1 / 5

Jak Z maksymalizować Swój P otencjał D ochodowy

Jak Z robić S kuteczną P rezentację! !. Jak Z maksymalizować Swój P otencjał D ochodowy. Budowania R elacji!. Znajdź coś wspólnego Daj im komplementy . a) Podać komplement b) Uzasadnij komplement c) natychmiast zadaj pytanie. Zadawać P ytania?. Czego oni szukają a) b)

azia
Download Presentation

Jak Z maksymalizować Swój P otencjał D ochodowy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Jak Zrobić Skuteczną Prezentację!! Jak ZmaksymalizowaćSwój Potencjał Dochodowy

  2. Budowania Relacji! • Znajdź coś wspólnego • Daj im komplementy.a) Podać komplementb) Uzasadnij komplementc) natychmiast zadaj pytanie

  3. Zadawać Pytania? • Czego oni szukają • a) • b) • Jakie są ich rany? • a) • 3. Czy oni mają prawo do podejmowania decyzji? • a) • Czy oni mają pieniędzy, aby zacząć?a)

  4. Punktów Prezentacyjne! • Twoja historia (budowania relacji) • Branża kawy • Produkt (Ganoderma) • Sposób dystrybucji (Word of Mouth) • Comp Plan (7 sposobów możemy zarabiać) • 3 sposobów rozpoczęcia • 1% rynku kawy w Europie • System (4 kroki)

  5. Projekt 50,000 50.000 dystrybutorów30 miasta, państwa, kraje36 miesięcy = 1.000.000 DystrybutorzyDlaczego?Aby przechwycić 1% rynkuosoby pijące kawy.  Aby osiągnąć 125 dolarów miliony dolarów w sprzedaży miesięcznej.  Do akcji 62,5 dolarów miliony dolarów prowizji.. 1%

More Related