Hi ha pressupost a la partida? - PowerPoint PPT Presentation

azriel
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hi ha pressupost a la partida? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hi ha pressupost a la partida?

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
86 Views
Download Presentation

Hi ha pressupost a la partida?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. IN3 - Compres per a l’organització d’actes de difusió - altres despeses Es demana servei de conceptualització d’actes de difusió Assessorament tècnic i econòmic al Cap de Projecte Hi ha pressupost a la partida? S’omple formulari compra estàndard (preu, proveïdor) i l’envia al Cap de Projecte Es necessita fer un acte de difusió (Nota 1) S S Hi ha suficient pressupost? Cap de Projecte Cap de Projecte Cap de Projecte N S Cap de Projecte IN3 (A. Galtés) IN3 (A. Galtés) N Fi del procés o contacte amb Eco- IN3 per tractar problemàtica N Es poden buscar solucions més econòmiques Compra i comunicació al Cap de Projecte Validació i enviament a Eco-IN3 IN3 (A. Galtés) Cap de Projecte Nota 1: Elcircuit s’haurà de seguir per totes les despeses (Excepte subcontractacions a tercers) relacionades amb actes de difusió en el marc d’un projecte de R+D+i (No s’engloben reunions de socis)