1 / 11

PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ

PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ. Elektronický materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace. Keplerovy zákony. Johannes Kepler.

ayoka
Download Presentation

PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ Elektronický materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace

 2. Keplerovy zákony

 3. Johannes Kepler • astronom, matematik, astrolog • žil v letech 1571 – 1630 • několik let působil na dvoře císaře Rudolfa II v Praze, kde také zformuloval dva ze tří svých zákonů Obr. 1

 4. 1. Keplerův zákon – zákon drah • popisuje tvar trajektorií planet pohybujících se v gravitačním poli • Planety obíhají okolo Slunce po eliptických drahách málo odlišných od kružnic, v jejichž společném ohnisku je Slunce. • planety se periodicky vzdalují a přibližují ke Slunci

 5. 2. Keplerův zákon – zákon ploch Obsahy ploch opsaných průvodičem planety (spojnice planety a Slunce) za stejný čas jsou stejně velké. Obr. 2

 6. 3. Keplerův zákon Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich velkých poloos (středních vzdáleností těchto planet od Slunce). • T1 a T2jsou oběžné doby dvou planet • a1, a2 jsou délky jejich hlavních poloos

 7. Fyzikální příčinu těchto zákonů Kepler nenalezl. Domníval se, že Slunce a planety se přitahují jako magnety (v té době bylo známo, že Země je velkým magnetem). Teprve Newtonovi se podařilo najít univerzální zákon přitažlivosti těles. Poprvé gravitační zákon zveřejnil v r.1687.

 8. Příklady: • Jaká je střední vzdálenost planety Venuše od Slunce, je-li doba oběhu Venuše kolem Slunce 0,615 roku?

 9. Příklady: 2. Určete dobu oběhu planety Merkur kolem Slunce, jestliže střední vzdálenost Merkuru od Slunce je 0.387AU.

 10. Odpovědi: • Vzdálenost Venuše od Slunce je asi 1,085 . 108 km. • Oběžná doba Merkuru kolem Slunce je asi 88 dní.

 11. Citace Obr. 1: Johannes Kepler 1610.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-31]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johannes_Kepler_1610.jpg Obr. 2: MAKSIM. Plocha pruvodice.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-31]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plocha_pruvodice.png

More Related