Starten als zelfstandige Joy Kisoenpersad Sandra Bousema - PowerPoint PPT Presentation

bachyen
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Starten als zelfstandige Joy Kisoenpersad Sandra Bousema PowerPoint Presentation
Download Presentation
Starten als zelfstandige Joy Kisoenpersad Sandra Bousema

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Starten als zelfstandige Joy Kisoenpersad Sandra Bousema
194 Views
Download Presentation

Starten als zelfstandige Joy Kisoenpersad Sandra Bousema

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Starten als zelfstandigeJoy KisoenpersadSandra Bousema Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Versie 1 oktober 2010 Starten als zelfstandige

 2. Van een WW-uitkering naar een eigen bedrijf We gaan het hebben over: • De onderzoeksperiode • Het ondernemingsplan • De drie mogelijkheden om te starten • De herlevingstermijn • Vrijwillige verzekering zelf- standige • Nog meer informatie is te vinden op… Starten als zelfstandige

 3. De onderzoeksperiode • Onderzoeksperiode voor de duur van 6 weken is een richtlijn: • Geen sollicitatieplicht • Wel acceptatieplicht • Let op: hier mag geen acquisitie worden verricht! • Ondernemersvaardighedentest • Betreft alleen onderzoeksmatige activiteiten ter voorbereiding van een mogelijke start als zelfstandig ondernemer. Starten als zelfstandige

 4. Ondernemingsplan / bedrijfsplan • Voor u & uw financier • Wat er zoal in staat: • Wie bent u, welke motivatie en doelstellingen heeft u? • Wat gaat u aanbieden en waarom? • Aan wie? • Hoe gaat u zich onderscheiden in de markt? • Wie is uw concurrent? • Wat is uw plan van aanpak? • Wat kost het? • Wat moet het opleveren? Ook al hebt u geen financieringsbehoefte, dan nog is het sterk aanbevolen om een ondernemingsplan te schrijven. Een ondernemingsplan is belangrijk voor de beoordeling van de startperiode door de werkcoach. Starten als zelfstandige

 5. Starten als zelfstandige en uw WW-uitkering Begin niet voor het eerste contact met werkcoach! Drie mogelijkheden: • Direct starten als zelfstandige: • Definitieve uren vermindering • Als de start ligt voor de 1e WW-dag dan kan er geen gebruik worden gemaakt van de startersregeling (startperiode) • Starten met startperiode: • Inkomensverrekening • Zelfstandige maakt geen gebruik van WW-uitkering: • Herlevingsrecht Starten als zelfstandige

 6. Direct starten als zelfstandige • Urenvermindering: • Alle gebruikelijke voorwaarden voor uw uitkering blijven van kracht behalve bij volledige beëindiging van de WW-uitkering. Voorbeeld urenvermindering: U gaat de 1e week 20 uur aan de slag, vermeldt dit op uw WW-wijzigingsformulier en uw uitkering wordt voor 20 uur beëindigd. In de 2e week werkt u slechts 10 uur. U krijgt echter toch maar 20 uur WW- uitkering, omdat de uitkering al eerder voor 20 uur is beëindigd. Met andere woorden: de urenkorting is definitief tenzij binnen de herlevingstermijn volledig wordt gestopt met de zelfstandige werkzaamheden. Deze manier zou zinvol kunnen zijn bij een hoog uurtarief voor relatief weinig gewerkte uren. Starten als zelfstandige

 7. Verlies van werknemerschap • Zelfstandige uren met verlies van werknemerschap • Week WW Zelfst. uren Rest. WW • 1 40 10 30 • 2 40 30 10 • 3 40 25 10 • 4 40 35 5 • 5 40 20 5 Starten als zelfstandige

 8. Zelfstandige uren Welke uren gelden als zelfstandige gewerkte uren? Alle productieve uren, inclusief de niet declarabele uren, bijvoorbeeld ook: • Het werven van opdrachten • Het bijwerken van de eigen bedrijfsadministratie • Het reizen tussen verschillende klanten of werkplekken • Het verdiepen in vakkennis UWV vergelijkt de urenopgave met de uren zelfstandigenaftrek bij de Belastingdienst Starten als zelfstandige

 9. Regeling ‘Startperiode als zelfstandige’ • Startperiode maximaal 26 weken • WW-uitkering op voorschotbasis: • Geen sollicitatieplicht • Geen acceptatieplicht passend werk • Wel ingeschreven staan bij het WERKbedrijf • Verzekerd voor Ziektewet en WIA • Eén plan/idee per uitkeringsduur Voorwaarde om aan startperiode te mogen deelnemen: u bent nog niet gestart als zelfstandige! Starten als zelfstandige

 10. De toekenning aanvraag startperiode • Toekenning door uw werkcoach • Op basis van: • Realistische haalbaarheid • Uw motivatie • Geschiktheid als zelfstandige (competentietest) • Doorzettingsvermogen • …. Dit blijkt onder andere uit het ondernemingsplan. • Contactmomenten gedurende gehele traject door de werkcoach • Er vindt een evaluatie plaats voor het einde van de startperiode Starten als zelfstandige

 11. De inkomstenverrekening • Uitkering = voorschot • Verrekening fiscale winst over verrekeningsperiode (52 weken) • 52 weken vanaf aanvang werkzaamheden • Helft wordt voor 70% verrekend • Ook fiscale winst na startperiode • Bij de verrekening wordt er gekeken naar de fiscale winst plus de ondernemersaftrek. • Definitieve verrekening na circa 2 gesloten boekjaren • Dit kan er toe leiden dat er geld terugbetaald moet worden. De uitkering is een voorschot. • Op eigen verzoek is vermindering van voorschot mogelijk Zie voor meer informatie factsheet Starten als zelfstandige

 12. Na de startperiode: en dan? • Volledig als zelfstandig ondernemer: • WW-uitkering wordt beëindigd • Volledig stoppen als zelfstandig ondernemer: • WW-uitkering loopt door • Sollicitatieverplichting • Gedeeltelijk verder als zelfstandig ondernemer: • WW-uitkering wordt gedeeltelijk beëindigd • Urenaftrek (Let op! alle uren dus ook de niet declarabele uren) • Sollicitatieverplichting Daarnaast moeten de gegevens ook goed meetbaar zijn. Starten als zelfstandige

 13. Starten zonder gebruik WW-uitkering • Zelfstandige maakt geen gebruik van WW-uitkering: • Herlevingsrecht • Starten voor eerste contact werkcoach Starten als zelfstandige

 14. Herlevingstermijn • Herlevingstermijn begint na (geheel of gedeeltelijk) stopzetten WW-uitkering • Gekoppeld aan oorspronkelijk toegekende WW-duur: • Minimaal 18 maanden • Maximaal 38 maanden • Resterende uitkering herleeft Voor meer informatie zie factsheet Starten als zelfstandige

 15. Vrijwillige verzekering zelfstandige Als zelfstandige val je niet onder de werknemersverzekeringen (WW, WIA). Om het risico te dekken dient de zelfstandige zelf verzekeringen af te sluiten. • Ziekte • Arbeidsongeschiktheid Waar? • UWV • Vrijwillige verzekering dient binnen 13 weken na het eindigen van de verplichte verzekering te worden aangevraagd. • Verzekeringsmaatschappij Het is raadzaam om direct bij de start van de onderneming een (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (ook tijdens de startperiode). Starten als zelfstandige

 16. Nog meer informatie is te vinden op… • kvk.nl • uwv.nl/eigenbedrijf • werk.nl • belastingdienst.nl • rijksoverheid.nl • freelance.nl • mkb.nl • antwoordvoorbedrijven.nl en ondernemerschap.nl Overige instanties: CBS, FENEDEX, EIM, fnvzzp.nl, diverse branche organisaties (google). Voor informatie over ‘Verklaring arbeidsrelatie’ zie factsheet Starten als zelfstandige

 17. Vreemd vermogen • Particuliere lening aan startende ondernemers biedt fiscale voordelen. Voor info: belastingdienst.nl • Microkredieten. Voor info: qredits.nl en microfinanciering.com • BBZ financiering via de gemeente. Voor info: szw.nl of de gemeente. • Durfkapitalisten. Voor info: www.nebib.nl • Diverse Banksites bijvoorbeeld: • Rabobank (kengetallen) • ABNAMRO (financiering door ex-ondernemers) • ING Starten als zelfstandige

 18. Starten als zelfstandige