Nowy plan obrony cywilnej
Download
1 / 28

NOWY PLAN OBRONY CYWILNEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

NOWY PLAN OBRONY CYWILNEJ. OPRACOWANIE W 2012 R. WDROŻENIE DO KOŃCA 2013 R. Przebieg szkolenia instruktażowego. UZASADNIENIE DO WYTYCZNYCH. STRUKTURA I TREŚĆ DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW OBRONY CYWILNEJ NIE ODPOWIADA WSPÓŁCZESNYM WYMOGOM W ZAKRESIE OCHRONY LUDNOŚCI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NOWY PLAN OBRONY CYWILNEJ' - ayita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nowy plan obrony cywilnej

NOWY PLAN OBRONY CYWILNEJ

OPRACOWANIE W 2012 R.

WDROŻENIE DO KOŃCA 2013 R.Uzasadnienie do wytycznych
UZASADNIENIE DO WYTYCZNYCH

 • STRUKTURA I TREŚĆ DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW OBRONY CYWILNEJ NIE ODPOWIADA WSPÓŁCZESNYM WYMOGOM W ZAKRESIE OCHRONY LUDNOŚCI.

 • W ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ PROCESIE PLANOWANIA, ZMIENIAMY DOTYCHCZASOWE, SZTYWNE SPOJRZENIE NA FUNKCJONOWANIE OBRONY CYWILNEJ NA BARDZIEJ ELASTYCZNE, PRZYSTĘPNE I REALNE JAKO KONTYNUACJI CAŁOŚCIOWEGO PROCESU W ZAKRESIE OCHRONY LUDNOŚCI W SYTUACJI ZAGROŻEŃ.

 • CELEM „NOWEGO” PLANU WINNO BYĆ ZAPEWNIENIE SYSTEMOWEGO, SKOORDYNOWANEGO I EFEKTYWNEGO DZIAŁANIA ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH OBRONY CYWILNEJ W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I WOJNY.

 • SPECYFIKA JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH SPORZĄDZAJĄCYCH PLAN OC JEST ZRÓZNICOWANA POD WZGLĘDEM STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ, CHARAKTERYSTYKI OBSZARU CZY TEŻ MOŻLIWOŚCI W REALIZACJI ZADAŃ, STĄD TEŻ PLANY BĘDĄ SIĘ RÓŻNIĆ.


Nowy plan obrony cywilnej
ISTOTNE ZAPISY ZAWARTE W WYTYCZNYCH WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO – SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA Z DN. 29 LUTEGO 2012 R.

 • § 1. Mówi nam o celu opracowania planu obrony cywilnej. Ten cel różni się zasadniczo od celu jaki został postawiony w Wytycznych z 1999 r. W planie obrony cywilnej mamy określić sposób i przez kogo będą realizowane /wykonywane/ zadania OC.

 • § 2. Plan obrony cywilnej jest niezbędny do działania organu obrony cywilnej w określonym stanie gotowości obronnej państwa i dlatego wykonuje go urząd obsługujący ten organ, jako komórka koordynująca realizacją zadań obrony cywilnej na danym szczeblu .

 • § 3 . określa, że zgodnie z §3 pkt 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. na każdym szczeblu administracyjnym mamy mieć wytypowane instytucje, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne , w tym społeczne organizacje ratownicze i określić im zadania do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. Jakie to instytucje i jednostki organizacyjne należy uwzględnić? Przykładowo:

 • a) przewidziane do realizacji zadań OC:

 • - urzędy administracji państwowej i podległe im jednostki,

 • - jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego,

 • - komendy oraz jednostki PSP i OSP,

 • - Państwowa Inspekcja Sanitarna i jej jednostki,

 • -Inspekcja Ochrony Środowiska i jej jednostki,

 • - Inspekcja Weterynaryjna i jej jednostki,

 • - Inspekcja Farmaceutyczna i jej jednostki,

 • - Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa i jej jednostki

 • - Inspekcja Handlowa i jej jednostki,

 • - Inspekcja Transportu Drogowego i jej jednostki,

 • - przedsiębiorcy i ich zakłady

 • b) współdziałające z obroną cywilną:

 • - Policja,

 • - Siły Zbrojne,

 • - organizacje pozarządowe i humanitarne,

 • - inne jednostki i organizacje mające w swoich zapisach statutowych realizacje zadań lub obowiązki w zakresie ochrony ludności, mienia lub zwierząt. 


Cd om wienia wytycznych
cd. omówienia Wytycznych

 • Jakie to zadania mogą realizować ww. instytucje, jednostki organizacyjne? Pokazano je w załączniku nr 1 do Wytycznych.

  Szczegóły ujęcia ich w odpowiednim dokumencie? Skłaniać się należy nad formą i treścią rozpisania tych zadań, czy tak jak zostało to ujęte w planach operacyjnego funkcjonowania danego urzędu, jednostki organizacyjnej, czy przyjąć rozwiązanie z planu zarządzania kryzysowego. Przyjęto formę określoną w załączniku nr 2 do Wytycznych. Sposób wypełniania Zestawienia zadań… omówiony zostanie w dalszej części prezentacji.

 • Zadania obrony cywilnej kierownicy jednostek organizacyjnych rozpisują w kartach wg ustalonego wzoru – patrz załącznik nr 3 do Wytycznych.

 • W § 7 mówi się o pełnionej przez dyrektora WBiZK funkcji koordynatora nad opracowaniem planu obrony cywilnej województwa oraz sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem terminów realizacji przedsięwzięć ujętych w Harmonogramie opracowania planu .. .w województwie. Takie rozwiązanie należałoby przyjąć także w starostwach powiatowych / naczelnik WZK starostwa jako koordynator/.

 • Pozostałe paragrafy ujmują informacje ogólne o układzie planu, jego formie i o wymogach jego opracowania, a także czynnościach jakie należy wykonać podczas opracowywaniu planu i na jego zakończenie, czyli: kiedy, jak i z kim należy uzgodnić, kto zatwierdza.

 • Zapisy zawarte w Wytycznych mogą się wydawać zbyt lakoniczne, dlatego też Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego opracował szczegółowe zasady opracowywania planu OC stanowiące pewną wykładnię, a także pomoc w dalszych pracach planistycznych.


Nowy plan obrony cywilnej

STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIDWINIE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

OZNACZENIE KLAUZULI

Egz nr

Z A T W I E R D Z A M

Starosta Świdwiński

………………………………

/ data, podpis /

PLAN

OBRONY CYWILNEJ POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

U Z G O D N I O N O:

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

SZEF OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

…………………………………………………

NACZELNIK

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

KRYZYSOWEGO

……………………………………

/ data i podpis/

ŚWIDWIN – 2013 R.


Szczeg owe zasady opracowania powiatowego planu obrony cywilnej
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWANIAPOWIATOWEGO PLANU OBRONY CYWILNEJ.

ZASADY OGÓLNE:

 • plan winien posiadać systemowe i skoordynowane rozwiązania w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, odpowiadające współczesnym wyzwaniom ochrony ludności,

 • specyfika jednostki administracyjnej – jej struktura organizacyjna, występujące zagrożenia, charakterystyka obszaru, sposób i możliwości realizacji zadań, różnicują treść planów opracowywanych w poszczególnych powiatach,

 • przedstawiona w załączniku nr 1 do Wytycznych struktura planu zawiera ogólny układ pozwalający dostosować jego treści do potrzeb i możliwości danej jednostki administracyjnej oraz jest zbliżona do struktury planu zarządzania kryzysowego, co stwarza możliwość integracji obu planów, bez powielania ich treści,

 • plan powinien koncentrować się na przedsięwzięciach podstawowych dla ochrony ludności, czyli ostrzeganiu i alarmowaniu, ewakuacji i możliwości zapewnienia miejsc czasowego pobytu dla ewakuowanej ludności, racjonalnym wykorzystaniu posiadanych sił i środków ratowniczych,

 • plan powinien uwzględniać także możliwość wzmocnienia potencjału gmin, skupić się na rozwiązywaniu zagadnień przekraczających ich możliwości, nie powodować jednak tzw. „wyręczania” lub powielania danych i procedur,

 • plan opracowuje zespół autorski powołany zarządzeniem starosty – szefa obrony cywilnej powiatu. Do zespołu należy powołać przedstawicieli instytucji, jednostek organizacyjnych zaangażowanych w działania związane z realizacją zadań ochrony ludności, w tym między innymi: służb, inspekcji, straży, organizacji pozarządowych, lokalnych mediów i administracji wojskowej,

 • w pracach planistycznych należy uwzględnić kilka etapów sporządzania planu, w tym:

  - okres przygotowawczy obejmujący wydanie odpowiednich ustaleń dla wykonawców i przeprowadzenie szkolenia dla osób zaangażowanych w

  opracowanie dokumentów planu;

  - zasadniczy etap sporządzania planu, który został określony szczegółowo w Harmonogramie opracowania planu obrony cywilnej województwa /powiatu, gminy/,

  - etap prowadzenia uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi zaangażowanymi w proces realizacji określonych zadań obrony cywilnej - w części

  ich dotyczącej oraz z organem nadrzędnym obrony cywilnej- w całości planu;

  - etap końcowy – dokonanie w planie korekt i uzupełnień po przeprowadzeniu uzgodnień, a następnie jego zatwierdzenie. Czas wdrażania planu

  obrony cywilnej przewidziany jest do końca 2013 roku.


Niezb dne informacje do opracowania poszczeg lnych cz ci sk adowych planu obrony cywilnej powiatu
NIEZBĘDNE INFORMACJE DO OPRACOWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH PLANU OBRONY CYWILNEJ POWIATU.

PLAN GŁÓWNY.

Plan główny przeznaczony jest dla organu obrony cywilnej, który określa w nim koncepcję działania obrony cywilnej na administrowanym terenie ,

przydziela obowiązki realizacji określonych zadań, w tym obowiązek opracowania standardowych procedur operacyjnych. Plan główny opracowuje

się w układzie jaki został przedstawiony w strukturze planu - załączniku nr 1 do Wytycznych. Przy opracowywaniu odpowiednich punktów planu

głównego należy uwzględnić następujące uwagi :

 • w arkuszu uzgodnień ująć wszystkie jednostki wymienione w planie obrony cywilnej przewidziane do realizacji zadań,

 • rejestr zmian może być opracowany razem z arkuszem aktualizacji / załącznik nr 1 do niniejszego pisma/,

 • wnioski z oceny zagrożenia sformułować na podstawie charakterystyk zagrożenia zawartych w planach zarządzania kryzysowego oraz operacyjnego funkcjonowania…. i tylko te, które rzutują bezpośrednio na zakres zadaniowy obrony cywilnej danej jednostki administracyjnej, Uwaga: formułować je należy z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnej,

 • zadania i obowiązki osób oraz podmiotów…., ująć w formie tabelarycznej /wzór w załączniku nr 1 do niniejszego pisma/. Przy ustalaniu zadań należy uwzględnić formę przekazywania /w systemie stałego dyżuru/ i treść przyjętą w planie operacyjnego funkcjonowania, z uwagi na ich złożoność oraz czas realizacji /w określonym stanie gotowości/. Takim szczególnym zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych/ jest ono rozpisane w kilku zadaniach/,

 • w charakterystyce struktur organizacyjnych … opisać powoływane zespoły i formacje, jednostki organizacyjne wykorzystywane do realizacji zadań obrony cywilnej, posiadane zasoby /sprzęt i materiały / i ich możliwości oraz pochodzące z nałożonych świadczeń, a będące własnością innych jednostek organizacyjnych,

 • przy opracowywaniu ogólnej koncepcji działania należy uwzględnić warianty tych działań w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa / w stałej gotowości obronnej gotowości obronnej czasu kryzysu i gotowości obronnej czasu wojny/, rozpisując je w następującym układzie:

  - cele obrony cywilnej powiatu,

  - zamiar działania starosty w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

  - siły i środki wykorzystywane do realizacji zadań obrony cywilnej,

  - sposób kierowania i zabezpieczenia logistycznego działań obrony cywilnej,

  - współdziałanie z innymi systemami, w tym systemem obronnym państwa w zakresie ochrony ludności.

  - inne dane niezbędne, w tym terminy osiągania gotowości do działania tworzonych /powoływanych/ zespołów, formacji oraz jednostek

  organizacyjnych przewidzianych do realizacji zadań obrony cywilnej.

  TREŚCI ZAWARTE W PLANIE GŁÓWNYM NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DANEJ JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNEJ.


D c informacji o planie oc
d.c. informacji o planie OC CZĘŚCI SKŁADOWYCH PLANU OBRONY CYWILNEJ POWIATU.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA.

Procedury postępowania mogą być opracowane w formie opisowej lub tabelarycznej przyjmując wzór z planu zarządzania kryzysowego. Treści zawarte w opisanych procedurach mogą mieć zakres

rozszerzony lub zawężony/ograniczony/, z dostosowaniem do specyfiki powiatu.

Procedury winne :

- odnosić się do zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.,

- pełny zakres zadań obrony cywilnej realizowanych na szczeblu powiatu,

- być powiązane z podnoszeniem stanów gotowości obronnej państwa.

Ustalenia inne pozostają w gestii i decyzji organu odpowiedzialnego za opracowanie planu obrony

cywilnej. Układ opracowania procedur może być przyjęty zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wytycznych.


D c informacji o planie oc1
d.c. informacji o planie OC CZĘŚCI SKŁADOWYCH PLANU OBRONY CYWILNEJ POWIATU.

ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE.

Załączniki funkcjonalne, to rozpisane plany działania, sposoby realizacji zasadniczych zadań, a także pomocniczych do wypełnienia funkcji obrony cywilnej. Załączniki funkcjonalne przeznaczone są dla instytucji (organizacji) koordynującej wykonanie określonego zadania oraz dla współdziałających w jego realizacji. Ilość i rodzaje załączników funkcjonalnych może być różna, a zależy to od potrzeb i możliwości realizacji przez jednostkę administracyjną zadań obrony cywilnej. Zasadniczą przesłanką przy ich opracowaniu jest uwzględnienie istotnych zadań obrony cywilnej realizowanych na administrowanym terenie. Nazwy i treści załączników powinny być zbieżne z planem zarządzania kryzysowego, należałoby jedynie wprowadzić odpowiednie pojęcia dotyczące organizacji i działania ważnych funkcji obrony cywilnej w okresie zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznego i wojny.

IFORMACJE UZUPELNIAJĄCE.

Stanowią zbiór niezbędnych /istotnych/ danych wykorzystywanych w procesie planowania i podejmowania decyzji przez szefa obrony cywilnej danego szczebla oraz kierowania działaniami jednostek organizacyjnych formacjami w czasie realizacji zadań obrony cywilnej. Dokumenty informacyjne są przygotowywane zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących aktów prawnych, gdy istnieje taka potrzeba ich wykonania. Informacje uzupełniające wykonywane w postaci map, harmonogramów, zestawień sił i środków, umów, bazy danych i innych, załącza się do planu obrony cywilnej.


Spos b opracowywania wype niania poszczeg lnych dokument w planu oc
SPOSÓB OPRACOWYWANIA /WYPEŁNIANIA/ POSZCZEGÓLNYCH DOKUMENTÓW PLANU OC

 • PLAN GŁÓWNY

  1. Zarządzenie wprowadzające plan OC do stosowania.

  Zarządzenie starosty – szefa obrony cywilnej powiatu wprowadzające plan OC do stosowania uwzględniać powinno:

 • podstawę prawną „funkcjonowania” planu,

 • zadania dla osób odpowiedzialnych za realizację postanowień ujętych w planie,

 • zakres i terminy do wykonania przedsięwzięć wdrożeniowych planu.

  2. Arkusz uzgodnień.


Cd om wienia sposobu opracowywania dokumentacji planu oc
CD. OMÓWIENIA SPOSOBU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PLANU OC. DOKUMENTÓW PLANU OC

3. Rejestr zmian

4. Ocena zagrożeń – wnioski, w tym:

4.1. Charakterystyka powiatu pod kątem funkcjonowania obrony cywilnej,

4.2. Zagrożenia możliwe do wystąpienia na terenie powiatu / cz. „P” i „W”/

4.3. Wnioski z oceny zagrożeń cz. „P” oraz narastania kryzysu,

4.4. Wnioski z oceny zagrożeń w czasie potencjalnego konfliktu zbrojnego.

Przy formułowaniu oceny zagrożenia – wniosków pod kątem uruchamiania działań i funkcjonowania struktur obrony cywilnej, należy dokonać analizy zagrożeń ujętych w:

 • katalogu zagrożeń z planu zarządzania kryzysowego – dotyczyć to będzie przede wszystkim zagrożeń czasu „P” i kryzysu,

 • oceny zagrożeń z planu operacyjnego funkcjonowania jednostki administracyjnej - dotyczy zagrożeń cz. „W”.

  Układ i formę sporządzania „Oceny zagrożeń – wniosków”, proponuje się przyjąć jak w „starym” planie obrony cywilnej .


Cd om wienia sposobu opracowywania dokumentacji planu oc1
CD. OMÓWIENIA SPOSOBU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PLANU OC. DOKUMENTÓW PLANU OC

5. Zadania i obowiązki osób oraz podmiotów, którym powierzono realizację zadań OC , a także zestawienie zadań OC realizowanych przez jednostki organizacyjne na administrowanym terenie.

 • ZADANIA I OBOWIĄZKI OSÓB ORAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM POWIERZONO REALIZACJĘ ZADAŃ

  OBRONY CYWILNEJ

  Uwagi:

  1) treści zadań wynikają z zakres czynności organu obrony cywilnej danej jednostki administracyjnej oraz zestawienia zadań głównych i szczegółowych – tabela w pkt B,

  2) realizację zadań rozpisać zarówno na osoby funkcyjne jak i na powoływane lub już funkcjonujące zespoły, grupy itp..Nowy plan obrony cywilnej

 • Uwagi: DOKUMENTÓW PLANU OC

 • Oznaczenie i treści zadań głównych pozostają niezmienne.

 • Dobór zadań szczegółowych /treść wraz z oznaczeniem/ przyjąć zarówno z planu operacyjnego funkcjonowania jak i planu zarządzania kryzysowego. Oznaczenie zadań szczegółowych nie ujętych w ww. planach odpowiednio przyjąć: OCA1, OCA2, OCB1, OCB2 …. Itd.

 • W tabeli nie ujęto wszystkich zadań szczegółowych.

 • Formułowanie zadań szczegółowych może uwzględniać skróconą wersję tego co zostało zapisane w ww. tabeli . Przykład: UDZ52- medyczna osłona ewakuacji ludności.


Cd om wienia sposobu opracowywania dokumentacji planu oc2
CD. OMÓWIENIA SPOSOBU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PLANU OC. DOKUMENTÓW PLANU OC

6. Charakterystyka struktur organizacyjnych i zasobów oraz analiza możliwości ich wykorzystania.

Proponuje się przyjąć rozwiązanie ujęte w planie zarządzania kryzysowego /załącznik funkcjonalny nr 1/ z uwzględnieniem wariantowości.

 • WARIANT I – jak w załączniku funkcjonalnym nr 1 planu zarządzania kryzysowego.

 • WARIANT II – poniżej /dotyczy tylko struktur przewidzianych do realizacji zadań obrony cywilnej/

  Struktury organizacyjne i ich wykorzystanie.

  Posiadane zasoby oraz możliwości ich wykorzystania.

  Dotyczy przede wszystkim zasobów technicznych, materiałowych, a także magazynowych. Przedstawienie w formie tabelarycznej. Układ tabeli podobny jak wyżej.


Nowy plan obrony cywilnej

7. Ogólna koncepcja /zamiar/ działania w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Wariant A.

Koncepcję /zamiar/ działania rozbudowuje się wokół starosty jako szefie obrony cywilnej powiatu, przy uwzględnieniu wniosków z oceny zagrożenia i realizacji zadań obrony cywilnej w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa. Początek formułowania zamiaru może być następujący:

„Starosta…… zamierza przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom występującym na terenie powiatu poprzez realizację zadań obrony cywilnej obejmujących:

1. W stałej gotowości obronnej;

 • zapewnienie ochrony ludności przed skutkami zagrożeń, w tym pozamilitarnym użyciem środków masowego rażenia,

 • zapewnienia warunków do przetrwania dla ludności objętej działaniami wojennymi………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  10)

  2. W gotowości obronnej czasu kryzysu:

 • .......................................................................................................................

 • ………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

  5) …………………………………………………………………………………………………………………………

 • Przygotowanie i przeprowadzenie ewakuacji ludności z rejonu ….., w tym:

  3. W gotowości obronnej czasu wojny:

 • …………………………………………………………………………………………………………………….

 • …………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  15) ………………………………………………………………..

  Kierowanie obroną cywilną realizowane będzie w systemie………………………. ……………………. …………….. ze SK rozmieszczonego …………………………….

  W siedzibie starostwa ……

  Główny wysiłek logistycznego zabezpieczenia skupiony zostanie na realizacji podstawowych zadań obrony cywilnej zapewniających ochronę życia i zdrowia ludności i warunków do przetrwania …

  Dalsze rozpisanie szczegółowe koncepcji /zamiaru/ działania ustala wykonawca planu.


Nowy plan obrony cywilnej

Wariant B zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Koncepcję /zamiar/ działania można także rozbudowywać wokół właściwego funkcjonowania na administrowanym terenie systemu obrony cywilnej w stanach gotowości obronnej państwa, kwalifikując zadania do poszczególnych tych stanów. Taki układ koncepcji /zamiaru / działania daje większą przejrzystość realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do konkretnego wykonawcy /wykonawców/ umiejscowionych w czasie i miejscu i przestrzeni.

Układ rozpisanej koncepcji /zamiaru/ działań.

 • Celem /celami/ działania obrony cywilnej powiatu jest szeroko pojęta ochrona ludności oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w wyniku działań zbrojnych, wystąpienia klęsk żywiołowych, awarii i katastrof, a także likwidacja skutków tych zagrożeń. Prowadzenie……. / rozbudować należy do szczegółowych celów/

 • Powyższy cel /cele/ działania osiąga się poprzez realizację następujących zadań /przedsięwzięć/;

 • monitorowanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz ………,

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie ewakuacji…………,

 • Przygotowanie i utrzymanie w pełnej gotowości eksploatacyjnej istniejących budowli ochronnych, a także rozbudowa ……….,

 • …………………………………………………………………………………………………………………….,

 • organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych w rejonach wystąpienia masowych porażeń, zachorowań, skażeń……………………………………………………………………………………………………………………………….,

 • wymienić inne zasadnicze zadania

  3. Kierowanie obroną cywilną powiatu realizowane będzie……………………

  4. Współdziałanie ………………………………………………………………………….

  5. Logistyczne zabezpieczenie działań ……………………………………..

  W poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa organizacja realizacji zadań zasadniczych i szczegółowych obrony cywilnej powiatu przebiegać będzie w sposób następujący:

  /należy podać treść zadania, wykonawcę (wykonawców), terminy i inne uwarunkowania/

  Dalsze rozpisanie szczegółowe koncepcji /zamiaru/ działania ustala wykonawca planu.


Nowy plan obrony cywilnej

8. Terminy i tryb aktualizacji planu. zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Rodzaj aktualizacji Data Aktualizacji podlega: Opis Podstawa Osoba

przeprowadzenia Nazwa Strona dokonanej aktualizacji przeprowadzenia dokonująca

okresowa doraźna aktualizacji dokumentu aktualizacji aktualizacji

9. Inne.


Cd om wienia sposobu opracowywania dokumentacji planu oc procedury dzia ania
CD. OMÓWIENIA SPOSOBU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PLANU OC - PROCEDURY DZIAŁANIA

PROCEDURY POSTEPOWANIA

ZWIĄZANE Z PODNOSZENIEM GOTOWOŚCI OBRONY CYWILNEJ POWIATU

W OKRESIE ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I WOJNY.

 • URUCHOMIENIE PROCESU PRZEJŚCIA INSTYTUCJI, PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DO DZIAŁAŃ W STRUKTURACH OBRONY CYWILNEJ.


Nowy plan obrony cywilnej

2. URUCHAMIANIE SYSTEMU KIEROWANIA OBRONĄ CYWILNĄ. - PROCEDURY DZIAŁANIA

Przedsięwzięcia i procedury związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania obroną cywilną muszą uwzględniać płynne przechodzenie struktur organizacyjnych funkcjonujących w czasie „P”, poprzez narastanie kryzysu do wojennego systemu kierowania.

Rozpisując procedury kierowania obroną cywilną należy przyjąć wzór i sposób jej przedstawienia z procedur reagowania nr UDZ 16; UDZ 18 i UDZ 18 zawartych w planie zarządzania kryzysowego z przejściem do systemu kierowania przyjęty i rozpisanego w planie operacyjnego funkcjonowania danej jednostki administracyjnej. Modyfikacja tego układu rozpisania procedury dotyczącej kierowania obroną cywilną, jest dopuszczalna.

Układ i forma rozpisywania pozostałych procedur postępowania zawartych w załączniku nr 1 do Wytycznych Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 29 lutego 2012 r. jest zbieżna z przedstawionymi powyżej.


Cd om wienia sposobu opracowywania dokumentacji planu oc3
CD. OMÓWIENIA SPOSOBU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PLANU OC. - PROCEDURY DZIAŁANIA

ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE.

Nr 1. ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ, OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA, W TYM INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH I SPOSOBACH POSTEPOWANIA.

Przyjąć w układzie i formie jak w planie zarządzania kryzysowego /załącznik funkcjonalny nr 3 + załącznik funkcjonalny nr 4/ z rozszerzeniem elementów obrony cywilnej .

Nr 2. ORGANIZACJA KIEROWANIA OBRONĄ CYWILNĄ I SYSTEM ŁĄCZNOŚCI.

Należy opracować wg własnej koncepcji, przyjmując pewne rozwiązania z dotychczas obowiązującego planu obrony cywilnej

Nr 3. ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDNOŚCI, ZWIERZĄT I MIENIA NA WYPADEK ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I WOJNY.

Załącznik funkcjonalny stanowi opracowany „Plan ewakuacji /przyjęcia/ ludności III stopnia

Nr 4. ORGANIZACJA OCHRONY I EWAKUACJI ZABYTKÓW

Załącznik funkcjonalny stanowi opracowany „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”


Cd om wienia sposobu opracowywania dokumentacji planu oc4
CD. OMÓWIENIA SPOSOBU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PLANU OC. - PROCEDURY DZIAŁANIA

Nr 5. ORGANIZACJA OPIEKI MEDYCZNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ I RELIGIJNEJ.

Przyjąć w układzie i formie jak w planie zarządzania kryzysowego /załącznik funkcjonalny nr 6/ z rozszerzeniem na wykonywanie posług religijnych oraz uwzględnieniu w zapisach spraw /zadań i struktur/ dotyczących obrony cywilnej.

Nr 6. ORGANIZACJA PROWADZENIA ZABIEGÓW SANITARNYCH, ODKAŻANIA, DEZYNFEKCJI, DEZAKTYWACJI I INNYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH.

Załącznik zostanie opracowany na szczeblu wojewódzkim, a układ i jego forma przesłana zostanie do starostw powiatowych.

Nr 7. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZOWANIE BUDOWLI OCHRONNYCH ORAZ UKRYĆ DORAŹNYCH.

Załącznik zostanie opracowany na szczeblu wojewódzkim, a układ i jego forma przesłana zostanie do starostw powiatowych.

Nr 8. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I INNYCH DZIAŁAŃ POMOCNICZYCH, W TYM:

 • UDZIAŁ W RATOWNICTWIE I WALCE Z POŻARAMI,

 • DORAŹNA POMOC DLA PRZYWRACANIA I UTRZYMANIA PORZĄDKU W STREFACH DOTKNIĘTYCH KLĘSKAMI,

 • DORAŹNE PRZYWRACANIE DZIALANIA NIEZBĘDNYCH SŁUŻB UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,

 • DOSTARCZANIE DORAŹNYCH POMIESZCZEŃ I ZAOPATRZENIA DLA LUDNOŚCI,

 • POMOC W OCHRONIE I RATOWANIU DÓBR NIEZBEDNYCH DO PRZETRWANIA,

 • OBSŁUGA ŚRODKÓW ZACIEMNIANIA,

 • DORAŹNA POMOC W GRZEBANIU ZMARŁYCH,

 • DODATKOWE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI, NIEZBEDNE DLA WYPEŁNIENIA WW. ZADAŃ, W TYM PLANOWANIE I PRACE ORGANIZACYJNE

  Opracowanie załącznika w formie zbiorowej realizacji ww. zadań jest celowe z uwagi na ich pomocniczy charakter wykonywania przez struktury obrony cywilnej. Przy opracowywaniu jego przyjąć formę jak w załącznikach poprzednich.


Cd om wienia sposobu opracowywania dokumentacji planu oc5
CD. OMÓWIENIA SPOSOBU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PLANU OC. - PROCEDURY DZIAŁANIA

CZĘŚĆ GRAFICZNA PLANU OBRONY CYWILNEJ.

Graficzną część planu obrony cywilnej wykonuje się w ścisłym powiązaniu treści zawartych w częściach

opisowych przy uwzględnieniu pełnego zakresu realizacji zadań obrony cywilnej. Dokumenty graficzne w

większości wchodzą w skład załączników funkcjonalnych, przykład – plan ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia,

organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, organizacja ochrony zabytków.

Dokumenty graficzne planu obrony cywilnej wykonuje się w postaci map, planów, szkiców lub aplikacji

komputerowych, pozwalających zbierać, przetwarzać i wizualizować wypracowane procedury lub otrzymywane

dane niezbędne w realizacji zadań obrony cywilnej. Skalę map, planów miast należy dobierać według własnych

potrzeb oraz wymogów określonego załącznika funkcjonalnego planu obrony cywilnej.

WYPRACOWANE DOKUMENTY PLANU OBRONY CYWILNEJ NIE POWINNY POWIELAĆ DANYCH

I PROCEDUR UJĘTYCH W INNYCH PLANACH JEDYNIE POSIADAĆ ODNOŚNIKI DO TYCH PLANÓW.

Dodatkowe informacje i rozwiązania systemowe w zakresie opracowania planów obrony cywilnej powiatów przekazywane będą dla naczelników wydziałów zarządzania kryzysowego starostw powiatowych w całym okresie planistycznym.


Nowy plan obrony cywilnej

HARMONOGRAM - PROCEDURY DZIAŁANIA

OPRACOWANIA PLANU OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA /POWIATU, GMINY/