jako i parametry procesu kszta cenia propozycja obiektywizacji oceny jako ci proces w dydaktycznych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jerzy M. Mischke PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jerzy M. Mischke

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Jerzy M. Mischke - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Jakość i parametry procesu kształcenia. Propozycja obiektywizacji oceny jakości procesów dydaktycznych. Jerzy M. Mischke Stowarzyszenie e-Learningu Akademickiego: sea.edu.pl Edukacja-Online.pl: edukacja-online.pl Akademia Górniczo-Hutnicza: agh.edu.pl. plan i zaproszenie do dyskusji. 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jerzy M. Mischke' - azizi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jako i parametry procesu kszta cenia propozycja obiektywizacji oceny jako ci proces w dydaktycznych

Jakość i parametry procesu kształcenia. Propozycja obiektywizacji oceny jakości procesów dydaktycznych

Jerzy M. Mischke

Stowarzyszenie e-Learningu Akademickiego: sea.edu.plEdukacja-Online.pl: edukacja-online.plAkademia Górniczo-Hutnicza: agh.edu.pl

plan i zaproszenie do dyskusji
plan i zaproszenie do dyskusji

1

2

3

4

5

6

7

dlaczego i jak powinno się zarządzać wdrożeniem e-nauczania na uniwersytecie?

co jest kluczowym czynnikiem zmiany?

czy i jak mierzy się w Polsce jakość kształcenia?

czego nam brakuje, aby ten pomiar był skuteczny?

jak definiować jakość kształcenia?

jak ją badać?

czy da się to robić lepiej?

slide3

wdrożenie e-learningu na uniwersytecie pociąga za sobą głęboką zmianę organizacyjną w jego strukturachi powinno być traktowane jako projekt,którego rezultaty powinny podlegać ocenie

e-learning = zmiana + projekt

w teorii jako kluczowy czynnik zmiany
w teorii jakość – kluczowy czynnik zmiany

1

 • jakość niezłożonych elementów zajęć, np.:
  • aktualność treści podręcznika
  • czytelność ilustracji
  • przyjazność procedury logowania na platformę
 • jakość grup elementów (parametrów), np.:
  • funkcjonalność materiałów dydaktycznych
  • jakość wsparcia technologicznego
  • skuteczność metodyki nauczania w środowisku internetowym
  • organizacja procesów dydaktycznych
 • są kluczowymi czynnikami zarządzania zmianą procesów dydaktycznych w uczelni
 • co implikuje konieczność…
  • poznania siły wpływu poszczególnych elementów zajęć
  • porównywania jakości elementu przed i po dokonaniu zmian w procesie dydaktycznym
  • porównywania między sobą jakości różnych zajęć
w praktyce jak jest
w praktyce jak jest…?

1

 • w Polsce nie istnieje jednolity system oceny jakości zajęć akademickich
 • stosowane sposoby dotyczą osobno i wyłącznie:
  • albo warunków organizacyjnych zajęć (tzw. ocena programowa/instytucjonalna PKA)

w przemyśle stabilizacja warunków procesu gwarantuje jakość wyrobu, w edukacji tego nie zapewnia

  • albo efektów udziału w zajęciach – nota końcowa z przedmiotu wyraża jedynie stopień realizacji celów dydaktycznych
  • albo subiektywnych odczuć uczestników zajęć (ankieta satysfakcji)
w praktyce czego nam brakuje
w praktyce czego nam brakuje?

2

 • głównym problemem jest brak:
  • operacyjnej definicji jakości zajęć akademickich na uniwersytecie
  • wynikającej z niej metody identyfikacji jakości zarówno prostych (niezłożonych) elementów, ich grup, jak i całych zajęć
w teorii propozycja definicji jako ci
w teorii propozycja definicji jakości

2

 • jakość prostego elementu zajęć to:
 • mierzalna cecha odnoszona do celu danego elementu zajęć, względnie jego przeznaczenia, jakim są kompetencje studenta uzyskane po ich zakończeniu,a która leży w domkniętym przedziale stanów jakości,którego dolną granicą jest jakość najbardziej niesprzyjająca,a górną najbardziej sprzyjająca celowi (przeznaczeniu) zajęć
w teorii za o enia modelu konsekwencje definicji
w teorii założenia modelu (konsekwencje definicji)

3

 • stan jakości elementu jest określony specyfikacją cechy (zespołu cech)
 • możliwe stany jakości prostego elementu zajęć tworzą zbiór jakości, który jest policzalny i skończony
 • pomiar (identyfikacja) stanu jakości następuje przez porównanieze specyfikacjami elementów zbioru jakości
 • miarą jakości jest liczba rzeczywista nazwana wskaźnikiem jakości
 • zbiór stanów jakości prostego elementu zajęć oraz zbiór ich wskaźnikówsą to zbiory równoliczne (tej samej mocy)
 • wskaźnik jakości elementu przybiera wartości z domkniętego przedziału {x_min, x_max}określanego odpowiednio do właściwości przedmiotu badań oraz przyjętej metody matematycznej analizy jakości parametrów/jakości zajęć
w teorii syntetyczny wska nik jako ci
w teorii syntetyczny wskaźnik jakości

4

 • jakość grupy niezłożonych elementów zajęć (parametrów vel zmiennych stanu), zajęć akademickich lub całych studiów nie może być bezpośrednio identyfikowanaprzez porównanie z odpowiednią specyfikacją
 • ale odpowiada wskaźnikowi wyliczonemu za pomocą matematycznej formuły wiążącej wskaźniki jakości elementów
 • – efektywność dydaktyczna
 • – wskaźnik stanu jakości zdobytych kompetencjizazwyczaj odpowiadający wskaźnikowi noty z zaliczenia
 • – wskaźnik jakości czasu nauki, który może byćpoprosturówny temu czasowi w godzinach
slide10

3

startWczytaj xi i = 1,N

Oblicz czas nauki =F(Psk) k = 1,10

Oblicz Psk=fk(xi) i = 1,N; k = 1,10

wyjście: efektywnośćczas naukinota z zaliczenia

stop

Oblicz efektywność =

w praktyce krytyka modelu
w praktyce krytyka modelu

4

 • nie istnieje proste odniesienie wartości efektywności dydaktycznejdo stanu jakości składowych elementów zajęć – obecnie nie dysponujemy matematycznym modelem dydaktycznej efektywności
 • brak skutecznej metody mierzenia czasu rzeczywiście poświęcanego przez studenta na naukę – informacja o czasie nauki jest deklaracją studenta
 • student jest „czarną skrzynką” o wielu nie zawsze znanych danych na wejściu i czasie nauki i nocie z zaliczenia na wyjściu
wnioski
wnioski

1

2

3

4

5

dla skutecznego zarządzania i doskonalenia procesów dydaktycznychna uniwersytecie dotychczas stosowane metody szacowania jakości zajęć są nieprzydatne

efektywność dydaktyczna – – wydaje się dobrą, syntetyczną miarą jakości zajęć i studiów

matematyczny model jakości grup prostych (niezłożonych) elementów i całych zajęć jest niezwykle potrzebny – to pierwszoplanowe zadanie modernizacji zarządzania jakością kształcenia

identyfikacja matematycznego modelu efektywności dydaktycznej będzie wymagała wykonania szeroko zakrojonych badań i sterowanych eksperymentów

przez analogię do efektywności dydaktycznej można wyliczać wskaźnik efektywności ekonomicznej dydaktyki jako stosunek oceny z zaliczeń do kosztu zajęć ponoszonych przez uczelnię

zapraszam do dyskusji
zapraszam do dyskusji!

jerzy.mischke@gmail.com

jmischke@edukacja-online.pl