Relacions en l’equip de treball U2- COMUNICACIÓ - PowerPoint PPT Presentation

azra
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Relacions en l’equip de treball U2- COMUNICACIÓ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Relacions en l’equip de treball U2- COMUNICACIÓ

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Presentation Description
117 Views
Download Presentation

Relacions en l’equip de treball U2- COMUNICACIÓ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Relacions en l’equip de treball U2- COMUNICACIÓ

 2. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.1 La comunicació • Actualment, que parlem de comunicació no només ens referim al procés lineal emissor-missatge-receptor, també tenim en compte el conjunt de processos psicològics i implicats que es donen en l’emissió i en la recepció, com: • l’estat d’ànim • la intencionalitat • el tipus de relació dels interlocutors • la motivació. RET

 3. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.1 La comunicació • Els elements de la comunicació són: • Emissor: persones que emeten el missatge. • Missatge: l’objectiu de la transmissió, la informació que l’emissor transforma a través d’un codi. • Receptor: qui rep el missatge i el descodifica. • Canal: el mitjà a través del qual es transmet el missatge verbal o no verbal ( l’aire, una carta, un tauló d’anuncis, un ordinador, etc.) • Codi: sistema de signes i regles ( codi lingüístic, morse, mímic, senyals, etc.) • Context: és la situació real en què es dóna la comunicació. • Soroll: una pertorbació del canal de comunicació RET

 4. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.1 La comunicació RET

 5. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.1 La comunicació • El procés de comunicació, es dóna quan l’emissor pot captar si el missatge el rep o no. • Això s’aconsegueix per mitjà de les informacions de tornada ( retroalimentació) que transmeten els receptors, aquesta informació pot ser verbal o no. • Si no es produeix el feedback, es diu que no hi ha comunicació, només es produeix transmissió d’informació. RET


 6. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.2 Dificultats i obstacles en la comunicació. • 1.- Obstacles semàntics. • Es quan no es comprenen bé el símbols, l’idioma o el vocabulari. Cal usar llenguatges senzills, clars, accessibles pel receptor, procurant que no hi hagi sobrecàrrega d’informació. • 2.- Obstacles físics. • Són interferències que hi ha en l’ambient. També hi ha barreres físiques com la il·luminació, l’espai, la temperatura ambientals i equips o materials tècnics. RET

 7. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.2 Dificultats i obstacles en la comunicació. • 3.-Obstacles psicològics. • Diverses interpretacions. • Emocions • Personalitat dels participants • Idees • Posició jeràrquica Aquests obstacles poden fer que es bloquegi la comunicació, donant lloc a relacions laborals defectuoses. RET

 8. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.2 Dificultats i obstacles en la comunicació. • CAS PRACTIC • http://formacioprofessional.ning.com/video/errors-en-la-comunicacio-no RET

 9. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.2 Dificultats i obstacles en la comunicació. • 4.-La percepció de la personalitat en el món laboral. • Percebre alguna cosa és captar alguna cosa a través dels sentits i també significa fixar una imatge.Per tant, la percepció és un acte selectiu. • Quan la percepció selectiva actua davant un judici cal avaluar el prejudicis personals, això motivarà tenir una certa predisposició o a l’inrevés. RET

 10. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.2 Dificultats i obstacles en la comunicació. • 4.-La percepció de la personalitat en el món laboral. • Cal tenir en compte els estereotips, són les idees o imatges acceptades habitualment.( Pe.: persona mal vestida) • La impressió que tenim d’una persona influeix a l’hora de jutjar la seva actitud, això s’anomena “ efecte halo”(pe: mala actuació d’un cantant conegut) • També davant d’un persona que no coneixem, pot influir les nostres expectatives. (Pe: “Trepa”) RET

 11. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.3 Tipus de comunicació.

 12. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.3 Tipus de comunicació. 1.- La Comunicació ascendent. És la que es produeix des dels treballadors als directius. Les empreses són cada cop més conscients de la importància d’aquesta. Ja que es poden conèixer els problemes, les idees, els suggeriments o queixes, si estan motivats o integrats, el que crea un bon ambient laboral. RET

 13. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.3 Tipus de comunicació. • 2.- Comunicació descendent. • És la que parteix dels directius fins els subordinats. • Aquesta s’utilitza per motivar, coordinar i informar al treballador sobre la tasca que cal fer, els objectius i la política empresarial, l’avaluació del treball, les activitats, els serveis i els beneficis que ofereix l’empresa, la situació econòmica, etc. • Els mitjans són fulletons, cartes, butlletins, correu intern, comitè de representants, diaris d’empresa, ordres, reunions, etc. RET

 14. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.3 Tipus de comunicació. • 3.-Comunicació horitzontal. • És la transmissió de la informació entre persones que estan en el mateix nivell jeràrquic. És la més directa i sincera. A més sorgeix espontàniament; l’empresa no està molt interessada en formalitzar-la perquè prefereix la comunicació jeràrquica. A vegades es fomenta la competència per augmentar la productivitat. RET

 15. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.3 Tipus de comunicació. • 4.- Comunicació formal i informal. • La formal és la comunicació que es dóna de forma estructurada, tenint en compte la jerarquia. • La informal sorgeix de forma espontània mitjançant relacions interpersonals i supera els nivells jeràrquics. RET

 16. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.3 Tipus de comunicació. • Compleix una sèrie de funcions: • Ofereix informació • que no es transmesa pels canals oficials, • es transmet amb rapidesa, • crea satisfacció social, • dóna personalitat a la cultura d’un organització i contribueix a formar grups amb idees, valors o actituds similars. • També s’ha de tenir en compte que pot ser una font de rumors que distorsioni el missatge original. • Ambdues comunicacions es complementen i són necessàries en una empresa. RET

 17. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.4 Comunicació no verbal. • La comunicació no verbal és la que es fa mitjançant gestos, moviments de diverses parts del cos o diferents expressions de rostre o dels ulls. • Això no vol dir que quan un individu es comunica no verbalment prescindeixi del llenguatge parlat, sinó que la comunicació no verbal és, a vegades, un complement d’aquest. • La gran majoria d’aquest gestos, moviments o expressions que constitueixen la comunicació no verbal els fem inconscientment, sense pensar que els fem o per què els fem. RET

 18. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.4 Comunicació no verbal. Consells RET

 19. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.4 Comunicació oral i les seves tècniques. En l’empresa la comunicació oral suposa una gran importància, ja que és un mitjà per aconseguir un bon funcionament i arribar a les fites. Grans idees han fracassat pel un mal ús del llenguatge, ús de vulgarismes, paraules mal usades, descuit en la pronúncia, utilització de frases incorrectes, etc. RET

 20. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.4 Comunicació oral i les seves tècniques. En la comunicació oral hem de tenir en compte: A.- La situació de la comunicació. Cal tenir en compte l’objectiu de l’empresa ( informar-se, informar, motivar, etc.) També conèixer quins i quants són els destinataris, coneixements sobre els temes. B.- El missatge i les seves dificultats. Cal explicar, demostrar i persuadir perquè el receptor entengui, raoni i participi en la comunicació. Els nervis mai desapareixen davant una exposició, però es poden controlar. RET

 21. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.4 Comunicació oral i les seves tècniques. C.- Estratègies d’exposició. Cal un vocalització i pronuncia clares a una gran potència de veu. Cal variar la intensitat, el to i el ritme. Primer s’acostuma a parlar ràpid, pels nervis; però cal parlar a poc a poc quan el missatge és complex, també es pot usar silencis per donar temps a assimilar els conceptes. RET

 22. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.4 Comunicació oral i les seves tècniques. • C.- Estratègies d’exposició. • Recomanacions: • Fer un resum dels temes i el motiu. • No usar tòpic, comte amb les disculpes. • Mirar el públic. • Posar-se en el lloc de l’auditori. • Compte amb el llenguatge corporal. • Seguir un ordre en l’exposició. • Usar mitjans audiovisuals • Acceptar comentaris i crítiques. • Cal usar anècdotes • Fer un síntesi i enumeració de conclusions. RET

 23. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.4 Comunicació oral i les seves tècniques. • D.- Actitud del receptor: • Prestar atenció • Posar-se en el lloc de l’emissor • Deixar que el interlocutor acabi, no interrompre. • Eliminar les distraccions ambientals • No criticar en excés. • Preguntar el necessari i prendre notes. RET

 24. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.4 Comunicació oral i les seves tècniques. E.-Estratègies de comunicació assertiva. La comunicació assertiva és un mètode dirigit a transmetre informacions, a demanar una cosa o bé , a dir el que es pensa, tenint en compte els drets dels nostres interlocutors. Altres conductes són : a.- Agressiva b.- Passiva RET

 25. RET UD2. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 2.4 Comunicació oral i les seves tècniques. Algunes tècniques són: Disc ratllat: repetir insistentment allò que es vol transmetre, així el interlocutor s’adona de la nostra postura i es pot arribar a un compromís. Cal usar aquesta tècnica, quan la nostra postura és justa ( menyspreu dels nostres drets.) Asserció negativa: consisteix en reconèixer una crítica, fins que l’altra persona deixi de criticar. Cal aplicar-la quan la crítica és lògica en la seva totalitat o en part. Crear confusió: cal crear dubtes davant una postura no correcta, cal situar-lo en una situació de desconcert, fins que s’adoni que no obtindrà cap satisfacció. Pregunta negativa: Consisteix en respondre a un crítica demanant una explicació. Es pot aplicar davant situacions de crítica indirecta. Té certs riscos, cal usar un llenguatge assertiu, relaxat, i to seriós. RET