klasifikavimas);

sprendimas dėl sertifikato išdavimo;

produkto ženklinimas atitikties ženklu;

priežiūros metu vykdomas pakartotinis/periodinis gamintojo gamybos sąlygų įvertinimas;

Pagrindiniai sertifikavimo procedūros etapai:
slide8

Atitikties vertinimas

1+

1

2+

2

3

4

Įsipareigojimai gamintojui

Gamybos kontrolė

X

X

X

X

X

X

Gamykloje atrinktų bandinių bandymas pagal numatytą planą

X

X

X

Pradinis tipo bandymas

X

X

X

Įsipareigojimaipaskelbtajai įstaigai

Pradinis tipo bandymas

X

X

X

GKS pradinis įvertinimas

X

X

X

X

GKS priežiūra

X

X

X

Bandinių priežiūros kontroliniai bandymai

X

X = būtinas įsipareigojimas

Atitikties įvertinimo schemos

STR 1.01. 04 : 2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2140; 2003, Nr. 51-2295)

sertifikuot gamini enklinimas

Atitikties sertifikatas ir atitikties priežiūros sutartis suteikia teisę ženklinti produktą:

- CE ženklu, jei atitiktį įvertino paskelbtoji (notifikuota) Sertifikavimo įstaiga pagal darniąsias technines specifikacijas;

- atitikties (sertifikacijos) ženklais ( pvz. GĮAŽ-01 – GTC ar PSZ-1 – SPSC), kai atitiktis buvo vertinama nacionaliniu lygiu (kai produktas neturi darniosios techninės specifikacijos).

Sertifikuotų gaminių ženklinimas

Produkto sertifikavimo ženklas žymi sertifikuotą produktą, kad vartotojai jį lengvai atskirtų nuo kitų produktų, kurių atitiktis nebuvo įvertinta.

Produkto sertifikavimo ženklas reiškia, kad juo pažymėtas produktas atitinka tam produktui taikomo standarto reikalavimus.

statybos gamini ir statinio konstrukcij gaisrinis klasifikavimas

STR 2.01.04:2004

Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai

7 priedas

Elektros kabelių degumo klasės

Gaisrinis klasifikavimas pagal „Skirtingų gaisrinių techninių charakteristikų statybos produktų sąvadą“

arba pagal produkto techninę specifikaciją

Pagal atsparumo ugniai bandymų duomenis

LST EN 13501-2,3,4

Pagal degumo bandymo duomenis

LST EN 13501-1

Pagal išorinio ugnies veikimo bandymo duomenis

LST EN 13501-5

LST EN 1363-1,2,3

Bendrieji ir specialieji reikalavimai

LST EN ISO1182

Nedegumo bandymas

LST EN 1716

Kolorimetrinė bomba

LST ENV 1187

Ugnies išplitimas.

LST EN 1364-1:2002 Nelaikančiųjų elementų atsparumo ugniai bandymai. 1 dalis. Sienos

LST EN ISO 11925-2

Užsidegamumo bandymas

LST EN 13823

SBI

LST EN 1634-1, 2, 3 Durys ir užtvaros

Durų apkaustai

Dūmams sandarios durys

LST EN 9239-1 Grindų klojinių bandymas

Kiti LST EN ......

produktai

Statybos gaminių ir statinio konstrukcijų gaisrinis klasifikavimas
statybos gamini ir konstrukcini element degumo klasifikavimas
Statybos gaminių ir konstrukcinių elementų degumo klasifikavimas
  • Papildoma klasifikacija pagal:
  • dūmų susidarymą s1, s2, s3;
  • liepsnojančius lašelius bei daleles d0, d1, d2.
degumo bandymo metoda i ir renginai 1
Degumo bandymo metodai ir įrenginai (1)
  • LST EN ISO 1182:2004 Statybosgaminiųdegumobandymai. Nedegumobandymas.
degumo bandymo metoda i ir renginai 2
Degumo bandymo metodai ir įrenginai (2)

LST EN ISO 1716:2004Statybos gaminių degumo bandymai. Degimo šilumos nustatymas

degumo bandymo metoda i ir renginai 3
Degumo bandymo metodai ir įrenginai (3)

LST EN 13823:2002 Statybos gaminių degumo bandymai. Statybos gaminiai, išskyrus grindų klojinius, termiškai veikiami vienu degančiu objektu.

degumo bandymo metoda i ir renginai 4
Degumo bandymo metodai ir įrenginai (4)

LST EN ISO 11925-2:2003 Degumobandymai. Statybosgaminiųužsidegamumasnuotiesioginioliepsnospoveikio. 2 dalis. Bandymasvienaliepsniušaltiniu

atsparumo ugniai bandymo metoda i ir renginai
Atsparumo ugniai bandymo metodai ir įrenginai

Horizontali ir vertikali atsparumo ugniai krosnys tenkinančios standarto EN 1363-1 “Atsparumo ugniai bandymai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai” reikalavimus

statybini konstrukcij atsparumas ugniai 3
Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai (3)

Visų bandymų ir kriterijų R, E, I, W minutėmis išmatuotaslaikas apvalinamas iki artimiausios mažesnės vertės, esančios šioje eilutėje:

15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360

Žymėjimo pavyzdžiai:

R 15; E 20; I 30; REI 45; EI 120 ir t.t.

Tas pats gaminys gali turėti ir kelias klases:

REI 15, EI 30, E 120.

tiesiogin taikymo sritis

Apibrėžta klasifikavimo standarte EN 13501-1, 2, 3, 4, 5;

Apibrėžta gaminio, statybinės konstrukcijos bandymo standartuose;

Notifikuotų įstaigų rekomendacijose bei atskiruose sprendimuose, kuriuos galima rasti adresu:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.positionpapers

Sprendimą dėl tiesioginės ar išplėstosios taikymo srities pakeitimo priima tik notifikuota/akredituota atitikties vertinimo ar bandymo įstaiga.

Tiesioginė taikymo sritis
i pl stin taikymo sritis

Išplėstojo taikymo standartuose, pvz:

LST EN 15254-2 Išplėstinis atsparumo ugniai bandymų rezultatų taikymas. Nelaikančiosios sienos. 2 dalis. Mūras ir gipsinės sienų plokštės

prEN 15254-3 Išplėstinis atsparumo ugniai bandymų rezultatų taikymas. Nelaikančiosios sienos. 3 dalis. Lengvasvorės pertvaros

LST EN 15254-4 Išplėstinis atsparumo ugniai bandymų rezultatų taikymas. Nelaikančiosios sienos. 4 dalis. Įstiklintos konstrukcijos ;

prEN 15254-5Extended application of results from fire resistance tests – Non-loadbearing walls – Part 5: Metal sandwich panel construction;

prEN 15254-6Extended application of results from fire resistance tests – Non-loadbearing walls – Part 6: Demountable partition.

Notifikuotų įstaigų rekomendacijose bei atskiruose sprendimuose, kuriuos galima rasti adresu:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.positionpapers

Išplėstinė taikymo sritis
i pl stosios taikymo srities vertinimo schema

Pateikiama bandymų ataskaita

Viskas atitinka galiojančiam bandymų standartui

Taip

NE

Standartinio bandymo techninių pakeitimų veiksnių vertinimas bandymo rezultatams

current edition

Veiksnys

Taip

Ruošiama išplėstojo taikymo (EXAP) ataskaita

NE

Veiksniai gali būti apskaičiuoti

TAIP

Pritaikyti (*) publikuotus rezultatus

Ne

Jūs negalite naudoti laiko verčių išplėstosios ataskaitos ruošimui

Klasifikavimas pagal 13501-x

Išplėstosios taikymo srities įvertinimo schema
bandym atlikimo tvarka

Užsakymo dėl bandymo ir techninės specifikacijos apie gaminį pateikimas

Darbų sutarties sudarymas (planavimas)

Bandinių pateikimas

Bandinių parengimas ir kondicionavimas

Bandymo atlikimas

Bandymo ataskaitos parengimas

Klasifikavimo ataskaitos parengimas

Klasifikavimo ataskaitos parengimas su išplėstąją taikymo sritimi

Bandymų atlikimo tvarka
slide24

Ačiū už dėmesį!

Klausimai ir atsakymai