komunitn pl nov n o p s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komunitní plánování o.p.s. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komunitní plánování o.p.s.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26
bachyen-nguyen

Komunitní plánování o.p.s. - PowerPoint PPT Presentation

71 Views
Download Presentation
Komunitní plánování o.p.s.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Komunitní plánování o.p.s. • Ivan Úlehla • Žďár 58, 398 11 Protivín • ulehla@komplan.cz • www.komplan.cz • www.kpss.cz

 2. 49°13'56.98" 14°13'29.59"

 3. OPS od roku 2002 • 17 výcviků pro triády (60 h)‏ • 2 roční projekty zavádění kpss v KV kraji • 3letý projekt vzděl. a supervize MČ Prahy (80h)‏ • 3letý tendr MPSV jednotné metodiky prss • výcvik krajských metodiků a vzdělavatelů (240)‏ • střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro Jihomoravský a Karlovarský kraj

 4. Reforma sociálních služeb rok 2000 • stávající systém financování je neudržitelný • struktura služeb neodpovídá potřebám lidí • kvalita služeb je špatná • není zákon o sociálních službách

 5. Úkoly reformy • orientovat se na plnění zadaných výstupů (priorit) nikoli orientace na normy a kvóty • zavést komunitní plánování služeb (dostupnost, efektivita a přiměřenost)‏ • služby musí odpovídat na potřeby lidí v nepříznivé sociální situaci • zavést standardy kvality sociálních služeb • peníze za uživateli nikoli za poskytovateli

 6. Budoucnost reformy • „dotlačit“ reformní myšlení na kraje a obce • do roku 2013 přebudovat služby (ESF)‏ • „bez plánu nejsou peníze“ • propojit standardy kvality služeb a prss • dopracovat indikátory kvality prss

 7. Výstupy reformy 2007 • Bílá kniha v sociálních službách • Standardy kvality sociálních služeb • Metodiky pro plánování rozvoje sociálních služeb • Krajští metodici pro plánování • Národní priority • Odpovědnost za služby mají kraje a obce • Část peněz jde za uživateli

 8. Financování sociálních služeb §101 • dotace ze státního rozpočtu pouze pro registrované poskytovatele • dotují se běžné výdaje v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje • dotace je poskytována prostřednictvím kraje • výše dotace pro kraje se stanoví mj. na základě zpracovaného střednědobého plánu rozvoje

 9. Povinnost krajů • zpracovat SPRSS ve spolupráci s obcemi, poskytovateli a uživateli • sleduje a vyhodnocuje plnění plánů • informuje MPSV o plnění plánů

 10. národní priority, koncepce národní plán formuluje naplňuje skládají vymezují krajské plány krajské priority, koncepce formuluje naplňuje skládají vymezují obecní plány obecní priority, koncepce formuluje naplňuje

 11. Veřejná zakázka MPSV 2005 • až bude zákon v platnosti mít metodiky • zajistit jednotný přístup k plánování • vytvoření metodik pro plánování na lokální a regionální úrovni • vytvoření vzdělávacích programů pro zpracovatele plánů krajské vzdělavatele • vyškolení krajských vzdělavatelů • návrh další metodické podpory plánování

 12. Metodiky pro plánování • jednotné pro všechny obce a kraje • princip spolupráce triády pro všechny úrovně • plán stojí na dohodách, které zajišťují jeho splnitelnost • přiměřenost řešení místním podmínkám, přání a zdrojům

 13. analýza dobrých zkušeností  metodika plánování  vyškolení krajských metodiků - vzdělavatelů návrh metodik  Osnovy vzdělávání  analýza vzdělávacích programů   film  vzdělávní pro účastníky  návrh dalšího metodického vedení pilotní školení účastníků vzdělávní pro krajské metodiky   

 14. Národní priority služeb §2 • zachovávat lidskou důstojnost osob • vycházet z individuálně určených potřeb • působit na osoby aktivně • podporovat rozvoj jejich samostatnosti • motivovat proti dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace • posilovat sociální začleňování • poskytovat v zájmu osob a v náležité kvalitě • zajišťovat dodržování lidských práv a svobod

 15. Plán rozvoje sociálních služeb • oblast sociálních služeb • pro všechny cílové skupiny • přebudování struktury a organizace služeb • rozvoj a útlum služeb • řeší dostupnost, návaznost a kvalitu služeb

 16. Kapitoly požadované po krajích 07 • návrh strategie zajišťování služeb = priority rozvoje a útlumu a jejich financování • přehled nyní poskytovaných služeb • potřeby uživatelů v poskytování služeb • náměty k chybějícím službám • rozklíčování způsobu financování

 17. Konstrukce plánu §3, h)‏ hledání způsobů uspokojování potřeb potřeby + + zdroje ekonomické vyhodnocení strategie zajišťování a rozvoje služeb povinnosti zúčastněných sledování a vyhodnocení

 18. Zjišťování potřeb §3, h • §3, písm. h) „aktivní zjišťování potřeb osob ve stanoveném území“ • §94 písm. a) obec „zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území“ • §95, písm. a) analogicky kraj

 19. Obec zjišťuje potřeby, aby • podávala informace o službách (§94, b)‏ • reagovala na zjištěné potřeby vytvářením nabídky ve spolupráci dle §94, c)‏ • měla podklady pro zpracování SPRSS • mohla garantovat svým občanům poskytnutí odpovídající služby • mohla jednat s krajem o financích

 20. Potřeby • už nikdy nezkoumejte jaké služby jsou potřeba • zkoumejte, jakou pomoc a podporu lidé v nepříznivé sociální situaci potřebují, aby se mohli začlenit, nebo předejít sociálnímu vyloučení, a tedy přiměřeně žít běžný způsob života svých vrstevníků • žízeň – napít se – vodárna • srovnat zjištěné potřeby se stávajícími zdroji a navrhnout možnosti uspokojování = zjišťovat potřeby poskytování služeb

 21. Zdroje • ochota participovat • odborníci v regionu • dostupné finance na • provoz • přebudování • stávající služby a jejich odborníci

 22. Popis současné sociální situace • kvalita služeb a potřeby službami uspokojované • rozvojové plány poskytovatelů • potřeby lidí na stanoveném území • dostupné zdroje • sociální vývojové trendy daného území • alokace finančních prostředků a efektivita • možnosti změn

 23. Běžný život • jaký je běžný život jednotlivých věkových a sociálních skupin? • má se na něm něco měnit a jakým směrem? • co nejnutnějšího mají služby nahrazovat, aby člověk žil běžným životem? • jaké způsoby života nepodporovat a jak to dělat?

 24. Priority • jak budeme naplňovat priority národní/krajské? • priorita „udržet a rozvinout stávající síť služeb“ je sebevražedná • jakou prioritu si stanovit pro oblast: • změn • útlumu • rozvoje

 25. Záměr • aby obce a kraje toto vše a mnoho dalšího zavedly, je to celé napojeno na financování – bez plánu nejsou peníze • cílem je, aby bylo normální dívat se co lidi pálí, dát ty, které to pálí dohromady a poskytnout jim servis tak, aby sami situaci řešili • zlepšit efektivitu vynaložených prostředků na služby, které lidi opravdu potřebují

 26. Děkuji za pozornostIvan Úlehla