strategia rozwoju powiatu chrzanowskiego na lata 2006 2015 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015 - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015. w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015 ” .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015' - baba


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt uchwa a rady powiatu chrzanowskiego nr z dnia 30 marca 2006 r
w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015”

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015” jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchyla się: Uchwałę nr VI/36/99 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie przyjęcia podstawowego dokumentu „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ProjektUchwała Rady Powiatu Chrzanowskiego Nr ……….z dnia 30 marca 2006 r.

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

projekt uchwa a rady powiatu chrzanowskiego nr z dnia 30 marca 2006 r1
ProjektUchwała Rady Powiatu Chrzanowskiego Nr ……….z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015”

UZASADNIENIE

1. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały:

W związku ze zmianą warunków społeczno-gospodarczych w powiecie chrzanowskim oraz przystąpieniem Polski do UE koniecznym stało się uchwalenie nowej Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego. Opracowany w wyniku prac Konwentu strategicznego dokument obowiązywać będzie w latach 2006-2015. Jego coroczną weryfikację przeprowadzać będzie Wydział Promocji i Rozwoju, a zatwierdzać Rada Powiatu Chrzanowskiego.

„Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015” jest zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 (projekt) oraz Sektorowymi Programami Operacyjnymi, na podstawie których będzie można aplikować po fundusze strukturalne UE w kolejnym okresie budżetowania 2007-2013.

Posiadanie przez powiat strategii rozwoju jest niezbędnym elementem pozwalającym na pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań.

Mając na uwadze powyższe argumenty przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

2. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały:

Dokument jest zbiorem zadań przeznaczonych do realizacji nie tylko przez Starostwo Powiatowe, ale przez całą społeczność lokalną i wszystkie instytucje działające na terenie powiatu. Poprzez realizację zadań zawartych w strategii spełniona będzie jedna z fundamentalnych zasad polityki strukturalnej UE, jaką jest zasada partnerstwa. Realizacja strategii w dużej mierze opierać się będzie na efektywnej współpracy gmin powiatu, starostwa powiatowego oraz lokalnych stowarzyszeń społecznych.

3. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia:

Brak skutków finansowych.

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

poj cia
Pojęcia
 • Kierunki rozwojugłówne kierunki rozwoju to obszary mogące stać się „kołami zamachowymi” dla rozwoju powiatu.
 • Cele strategicznesą to cele należące do grupy celów kierunkowych (odpowiadają na pytanie: co chcemy osiągnąć ?) i długofalowych, o terminie realizacji sięgającym 10 – 15 lat.
 • Cele operacyjnedot. średniego horyzontu czasowego (3 – 5 lat). Odpowiadają na pytanie: w jaki sposób to osiągnąć ?, wskazują określone narzędzia i sposoby realizacji celów strategicznych.
 • Zadaniato konkretne działania służące realizacji celów.

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

kierunki rozwoju
Kierunki rozwoju
 • Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
 • Gospodarka lokalna
 • Kultura, sport i rekreacja
 • Usługi społeczne dla mieszkańców

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
Cel strategiczny:

Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu

Cel strategiczny:

Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna

Cele operacyjne:

 • Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz przepustowości wewnętrznego układu drogowego na terenie powiatu
 • Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami
 • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
 • Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Cele operacyjne:

 • Aktywizacja terenów poprzemysłowych
 • Tworzenie warunków dla powstawania nowych terenów inwestycyjnych
 • Aktywna promocja ofert inwestycyjnych gmin i powiatu oraz lokalnych walorów gospodarczych

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna1
Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz przepustowości wewnętrznego układu drogowego na terenie powiatu

Zadania:

Rozbudowa węzła autostratowego w Byczynie – połączenie z obwodnicami chrzanowską oraz trzebińską

Budowa północnej obwodnicy miasta Chrzanowa oraz południowej obwodnicy miasta Trzebinia w ciągu drogi krajowej nr 79

Budowa węzła rudniańskiego na autostradzie A4

Budowa wschodniej obwodnicy miasta Trzebinia

Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w Kroczymiechu na drodze wojewódzkiej nr 933

Budowa obwodnicy Libiąż – Chrzanów

Budowa zachodniej obwodnicy miasta Chrzanowa

Budowa obwodnicy miejscowości Babice

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780

Budowa połączenia od autostrady A4 do Szpitala Powiatowego i Osiedla Północ – Tysiąclecie w Chrzanowie

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
 • Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna2
Zadania:

Opracowanie efektywnego systemu transportu zbiorowego wewnątrz powiatu

Modernizacja ul. Podwale w Chrzanowie

Opracowanie Strategii Drogowej Powiatu Chrzanowskiego – długookresowego, operacyjnego programu budowy, bieżącego utrzymania i modernizacji dróg powiatowych sprzęgniętego z drogowymi planami inwestycyjnymi gmin i innych organów zarządczych

Realizacja planowych remontów (modernizacja nawierzchni, budowa odwodnień, ciągów pieszych) i utrzymania bieżącego dróg powiatowych

Realizacja planowych remontów (modernizacja nawierzchni, budowa odwodnień, ciągów pieszych) i utrzymania bieżącego dróg gminnych w powiecie chrzanowskim, zgodnie z gminnymi planami utrzymania dróg układu podstawowego

Modernizacja przejść dróg o dużym znaczeniu dla ruchu lokalnego i regionalnego z torowiskami kolejowymi

Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz przepustowości wewnętrznego układu drogowego na terenie powiatu

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
 • Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna3
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami

Zadania:

Realizacja projektu kanalizacji na terenie powiatu chrzanowskiego w ramach środków z Funduszu Spójności

Realizacja koncepcji kanalizacji wschodniej części powiatu chrzanowskiego w ramach Związku Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna, Sanki

Realizacja koncepcji kanalizacji południowej części powiatu chrzanowskiego w ramach Związku komunalnego Gmin Zator, Wieprz, Babice

Wdrażanie koncepcji rozwiązujących problemy kanalizacyjne na terenach wiejskich powiatu

Propagowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich powiatu

Realizacja zadań służących ochronie przed powodzią

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Prowadzenie monitoringu regionalnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 452

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
 • Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna4
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Zadania:

Opracowanie Powiatowego Programu Rewitalizacji

Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Gminie Libiąż

Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Gminie Chrzanów

Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Gminie Trzebinia

Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Gminie Alwernia

Rekultywacja składowisk odpadów pogórniczych i terenów zapadliskowych na terenie powiatu

Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów komunalnych na terenie powiatu

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
 • Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna5
Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Zadania:

Tworzenie i rozbudowa lokalnych sieci infrastruktury teleinformatycznej

Upowszechnianie stosowania technik społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych, w tym samorządowych

Tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu

Budowa i wyposażenie w infrastrukturę teleinformatyczną centrów zarządzania

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
 • Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna6
Aktywizacja terenów poprzemysłowych

Zadania:

Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych Chrzanowsko-Trzebińskiego Parku Przemysłowego

Tworzenie i zagospodarowanie stref aktywności gospodarczej na terenie powiatu chrzanowskiego

Sporządzenie dokładnej inwentaryzacji wolnych terenów i obiektów poprzemysłowych w skali całego powiatu wraz z określeniem stanu infrastruktury technicznej na tych obszarach oraz potencjalnym przeznaczeniem

Opracowanie kompleksowej oferty wolnych działek i obiektów poprzemysłowych na terenie powiatu, przeznaczonych na działalność inwestycyjną – druk oferty w postaci folderu inwestycyjnego oraz utworzenie bazy danych w Internecie i jej stała aktualizacja

Inicjowanie spotkań, konferencji, seminariów z udziałem wszystkich właścicieli gruntów w powiecie chrzanowskim, poświęconych organizacji wspólnej promocji terenów inwestycyjnych

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
 • Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna7
Tworzenie warunków dla powstania nowych terenów inwestycyjnych

Zadania:

Podejmowanie działań zmierzających do uporządkowania gospodarki przestrzennej w gminach powiatu chrzanowskiego

Nawiązywanie współpracy z sąsiednimi powiatami, w tym szczególnie z powiatem olkuskim i oświęcimskim w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej (głównie drogowej) i aktywizacji gospodarczej przygranicznych części powiatu chrzanowskiego

Sporządzenie dokładnej inwentaryzacji terenów przeznaczonych w przyszłości do zainwestowania pod działalności produkcyjne, usługowe i handlowe na terenach gmin wchodzących w skład powiatu

Kompleksoweuzbrajanie terenów przeznaczonych pod inwestycje w partnerstwie publiczno-prywatnym

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
 • Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna8
Aktywna promocja ofert inwestycyjnych gmin i powiatu oraz lokalnych walorów gospodarczych

Zadania:

Współpraca organizacyjna i finansowa samorządów lokalnych w procesie promocji ofert inwestycyjnych powiatu oraz jego walorów gospodarczych

Intensywna promocja ofert inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu chrzanowskiego oraz jego walorów gospodarczych

Organizacja targów, wystaw i prezentacja ofert inwestycyjnych gmin z terenu powiatu lokalnym przedsiębiorcom oraz inwestorom zewnętrznym - współpraca władz samorządowych oraz lokalnych organizacji skupiających przedsiębiorców

Utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z instytucjami regionalnymi prowadzącymi działania promujące gospodarkę województwa małopolskiego

Utrzymywanie stałych i efektywnych kontaktów z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi o charakterze branżowym w celu kreowania korzystnego wizerunku powiatu chrzanowskiego jako miejsca do inwestowania

Aktywna promocja produktu lokalnego

Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
 • Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

gospodarka lokalna
Cel strategiczny:

Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw

Cel strategiczny:

Wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw bazujących na walorach turystycznych powiatu

Gospodarka lokalna

Cele operacyjne:

 • Zwiększenie dostępności instrumentów wsparcia merytorycznego i finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Kreowanie korzystnego otoczenia administracyjnego dla dalszego rozwoju lokalnych firm

Cele operacyjne:

 • Poprawa efektywności ekonomicznej i produktywności gospodarki rolnej na terenie Powiatu
 • Rozwój obszarów wiejskich Powiatu Chrzanowskiego
 • Wspieranie rozwoju turystyki weekendowej i agroturystyki na terenie Powiatu Chrzanowskiego

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

gospodarka lokalna1
Zwiększanie dostępności instrumentów wsparcia merytorycznego i finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zadania:

Utworzenie powiatowego Punktu Informacyjnego o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych

Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego na terenie Powiatu Chrzanowskiego

Współpraca z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego i innymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość w zakresie przekazywania informacji przedsiębiorcom o istniejących funduszach pożyczkowych i funduszach poręczeń kredytowych

Stworzenie powiatowego portalu internetowego dla lokalnych przedsiębiorców

Pomoc w organizacji systematycznych szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej

Wykorzystanie e-learningu jako nowoczesnej metody prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców

Organizacja i uczestnictwo w wizytach studyjnych przy współudziale samorządów i przedsiębiorców

Gospodarka lokalna
 • Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

gospodarka lokalna2
Kreowanie korzystnego otoczenia administracyjnego dla dalszego rozwoju lokalnych firm

Zadania:

Przyjęcie powiatowego programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej

Opracowanie Raportu o stanie rzemiosła w Powiecie

Rozbudowa systemu elektronicznej administracji na terenie Powiatu Chrzanowskiego

Dostosowanie czasu pracy urzędów, instytucji otoczenia biznesu i rynku pracy do potrzeb przedsiębiorców

Organizacja dorocznych targów gospodarczych na terenie powiatu

Podjęcie inicjatywy utworzenia ośrodka konferencyjnego na terenie Powiatu Chrzanowskiego z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego

Gospodarka lokalna
 • Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

gospodarka lokalna3
Poprawa efektywności ekonomicznej i produktywności gospodarki rolnej na terenie Powiatu

Zadania:

Popularyzacja działań na rzecz zagospodarowania niewykorzystywanych terenów rolnych

Wspieranie tworzenia grup producentów rolnych na terenie Powiatu

Udzielanie wsparcia prawnego i administracyjnego dla producentów zainteresowanych rejestracją produktu lokalnego oraz promocja zarejestrowanych produktów

Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenach o korzystnych warunkach dla produkcji rolnej

Gospodarka lokalna
 • Wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw bazujących na walorach turystycznych powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

gospodarka lokalna4
Rozwój obszarów wiejskich Powiatu Chrzanowskiego

Zadania:

Pobudzanie aktywności mieszkańców do włączania się w działania na rzecz kreowania rozwoju wiejskich w oparciu o koncepcję Leader+

Stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Gospodarka lokalna
 • Wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw bazujących na walorach turystycznych powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

gospodarka lokalna5
Gospodarka lokalna
 • Wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw bazujących na walorach turystycznych powiatu
 • Wspieranie rozwoju turystyki weekendowej i agroturystyki na terenie Powiatu Chrzanowskiego

Zadania:

 • Współpraca z samorządami gminnymi w zakresie utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Powiatu
 • Tworzenie warunków do rozbudowy bazy gastronomiczno-noclegowej na terenach czystych ekologicznie Powiatu Chrzanowskiego
 • Prowadzenie działań promujących podejmowanie działalności gospodarczej w sferze agroturystyki wśród mieszkańców
 • Utworzenie trasy turystycznej „Lokomotywą Fabloku po Powiecie”
 • Stałe prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

kultura sport i rekreacja
Cel strategiczny:

Rozwój i promocja kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego

Kultura, sport i rekreacja

Cele operacyjne:

 • Stworzenie profesjonalnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Powiecie Chrzanowskim
 • Podejmowanie działań pielęgnujących oraz promujących kulturę mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego
 • Ochrona i restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego oraz placówek muzealnych i instytucji kultury na terenie Powiatu
 • Współpraca na szczeblu regionalnym w zakresie promocji i poszerzania oferty kulturowej dostępnej dla mieszkańców i gości Powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

kultura sport i rekreacja1
Stworzenie profesjonalnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego w powiecie chrzanowskim

Zadania:

Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini

Modernizacja nawierzchni boiska trawą syntetyczną przy II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie

Modernizacja nawierzchni boiska trawą syntetyczną na terenie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie

Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Chrzanowie

Zagospodarowanie na potrzeby rekreacji terenów przyległych do Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini

Uporządkowanie istniejących i tworzenie nowych szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu

Budowa pomostu wędkarskiego przy starorzeczu w Rozkochowie

Budowa hali widowiskowo – sportowej na terenie miasta Alwernia

Kultura, sport i rekreacja
 • Rozwój i promocja kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

kultura sport i rekreacja2
Podejmowanie działań pielęgnujących oraz promujących kulturę mieszkańców powiatu chrzanowskiego

Zadania:

Promocja działalności zespołów folklorystycznych z terenu powiatu

Upowszechnianie tradycyjnych potraw wśród mieszkańców i gości powiatu

Wspieranie organizacji imprez masowych oraz prezentujących rękodzieło ludowe i dorobek lokalnych artystów

Kontynuacja przygotowywania rocznego kalendarza imprez przy współpracy z samorządami gminnymi i innymi instytucjami z terenu powiatu

Nawiązanie i rozwój współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi w zakresie organizacji dorocznej imprezy o znaczeniu regionalnym w Chrzanowie

Kultura, sport i rekreacja
 • Rozwój i promocja kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

kultura sport i rekreacja3
Ochrona i restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego oraz placówek muzealnych i instytucji kultury na terenie powiatu

Zadania:

Zabezpieczenie i odbudowa zamku w Lipowcu

Podejmowanie działań na rzecz udostępniania zwiedzającym Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Płazie i kościoła w Mętkowie pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Wspieranie rozwoju sanktuariów w Płokach, Trzebini i Alwerni

Rewitalizacja rynku w Alwerni przy zachowaniu starej zabudowy

Remont i adaptacja na potrzeby centrum naukowego, edukacyjnego i konferencyjnego zespołu pałacowo-parkowego w Młoszowej

Ochrona istniejących obiektów i dalszy rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

Wspieranie rozwoju działalności Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni

Utworzenie Muzeum Kopalnictwa w dawnym szybie górniczym na terenie powiatu

Adaptacja budynku przy ul. Broniewskiego 10c w Chrzanowie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej

Utworzenie Szlaku Miejsc Papieskich na terenie powiatu chrzanowskiego

Kultura, sport i rekreacja
 • Rozwój i promocja kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

kultura sport i rekreacja4
Współpraca na szczeblu regionalnym w zakresie promocji i poszerzania oferty kulturowej dostępnej dla mieszkańców i gości powiatu

Zadania:

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania i zamieszczenia informacji w regionalnym portalu internetowym o miejscach godnych zwiedzenia na terenie Powiatu

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Diecezjalnym Centrum Informacji Promocji i Turystyki w zakresie zwiększenia atrakcyjności turystycznej Szlaku Architektury Drewnianej na terenie powiatu

Podejmowanie działań na rzecz budowy przekaźników telewizyjnych umożliwiających odbiór krakowskiego programu regionalnego telewizji publicznej

Kultura, sport i rekreacja
 • Rozwój i promocja kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w
Cel strategiczny:

Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym małopolski

Cel strategiczny:

Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w powiecie

Usługi społeczne dla mieszkańców

Cele operacyjne:

 • Doskonalenie bazy lokalowej i technicznej szkół oraz placówek oświatowych powiatu
 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie, dostosowanego do potrzeb rynku pracy
 • Rozwój postaw obywatelskich i wzrost aktywności młodzieży

Cele operacyjne:

 • Wspieranie procesu powstawania miejsc pracy
 • Rozwój systemu szkoleń dla osób bezrobotnych i pracujących
 • Doskonalenie działań z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w1
Cel strategiczny:

Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie

Usługi społeczne dla mieszkańców

Cele operacyjne:

 • Rozwój promocji zdrowia i profilaktyka uzależnień wśród mieszkańców powiatu
 • Świadczenie usług medycznych o wysokiej jakości i dostępności
 • Doskonalenie zaplecza instytucjonalnego i efektywności działań pomocy społecznej w powiecie
 • Organizowanie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem
 • Tworzenie skutecznego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i opieki nad osobami starszymi
 • Doskonalenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz rozwoju społecznego powiatu
 • Intensyfikacja działań służących bezpieczeństwu publicznemu w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w2
Doskonalenie bazy lokalowej i technicznej szkół oraz placówek oświatowych powiatu

Zadania:

Prowadzenie remontów i adaptacji budynków szkół ponadgimnazjalnych służących zmniejszaniu kosztów utrzymania

Doskonalenie zaplecza lokalowego i wyposażenia warsztatów szkolnych i laboratoriów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu

Modernizacja wyposażenia komputerowego szkół powiatowych

Budowa sal gimnastycznych i modernizacja zaplecza sportowego przy szkołach ponadgimnazjalnych powiatu

Remont bazy lokalowej i podnoszenie standardów wyposażenia Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini wraz z filiami

Usługi społeczne dla mieszkańców
 • Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym małopolski

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w3
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie, dostosowanego do potrzeb rynku pracy

Zadania:

Współpraca władz powiatu ze środowiskami gospodarczymi i społecznymi w poszerzaniu oferty edukacyjnej na szczeblu ponadgimnazjalnym i dostosowywaniu profili nauczania do potrzeb rynku pracy

Współpraca szkół ponadgimnazjalnych z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie i organizacjami przedsiębiorców w zakresie doradztwa zawodowego i kształtowania kariery zawodowej młodych ludzi

Współpraca szkół ponadgimnazjalnych z przedsiębiorcami w organizacji systemu praktyk uczniowskich w zakładach pracy powiatu

Wykorzystywanie Internetu i nowoczesnych technik nauczania w procesie kształcenia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Usługi społeczne dla mieszkańców
 • Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym małopolski

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w4
Zadania:

Wykorzystanie międzynarodowej współpracy uczniów i nauczycieli do pogłębiania znajomości języków obcych i realizacji wspólnych projektów

Realizacja programu stypendialnego dla uczniów i studentów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Rozwój systemu nagród i stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wyróżniających się w nauce

Rozwój systemu nagród dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, przyznawanych za osiągnięcia w nauczaniu i wychowaniu młodzieży

Realizacja programu dokształcania i doskonalenia nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

Usługi społeczne dla mieszkańców
 • Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym małopolski
 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie, dostosowanego do potrzeb rynku pracy

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w5
Rozwój postaw obywatelskich i wzrost aktywności młodzieży

Zadania:

Uwzględnianie w procesie nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych zagadnień przygotowujących młodzież do życia w warunkach państwa obywatelskiego, gospodarki wolnorynkowej i konkurencyjnego rynku pracy

Organizacja szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych i konkursów pogłębiających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów

Opracowanie i promocja kompleksowej powiatowej oferty „czasu wolnego” dla młodzieży

Promocja wśród młodzieży zasad wolontariatu i uczestnictwa w działaniach organizacji pozarządowych

Usługi społeczne dla mieszkańców
 • Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym małopolski

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w6
Wspieranie procesu powstawania miejsc pracy

Zadania:

Prowadzenie cyklicznych badań i diagnoz lokalnego rynku pracy

Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych wśród osób bezrobotnych i przedsiębiorców w zakresie możliwości korzystania z programów rynku pracy, w tym udziału w szkoleniach – uruchomienie stanowiska ds. informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie

Promocja samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych i wspieranie ich w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej

Organizacja lokalnych targów i giełd pracy

Organizacja i prowadzenie programu staży zagranicznych dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i absolwentów studiów z terenu powiatu

Promocja wolontariatu jako szansy na pierwszą pracę lub szansy na wyjście z bezrobocia

Program robót publicznych i prac interwencyjnych przy współpracy z samorządami gmin i powiatu chrzanowskiego

Usługi społeczne dla mieszkańców
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w7
Rozwój systemu szkoleń dla osób bezrobotnych i pracujących

Zadania:

Systematyczne badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i pracodawców

Organizacja szkoleń i kursów doskonalących umiejętności i podnoszących kwalifikacje osób bezrobotnych

Wspieranie procesu kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym kształcenia „na odległość” – pomoc władz powiatu w organizacji kursów i szkoleń doskonalących oraz przekwalifikowujących dla mieszkańców

Usługi społeczne dla mieszkańców
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w8
Doskonalenie działań z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Zadania:

Rozwój nowych form doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracujących (np. przez internet)

Utworzenie sali komputerowej z wielostanowiskowym dostępem do Internetu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie

Utworzenie Punktów Szansy Zawodowej w gminach powiatu chrzanowskiego

Doskonalenie systemu pośrednictwa pracy w powiecie

Rozwój doskonalenia zawodowego kadr Powiatowego Urzędu Pracy

Usługi społeczne dla mieszkańców
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w9
Rozwój promocji zdrowia i profilaktyka uzależnień wśród mieszkańców powiatu

Zadania:

Prowadzenie cyklicznych działań z zakresu profilaktyki zdrowia, np. bezpłatne badania i konsultacje medyczne dla mieszkańców powiatu

Prowadzenie intensywnych działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym wśród dzieci i młodzieży

Zapewnienie warunków do leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków

Stworzenie systemu wsparcia rodzin z problemami uzależnień oraz wsparcia osób współuzależnionych

Współpraca z wojewódzkimi i krajowymi ośrodkami zajmującymi się uzależnieniami

Promocja zdrowego stylu życia oraz kreowanie mody na sport, rekreację ruchową i aktywny styl życia

Usługi społeczne dla mieszkańców
 • Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w10
Świadczenie usług medycznych o wysokiej jakości i dostępności

Zadania:

Dostosowanie zaplecza lokalowego i technicznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie do wymogów ustawowych

Zakup dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Chrzanowie aparatury medycznej zapewniającej wysokie standardy usług

Rozwój opieki psychiatrycznej przy Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Zorganizowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Doskonalenie współpracy samorządu powiatowego, samorządów gminnych i służb ratowniczych (policja, straż pożarna, służby medyczne, inspekcje techniczne) w ramach powiatowego systemu zarządzania kryzysowego

Prowadzenie wśród mieszkańców powiatu działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zachowania w sytuacjach zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy

Zapewnienie możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Opracowanie mapy zagrożeń zdrowotnych dla powiatu

Usługi społeczne dla mieszkańców
 • Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w11
Doskonalenie zaplecza instytucjonalnego i efektywności działań pomocy społecznej w powiecie

Zadania:

Organizacja Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

Organizowanie cyklicznych spotkań przedstawicieli instytucji i organizacji działających na polu pomocy społecznej w powiecie

Dostosowanie standardu Domu Pomocy Społecznej w Płazie do wymogów ustawowych i rozszerzenie oferty placówki o nowe usługi

Współpraca z gminami i organizacjami pozarządowymi w tworzeniu i prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne i rodziny zastępcze

Wspieranie inicjatyw służących utworzeniu Klubu Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wspieranie rozwoju zatrudnienia socjalnego osób młodych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Rozwój doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej w powiecie

Prowadzenie akcji uświadamiających mieszkańcom rolę i zasady funkcjonowania pomocy społecznej w powiecie

Współpraca instytucji pomocy społecznej w powiecie w aplikowaniu po fundusze strukturalne Unii Europejskiej

Usługi społeczne dla mieszkańców
 • Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w12
Organizowanie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem

Zadania:

Prowadzenie stałego monitoringu rodzin wymagających wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej

Wspieranie rozwoju grup wsparcia dla różnych odbiorców, według zdiagnozowanych potrzeb

Pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnych form opieki zastępczej i adopcyjnej (rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka)

Realizacja wspólnych projektów z organizacjami i instytucjami z terenu powiatu i regionu, działającymi na rzecz rodzin i dzieci

Wspieranie tworzenia i funkcjonowania świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży

Usługi społeczne dla mieszkańców
 • Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w13
Tworzenie skutecznego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i opieki nad osobami starszymi

Zadania:

Powołanie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Organizacja procesu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Organizacja procesu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Likwidacja barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych i w instytucjach publicznych

Udzielanie doradztwa i informacji w ramach niepublicznych inicjatyw (prywatnych, pozarządowych) służących powstawaniu w powiecie instytucji nastawionych na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi

Usługi społeczne dla mieszkańców
 • Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w14
Doskonalenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz rozwoju społecznego powiatu

Zadania:

Utworzenie w strukturze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie funkcji Koordynatora ds. Organizacji Pozarządowych

Zorganizowanie cyklicznego Forum Organizacji Pozarządowych mającego formę kwartalnych spotkań i szkoleń dla organizacji pozarządowych

Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych i przyznawanie dotacji w formie otwartych konkursów

Bezpłatne użyczanie pomieszczeń będących w dyspozycji powiatu na potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych (np. na spotkania i konferencje o charakterze niekomercyjnym)

Prowadzenie przez Starostwo Powiatowe i organizacje pozarządowe wspólnych działań promocyjno-informacyjnych

Współpraca władz powiatu i organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych

Wspieranie organizacji pozarządowych w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z organizacjami o podobnym charakterze w miastach i regionach partnerskich powiatu i gmin z terenu powiatu

Usługi społeczne dla mieszkańców
 • Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

us ugi spo eczne dla mieszka c w15
Intensyfikacja działań służących bezpieczeństwu publicznemu w powiecie

Zadania:

Utworzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa

Identyfikacja na terenie powiatu stref o zwiększonym poziomie przestępczości

Wspieranie Komendy Powiatowej Policji w zakresie doskonalenia zaplecza lokalowego, wyposażenia technicznego oraz liczby etatów

Współpraca Policji i Straży Miejskich z terenu powiatu (Chrzanów, Libiąż) w zmniejszaniu przestępczości i minimalizacji zagrożeń

Prowadzenie szerokiego zakresu działań informacyjnych i prewencyjnych mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców powiatu

Usługi społeczne dla mieszkańców
 • Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

slide42
Autorzy opracowania pragną podziękować wszystkim członkom Konwentu Strategicznego za poświęcony czas, żarliwość w podejściu do spraw publicznych oraz merytoryczne zaangażowanie w procesie budowania „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015”.

Składają również specjalne podziękowania na ręce Starosty Chrzanowskiego Kazimierza Boronia, Wicestarosty Stanisławy Klimczak, Burmistrza Gminy Alwernia Jana Rychlika, Wójta Gminy Babice Wiesława Domina, Burmistrza Miasta Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego, Burmistrza Libiąża Tadeusza Arkita, Burmistrza Miasta Trzebinia Adama Adamczyka, Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie Klementyny Kłeczek, Z-cy Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie Joanny Wątroby oraz Radnych Powiatu Chrzanowskiego:

Głównym konsultantem był Wojciech Odzimek – Samodzielny Specjalista ds. Zarządzania Strategicznego w MISTiA.

Zespół konsultantów tworzyli pracownicy Wydziału Programów i Projektów MISTiA:

Janusz Krzyżak Tomasz Rutkowski

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

dzi kujemy

Dziękujemy

Wydział Promocji i Rozwoju

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

ul. Partyzantów 2

32-500 Chrzanów

e-mail: promocja@powiat-chrzanowski.pl

ad