slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ĐỀ TÀI THẢO LUẬN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN. “ Giải thích bản chất của văn hóa tổ chức? Giải thích mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức với các phương pháp quản trị => DN VN phải làm gì để XDVHDN trong môi trường kinh doanh hiện nay ”. DANH SÁCH NHÓM 18  Nguyễn Thị Cẩm Nhung  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  Lưu Thúy Phượng

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ĐỀ TÀI THẢO LUẬN' - baby


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN

“Giải thích bản chất của văn hóa tổ chức? Giải thích mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức với các phương pháp quản trị => DN VN phải làm gì để XDVHDN trong môi trường kinh doanh hiện nay”

DANH SÁCH NHÓM 18

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Lưu Thúy Phượng

Ngô Hoàng Fin

Phan Việt Phong

Nguyễn Hữu Nghĩa

GVHD: TS. NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂM

SVTH: NHÓM 18

LỚP: CHKT Đêm 4- K21

slide2

BẢN CHẤT VHTC

MỐI QUAN HỆ GIỮA

VHTC VÀ CÁC PP QUẢN TRỊ

KẾT CẤU BÀI THUYẾT TRÌNH

XÂY DỰNGVHDN VN

NHỮNG ĐIỀU TÂM ĐẮC

CÂU HỎI THẢO LUẬN

slide3

I.BẢN CHẤT VHTC

KHÁI QUÁT VỀ VĂN HÓA TỔ CHỨC BẢN CHẤT VĂN HÓA TỔ CHỨC

1.Khái niệm

2.Các yếu tố cấu thành VHTC

3.Các thành phần của VHTC

slide4

1.KHÁI NIỆM VĂN HÓA TỔ CHỨC

 • Góc nhìn từ bên ngoài: VHTC là nhữngđặc trưng cơ bản:…..đặc thù để phân biệt tổ chức này với tổ chức khác.
 •  Sự khác biệt có thể biểu hiện ở bề nổi, dễ nhận thấy như: Logo, màu sắc câu khẩu hiệu, thiết kế không gian làm việc, nghi thức, nghi lễ, nội quy, đồng phục…..
 • VD:Văn hóa IBM rất nghi thức, trịnh trọng, nhân viên luôn ăn mặt veston, nguyên tắc cứng nhắc, thứ bật khá rõ; ngược lại Văn hóa APPLE nhân viên ăn mặc tuềnh toàng và giao tiếp với nhau thân mật tự nhiên không nghi thức
 •  Hoặc ở chiều sâu khó nhìn thấy như: Triết lý kinh doanh, truyền thống, những chuẩn mực hành vi, hệ giá trị cốt lõi……
slide5

1.KHÁI NIỆM VĂN HÓA TỔ CHỨC

Với góc nhìn bên trong : VHTC là chuẩn mực hành vi và hệ thống các giá trị mà các thành viên cuả chủ thể văn hóa phải tuân theo hoặc bị chi phối.

Ex2:Tôn trọng khách hàng; giữ chữ tín;đề cao con người; coi trọng môi trường.

Những chuẩn mực và giá trị này do tổ chức sáng tạo và tích lũy trong quá trình hoạt động kinh doanh, trong mối quan hệ với môi trường xã hội và tự nhiên của mình.

slide6

Ñònh nghóa VHTC

 • VHTC theå hieän baûn saéc rieâng cuûa tổ chức. Noù bao goàm caùc ñaëc tính, ñaëc tröng cuûa moät toå chöùc, maø chuùng chi phoái ñeán söï nhaän thöùc vaø haønh vi cuûa con ngöôøi trong toå chöùc ñoù, ñöôïc theå hieän thoâng qua Trieát lyù cuûa tổ chức, nhöõng giaù trò, chuaån möïc, neà neáp, phong caùch… maø tổ chức ñoù coù ñöôïc.
2 c c y u t c u th nh vhdn
2.Các yếu tố cấu thành VHDN

Theo Stephen Covey có 4 yếu tố cấu thành VHDN:

 • Biểu tượng, hành vi của tổ chức
 • (Symbols/ Behavior).

2.Chuẩn mực(Norms)

3. Những giá trị (values)

4.Những giả định cốt lõi, niềm tin,

triết lý về cuộc sống

(core/beliefs).

slide8

2.Các yếu tố cấu thành VHDN

1.Biểu tượng, hành vi của tổ chức (Symbols/ Behavior): là những dấu hiệu bên ngòai của VHDN, nó được biểu hiện qua những giá trị hữu hình của VHTC.

 • Các dấu hiệu biểu hiện bên ngòai cuûa Vaên hoùa toå chöùc: Kieán truùc, maøu saéc, heä thoáng thöông hieäu, bieåu töôïng, logo, ñoàng phuïc, khaåu hieäu (slogan), huy hieäu, côøcoâng ty, caùc hoaït ñoäng mang tính nghi thöùc, qui ñònh cuûa toå chöùc… ñöôïc thieát keá vaø qui ñònh nhö laø nhöõng daáu hieäu ñeå nhaän bieát, ñònh daïng cuûa toå chöùc ñoù.

8

8

slide9

2.Các yếu tố cấu thành VHDN

2.2.Chuẩn mực(Norms)là những quy định về hành vi

Những biểu hiện chuaån möïc trong DN như: luaät leä, qui ñònh, qui cheá (ñöôïc qui ñònh thaønh vaên baûn), vaø nhöõng phong tuïc, taäp quaùn, truyeàn thoáng… (baát thaønh vaên).

Nhöõng chuaån möïc naøy ñoâi khi chöa roõ raøng nhöng laïi coù taùc duïng raøng buoäc vaø ñoøi hoûi moïi ngöôøi phaûi tuaân theo ñeå coù theå ñöôïc chaáp nhaän laø thaønh vieân trong toå chöùc.

9

9

slide10

2.3. Những giá trị (values) thể hiện niềm tin, giả định, cảm giác

chung đối với các sự việc, phân biệt đúng/sai, tốt/xấu …

giá trị là những gì người ta cảm thấy quan trọng, có ích).

 • Caáp ñoä naøy theå hieän nhöõng giaù trò ñöôïc chaáp nhaän trong vaên hoùa toå chöùc. Giaù trò vaên hoùa ñöôïc bieåu hieän qua:
 • Söù maïng, taàm nhìn, muïc ñích maø toå chöùc vöôn tôùi
 •  Trieát lyù kinh doanh.
 • Thaùi ñoä ñoái xöû vôùi khaùch haøng
 • Moái quan heä qua laïi, öùng xöû giöõa caùc thaønh vieân trong toå chöùc
 • Söï quan taâm, ñoái xöû vôùi ngöôøi lao ñoäng trong toå chöùc
 • Phaåm chaát cuûa ngöôøi laõnh ñaïo
 •  Caùc tieâu chuaån trong vieäc thöïc thi nhieäm vuï cuûa toå chöùc cuøng caùc quan ñieåm veà nghóa vuï, traùch nhieäm
 • Phaûn öùng ñoái vôùi caùc haønh vi ñi ngöôïc laïi muïc ñích chung nhaát cuûa toå chöùc

10

10

slide11

2.Các yếu tố cấu thành VHDN

2.4. Những giả định cốt lõi, niềm tin, triết lý về cuộc sống

(core/beliefs).

 • Ñaây laø möùc ñoä saâu nhaát, khoù nhaän thaáy vaø khoâng theå ñònh löôïng roõ raøng. Nó được xây dựng trên nền tảng giá trị và niềm tin mạnh mẽ và từ đó những quy tắc ứng xử của những con người trong tổ chức sẽ hình thành.
 • Chính caáp ñoä saâu nhaát naøy theå hieän caùc giaù trò neàn taûng ñònh höôùng cho toaøn boä suy nghó, caûm nhaän vaø haønh vi cuûa moïi thaønh vieân trong toå chöùc. VHDN ở mức độ này trở thành một thứ Đạo mà từ thế hệ này đến thế hệ khác tôn sùng và làm theo.

11

11

slide13

3.Các Thành Phần của VHTC

Tảng Băng

THẤY ĐƯỢC (cỗ máy quy chế)

Chuẩn mực, hành vi

THẤY ĐƯỢC

Minh họa

= 

ẨN DẤU

VHTC

ẨN DẤU (dầu nhớt cho cỗ máy quy chế vận hành)

Niềm tin,giá trị, triết lý, suy nghĩ

slide14

Bản chất củaVHTC

 • Bản chất của VHTC không phải là để “phân biệt”, mặc dù người ngoài có thể nhìn thấy sự khác biệt, mà là để “thống nhất và cùng thể hiện” những giá trị, niềm tin, chuẩn mực đạo đức, hành vi… mà những người trong doanh nghiệp cùng chấp nhận hoặc bị chi phối.
slide15

Bản chất củaVHTC

 • Bản chất VHTC là bao hàm cách thức hành động của những người trong tổ chức trước những tình huống được đưa ra, bên trong lẫn bên ngoài tổ chức. Nó bao gồm những niềm tin, những chuẩn mực về hành vi, những tiêu chuẩn tối thiểu của quá trình thực hiện và đạo đức của tổ chức.
slide16

Tôi lấy Ví Dụ Minh Họa

Chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền và đi trên cùng một dòng sông, năm người chèo hướng này, năm người chèo hướng kia, cuối cùng con thuyền chỉ xoay vòng tròn. Nếu tất cả cùng lái về một hướng thì con thuyền sẽ đi nhanh. Điều mấu cốt chính là tầm nhìn và sự đồng lòng trong tập thể

slide17

Một Số DNVN xây dựng Thành công VHDN

Bản sắc văn hoá Mai Linh: Nét đẹp riêng mà cả công ty đã chung tay xây dựng:

“Với công ty tuyệt đối trung thành

Với khách hàng tôn trọng lễ phép

Với đồng nghiệp phải thân tình giúp đỡ

Với công việc phải tận tuỵ sáng tạo

Với gia đình phải yêu thương trách nhiệm”

Bản sắc văn hóa Viettel:

Thể hiện trước hết ở phong cách riêng của một doanh nghiệp quân đội, của những người lính làm kinh doanh. Đó tính kỷ luật và tinh thần đồng đội, là sự thống nhất cao về ý chí và hành động, là khả năng vượt qua mọi khó khăn và thách thức để hoàn thành nhiệm vụ.

Triết lý sáng tạo được thể hiện rõ nét trong khẩu hiệu kinh doanh (slogan) được ghi ngay dưới logo của Viettel: “Hãy nói theo cách của bạn” (Say it your way).

Đó là tuyên ngôn của Viettel với khách hàng: tôn trọng và đề cao khách hàng, hay đúng hơn là tôn trọng cá tính và sở thích của khách hàng. Đồng thời, đó cũng lời Viettel tự nói với chính bản thân mình, từ lãnh đạo đến từng cán bộ nhân viên bình thừơng: hãy sáng tạo.

slide18

Một Số DNVN xây dựng Thành công VHDN

Bản sắc văn hoá Mai Linh:

“Với công ty tuyệt đối trung thành

Với khách hàng tôn trọng lễ phép

Với đồng nghiệp phải thân tình giúp đỡ

Với công việc phải tận tuỵ sáng tạo

Với gia đình phải yêu thương trách nhiệm”

Bản sắc văn hóa Viettel:

Thể hiện trước hết ở phong cách riêng của một doanh nghiệp quân đội, của những người lính làm kinh doanh. Đó tính kỷ luật và tinh thần đồng đội, là sự thống nhất cao về ý chí và hành động, là khả năng vượt qua mọi khó khăn và thách thức để hoàn thành nhiệm vụ.

Triết lý sáng tạo được thể hiện rõ nét trong khẩu hiệu kinh doanh (slogan) được ghi ngay dưới logo của Viettel: “Hãy nói theo cách của bạn” (Say it your way).

Đó là tuyên ngôn của Viettel với khách hàng: tôn trọng và đề cao khách hàng, hay đúng hơn là tôn trọng cá tính và sở thích của khách hàng. Đồng thời, đó cũng lời Viettel tự nói với chính bản thân mình, từ lãnh đạo đến từng cán bộ nhân viên bình thừơng: hãy sáng tạo.

slide19

II.MỐI QUAN HỆ GIỮA VHTC VÀ CÁC PP QUẢN TRỊ

1.MBP&MBO là gì?

2.Các dạng VHTC ?

3.MỐI QUAN HỆ GIỮA VHTC VỚI

QUẢN TRỊ THEO MBP&MBO

VHTC nào

Thì dùng MBO?

 VHTC nào

thì dùng MBP?

slide20

1.MBP& MBO?

Quản lý theo quá trình (MBP)

(Management By Process)

là phương pháp quản lý dựa trên việc phân loại các hoạt động theo các quá trình, kiểm soát các hoạt động thông qua các hệ thống quy định, luật lệ.

slide21

1.MBP& MBO?

Quản lý theo mục tiêu (MBO)

(Management By Objectives)

 MBO là một chiến lược hoạch định và đạt được kết quả theo hướng quản trị những mong muốn và nhu cầu thông qua tiếp cận những mục tiêu và sự thỏa mãn của những người tham gia vào quá trình.

 Ñaëc tính MBO laø moãi thaønh vieân trong toå chöùc töï nguyeän raøng buoäc vaø töï cam keát haønh ñoäng trong suoát quaù trình quaûn trò theo muïc tieâu, töø hoaïch ñònh ñeán kieåm tra.

=> Nó là sự kết hợp kế hoạch của cá nhân và mong muốn của nhà quản trị nhằm hướng tới kết quả to lớn hơn trong một khoảng thời gian nhất định

slide22

Như cô đã nói:”khi nào sử sụng MBP và khi nào sử dụng MBO là phụ thuộc vào môi trường kinh doanh, phụ thuộc vào mục tiêu chiến lược của tổ chức”.

Nếu doanh nghiệp hoạt động trong môi trường ít cạnh tranh, khi thực tiễn không đòi hỏi phải thích ứng theo môi trường thì sử dụng MBP sẽ giúp doanh nghiệp quản lý chuyên nghiệp hơn

Nếu thực tiễn đòi hỏi phải thích ứng theo môi trường, phải xử lý hoàn cảnh của cạnh tranh thì doanh nghiệp phải dùng MBO để quản lý.

Vậy VHTC có mối quan hệ gì với 2 phương pháp quản trị (MBP&MBO) này không?

slide23

2.CÁC DẠNG VHTC

(CŨNG GIỐNG NHƯ CON NGƯỜI, NGƯỜI NÀY TÍNH NỌ, NGƯỜI KIA TÍNH KIATHÌ VHTC CŨNG VẬY,CŨNG CÓ NHIỀU DẠNG VĂN HÓA KHÁC NHAU)

 • VHDN ưa mạo hiểm
 • Tổ chức luôn linh hoạt ứng phó với những biến động cuả môi trường kinh doanh
 • -Khuyến khích nhân viên chấp nhận rủi ro, mạo hiểm để thành công
 • -Kích thích sự sáng tạo và đổi mới không ngừng từ nhân viên và tổ chức luôn là hậu thuẫn vững chắc
 • *(P&G, VINAMILK…)
slide24

2.CÁC DẠNG VHTC

2.VHDN chú trọng con người

Đặt con người là trung tâm và xây dựng các chính sách quản lý hướng về con người

 Coi con người là tài sản quý giá nhất

 Tin sự sáng tạo của mọi thành viên là nhân tố quyết định sự thành công cuả tổ chức

 Người lao động có vai trò quan trọng đối với tổ chức

*(Xuân Trang, FPT…)

slide25

2.CÁC DẠNG VHTC

3. VHDN chú trọng chi tiết

Quan tâm đáng kể đến những chi tiết trong từng hoạt động

Xây dựng các quy trình, thủ tục kỹ lưỡng để hỗ trợ các thành viên trong quá trình thực hiện và phối hợp

Áp dụng MBP( quản trị theo quá trình)

4.VHDN chú trọng kết quả

Luôn hướng mọi sự quan tâm vào việc đạt kết quả hay đạt mục tiêu

Các thành viên quen với việc xây dựng và nỗ lực hành động để đạt mục tiêu cá nhân và mục tiêu tổ chức

Áp dụng MBO (quản trị theo mục tiêu)

*(Nokia …)

slide26

Như đã trình bày VHTC cũng có nhiều dạng khác nhau, cũng giống như con người vậy, người này tính nọ, người kia thì lại tính kia. Đối với tính người này thì phải quản lý như thế nào, đối với tính người kia thì quản lý ra sao? Thì với tổ chức cũng vậy ! Do vậy rõ ràng VHTC cũng là nhân tố rất quan trọng để xem xét nên dùng MBO hay MBP cho tổ chức. (Ở đây ta chú trọng vào 2 dạng VHTC làVHTC chú trọng chi tiết và VH chú trọng kết quả)

VHTC chú trọng chi tiết thường được sử dụng ở các DNNN, ở các tổ chức hoạt động trong môi trường ít cạnh tranh, khi thực tiễn không đòi hỏi phải thích ứng theo môi trường và do vậy, sử dụng MBP quản lý sẽ giúp doanh nghiệp quản lý chuyên nghiệp hơn.

3.MỐI QUAN HỆ GIỮA VHTC VỚI QUẢN TRỊ THEO MBP&MBO

slide27

VHTC chú trọng kết quả thường xuất hiện ở các tổ chức, DN Nếu thực tiễn hoạt động kinh doanh đòi hỏi phải thích ứng theo môi trường, phải xử lý hoàn cảnh của cạnh tranh thì doanh nghiệp thì để phù hợp DN phải dùng MBO để quản lý.

Ví Dụ Minh Họa:

Trong môi trường tổ chức như Quân Đội, ủy ban nhân dân phường, xã, Ngân Hàng họ thường áp dụng MBP trong quản lý do vậy, VHTC của họ được xây dựng VH chú trọng chi tiết

Các tổ chức kinh doanh các ngành dịch vụ như khách sạn, hãng hàng không, dịch vụ du lịch,… họ hoạt động trong môi trường luôn luôn cạnh tranh do vậy buộc họ phải dùng MBO để quản lý và VHTC của họ cũng vậy cũng phải thích ứng theo môi trường cạnh tranh và họ xây dựng cho mình VH chú trọng kết quả để phù hợp với những mục tiêu của tổ chức.

slide28

III.XÂY DỰNGVHDN VN

“Xây dựng và sử dụng văn hóa của mình chính là nguồn gốc tạo nên sự khác biệt và là con đường chiến thắng trên thương trường"

Peter Drucker

1.Sự cần thiết xây dựng VHDN?2.Những lưu ý trong xây dựngVHDN?3.Các DNVN phải làm gì để xây dựng VHDN?

slide29

1.Sự cần thiết xây dựng VHDN?

Giảm xung đột

Tạo động lực làm việc

VĂN HOÁ DN

Điều phối và kiểm soát

Tạo lợi thế cạnh tranh

slide30

2.Những lưu ý trong xây dựng VHDN

VHDN là tài sản không thể thay thế được

Xây dựng một nền VHDN dựa trên hiệu quả công việc

Tuyển dụng nhân viên theo VHDN

Khía cạnh văn hóa trong quản lý nhân viên

slide31

3.CÁC DNVN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ XÂY DỰNG VHDN

 • 1. Tái cấu trúc công ty (kiểm sóat theo chiều dọc):
  • Cơ cấu lại tổ chức
  • Xây dựng quy chế họat động cho các bộ phận
  • Xây dựng bản mô tả công việc cho từng cá nhân
 • 2. Thiết lập các quy trình nghiệp vụ như (kiểm sóat theo chiều ngang): hệ thống ISO
  • Quy trình bán hàng
  • Quy trình mua hàng
  • Quy trình trả lương
  • Quy trình tuyển dụng
  • Quy trình kế tóan
  • Quy trình tồn kho
  • . . .
slide32

3.CÁC DNVN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ XÂY DỰNG VHDN

 • 3. Xác định cho được những giá trị phù hợp để mọi người cùng quan tâm và chia sẻ thông qua:
  • -Xây dựng các chế độ, chính sách, quy định quy chế, nội quy quy tắc, lời hướng dẫn
  • (VD: tiêu chuẩn thái độ và cách ứng xử cần thiết)
  • -Xây dựng hệ thống các ký hiệu, biểu trưng cho tổ chức như đồng phục, ký hiệu từng bộ phận….được sử dụng thường xuyên.
slide33

3.CÁC DNVN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ XÂY DỰNG VHDN

 • 4.Khuyến khích nhân viên thực hiện bằng cách:
  • Gắn với lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần.
  • Huấn luyện, đào tạo, giáo dục, làm gương. . .
 • 5.Xây dựng phong cách lãnh đạo và các kỹ năng quản lý hiệu quả : (như kỹ năng ủy thác, kỹ năng xử lý xung đột . . .)
 • 1,2 &3 tạo nên phần hữa hình của VHDN, đây là “cỗ máy quy chế”
 • => 4&5 tạo nên phần vô hình của VHDN, đây là dầu nhớt cho cỗ máy quy chế vận hành
slide34

VHTC không phải chỉ biểu hiện ở những diều thấy được mà còn cả những phần dấu đi. Khi xây dựng VHTC thì không được bỏ phần nào. Vì 2 phần đều quan trọng, một phần là cỗ máy và một phần là dầu nhớt cho cỗ máy vận hành. Nếu thiếu cỗ máy sẽ không hoạt động được.

 VHTC cũng có nhiều tính cách ( nhiều dạng văn hóa) giống như con người, có người tính này, người kia tính khác. Do vậy, cần phải biết dùng phương pháp quản lý phù hợp cho mỗi loại tính cách.

Điều

Tâm

Đắc!

 Các DN nên chú trọng xây dựng VHDN vì chính VHDN sẽ tạo nên sự khác biệt cho DN, và chính VHDN là nhân tố kiến tạo một đội ngũ chung sức chung lòng chiến đấu cho sự phát triển và lớn mạnh của DN và cũng chính nó giúp nhà lãnh đạo quản lý nhân viên hiệu quả.

slide35

Khi nào cần phải thay đổi VHTC?Tại sao các doanh nghiệp nhà nước luôn có một cấu trúc văn hóa thụ động, áp dụng văn hóa cũ và ít có sự đổi mới năng động? Có cần thiết phải đổi mới hoặc xây dựng VHTC cho các doanh nghiệp nhà nước này hay không?

Văn hóa doanh nghiệp cóđo lường được hay không? Công cụ nào để đo lường?

2

1

Câu Hỏi Thảo Luận?

slide36

Có ý kiến cho rằng: dùng quyền lực, mệnh lệnh để quản lý gọi là “kẻ cai trị” còn dùng quy chế và văn hóa để quản lý thì gọi là “nhà quản trị” có đúng không? Nếu vậy, nhà quản lý của các bạn là nhà quản trị hay “kẻ cai trị”?

Sốc văn hóa là gì? Làm thế nào để truyền đạt VHTC cho nhân viên mới?

3

4

Câu Hỏi Thảo Luận?

slide37

Thank You For Your Attention!

 Tran Thi Dieu Huong_ĐHQN

ad