Andningen - PowerPoint PPT Presentation

andningen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Andningen PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 18
Andningen
719 Views
Download Presentation
baby
Download Presentation

Andningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Andningen Ventilation med lungorna Gasutbyte i alveoler

 2. Andningsorganen

 3. Övre luftvägarna Näsan: slemhinna med cilier (och riktiga hår) – fuktig, varm, ren luft Munhålan, bihålor, svalg Nedre luftvägarna Struphuvud med stämband Luftröret med glatta muskler, slem och matta av cilier Bronker och bronkioler Luftvägarna Hostreflexen

 4. Alveoler (lungblåsor) • 150-250 miljoner alveoler • Area ca 80 m2 • Fuktig alveolhinna med minskad ytspänning – övergången luft-vatten.

 5. Brösthålan, lungorna och lungsäcken Lungsäckens båda blad är glatta Pleuralhålan innehåller glidvätska

 6. Ventilationen (lungandningen) • Inandningen sker aktivt – inandningen suger. • Utandningen sker passivt, genom avslappning. • Lungorna elastiska och med undertryck drar de ihop sig utan hjälp. • PV = konstant

 7. Aktiv utandning • Diafragman gör 2/3 av lungarbetet i vila. Resten yttre interkostal-musklerna (revbensmuskler). • Vid fysisk aktivitet använder vi även inre interkostalmusklerna och muskler i bukväggen. • I vila andningen 1% av energiomsättningen, vid aktivitet upp till 10%

 8. Lungvolymerna • Tidalvolymen – andningsvolymen vid vila • Vitalkapacitet – maximala utandningsvolymen (snitt 4-5 L, normal variation 2-8 L) • Inspiratorisk reservvolym • Expiratroisk reservvolym • Residualvolym (~ 1 L)

 9. Döda rummets volym Hur påverkar detta oss? Vilka risker? Fåglars lungor

 10. Gasers partialtryck visar mängden av en gas. Gasmolekyler rör sig lika mycket och ger samma lufttryck. Andelen gaser visar det inte. Jmf lufttryck vid havet och t ex 4000 m ö h. Vid havsytan är pO2 21 kPa och pCO2 0,04 kPa. Gaser diffunderar beroende på koncentrationer. Alla gaser är vattenlösliga. CO2 är mkt mer lösligt än O2. Gasers fysikaliska egenskaper

 11. Gasutbytet Gasutbytet sker från högre partialtryck till mindre.

 12. Blodets transport av syrgas • 98,5% av O2 bundet till hemoglobin (resten löst i blodplasman). • Hb + O2 ↔ HbO2 • Sänkt pH eller höjd temp gör att O2 lättare avges av hemoglobin.

 13. Mättnadskurvan för syrgas på hemoglobin • Lite hemoglobin-bundet O2 gör att resten O2 lättare avges till hemoglobinet. • Mycket O2 gör att mer lätt bindes.

 14. Transport av CO2 i blodet • Löst i blodplasma (7%) • Bundet till hemoglobin (proteindel) (23%) • Som vätekarbonat, HCO3- (70%) • CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3- • CO2 + H2O → H2CO3 enzym på erytrocyter påskyndar (karbanhydras) • H2CO3 → H+ + HCO3- snabb spontant • Andra hållet i lungkapillärerna - CO2 frigörs

 15. Reglering av ventilationen Andningscentrum i förlängda märgen får information från: • sträckkänsliga sinnesceller i lungorna (vid andning > 1 L) • Kemoreceptorer vid högre pCO2 som stimulerar andning. Egentligen sänkt pH.

 16. Kemisk reglering av lungandningen • Kemoreceptorer i förlängda märgen är känsliga för förändringar i pH (och alltså [pCO2]). • Kemoreceptorer i halsartärer och aortabågen känsliga för förändringar i pH, och i extremfall för [pCO2] (då under 8 kPa).

 17. Andningsreglering vid fysisk aktivitet • Upp till 20 x större förbrukning av O2 vid ansträngning än i vila. • Lungandningen ökar p g a ökat arbete – impulser från skelettmuskler och senor går till andningscentrum som ökar andningen. • Syrgasskuld i musklerna efter hårt muskelarbete.

 18. Erytropoietin (epo) • Bildas i njurarna • Bildas vid låg syrgasförsörjning, vid blodbrist eller hög höjd (ej genom träning) • Ökar hematokrithalt (=erytrocythalt) efter 1-2 dagar. • Målceller förstadier till erytrocyter • Gentekniskt framställt (bakterier) används till njursjuka och vid bloddopning.