Indirecte emissiekosten compensaties inleiding
Download
1 / 25

Indirecte emissiekosten compensaties - inleiding - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Indirecte emissiekosten compensaties - inleiding. 15 Mei 2014 Infomiddag Vlaamse Overheid. Jorre De Schrijver Vlaamse Overheid tel: 02/553.70.17 E-mail: jorre.deschrijver@lne.vlaanderen.be. Inleiding LNE Toelichting aanvraagprocedure Agentschap O ndernemen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Indirecte emissiekosten compensaties - inleiding' - aysel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Indirecte emissiekosten compensaties - inleiding

15 Mei 2014

Infomiddag Vlaamse Overheid

Jorre De Schrijver

Vlaamse Overheid

tel: 02/553.70.17

E-mail: jorre.deschrijver@lne.vlaanderen.be


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Inleiding

LNE

Toelichting aanvraagprocedure

Agentschap Ondernemen

Toelichting aanvraagformulier

VBBV

Q & A

Agenda


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Inleiding

LNE

Werking emissiehandel

Staatssteunregels indirecte emissiekosten

Compensaties indirecte emissiekosten in Vlaanderen

Toelichting aanvraagprocedure

Agentschap ondernemen

Toelichting sjabloon

VBBV

Q & A

Agenda


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

EU Energie en klimaatpakket

Tegen 2020

20 % van het finaal energieverbruik uit hernieuwbare bronnen

20 % minder primair energieverbruik t.o.v. BAU

20 % minder broeikasgasemissies t.o.v. 1990

Werking emissiehandel

2020 Energie en klimaatpakket

 • Niet-ETS emissies

  • gebouwen

  • landbouw

  • afval

  • kleine industriële installaties

  • de meeste F-gassen

  • Transport!

 •  ong. 57 % emissies (2005)

 • ETS emissies

  • ijzer en staal

  • elektriciteitsproductie

  • raffinaderijen

  • chemische sector

  • keramiek

 •  ong. 43 % emissies (2005)


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Werking emissiehandel

EU ETS plakt prijs op CO2

EU ETS = “Cap and Trade” systeem

Cap (= totale beschikbare hoeveelheid rechten)

 • Bepaalt eenduidig totale hoeveelheid emissies

 • Zekerheid voor wetgever

 • Schaarste zorgt voor marktprijs

  Andtrade

 • Geen individuele emissieplafonds

 • Totale vooraf vastgestelde reductie wordt tegen minimale kost behaald


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Werking emissiehandel

EU ETS plakt prijs op CO2

CO2 prijs zorgt voor (LT) stimulans om te investeren in groene technologie

Elke uitstoot van een ton CO2 heeft een prijs

 • CO2 betrekken in investeringsbeslissing producent

 • CO2 betrekken in beslissingen consument


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Evolutie prijs emissierechten

Evolutie prijs emissierechten

Emissies 2005 raken bekend: toewijzing blijkt te hoog


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Evolutie prijs emissierechten

Evolutie prijs emissierechten

Globaal overschot voor periode 2005-2007

Prijs zakt naar 0 €/ton


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Evolutie prijs emissierechten

Evolutie prijs emissierechten

Nieuwe periode (08-12)  opnieuw ‘hoge’

EUA prijs (bijna 30 €/ton)


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Evolutie prijs emissierechten

Evolutie prijs emissierechten

Ondertussen is prijs opnieuw weggezakt

naar +/- 5 euro/ton


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Werking emissiehandel

EU ETS plakt prijs op CO2

Watbetekent EU ETS voorbedrijven?

 • Verplichting om emissies continu te monitoren

 • Verplichting om jaarlijks hun emissies te rapporteren

 • Krijgen jaarlijks emissierechten toegewezen

 • Leveren emissierechten in (a rato van hoeveelheid gerapporteerde emissies) via rekening in broeikasgasregister

 • Beoordelen a.d.h.v. emissierechtenprijs investeringen in emissiereductie


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Werking emissiehandel

Toewijzing emissierechten

2005-2012

 • Ex-ante toewijzing via nationale plannen. In VL:

  • Industrie: gratis toewijzing o.b.v. productieprognoses & energieplan

  • Elektriciteit: beperkte gratis toewijzing, technologiespecifiek

  • Resultaten

  • Globaal voldoende toewijzing voor industrie

  • Beperkte toewijzing voor E-sector, maar CO2-kost wordt doorgerekend in E-prijs

  • Elektriciteitsverbruiker draagt CO2-kost


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Werking emissiehandel

Toewijzing emissierechten

2013-2020

 • Industrie:

  • Uitgangspunt voor toewijzing zijn CO2 benchmarks

  • Onderscheid carbon leakage/ niet carbon leakage sector

  • Elektriciteitsproductie

  • Geen gratis toewijzing, want kan CO2 kost doorrekenen

  • Wel mogelijkheid om bepaalde verbruikers van elektriciteitte compenseren voor doorgerekende CO2-kost


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Kwantitatieve criteria directe carbon leakage

Handelsintensiteit van de sector > 10 % EN

Totale (directe + indirecte) CO2 kost/Bruto toegevoegde waarde) > 5%;

OF

Handelsintensiteit van de sector > 30 %;

OF

Totale (directe + indirecte) CO2 kost/Bruto toegevoegde waarde) > 30 %;

Resultaat

Kwantitatieve analyse op NACE 2007 1.1 / Prodcom 2007

Additionele kwalitatieve analyse voor bepaalde sectoren

> 90 % van industriële ETS emissies carbon leakage

Werking emissiehandel

Toewijzing emissierechten


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Indirecte carbon leakage

Richtlijn emissiehandel

Art. 10 bis (6)

De lidstatenkunnen ook financiële maatregelen vaststellen ten behoeve van bedrijfs­takken of deeltakken waarvan wordt vastgesteld dat het weglekeffect een significante risicofactor vormt ten gevolge van in de elektriciteitsprijzen doorberekende kosten in verband met broeikasgasemissies, […] wanneer deze financiële maatregelen in overeenstemming zijn met de […] vast te stellen regels inzake overheidssteun.

Deze maatregelen zijn gebaseerd op ex ante benchmarks voor de indirecte CO2-emissie per geproduceerde eenheid. Deze ex ante benchmarks worden voor een gegeven bedrijfstak of deeltak berekend als het product van het elektriciteitsverbruik per geproduceerde eenheid overeenkomend met de meest efficiënte beschikbare technologieën en de CO2-emissies van de Europese elektriciteitsproductiemix in kwestie.


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Staatssteunregels Indirecte carbon leakage

 • Stellen kader vast voor compensaties om concurrentieverstoring tussen lidstaten te voorkomen in periode 2013-2020

 • Vastgesteld o.b.v. bepalingen in Richtlijn door EC na uitgebreid consultatieproces

 • Geen formele goedkeuring door LS

 • Keuze om gebruik te maken van regels ligt bij LS, nationale wetgeving moet wel goedgekeurd worden door EC


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Staatssteunregels Indirecte carbon leakage

Doelgroep

 • Kwantitatieve analyse

  • Handelsintensiteit van de sector > 10 % EN

  • Indirecte CO2 kost/Bruto toegevoegde waarde > 5%;

 • Voor andere sectoren bijkomende kwalitatieve analyses

  • O.a. marktstructuur, reductiepotentieel en de mogelijkheid om de kosten door te rekenen aan verbruikers

 • 15 bedrijfstakken geselecteerd


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Bepaling maximaal steunbedrag:

Voor producten met productbenchmark

Voor producten zonder productbenchmark

Staatssteunregels Indirecte carbon leakage

Maximaal steunbedrag


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

BP: Basisproductievolume verwijst naar de productieniveaus in de periode 2005-2011 voor de producten waarvoor een elektriciteitsbenchmark is opgesteld, en naar de historisch verbruikte elektriciteit in deze periode voor de andere producten.

BM: Voor een aantal producten zijn product-elektriciteitsbenchmarks ontwikkeld. Voor de andere producten komt 80 % van de historisch verbruikte elektriciteit in aanmerking voor een compensatiebetaling.

Staatssteunregels Indirecte carbon leakage

Maximaal steunbedrag


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

AIa: de steun mag maximaal 85 % bedragen van de in aanmerking komende elektriciteit (de benchmark) in de jaren 2013-2015, 80 % in 2016-2018 en 75 % in 2019-2020.

C: CO2-emissiefactor. Per land is maximale emissiefactor vastgesteld waarmee de indirecte emissies bepaald mogen worden. Deze is bepaald a.h.v. de emissiefactor van de fossiele elektriciteitscentrales in de regio. Voor België bedraagt deze factor, net als voor Frankrijk, Nederland en Duitsland 0,76 Ton CO2 /Mwh.

Pa: termijnkoers van EUA voor levering in december van jaar k, gebaseerd op gemiddelde dagkoersen in jaar k-1 (EUR/t CO2)

Staatssteunregels Indirecte carbon leakage

Maximaal steunbedrag


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Compensaties in Vlaanderen

Context

 • In uitvoering van nieuw industrieel beleid :

  • De energiekost van de industrie te beperken;

  • De competitiviteit van de industrie t.o.v. de buurlanden en landen buiten de EU te verbeteren

  • De energie-efficiëntie van de industrie aan te moedigen

 • Vorm gegeven via Besluit van de Vlaamse Regering betreffende indirecte emissiekosten

  • Goedgekeurd door EC in november 2013

  • Maximale invulling van staatssteunregels

  • Aantal kleine afwijkingen t.o.v. staatssteunregels


Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

Compensaties in Vlaanderen

Doelgroep

 • Alle bedrijven die een van de in staatssteunregels vermelde activiteiten uitvoeren komen in aanmerking voor steun

 • Identificatie van “activiteit” op zo laag mogelijk niveau:

  • KBO NACE code niet van tel, wel de PRODCOM/ NACE reëel geproduceerde producten

  • Mogelijk dat binnen bedrijf slechts beperkt aantal activiteiten in aanmerking komen voor steun

 • Zowel bedrijven onder ETS als onder niet-ETS komen in aanmerking

  • Voor ETS bedrijven gelden zelfde installatiegrenzen als gerapporteerd onder emissiehandel

 • Bedrijven die tot doelgroep van EBO behoren, moeten toetreden zijn tot de EBO


 • Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

  Compensaties in Vlaanderen

  Bepaling maximaal steunbedrag

  • Grotendeels gebaseerd op staatssteunregels:

   • Toepassing maximale emissiefactor 0,76 ton CO2/MWh

   • Toepassing maximale steunintensiteiten

   • Toepassing benchmarks

  • Reële activiteitsniveaus in jaar x als uitgangspunt voor compensaties i.p.v. historisch activiteitsniveau

  • Voor eerste GWh wordt geen steun verleend

  • Bijkomende compensatie mogelijk in geval van significante capaciteitsuitbreiding


  Indirecte emissiekosten compensaties inleiding

  Blik over de grens

  • Toepassing van compensaties in beperkt aantal lidstaten

   • Nederland

   • Duitsland

   • Spanje

   • Verenigd Koninkrijk

  • Vlaams kader gelijkaardig aan Duitse regelgeving

  • In andere lidstaten meer beperkingen

   • In Spanje, UK & NL plafond op totaal beschikbaar bedrag

    • Als aangevraagde steun > plafond  kaasschaaf

   • In aantal lidstaten geen aanpassing bij uitbreidingen