haugalandsl ftet samarbeid korus vest stavanger n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

HAUGALANDSLØFTET samarbeid KORUS VEST, Stavanger. KoRus vest, Stavanger. Ett av syv regionale kompetansesentre innen rusmiddelspørsmål Helsedirektoratet oppdragsgiver

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - badru


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
korus vest stavanger
KoRus vest, Stavanger

Ett av syv regionale kompetansesentre innen rusmiddelspørsmål

Helsedirektoratet oppdragsgiver

Kompetansesenteret skal bidra med informasjon, kompetanse - og metodeutvikling innen forebygging, tidlig intervensjon og behandling. 

Målgrupper:

Kommuner, spesialisthelsetjeneste, arbeidsliv og frivillig sektor

l nnsomt investere i tidlig barndom
LØNNSOMT Å INVESTERE I TIDLIG BARNDOM

– Å iverksette tiltak så tidlig som mulig overfor et vanskeligstilt barn har både størst effekt og er økonomisk lønnsomt (økonomiprofessor og Nobelprisvinneren James Heckman)

Økonomi professoren ved University og Chicago mener at det å investere i barns sosio-kulturelle ferdigheter – som utholdenhet, motivasjon og selvtillit – er den mest lønnsomme investeringen for å bedre vanskeligstilte barns muligheter. Han viser til hvordan veldig mange av ulikhetene senere i livet avgjøres av hvilke muligheter barnet fikk i tidlig barndom.

- De første leveårene til et barn er viktige for å utvikle kognitive ferdigheter. Dersom samfunnet griper inn tidlig nok, kan det bedre barnets kognitive og sosiale ferdigheter. Dette er langt mer effektivt og rimeligere enn å iverksette tiltak når barnet blir større, sier Heckman.

slide4

.... ”lykkes det at sikre et voksenliv som selvforsørgende for blot et ud af fem børn, som de tidlige indsatser rettes imod, vil der ud over den menneskelige gevinst også være tale om en samfundsøkonomisk gevinst.”

Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA), november 2010.

korus vest bidrar i 2012 med bla
Korus Vest bidrar i 2012 med bla:
 • Kurs MI (motiverende samtale- god samtaleteknikk) tilbys 120 fagpersoner 2 dagers kurs
 • 90 Helsesøstre MI, TWEAK; EPDS
 • Kurslederkurs 30 MI instruktører – 7 dagers utdanning
 • Tidlig innsats i barnehagen – 140 deltakere i 14nov - Karmøy
 • Bedre Tverrfaglig Innsats /nasjonalt prosjekt/Tysvær/Haugesund
 • Fra bekymring til handling – implementering av veileder
 • Kurs i tverrfaglig samarbeid – i ly eller lys av taushetsplikten. Rikke Lassen april 2013
 • Prosjektstøtte til kommunene, Tidlig innsats, innenfor rus/ psykisk helse. Bør inkludere tverrfaglig satsning og inkludere flere kommuner.
 • ”Vrimledag” Nettverk og prosjektstøtte til kommuner
 • Totalt i 2012 kr: 300.000,- + 1.000.000 til BTI
 • Bidrar inn mot prosjektet med stillingsressurs og deltakelse i prosjektgrupper
 • Reklamerer for Haugalandsløftet
 • Kontakt og ”døråpner” inn mot andre kompetansemiljø, RVTS, RKBU, fylkesmennene..
 • Gevinst: Påvirke satsingen i HL. Mulighet å formidle virksomme forebyggingsstrategier innen målområdet til de som jobber direkte med barna.. Få være med på å støtte og utvikle lokale tiltak. Samhandlingsreformen og den nye stortingsmeldingen rus
avtale med haugalandsl ftet 2013 17 korus nsker v re en aktiv deltaker
Avtale med Haugalandsløftet – 2013/17Korus ønsker å være en aktiv deltaker
 • Haugalandsløftet inkluderer fortsatt TI rus/psykisk helse som en del av satsingen
 • Rusforebyggende arbeid i skole/barnehage
 • Barnehage/skole/kommunale hjelpetjenester ses på i sammenheng – en arena fra samordnet innsats
 • Bidra med min kr 300.000,- hvert år i perioden
 • Det skal være en kontaktperson i hver kommunale prosjektgruppe for rusforebyggende arbeid og psykisk helse.
 • Bidra med personell til prosjektledelsen
 • Bidra med kompetanse på de områder der Korus kan levere og HL vil ha
 • Være en pådriver for kunnskapsbasert TI/forebygging
satsinger 2013 2017
BTI prosjekt til andre i HL

Helsesøstre, graviditet/rus

Fortsette MI opplæring

Barnehagen som arena for TI innsats rus/vold/psykisk

Kunnskap/kurs innen området

Samarbeid og økonomisk støtte til aktuelle prosjekt

Bistå på ulike arenaer

Kartleggingsarbeid i kommuner HKH – hva har vi?

Foreldre arbeid – ”UPP”

Ungdom og Rus

Bruk av Ungdata

Barn i Rusfamilier

Grunnkurs i rus

Doping

Rusmiddelpolitiske handlingsplaner

Være med på å mobilisere ulike kompetansemiljø inn mot HL

Inngå avtale innen 31.01.13

Satsinger 2013 - 2017
bakgrunn for tanken om fonnamodellen etne nov 2010
Bakgrunn for tanken om ”Fonnamodellen” ETNE nov 2010

TI er et prioritert nasjonalt satsningsområde

Et ledd i folkehelsearbeidet og samhandlingsreformen

kunnskap om risiko og symptomer

Fra Bekymring til handling

Kommuner må forholde seg til mange

statlige satsinger, føringer og tilskuddsmidler , stimuleringsmidler, lite samkjørte,

KoRus Vest (Bergen/Stavanger), Helsedirektoratet, Fylkesmennene, KS, Bufetat, spesialisthelsetjenesten osv. osv. mm

Behov for kompetanseheving; system og handlingsverktøy

fonna modellen
FONNA- MODELLEN

Samarbeidsutvalget

Felles fokus/Strategisk tenkning

Bevisstgjøring, Samhandling i Fonna gjennom: Kompetansedeling

Prosjektstøtte og Nettverk og Erfaringsdeling

Erfaringsdeling, kompetansetiltak, veiledning, bistand og prosjektsamarbeid

Kommuner, HF og andre

T I- utvalg: Opprettet av samarbeidsutvalget med representanter fra HF, KoRus, Fylkesmann, BUFetat, KS, Høgskolen, Haugaland a.senter, 3-4 kommuner evnt andre. Dette blir en ressursgruppe for Tidlig intervensjon på rusområdet fra graviditet og opp til unge opp til 23 år.

Kontaktpersoner hos samarbeidende kommuner/instanser oppnevnes. De skal være ressurspersoner

Oversikt og felles vurdering og drøfting av sentrale føringer og tildeling av statlige prosjektmidler fra ulike instanser. Lettere å ha oversikt

Noen sentrale aktører på området:

Kommunene (barnehage, PPT ,helsesøstre, skole, barnevern, kultur, helse med mer), BUP, DPS, konfliktråd, politi, Korus, Bufetat, Fylkesmenn, Haugaland a.senter, RVTS, RBUP, NAV

haugalandsl ftet forenkling og fornying
HAUGALANDSLØFTET- forenkling og fornying
 • ”Fonnamodellen” legges ned og integreres i HL
 • HL forankres også i Helse Fonna
    • BUP en viktig bidragsyter
 • Helse Fonna tar initiativ samarbeid med andre lignende nettverk i opptaksområdet
ad