1 / 12

Kako odliv mozgova pretvoriti u priliv znanja?

Kako odliv mozgova pretvoriti u priliv znanja?. Jelena Godjevac. Teme. Sta smo rekli / obecali u prolece 2001? Gde smo sada? Kako dalje?. Ambicija ETF-BAFA (prolece 2001). Vratiti nekada š nji ugled Elektrotehni č kom Fakultetu u Beogradu Podi ć i nivo obrazovanja mladih in ž enjera

ayla
Download Presentation

Kako odliv mozgova pretvoriti u priliv znanja?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kako odliv mozgova pretvoriti u priliv znanja? Jelena Godjevac

 2. Teme • Sta smo rekli / obecali u prolece 2001? • Gde smo sada? • Kako dalje?

 3. Ambicija ETF-BAFA(prolece 2001) • Vratiti nekadašnji ugled Elektrotehničkom Fakultetu u Beogradu • Podići nivo obrazovanja mladih inženjera • Ujediniti, preko prijateljskih veza, nekadasnje studente fakulteta i braniti njihove zajednicke interese • Lobiranje • Osigurati pomoc starijih kolega mladjima • Omoguciti ucesce diplomiranih inženjera u radu fakulteta

 4. Program ETF-BAFA(prolece 2001) • Finansiranje nagrada • Finansiranje projekata sa inostranim partnerima • Finansiranje stipendija za strane studente koji žele da rade diplomske radove u Beogradu • Finansiranje izgradnje nove zgrade fakulteta (za možda 20 godina)

 5. Organizacija(prolece 2001) • Desetak koordinatora rasutih po svetu • Zajednička adresa: etf-al-board@yahoogroups.com • Svaka zemlja se registruje posebno i piše svoj statut • U svakoj zemlji se otvara poseban račun za članarinu i priloge

 6. Lobiranje(prolece 2001) • Dovođenje stranih profesora u Beograd • da održe predavanja (delove kurseva) • da učestvuju na konferencijama • da predlažu i pomažu u izradi diplomskih/magistarskih/doktorskih radova • Iniciranje naučne saradnje • Traženje firmi koje mogu da poklone knjige i opremu

 7. Nagrade(prolece 2001) • Za Dan Fakulteta u decembru • najbolji diplomski radovi • najbolji magistarski radovi • najbolji doktorat • najbolji naučno-istraživacki ili inžinjerski rad u protekloj godini • Fakultet predlaže kandidate, a Zadužbina bira laureate

 8. Gde smo sada? Osnovane podruznice u USA, Svajcarskoj, Engleskoj i Srbiji. Prosecno stanje na racunima u 2002/3: • USA 5000 USD • Engleska 500 GBP (700 EUR) • Nema clanarinu • Svajcarska • Nema clanarinu

 9. Donacije i nagrade • ETF-BAFA USA dodeljuje svake godine nagrade najboljim studentima • Obezbedili nekoliko znacajnih donacija u vrednosti od preko 500'000 USD • Incirane naucne saradnje i predavanja stranih profesora

 10. Kako odliv mozgova pretvoriti u priliv znanja? • Otvoriti kurseve na daljinu • Sala za to postoji. • Napraviti program po kome nekadasnji studenti (cak i ako nisu u Beogradu) mogu da prenesu svoje znanje mladjim kolegama. • Omoguciti razmenu studenata sa nasim profesorima koji su u inostranstvu • Studenti sa inostranih univerziteta mogu da dođu u Beograd da rade svoje diplomske ili magistarske radove

 11. Scopes • Ukljucivanje fakulteta u švajcarski program Scopes: • beogradska strana dobija 75% novca za projekat • zapadna strana dobija 25% • http://www.kfpe.ch/projects/scopes.html • http://www.snf.ch/en/cal/irc/irc.asp

 12. Sta bi fakultet mogao da ucini za clanove BAFA? • Vecna email adresa (clan zaduzbine je clan mreze) • Komunikacija sa clanovima: e-bilten (polu-godisnji). • “Gift shop” • Sveske, rokovnici, kravate sa amblemom ETF …. • Otvaranje baze podataka tipa Gde-je-ko ili Sta-ko-radi?

More Related